Katalog

Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk, 2012-05-07
Chorzów

Biologia, Program nauczania

program koła biologicznego

- n +

PROGRAM KOŁA BIOLOGICZNEGO dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Siemianowicach Ś1.
„Z BIOLOGIĄ PRZEZ ŚWIAT”
Prowadzący: mgr Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk
Program koła biologicznego przeznaczony jest dla uczniów naszego gimnazjum szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy mają trudności i chcieliby trochę bardziej się z biologią "oswoić". Wpływa, więc na podniesienie, jakości pracy szkoły. Treści realizowane na zajęciach są różnorodne, mają poszerzać wiadomości, które uczniowie juz posiadają a także dają możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania. Dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo koło ma dawać lepsze przygotowanie do konkursów o tematyce biologiczno-przyrodniczej.
Program Koła Biologicznego jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi na poziomie III etapu edukacyjnego, jakim jest gimnazjum. Jego nadrzędnym celem jest rozwijanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów. Program zawiera cele edukacyjne, oczekiwane osiągnięcia ucznia, zakres treści, zadania, metody i formy realizacji. Program koła biologicznego jest realizowany w czasie zajęć pozalekcyjnych
CELE
 Rozwijanie zainteresowań biologicznych, ekologicznych i przyrodniczych .
 Kształtowanie i propagowanie przyjaznego dla środowiska stylu życia człowieka .
 Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska .
 Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji uogólniania, dostrzegania i
interpretowania zjawisk przyrodniczych .
 Prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych
 Rozwój samodzielności, aktywności, wrażliwości estetycznej .
 Dostrzeganie walorów przyrodniczych naszego regionu i zabieganie o zachowanie
rodzimego krajobrazu .
 Zaznajamianie z prawnie chronionymi obiektami i obszarami przyrodniczymi .
 Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze .
 Rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej .
 Promowanie postaw prozdrowotnych .
 Poszerzanie wiedzy uczniów
 Poznawanie pospolitych gatunków roślin
 Zachęcanie do działań mających na celu przeciwdziałanie nałogom
 Uczestnictwo w konkursach
 Zrozumienie związku miedzy chorobami a trybem życia
 Poznawanie genetyki
 Wykształcenie umiejętności posługiwania się systematyką
Zadania:
Przygotowanie uczniów do konkursów biologicznych (Olimpiada, dzień Zdrowia, Dzień
Ziemi)
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu plastyczno - fotograficzno - ekologicznego.
Zorganizowanie wyjścia do pobliskiego lasu (poznawanie gatunków pospolitych
najbliższej okolicy)
 Zorganizowanie wystawy poplenerowej albumów, folderów, fotografii i innych prac
plastycznych
 Nawiązanie współpracy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie
(wspólnie z samorządem uczniowskim) Zbiórka karmy dla zwierząt, starych koc, misek
oraz smyczy dla psów.
 Upowszechnianie problematyki ekologicznej, biologicznej, wiedzy o zdrowiu
wykorzystując fachową literaturę, programy i filmy naukowe
 Prowadzenie obserwacji pośrednich i bezpośrednich
 Wykonywanie prostych doświadczeń możliwych do prezentacji w czasie festiwalu nauki
 Przygotowanie scenki ekologicznej
Zakres treści zajęć
I. Konkursy
 Powtórzenie wiadomości zgodnie z zakresem materiału obowiązującego w wybranych
konkursach biologicznych
 Zapoznanie się z zagadnieniami dotychczas nierealizowanymi w czasie zajęć
lekcyjnychII. Rozpoznawanie pospolitych gatunków
 Uczeń potrafi posługiwać sie kluczem i atlasem w celu oznaczenia gatunku a także nazywa gatunki rosnące w Lasku Bytkowskim
III. Systematyka
 Uczeń korzystając z systematyki i znając jednostki systematyczne potrafi wskazać
miejsce wybranego gatunku
IV. Genetyka
 Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne, prawa Mendla i potrafi wykorzystać tą
wiedzę w celu rozwiązywania prostych krzyżówek genetycznych
 Uczeń wyjaśnia znaczenie genetyki w życiu codziennym (In vitro, badania prenatalne,
wykorzystanie w współczesnej medycynie celem leczenia chorób nieuleczalnych)
V. Ekologia
 Uczeń zna podstawowe pojęcia i wyjaśnia procesy ekologiczne (obieg materii,
pierwiastków)
 Uczeń zna gatunki wskaźnikowe czystości środowiska
VI. Ochrona Przyrody
 Uczeń wymienia formy ochrony przyrody w Polsce podając przykłady z najbliższej
okolicy Uczeń tłumaczy jak powstają kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa i smog oraz wyjaśnia ich wpływ na organizmy i środowisko
 Uczeń rozumie znaczenie segregacji odpadów
VII. Zdrowie człowieka
 Uczeń wskazuje związek trybu życia z powstawaniem chorób
 Uczeń wymienia choroby cywilizacyjne oraz zna skutki uzależnień
VIII. Mikroskopowanie
 Uczeń zna budowa mikroskopu oraz prowadzi obserwacje mikroskopowe
 Uczeń potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe.
IX. Biologia w doświadczeniach
 Uczę potrafi samodzielnie wykonać proste doświadczenia i obserwacje biologiczne
-wykrywanie białek, cukrów i tłuszczy w składnikach pokarmowych, wykazanie
wpływu światła, temperatury i wody na rozwój roślin, udowodnienie istnienia sytemu
przewodzenia u roślin oraz wpływu solenia dróg na rośliny
 Uczeń Realizuje projekt pt. Pomiar opadu i ocena, jakości pyłów na terenie miasta i
porównanie wyników z dostępnymi danymi (Inspektorat Ochrony Środowiska).
(Zbieranie pyłów na krążkach bibuły, porównanie wagi czystego krążka i krążka z
pyłem, przeliczanie wagi pyłu na czas ekspozycji, porównanie wyników.)
Procedury osiągania celów
l. Metody i formy pracy
 Pogadanki
 Dyskusja
 Praca z mikroskopem
 Praca z wykorzystaniem tekstów źródłowych, nowoczesnych metod audiowizualnych
i informatycznych
 Ćwiczenia terenowe
 Obserwacje i doświadczenia
 Gry dydaktyczne
 Projekt
2. Środki dydaktyczne
 Podręczniki, atlasy, klucze, zielniki
 Programy multimedialne
 Mikroskop
 Filmy przyrodnicze
 Zestawy doświadczalne
 Gra edukacyjna
12.
13.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów
Uczeń:
 Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności
 Aktywnie uczestniczy w konkursach, akcjach i projektach
 Samodzielnie poszukuje rozwiązań
 Propaguje zdrowy styl życia
 Czuje się częścią otaczającego świata
 Rozumie procesy zachodzące w przyrodzie
 Potrafi wyjaśnić znaczenie genetyki w powstawaniu cech i w współczesnej medycynie
 Zna formy ochrony przyrody
 Rozpoznaje pospolite gatunki


