Katalog

Aneta Wysocka, 2012-02-13
Bielsko- Biała

Pedagogika, Plany wynikowe

Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo-dydaktycznej (starszaki)

- n +

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA PRACY
WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
W GRUPIE V

Grupa V w roku szkolnym 2011/2012 liczy 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców. Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca. Praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 5 -6latków realizowana była w oparciu o program edukacji przedszkolnej „ Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. Ponadto w grupie realizowany jest również program własny „ Zanim zaczniemy pisać”.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka , zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym , przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.W ciągu półrocza dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz mowy i logicznego myślenia. Wiele uwagi poświęciłyśmy na wyrabianie u dzieci samodzielności, kształtowania umiejętności współżycia w grupie, a przede wszystkim rozwijałyśmy u nich zainteresowanie pięknem przyrody, wpajałyśmy elementarne zasady ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w przedszkolu i po za nim.
Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach pozwoliła na osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów tj:
- Dzieci znają zasady ruchu drogowego obowiązujących pieszych
- Przestrzegają zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych
- Rozpoznają niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonym miejscach ( ulica, chodnik)
-Znają zasady hartowania organizmu , wiedzą jak się ubrać w zależności pogody
-Wiedzą, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne w okresie zimy
-Umiejętnie wybierają miejsca do zabaw w sali i w ogrodzie
- Zdają sobie sprawę , że urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne i nie należy ich samemu
- Starają się opanowywać chęć krzyku i głośnej rozmowy w celu ochrony narządów zmysłu i układu-nerwowego.

Główne zadanie do realizacji wynikające z rocznego planu pracy to : „ Poznawanie środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z różnego rodzaju działalnością artystyczną /muzyka, plastyka, taniec/. Dlatego też w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej stwarzałyśmy sytuację pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej z uwzględnieniem szeroko pojętej przyrody. W związku z tym podjęłyśmy współpracę z Klubem Gajem, która obejmuje włączanie się w takie akcje jak: „ Czarodziejskie drzewo”, „ Drzewo Roku”, „ Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, „ Ucz się z klimatem”. Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych o tematyce przyrodniczej.
 We wrześniu:
- wzięliśmy udział w warsztatach nt.: „ Odnawialne źródła energii” zorganizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
- obejrzeliśmy „ Przygody misia” w wykonaniu aktorów z teatru „ Kwadryga”.
 W październiku:
- uczestniczyliśmy w przedstawieniach teatralnych „ Dziki Kot”, „ O rybaku i złote rybce” wysłuchaliśmy koncertu zespołu muzycznego „ Metrum”.
- spotkaliśmy się z policjantem, który odwiedził nasze przedszkole.
 W listopadzie:
- udaliśmy się do BCK-u na musical pt.: „ Mała Księżniczka”
- uczestniczyliśmy w pierwszych zajęciach z dogoterapii prowadzonych przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża
- bawiliśmy się wraz z rodzicami na zabawie andrzejkowej
 W grudniu:
- odwiedził nas Mikołaj
- podjęliśmy współpracę z Flateam- zajęcia z dogoterapii będą odbywały się raz w miesiącu
- dzieliliśmy się opłatkiem podczas spotkania wigilijnego
 W styczniu:
- bawiliśmy się na Balu Karnawałowy
- braliśmy udział w zajęciach z dogoterapii
- wystawiliśmy „ Jasełka” z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz dla rodziców i dzieci z SP.
W ramach akcji programu Cała Polska Czyta Dzieciom, grupa raz w miesiącu uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Osiedlowej, a także systematycznie były czytane i opowiadane bajki , opowiadania przez nauczycielki.
Włączyliśmy się w pomoc dla chłopczyka chorego na mukowiscydozę- przynosimy do przedszkola plastikowe nakrętki z których dochód przeznaczony jest na zakup leków.
Zebraliśmy artykuły szkolne, papiernicze, które trafiły do ubogich dzieci z Gambii.
W wyniku systematycznej pracy w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych dzieci rozwijały:
- umiejętności logicznego myślenia matematycznego w zakresie podstawowych pojęć matematycznych, orientacji w przestrzeni oraz zbiorów w oparciu o klasyfikację przedmiotów.
- umiejętności rozwijania mowy i myślenia w zakresie wypowiadania się całymi zdaniami, odpowiadania na pytania, kończenia opowiadań
- sprawności manualne poprzez: malowanie farbami, pastą do zębów, rysowanie kredkami, węglem,pastelami,lepienie--plasteliną,modelinąitp.
- sprawności fizyczne: poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zestawach zabaw ruchowych, prowadzonych różnymi metodami ( elementy Pedagogiki Zabawy, R. Labana, W. Sherborn, K. Orffa oraz w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym).
- wrażliwość muzyczną: poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawach rytmicznych.
Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna. W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji gotowości szkolnej (arkuszem GE- 5), których objęłyśmy 24 dzieci.
Po analizie wyników diagnozy można stwierdzić, że zdecydowana większość dzieci chętnie bierze udział w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela, potrafi grupować przedmioty według różnych kryteriów oraz umieszczać je w odpowiednie miejsce w już ułożonym szeregu. Wszystkie dzieci są zainteresowane osiągnięciem celu, starają się dokończyć pracę, okazują radość z osiągniętego wyniku, potrafią zapamiętać i wykonać polecenie. Starają się pomagać innym, opiekować się jeśli zajdzie taka potrzeba. Starają się w miarę swoich możliwości badać przedmioty i pytać o przyczyny obserwowanych zjawisk. Jeśli chodzi o umiejętności związane z przygotowaniem do nauki czytania i pisania 16 radzi sobie dość dobrze, 6 dzieci w stopniu dostatecznym a troje wychowanków ma duże problemy.
Znakomita większość nie ma problemów z orientacją w schemacie własnego ciała, nazwami dni tygodnia i pór roku, danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania oraz umiejętnościami z zakresu edukacji matematycznej.
Wyniki obserwacji dzieci i analiza wyników diagnozy zobligowały nas do opracowania 4 programów do pracy indywidualnej:
- Program indywidualny w zakresie poprawy wymowy- Nikola Ł., Dawid L., Izabela K., Jakub D., Szymon D., Szymon Sz., Dominika O.
- Program indywidualny dla dziecka zdolnego- Magdalena Z.
- Program indywidualny doskonalący motorykę małą i dużą oraz usprawniający koordynację wzrokowo- ruchową- Mateusz D., Mikołaj P.
- Program indywidualny dla Jakuba Sz. (w zakresie poprawnej wymowy, doskonalenia motoryki małej i dużej, rozwijania słuchu fonematycznego, słuchania ze zrozumieniem).

Wnioski do dalszej pracy:

- Realizacja programów do pracy indywidualnej
- Kontynuacja programu własnego „ Zanim zaczniemy pisać”
- Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej
koledze.
- Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań w
kolejnych obszarach edukacyjnych.
- Wdrażanie dzieci do sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i
obowiązków.
- Kształtowanie umiejętności hamowania własnych reakcji agresywnych ( panowanie nad
własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów).
- Kontynuacja współpracy z Klubem Gaja, Flateam
- Podjęcie współpracy z Nadleśnictwem, Ligą Ochrony Przyrody
Wyświetleń: 48315


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.