Katalog

Dorota Friedmann, 2012-05-28
Czepielowice

Katarzyna Wasilewska
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna z piłkami Eduball

- n +

„Więcej ruchu dla maluchów - nauka

poprzez zabawę z piłkami Eduball"

SPIS TREŚCI


Wstęp.................................................................................................2
Charakterystyka programu.................................................................3
Charakterystyka piłek edukacyjnych Edubal....................................3
Cele innowacji……………...............................................................5
Treści programu.................................................................................6
Metody i formy ………....................................................................36
Ewaluacja..........................................................................................37
Propozycje zabaw z wykorzystaniem piłek Edubal………..............38
Bibliografia.......................................................................................39
WSTĘP

Program ten jest wyrazem zainteresowania metodami usuwania trudności
w czytaniu u uczniów klas I – III. Ideą przewodnią programu jest zastosowanie środka dydaktycznego jakim są piłki Edubal, które przyczyniają się do usprawnienia techniki, tempa, poprawności i rozumienia czytanego tekstu.

Program zawiera:
treści kształcenia
cele edukacji
sposoby realizacji
osiągnięcia uczniów
ćwiczenia do realizacji
metody i formy
ewaluacje
bibliografię

Proponowany program może być realizowany w warunkach każdej placówki szkolnej. Oparty jest o podstawę programową kształcenia ogólnego.CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Nauka czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych szkoły. Nie zawsze jednak udaje się osiągnąć zamierzone rezultaty, tym bardziej, że tradycyjne metody na ogół stosowane nie dają oczekiwanych zamierzeń. Zagadnieniem wczesnej nauki czytania oraz łącznego traktowania czytania i pisania pedagodzy zajmują się od kilkunastu lat. W zakresie elementarnej nauki czytania pojawiły się w ostatnich latach metody aktywizujące, które zasługują na pełną aprobatę. Przede wszystkim są szansą na stałe osiąganie przez dziecko sukcesów.   Sygnałem niepokojącym jest stale wzrastająca liczba dzieci przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia).
My nauczyciele niejednokrotnie stajemy przed problemem, jak urozmaicić i uatrakcyjnić proces kształcenia zintegrowanego, dlatego ciekawym środkiem dydaktycznym i pomocnym w tym są piłki edukacyjne „Edubal”. Dzięki nim i zabawowym formom aktywności ruchowej dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności nie tylko ruchowe – zaczyna łączyć aktywność fizyczną z umysłową, wiedzę humanistyczną z wiedzą ścisłą, zamienia abstrakcję w rzeczywistość.
Po raz pierwszy z piłkami EDUBAL spotkałyśmy się w 2004r. Piłki zakupił Dyrektor szkoły dla uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć. Pomoc ta od razu wzbudziła nasze zainteresowanie, zauważyłyśmy w nich możliwość otwarcia się na potrzeby dziecka, potrzebę nie tylko świetnej zabawy ale również możliwość uspołecznienia i rozwoju intelektualnego. Program powstał na bazie obserwacji uczniów – radość dzieci, ich zainteresowanie i entuzjazm dały nam podstawy do dalszych działań. Piłki Edubal kilkakrotnie promowałyśmy w środowisku , odbyły się zajęcia takie jak:
- warsztaty dla nauczycieli ze szkół innowacyjnych województwa opolskiego ,
- szkolenie dla nauczycieli z naszej szkoły
- pokaz z udziałem dzieci dla rodziców
- odbyła się „Rodzinna sobota” rodzice razem ze swoimi dziećmi mieli możliwość wspólnej zabawy.
Piłki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci jak i nauczycieli.
Kilkuletnie, pozytywne doświadczenie jakie zdobyłyśmy podczas zajęć z dziećmi stało się przyczyną do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej dotyczącej wykorzystania piłek EDUBAL w całym pierwszym etapie edukacji w kształceniu zintegrowanym. Już po kilku zajęciach prowadzonych z udziałem piłek Edubal zauważyłyśmy, że przy podczas kolejnych zajęć uczniowie są chętniejsi do udziału w tego typu ćwiczeniach, czytają głośniej i pewniejszym głosem oraz popełniają mniej błędów. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do możliwości uczniów w tym wieku.
Dziecko w klasach I-III :
może czytać w dobrym tempie
może czytać poprawnie
może rozumieć czytany tekst
może uczyć się czytać i chce uczyć się czytać
im więcej wchłania informacji tym więcej zapamięta.
Nasza propozycja stwarza warunki do uatrakcyjnionej pracy z uczniem i do nawiązania z nim bliższego kontaktu. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest dobrowolne.
Zajęcia cechuje :
1.Praca w małych grupach uczniów o podobnym stopniu trudności w czytaniu
lub indywidualnie.
2. Rozładowywanie i wyciszanie negatywnych napięć i emocji dziecka.
3. Wyzwalanie potencjalnych możliwości tłumionych przez niepowodzenia dziecka.
4. Pozytywne ocenianie.
Piłki również wykorzystujemy w swojej codziennej pracy pedagoga szkolnego i nauczyciela wychowania fizycznego. Zajęcia z piłkami uatrakcyjniają i uprzyjemniają dzieciom pobyt w szkole. Kontakt uczniów z piłkami to ogromna radość, entuzjazm i współpraca, a także lepsza komunikacja nie tylko z dziećmi ale również ich rodzicami.
Dlatego podjęłyśmy się opracowanie innowacji pedagogicznej o charakterze metodycznym pt.: „Więcej ruchu dla maluchów – nauka poprzez zabawę z piłkami Eduball"
Innowację tę chcemy wdrożyć w I etapie edukacji od 01.09.2011r. Objęła by uczniów klasy I i trwałaby przez trzy lata. Zakończy się w czerwcu 2014 roku, uczniowie zakończą wówczas klasę III.
Ćwiczenia rozwijające poznawanie liter szybkość i bezbłędność czytania oraz liczenia będą odbywać się na sali gimnastycznej.
Uczenie się przez zabawę zmniejsza lęk, stres i agresję. Poprzez korzystanie z piłek edukacyjnych efektywniejszy jest sam proces uczenia się, większa samodzielność i kreatywność dziecka. Uczenie się poprzez działanie to 90 % zapamiętywania, podczas gdy 10% zapamiętujemy tego co czytamy, 20% tego, co słyszymy, 30% tego, co widzimy, 50% tego, co słyszymy i widzimy, a 70% tego, co sami mówimy.
Piłki „Edubal” umożliwiają kształtowanie osobowości dziecka poprzez pobudzanie, aktywizowanie, rozwijanie twórczych postaw, skłanianie do podejmowania różnych działań kreatywnych, wspieranie w dążeniu do celu.
Naszym zdaniem „Edubal” to nabywanie kompetencji kluczowych poprzez aktywne działanie i uczenie się wieloma zmysłami.
CHARAKTRYSTYKA PIŁEK EDUKACYJNYCH EDUBAL