Sposoby oceny osiągnięć uczniów
Celem oceny i nagradzania pracy w kole biologicznym jest motywowanie ucznia do dalszej pracy, zdobywania i pogłębiania wiedzy nie tylko biologicznej a także zachęcanie do rozwijania swoich pasji
i zainteresowań. Chodzi również o wyzwalanie zdrowej rywalizacji, w której ważni są wszyscy a nie tylko wygrywający, dlatego nagradza sie wszystkich nie tylko za wynik, ale również za udział i zaangażowanie.
W związku z tym przewiduje się dla uczniów uczestniczących w zajęciach koła biologicznego, pochwały
i dodatkowe oceny mające wpływ na podniesienie oceny końcowo rocznej i semestralnej.
Ewaluacja
Ewentualne zmiany w programie wynikać będą z atrakcyjności i przydatności do konkursów
biologicznych. Brane będą również opinie i sugestie członków koła biologicznego

Proponowana tematyka spotkań
(liczba spotkań do tematu zależna od zainteresowań uczniów)
1. Spotkanie organizacyjne
2. Powtórzenie wiadomości i przedstawienie treści potrzebnych do konkursu
biologicznego ( do listopada)
3. Mikroskop- budowa. Techniki mikroskopowania. Wykonywanie preparatów mikroskopowych
4. Czym zajmuje się genetyka? Rozwiązujemy proste krzyżówki genetyczne
5. Znaczenie genetyki we współczesnej medycynie - przygotowanie prezentacji
6. Jak posługiwać się systematyką? Znam swoje miejsce w hierarchii.
7. Wykrywanie prostych składników pokarmowych
8. Wykonujemy proste doświadczenia biologiczne
a) Czy rośliny mają system transportowy
b) Jak sól wpływa na rośliny
c) Stopień zapylenia najbliższej okolicy
9. Czym jest ekologia
10. Jak krąży materia- podstawowe obiegi w przyrodzie?
11. Formy ochrony przyrody. Prezentujemy wybrane formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy
12. 12.Co to takiego bioindykatory??
13. Bawimy sie biologią- gra edukacyjna
14. Zdrowie a cywilizacja. Choroby współczesnego Świata. Przygotowanie prezentacji
15. Czynniki warunkujące zdrowy styl życia. Układamy fraszki i wierszyki
16. Uzależnienia-do, czego mogą doprowadzić. Nagrywamy wywiady przeprowadzamy ankietę "używki wśród gimnazjalistów)
17. Co słychać w lasku Bytkowskim- poznajemy rośliny najbliższej okolicy. Plener plastyczno-fotograficzny
18. Przygotowujemy wystawę poplenerową albumów, folderów, fotografii i innych prac z działalności koła
19. Rośliny lecznicze naszych pól, lasów i łąk.-Wystawa; Zioła i przyprawy w medycynie ludowej
20. Zjawiska we współczesnym świecie: smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany – jak powstają i jakie niosą zagrożenia.

Wyświetleń: 5885


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.