Katalog

Iwona Lal, 2012-05-14
Lublin

Anna Czachor
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

"CZY MOŻNA ROZMAWIAĆ W SZKOLE SPECJALNEJ O UNII EUROPEJSKIEJ?"

- n +

"CZY MOŻNA ROZMAWIAĆ W SZKOLE SPECJALNEJ O UNII EUROPEJSKIEJ?"

Edukacja europejska znalazła swoje znaczące miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że w większym stopniu powinniśmy upowszechniać wiedzę z zakresu integracji europejskiej. Priorytetem
edukacji europejskiej jest uświadomienie oraz wpajanie szacunku zarówno dla wspólnego dziedzictwa kultury jak i dla odmienności
i różnorodności ludzi i narodów. Polska szkoła uczy i wychowuje przyszłych obywateli zjednoczonej Europy. Treści europejskie były i są
obecne na wielu zajęciach szkolnych.
Nasz Ośrodek kształcący dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wystąpił o nadanie imienia "Dzieci Zjednoczonej Europy". Podjętych zostało wiele działań zmierzających do przybliżenia naszym uczniom treści z zakresu edukacji europejskiej. Jednym z nich było opracowanie programu nauczania "Wędrówki po Europie". Program został napisany w oparciu o obowiązujące przepisy
z uwzględnieniem możliwości poznawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Duża odpowiedzialność za wdrażanie treści zawartych w programie spoczywała na nauczycielach. To oni sami musieli poszukiwać odpowiednich materiałów i dostosowywać je do możliwości rozwojowych swoich wychowanków. Szeroki wachlarz zadań edukacyjnych umożliwił realizację treści na każdym etapie edukacyjnym. Program proponuje stosowanie różnorodnych metod, form i zasad pracy, aby zdobywanie przez uczniów wiadomości
i umiejętności było ciekawe i atrakcyjne.
Podsumowując, podkreślić należy, że realizacja zadań edukacji europejskiej ma przede wszystkim charakter wychowawczy i służy zainteresowaniu dzieci i młodzieży Unią Europejską.


PROGRAM NAUCZANIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W LUBLINIE

WĘDRÓWKI PO EUROPIE


I. WPROWADZENIE

Nadanie naszemu Ośrodkowi imienia "Dzieci Zjednoczonej Europy" stało się przewodnią ideą stworzenia programu "Wędrówki po Europie". Jego głównym celem jest poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji europejskiej. Poznanie tematów dotyczących Europy ma dostarczyć interesujących, pożytecznych wiadomości i umiejętności oraz pięknych przeżyć naszym uczniom. Program został opracowany z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008roku - "Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach", która jest dokumentem wyznaczającym kierunek pracy w szkole. Zawarte w programie treści będą włączane w proces dydaktyczno-wychowawczy w ciągu całego roku szkolnego, a podsumowaniem wdrażanego programu będzie ogólnoszkolna impreza "Dzień Europy".
II.CELE OGÓLNE:
1. Dostarczenie wychowankom podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej
2. Poznawanie charakterystycznych cech wybranych państw członkowskich
3. Budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi
4. Kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości
5. Kształtowanie poczucia przynależności do Europy
6. Pobudzanie samodzielności, otwartości i aktywności młodego człowieka

III. CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ:
1. Identyfikuje flagi państw Unii Europejskiej na zasadzie "taka sama"
2. Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej
3. Potrafi wymienić nazwy kilku państw członkowskich
4. Wskazuje na fotografiach, ilustracjach wybrane zabytki poznanych krajów, ciekawe miejsca
5. Wzbogaca słownik czynny i bierny o nowe pojęcia
6. Słucha wybranych utworów muzyki klasycznej
7. Poznaje wybrane tradycje kulinarne krajów Unii Europejskiej
8. Poznaje utwory literackie krajów Zjednoczonej Europy
9. Poznaje zwyczaje i tradycje świąteczne krajów Unii
10. Poznaje i utrwala zdobyte wiadomości o krajach Unii za pomocą różnorodnych wytworów plastycznotechnicznych.
11. Estetycznie spożywa posiłki, umie poprawnie zachować się w lokalu gastronomicznym

IV. WARUNKI DO REALIZACJI PROGRAMU:
1. Metody pracy:
- gry i zabawy dydaktyczne
- swobodna aktywność twórcza
- pokaz i obserwacja
- opis, pogadanka
- swobodna rozmowa, dialog
- słuchanie utworów literackich i muzycznych
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- wycieczki
- konkursy, quizy, apele okolicznościowe

2. Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa, zespołowa
- zajęcia praktyczne
3. Środki dydaktyczne:
-flagi krajów Unii Europejskiej
- mapa polityczna Europy
- symbole europejskie- nagranie hymnu, flaga UE
- banknoty i monety euro- pomoc dydaktyczna
- przewodniki, albumy fotograficzne, ilustracje
- filmy video, płyty CD, DVD
- widokówki, plakaty
- informacje z Internetu
- gry, układanki dydaktyczne

V.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Podstawowym założeniem programu "Wędrówki po Europie" jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat Unii
Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Rozpoczynamy od poznania symboli: flaga, hymn, waluta oraz
najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Następnie przedstawiamy poszczególne państwa zrzeszone w Unii.
Program
proponuje stosowanie różnorodnych metod i form pracy, aby zdobywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności
było
ciekawe i atrakcyjne. Podczas realizacji programu warto posłużyć się następującym schematem:
- wskazanie kraju na mapie Europy
- poznanie barw narodowych kraju
- cechy charakterystyczne kraju ("Z czego słynie ....")
- baśnie, legendy i mity dotyczące danego kraju
- muzyka i tańce narodowe kraju
- tradycje kulinarne- przygotowanie i degustacja potraw
- twórczość plastyczno- techniczna
VI. TREŚCI PROGRAMOWE:

BLOK TEMATYCZNY I TREŚCI KSZTAŁCENIA
Porozmawiajmy o Unii Europejskiej
- Unia Europejska- co to jest?
- Instytucje Unii Europejskiej
- Symbole Unii Europejskiej
Tradycje kulinarne
- Tradycyjne potrawy w wybranych krajach Unii Europejskiej
Literatura dziecięca
- Twórcy literatury dziecięcej i ich utwory
Muzyka klasyczna
- Twórcy muzyki klasycznej w Europie
- Instrumenty muzyczne
Europejskie podróże
- Z czego słyną wybrane kraje Unii Europejskiej
Tradycje świąteczne w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
- Poznanie tradycji Świąt Wilekij Nocy i Bożego Narodzenia
w wybranych krajach Unii Europejskiej
Dzień Europy
- Oraganizacja imprezy o charakterze lokalnym na terenie placówki pod hasłem "Dzień Europy"
Dzień Dziecka
- Poznanie obchodów Dnia Dziecka w Europie i na świecie
- Karta Praw DzieckaOpracowanie: mgr Iwona Lal, mgr Anna Czachor
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Lublinie
Wyświetleń: 605


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.