Praca z dziećmi w pierwszym etapie edukacji wymaga od nauczyciela stosowania różnorodnych metod, form oraz środków dydaktycznych tak, aby dziecko osiągnęło sukces, a nauczyciel - pożądany efekt. Te dwie, jakże ważne zależności, nie zawsze idą w parze. O ile nauczyciel cierpliwie poczeka na rezultaty swojej pracy, to dziecko szybko się zraża, zniechęca i nie podejmuje kolejnych prób pokonania danej trudności.
Biorąc pod uwagę zainteresowania dzieci aktywnością ruchową oraz atrakcyjność ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, dokonano w 2002r. – modyfikacji „tradycyjnych” piłek, umieszczając na ich powierzchniach litery alfabetu, cyfry oraz znaki. Litery, cyfry, znaki oraz kolory umieszczone na piłkach edukacyjnych „Edubal” umożliwiają ich wszechstronne wykorzystanie we wszystkich dziedzinach wiedzy zawartej nie tylko w podstawach programowych. Piłki te zostały wyprodukowane przez firmę VEGA Europe, zaś sam pomysł ich wykorzystania w edukacji dzieci powstał w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Głównymi pomysłodawcami byli panowie dr Tadeusz Rzepa i dr Andrzej Rokita pod kierownictwem prof. Zbigniewa Naglaka, głównego inspiratora działań Fundacji.
W sierpniu 2003 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podjęło decyzję o wpisaniu piłek edukacyjnych „Edubal” na listę pomocy dydaktycznych zalecanych przez Ministerstwo. [Par. 16 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. Nr 69, poz. 635)].
Piłki umożliwiają nauczycielom zdobywanie nowych doświadczeń pedagogicznych poprzez poszukiwanie i tworzenie rozwiązań w efektywniejszym osiąganiu celów wychowawczych i dydaktycznych. Wprowadzenie i wykorzystanie piłek edukacyjnych w szkole może nie tylko wzbogacić proces dydaktyczno – wychowawczy, ale znacznie go uatrakcyjnić.
Piłki edukacyjne „Edubal” w edukacji przedszkolnej:
- uczą logicznego myślenia,
- uczą i doskonalą czytanie,
- doskonalą liczenie,
- kształcą wyobraźnię i orientację przestrzenną,
- kształcą analizę i syntezę wzrokowo – słuchowo – ruchową,
- kształcą słuch fonematyczny,
- kształcą uwagę mimowolną i dowolną oraz jej cechy: zakres, koncentrację, giętkość, stabilność i selektywność,
- rozwijają procesy językowe,
- rozwijają pamięć.
- rozwijają twórczość i inwencję własną,
- angażują wyobraźnię,
- są środkiem motywującym do świadomego i celowego korzystania z ruchu,
- dają satysfakcję z osiągnięcia małych i większych sukcesów, bodźcem skierowanym na działanie (prawidłowe wykonanie zadania intelektualnego i ruchowego w określonym czasie
- rozwijają komunikację werbalną i pozawerbalną,
- uczą sportowego zachowania podczas zabaw i gier sportowych,
- kształtują i rozwijają kontakty interpersonalne w obrębie grupy i zespołu,
- uczą wyrażania własnych emocji,
- uczą współdziałania w grupie,
- kształcą spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową,
- kształcą koncentrację uwagi i jej podzielność,
- kształcą orientację względem schematu własnego ciała,
- kształcą wyobraźnię i orientację przestrzenną,
- dają możliwość podwyższania sprawności działania,
- rozwijają zdolności i uzdolnienia kierunkowe.
Dziecko bawiąc piłkami uczy się:
- zbiorów, dodawać, odejmować, rozwiązywać zadania z treścią, rozpoznawać figury geometryczne,
- rozpoznawać liter i ich sposobu pisania, alfabetu – układu liter w alfabecie, pisowni wyrazów wielką i małą literą, rozpoznawania sylab, tworzenia wyrazów, rozpoznawania samogłosek, spółgłosek, tworzenia zdań i zasad ortografii,
- języków,
- obsługi komputera,
- wszystkiego w ruchu, z dużą ochotą i radością.

