Katalog

Mirosław Piwowarczyk, 2012-04-18
Grudziądz

Biologia, Zadania

Genetyka test

- n +

1. Źródłem zmienności genetycznej jest:
a) warunki środowiska,
b) rozmnażanie bezpłciowe,
c) rozmnażanie płciowe,
d) rozmnażanie wegetatywne.
2. W jaki sposób rodzice przekazują informację genetyczną potomstwu?
a) tylko w plemnikach ,
b) w komórkach rozrodczych: plemnikach i komórkach jajowych,
c) tylko w komórkach jajowych,
d) przez krew.
3. Fragment DNA zawierający informację dotyczącą określonej cechy to:
a) gen,
b) kodon,
c) kariotyp,
d) genotyp.
4. Który zestaw zawiera wyłącznie choroby spowodowane mutacją pojedynczego genu?
a) zespół XXY, zespół Downa, anemia sierpowata,
b) hemofilia, daltonizm, anemia sierpowata,
c) zespół Downa, hemofilia, anemia sierpowata,
d) zespół XYX, X0, mukowiscydoza.
5. Nukleotydy tworzące nić DNA są ze sobą połączone wiązaniem:
a) azotowym,
b) foforowym,
c) wodorowym,
d) peptydowym.
6 . Gameta człowieka zawiera:
a) 21 autosomów i 2 chromosomy płci,
b) 22 pary autosomów i 1 chromosom płci,
c) 23 chromosomy nie związane z płcią (czyli autosomy) i jedną parę chromosomów płci,
d) 22 autosomy i 1 chromosom płci.
7. Hemofilia jest chorobą wywołaną przez:
a) recesywny gen w chromosomie X,
b) mutację chromosomu,
c) dominujący gen w chromosomie X,
d) recesywny gen w chromosomie Y.
8. Zaznacz punkt, który zawiera treść I prawa Mendla:
a) do gamet przechodzi jeden allel z danej pary genów.
b) geny zlokalizowane są w chromosomie,
c) substancją genetyczną jest kwas DNA,
d) cechy organizmu dziedziczą się niezależnie od siebie,
9. Jeśli gen A to gen dominujący, a gen a-recesywny, to homozygotą recesywną jest organizm posiadający następujący układ genów:
a) Aa,
b) AA,
c) aa.
10. Gen R warunkuje czarną barwę sierści u bydła i jest genem dominującym, gen r - warunkuje czerwoną barwę sierści i jest recesywny. Jaki musi mieć genotyp bydło, którego sierść ma barwę czerwoną?
a) rR,
b) Rr,
c) rr,
d) RR.
11. Które zdanie dotyczące kwasu DNA jest błędne?
a) stanowi materiał genetyczny,
b) zbudowany jest z nukleotydów,
c) w skład poszczególnych nukleotydów wchodzi cukier ryboza,
d) u zwierząt i roślin wyższych cząsteczka kwasu jest dwuniciowa.
12. Ile nukleotydów tworzy kodon?
a) 3
b) 20
c) 4
d) 2313. Jaki układ nukleotydów w RNA jest komplementarny do fragmentu nici DNA: GATGC
a) CUTCG,
b) CUACG,
c) GUACG,
d) TCAUC.
14. Kodon to:
a) trzy kolejne, leżące obok siebie nukleotydy w cząsteczce DNA kodujące jeden aminokwas,
b) dwa kolejne, leżące obok siebie nukleotydy w cząsteczce DNA kodujące trzy aminokwasy,
c) trzy nukleotydy (ich położenie jest obojętne) w cząsteczce DNA kodujące jeden aminokwas,
d) trzy nukleotydy w cząsteczce DNA kodujące dwa sąsiednie aminokwasy.
15. Wybierz zdanie prawdziwe:
a) liczba chromosomów w obrębie osobników jednego gatunku jest zmienna,
b) jednakowe chromosomy w komórce tworzą pary zwane chromosomami analogicznymi,
c) komórki rozrodcze zawierają o połowę mniej chromosomów niż komórki ciała (komórki somatyczne),
d) u osobników rozdzielnopłciowych wszystkie chromosomy są jednakowe.
16. Nagrodę Nobla za "rozwiązanie zagadki" budowy DNA otrzymali dwaj amerykańscy uczeni Watson i Crick w roku:
a) 1956
b) 1953
c) 1962
d) 1954
17. Ile chromosomów występuje w czerwonej krwince?
a) 22 pary
b) brak chromosomów
c) 2
d) 23 pary
18. Czy daltonistka może dochować się zdrowych córek pod względem rozróżniania barw?
a) nie
b) tak
19. Dziedzina zajmująca się modyfikacją materiału genetycznego to:
a) biologia molekularna,
b) inżynieria genetyczna,
c) cytologia,
d) genetyka.
20. Gen A jest genem dominującym i warunkuje czerwoną barwę kwiatów groszku pachnącego. Gen a jest recesywny i warunkuje barwę białą kwiatów. Skrzyżowano ze sobą dwie heterozygoty. Stosunek roślin o kwiatach czerwonych do roślin o kwiatach białych wynosi:
a) 3:1,
b) 1:3,
c) 2:2.
d) wszystkie będą miały kwiaty czerwone
21 Kobieta o genotypie XDXD jest:
a) chora,
b) nosicielką,
c) jest zdrowa, ale zachoruje w późnym wieku,
d) nie jest nosicielką.
22. Nukleotyd kwasu DNA składa się z:
a) cząsteczki cukru (deoksyrybozy), zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego,
b) cząsteczki cukru (rybozy), zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego,
c) cząsteczki cukru (deoksyrybozy), zasady azotowej i reszty kwasu azotowego,
d) cząsteczki cukru (deoksyrybozy), zasady fosforowej i reszty kwasu azotowego.
23. Które zdanie błędnie charakteryzuje kod genetyczny?
a) jest w nim zapisana informacja o kolejności aminokwasów w cząsteczce białka,
b) jest to kod dwójkowy, gdyż dwa nukleotydy kodują jeden aminokwas,
c) jest to kod uniwersalny, właściwy dla wszystkich organizmów,
d) takie same kodony kodu genetycznego kodują ten sam aminokwas u różnych organizmów.
24. Wybierz zdanie prawdziwe:
a) chromosomy płci u mężczyzn są względem siebie identyczne co do kształtu i wielkości,
b) gamety mają o dwa chromosomy mniej niż pozostałe komórki ciała,
c) w wyniku podziału redukcyjnego powstają komórki o zmniejszonej o połowę liczbie chromosomów,
d) mężczyźni nie posiadają chromosomów płci.
25. Nagła, skokowa i dziedziczna zmiana w materiale genetycznym to:
a) replikacja,
b) translacja,
c) mutacjea,
d) transkrypcja.

