Katalog

Wioletta Sandomierska-Michalak, 2012-05-04
Mierzyn

Fizyka, WSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z
FIZYKI1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
• Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001 r.
• Statut Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Podstawa programowa dla gimnazjum

2. Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

3. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje następujące obszary oceniania:
 wiadomości,
 umiejętności,
 postawy uczniów na lekcji.

4. Formy pomiaru osiągnięć uczniów oraz sposoby oceniania:
 Wypowiedzi ustne (za wypowiedz ustną uczeń otrzymuje ocenę, na którą ma wpływ rzeczowość wypowiedzi oraz stosowanie języka fizyki),
 Kartkówki, które obejmować będą materiał z 1-3 lekcji i nie muszą być wcześniej zapowiedziane,
 Sprawdziany/testy sprawdzające pisemne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu materiału
 Aktywność indywidualna na lekcjach,
 Praca w grupach (wszyscy członkowie grupy uzyskują taką samą ocenę),
 Prace domowe,
 Prace dodatkowe (projekty, prezentacje multimedialne, referaty, plakaty, plansze, albumy, schematy, modele itp.)

6. W przypadku pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności przyjmuje się następującą skalę:

90% - 100% bardzo dobry
75% - 89% dobry
50% - 74% dostateczny
40% - 49% dopuszczający
poniżej 40% niedostateczny

Za osiągnięcie 100% punktów oraz za rozwiązanie dodatkowego zadania, jeśli takie wystąpi w sprawdzianie, uczeń otrzymuje ocenę celującą.

7. Jeśli uczeń nie pisze sprawdzianu/testu sprawdzającego z całą klasą z uzasadnionych powodów, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

8. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/testu sprawdzającego w ciągu dwóch tygodni od daty jego oddania.

9. Uczeń ma prawo raz poprawić ocenę pozytywną z kartkówki, sprawdzianu/testu sprawdzającego w ciągu dwóch tygodni od daty jego oddania.

11. Jeden raz w semestrze (jedna godziny fizyki w tygodniu) i dwa razy w semestrze (dwie godziny fizyki w tygodniu) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

12. Listę uczniów nieprzygotowanych sporządza dyżurny i przedkłada ją nauczycielowi po przeczytaniu listy obecności.

13. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

14. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez dwie kolejne lekcje (dwie godziny fizyki w tygodniu) przez kolejną lekcję (jedna godzina fizyki w tygodniu).

15. Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

16. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych.

17. Sposoby informowania uczniów o ocenianiu:
• PSO przedstawiony na początku roku szkolnego i udostępniony w formie pisemnej (wywieszony w klasie),
• Wymagania na poszczególne oceny udostępnione uczniom w formie pisemnej (wywieszone w klasie),
• Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria wymagań,
• Sprawdziany pisemne i kartkówki uczniowie otrzymują do wglądu po ich sprawdzeniu i ocenieniu.

18. Przynajmniej raz w semestrze uczeń dokonuje samooceny.

19. Wymagania na poszczególne oceny:

W – wykraczające
D – dopełniające
R – rozszerzające
P – podstawowe
K – konieczne
Na ocenę celujący (wymagania K + P + R + D + W)
Uczeń:
 Posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, potrafi formułować problemy, dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 Rozwiązuje zdania i problemy o dużym stopniu trudności,
 Osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobry (wymagania K + P + R + D)
Uczeń:
 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 Rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy (wykorzystuje umiejętności w nowych sytuacjach, przeprowadza analizę procesu fizycznego, doświadczenia),
 Potrafi efektywnie pracować w grupie,
 Poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,
 Przekształca jednostki,
 Potrafi zaplanować i wykonać doświadczenie fizyczne.

Na ocenę dobry (wymagania K + P + R)
Uczeń:
 Posiada wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, potrafi je wykorzystać do zadań obliczeniowych z zastosowaniem przekształcania wzorów oraz prostych zadań problemowych,
 Sporządza i czyta wykresy, rysunki,
 Poprawnie wyraża swoje myśli, posługując się językiem fizyki,
 Poprawnie wyjaśnia sens omawianych wielkości fizycznych.

Na ocenę dostateczny (wymagania K + P)
Uczeń:
 Potrafi wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne,
 Zna wielkości fizycznych i ich jednostki ,
 Potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki oraz zjawiska fizyczne,
 Rozwiązuje proste, typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,
 Potrafi posługiwać się prostymi przyrządami.

Na ocenę dopuszczający (wymagania K)
Uczeń:
 Zna podstawowe pojęcia, wielkości fizyczne oraz rozróżnia je,
 Zna poznane zjawiska fizyczne,
 Potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać poste zadania o niewielkim stopniu trudności,
 Uczestniczy w zajęciach na miarę swoich możliwości.
Wyświetleń: 649


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.