Katalog

Iwona Niedziółka, 2012-05-14
Siedlce

Przedsiębiorczość, Artykuły

MARKETING W ZARZĄDZANIU PRZESIĘBIORSTWEM.

- n +


Zarządzanie przedsiębiorstwa można rozumieć jako szczególny rodzaj kierowania, w którym podstawowym oddziaływaniem na przedmiot kierowania jest sformalizowana hierarchiczna nadrzędność podmiotu, proces tworzenia reguł ładu w danym układzie w postaci norm, instytucji, dokumentów. Istotą funkcji zarządzania jest formułowanie celu działania, organizacja toku czynności, pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów (ludzkich i rzeczowych).

Spośród wielu sposobów zarządzania można wyróżnić te, które wspomagają efekty marketingu w przedsiębiorstwie:
a) Zarządzanie przez inspirację jako kreowanie idei mających wyzwolić u podwładnych inspirację kierunku działania firmy,
b) Zarządzanie przez motywację – położenie nacisku na potrzeby samorealizację, aktywne inwestowanie we własny kapitał osobowościowy,
c) Zarządzanie przez wyniki – egzekwowanie pracy i ocena współpracowników według uzyskanych wyników.
W świetle tych sposobów zarządzania przedsiębiorstwo jest zbiorem wzajemnie ze sobą powiązanych czynności, działań, które koordynują i integrują zasoby, współdziałają z otoczeniem zewnętrznym, w którym firma się znajduje w taki sposób, aby odnieść sukces w realizacji celów postawionych przez kierowników.
Jedną z najistotniejszych zasad oraz nieodłącznym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest marketing.

Punktem wyjścia działań marketingowych przedsiębiorstwa jest człowiek – konsument (jego potrzeby, życie, jako części składowe popytu rynkowego). Konieczność marketingu wynika z faktu:
– stałego wzrostu wymagań konsumentów co do jakości i użyteczności podaży i usług,
- intensyfikacja zagranicznej i krajowej konkurencji,
- ograniczeń w dostawach surowców i wzrostu kosztów ich pozyskania,
- rozwoju elektroniki i technologii informatycznej.
Elementami marketingu stosowanymi przez producentów jest mix 4P – (PRICE, PRODUCT, PLACE, PROMOTION). Ich wzajemne oddziaływanie tworzy odpowiednia strategię, którą przedsiębiorstwo firmuje jako misję i wizję działalności.
Celami systemu marketingu są:
1. Realizowanie strategii działania na rynku przez przedsiębiorstwo,
2. Wskazanie przedsiębiorstwu, co powinno produkować, na jaki rynek, w jakich cenach, jak rozprowadzić i promować produkcję,
3. Działa na sferę świadomości klienta ustalając i zaspakajając jego potrzeby.
Za pomocą wykorzystywania strategii marketingowych przedsiębiorstwo liczy na główny cel własnej działalności, czyli zysk. Jednak nie może ograniczyć się wyłącznie do celu nadrzędnego.
Ze względu na jakość oferowanych produktów – usług, polityki kadrowej, pozycji na rynku, udziałów, formy prawnej oraz pomysłowości menadżerów przedsiębiorstwo buduje swoją indywidualność. Przedsiębiorstwo zorientowane marketingowo nie może się ograniczać do biernego dostosowania do bieżącej sytuacji na rynku branżowym.

Marketing jako jedna z funkcji całości przedsiębiorstwa stanowi aspekt funkcjonalny zarządzania. Obejmuje trzy zakresy funkcjonalne:
a) Funkcję przygotowawczą – gromadzenie informacji rynkowych, - badanie rynku - planowanie produktu i programu asortymentowego, - kalkulacja i ustalanie cen, - organizowanie systemu dystrybucji, - planowanie działań promocyjnych, - kontrola i analiza wyników;
b) Funkcję wykonawczą – reklama, - aktywizacja sprzedaży, - bezpośrednia obsługa klienta, - ekspedycja towarów, - transport i spedycja, - gospodarka zapasami wyrobów gotowych, - obsługa serwisowa nabywców, - formułowanie i kontrola realizacji umów;
c) Funkcję wspomagającą – finansowanie, - partycypacja w ryzyku i ubezpieczenie od jego skutków.

Znajomość funkcji marketingowych jest o tyle ważna, że stanowi punkt wyjścia dla przeprowadzenia racjonalnego podziału pracy i organizacji marketingu.
Od strategii zarządzania przedsiębiorstwem zależy jakie efekty osiągają funkcje marketingowe.
Niewątpliwym ułatwieniem zarządzania przedsiębiorstwa jest przygotowanie planu marketingowego, który może być pomocny w przezwyciężaniu problemów związanych z komunikowaniem się. Pomaga uniknąć bezcelowych, jałowych działań, wykorzystać te zasoby w sposób efektywny i przemyślany. Stanowi podstawę oceny realności planowanych przedsięwzięć rynkowych (jako część biznesplanu), formułowania szczegółowych zadań i programów, działania z nimi jednostek organizacyjnych, określania norm stanowiących podstawę bieżącej regulacji i kontroli skuteczności działań marketingowych. Systematyczne gromadzenie, rejestrowanie i analizowanie informacji w badaniach marketingowych mogą mieć charakter przyczynowy lub kompleksowy.

Działy przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na zmiany pojawiające się na rynku, eliminować zbędne komórki organizacyjne i nierentowne formy działalności na wielu płaszczyznach, bo jeśli do tego dojdą dynamiczne procesy w makrootoczeniu przedsiębiorstwa i w otoczeniu konkurencyjnym, które napędza rozwój i pobudza przedsiębiorstwo do działania również modeluje jego charakter - styl zarządzania - niejednokrotnie jeden model zarządzania firmą nie sprawdza się.opracowała: mgr. Iwona Niedziółka
Wyświetleń: 793


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.