26. Czynnikiem mutagennym może być:
a) wysoka temperatura,
b) promieniowanie UV,
c) niektóre związki chemiczne,
d) każdy z wymienionych wyżej czynników.
27. Ile genów danej cechy zawiera heterozygota?
a) 4
b) 2
c) 1
d) 22
28. Kukurydza w jednej komórce ma 10 par chromosomów. Ile chromosomów będą zawierać gamety kukurydzy?
a) 10
b) 40
c) 5
d) 20
29. Osobnik o genotypie CC będzie:
a) heterozygotą,
b) homozygotą dominującą,
c) homozygotą recesywną,
d) heterozygotą dominującą.
30. Zespół genów danego osobnika to:
a) genotyp,
b) chromosom,
c) fenotyp,
d) kodon.
31. Czy daltonista może dochować się zdrowych synów pod względem rozróżniania barw?
a) nie
b) tak
32. W którym chromosomie umieszczone są geny odpowiedzialne za cechy męskie?
a) w XX
b) w X
c) w XY
d) w Y
33. Ile nukleotydów buduje cząsteczkę białka?
a) 60
b) 20
c) 4
d) 64
34. Jeden aminokwas jest kodowany przez:
a) jeden kodon,
b) 20 kodonów,
c) 3 kodony,
d) 4 kodony.
35. Ile chromosomów homologicznych zawiera typowa komórka człowieka?
a) 22
b) 23 pary
c) 22 pary
d) 23


ZADANIA:

1. Mężczyzna, którego ojciec był daltonistą ożenił się z nosicielką daltonizmu. Jakie istnieje prawdopodobieństwo, że z ich związku przyjdzie na świat zdrowe dziecko?

a) 100%
b) 75%
c) 25%
d) wszystkie będą chore

2. Skrzyżowano ze sobą świnki morskie o czarnej barwie sierści. W wyniku tej krzyżówki otrzymano 25% świnek rudych. Jakie genotypy mieli rodzice tych świnek?

a) Aa - Aa
b) Aa – AA
c) aa – AA
d) aa – aa

3. Skrzyżowano dwa długoskrzydłe osobniki pewnego gatunku owadów.
W potomstwie uzyskano 90 owadów o długich skrzydłach i 30 owadów o skrzydłach krótkich.
Jakie genotypy mieli rodzice tych owadów:

a) bB i bB
b) Bb i BB
c) Bb i BB
d) BB i bB

4. Czarną samicę królika skrzyżowano z białym samcem i otrzymano liczne, wyłącznie czarne potomstwo.
Czarnego samca z tego pokolenia skrzyżowano z białą samicą. Określ ubarwienie potomstwa, które przyjdzie na świat:

a) 100% białych
b) 25% białych i 75% czarnych
c) 100% czarnych
d) 75% białych i 25% czarnych
e) 50% białych i 50% czarnych


5. Daltonistka wyszła za mąż za mężczyznę, którego ojciec był daltonistą.
Określ % dzieci jakie mogą przyjść z takiego związku.

a) 50% nosicieli i 50% chorych
b) 50% zdrowych i 50% nosicieli
c) 25% zdrowych i 75% nosicieli
d) 25% chorych i 75% zdrowych

6. Która para rodziców dochowa się dzieci z takimi grupami krwi: A, B, 0 i AB.
Do poprawnie wybranego podpunktu dopisz właściwe genotypy rodziców!
a) homozygota A i heterozygota B……………..
b) homozygota B i homozygota A………………
c) homozygota 0 i heterozygota B……………..
d) heterozygota A i homozygota 0……………...
e) homozygota B i heterozygota A…………….
f) osoba z grupą krwi AB i heterozygota B………………..
g) heterozygota A i heterozygota B……………
h) osoba z grupą krwi AB i heterozygota A………………..


Wyświetleń: 2413


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.