Katalog

Agnieszka Bułgajewska, 2012-05-14
Myślibórz

Język polski, Referaty

Referat pt.,,Wpływ alkoholizmu rodziców na szkolne funkcjonowanie dziecka"

- n +

Referat opracowała Agnieszka Bułgajewska - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu.


Wpływ alkoholizmu rodziców na szkolne funkcjonowanie dziecka.
Drugim po rodzinie, ważnym środowiskiem, w którym kształtuje się osobowość dziecka jest szkoła. Szkoła wychowuje uczniów w sposób zamierzony, ukierunkowany na różne cele, ale w szkole zachodzą również procesy wychowania niezamierzonego. Należy brać pod uwagę ogromne zróżnicowanie osobowościowe zespołu uczniowskiego. Mimo zbliżonego wieku i podobnego rozwoju somatycznego, każdy uczeń jest inny, ma odmienne doświadczenia wyniesione z rodziny, zróżnicowane zdolności, poglądy zainteresowania.
Duży procent uczniów pochodzi z rodzin alkoholicznych, a alkoholizm jest przecież chorobą rodzinną tzn., że stwarza problemy nie tylko osobie bezpośrednio dotkniętej alkoholizmem, ale także wszystkim członkom rodziny. Jest przyczyną pojawiania się uczucia wstydu u pozostałych osób a w szczególności u dzieci. Uczucie to może doprowadzić do znacznego ograniczenia kontaktów z rówieśnikami, do ukrywania problemu przed innymi a w konsekwencji do rezygnacji z szukania pomocy i zamykanie się w kokonie nieufności do całego świata.
Na podstawie obserwacji pedagogicznej śmiem twierdzić, że dziecko z rodziny dotkniętej problemem alkoholowym, u którego lekceważone są przez najbliższą osobę; ojca czy matkę potrzeby emocjonalne jest pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Stany lękowe powstałe w dzieciństwie dają znać o sobie czasem nawet przez całe życie.
Dzieci z tych rodzin mogą przestać liczyć się nie tylko z alkoholikiem, ale także z drugim z rodziców za to, że nie potrafi rozwiązać istniejącego problemu. Brak oparcia w rodzicach, życie w ciągłym stresie powoduje nasilające się stopniowo problemy szkolne i trudności wychowawcze. Jedne zamykają się w sobie, inne przejawiają skłonność do różnego rodzaju agresywnych i destrukcyjnych zachowań. Takie postawy mają niepożądany wpływ na osiągnięcia szkolne, na szkolne funkcjonowanie dziecka.
Dzieci maltretowane przez pijanego ojca czy matkę, wybudzane z głębokiego snu, przychodzą do szkoły śpiące, sfrustrowane i przerażone. Ich myśli błądzą po ostatnich przeżyciach. Są w szkole nieobecne i dalekie od sytuacji klasowej. Nie obserwuje się u tych dzieci jakiegokolwiek zaangażowania i woli samorealizacji, są apatyczne, niechętne do pracy. Jeżeli takie sytuacje powtarzają się regularnie, to czyż można oczekiwać jakichś sukcesów u takiego ucznia? Skorupa izolacji od zespołu klasowego i wychowawcy twardnieje i z każdym dniem coraz trudniej dotrzeć do nieszczęśnika. Szyderstwa kolegów, lęk przed kolejnym niepowodzeniem utrudnia uczniowi uzewnętrznienie się, otwarcie. U dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem obserwuje się obniżoną koncentrację. Jest to uwarunkowanie biologiczne jak i środowiskowe. Uczniowie ci, wykazują owe zaburzenia mają duże trudności w opanowaniu treści wyznaczonych programem nauczania. Zbadano, że zaburzenia koncentracji uwagi występują pod wpływem zwiększonej podatności na zmęczenie, np.: po nieprzespanych nocach, mogą być wywołane lękiem a najczęściej są reakcją na niewłaściwe oddziaływania środowiskowe. W trudnej sytuacji są także dzieci nadwrażliwe emocjonalnie. Ich wzmożona ruchliwość bywa oceniana jako brak zdyscyplinowania i lekceważenia sytuacji klasowej. Wolne tempo myślenia, zamknięcie się w sobie, trudności w nawiązywaniu kontaktu są ogromną przeszkodą w szkolnym funkcjonowaniu dziecka.
Pomóc pokonywać tego rodzaju przeszkody powinni rodzice wraz z nauczycielami. Jeżeli od rodziców dziecko nie może oczekiwać pomocy, bo to oni są sprawcami, to pozostaje mu tylko wychowawca. I tu uczeń powinien pokonać barierę wstydu i zwrócić się o pomoc. Często jednak to wychowawca znając sytuację rodzinną dziecka wspiera go w jego wędrówce przez najtrudniejsze lata dzieciństwa.
Jest to ogrom odpowiedzialnej pracy dla nauczyciela-wychowawcy. Powinien dobierać efektywne i skuteczne metody w celu radzenia sobie w walce z problemami dzieci, rozwiązywać te, które są do rozwiązania, rozumieć i akceptować takie sytuacje, na które nie ma wpływu.
Ofiary przemocy wymagają pocieszenia i zrozumienia. Należy pokazać im, że mogą ujawnić słabość i strach, gdyż dzięki temu ich obniżone poczucie wartości może z powrotem się wzmocnić. Należy nauczyć te dzieci umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron i nie oszczędzać im pochwał czy innego gestu zrozumienia. Uczniowie ci potrzebują czułości, wtedy nawet się uśmiechają a czasem otwierają i nauczyciel zyskuje zaufanie a to jest już krok w dążeniu do odnalezienia zagubionego ucznia w grupie klasowej i rodzinnej.
Sytuacja dziecka z rodziny z problemem alkoholowym jest trudna. Dziecko pozbawione oparcia w swej naturalnej rodzinie, w dodatku skazane na niepowodzenia szkolne jest bezradne i nie wie, czy istnieje dla niego jakaś szansa wyjścia i ratunku. Nie wie do kogo może się udać po pomoc, żeby jednocześnie obronić matkę czy ojca, żeby nie zostać skazanym na dom dziecka.
Dzieciom tym należy przyjść z pomocą. Szukanie środków zaradczych przeciw niedoli wielu dzieci jest obowiązkiem szkoły, państwa jak różnych organizacji państwowych.
Wyświetleń: 1002


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.