CELE INNOWACJI

Innowacja powstała w celu wspomagania dzieci w zakresie wczesnego przyswajania nauki czytania, oraz działań matematycznych . Wdrożenie jej już
w grupie 7-9latków, będzie szansą na osiągnięcie sukcesu dla dzieci rozwijających się wolniej, które w swoim tempie i bez niepotrzebnego stresu będą się oswajały się z symbolami liter i cyfr.
Naczelnym celem naszych działań jest promowanie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka możliwego dzięki połączeniu edukacji z ruchem oraz aktywnego spędzania czasu.
Cele szczegółowe:

rozwój zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Kształcenie percepcji wzrokowo – globalnej i kierunkowej.
Kształcenie pamięci wzrokowej .
Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej .
Kształcenie myślenia logiczno – abstrakcyjnego .
Wzmocnienie koncentracji uwagi i spostrzegawczości ucznia .
Rozwijanie orientacji kierunkowo – przestrzennej, czasowo- przestrzennej i pamięci doraźnej.
Integracja literowo – głoskową.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej i pozytywnego nastawienia do uczenia się.
Edukacja w szkole podstawowej powinna:
uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci,
umacniać wiarę dziecka we własne siły,
kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.
W osiąganiu tych celów pomocne nauczycielowi są zajęcia ruchowe
TREŚCI PROGRAMU
Treści nauczania (zgodne z podstawą programową) realizowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „Edubal” podczas zajęć zintegrowanych:
1) swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów,
2) uważne słuchanie wypowiedzi innych,
3) czytanie głośne sylab, wyrazów, zdań i tekstów,
4) czytanie ciche ze zrozumieniem,
5) pisanie liter, łączenie liter w sylaby, pisanie wyrazów, zdań,
6) pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni,
7) liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby przedmiotów od sposobów ich przeliczania, porównywanie liczebności zbiorów), zapisywanie liczb w zakresie 100,stopniowe rozszerzanie zakresu do 1000,
8) działania na liczbach:
a) dodawanie i odejmowanie pamięciowe w zakresie 100, mnożenie i dzielenie liczb
w zakresie tabliczki mnożenia,
b) sprawdzanie wyniku odejmowania za pomocą dodawania i wyniku dzielenia za pomocą mnożenia,
c) odczytywanie i zapisywanie liczb rzymskich od I do XII,
9) rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania jednego działania (w tym zadań na porównywanie różnicowe i zadań dotyczących ilości, ceny i wartości),
10) poznanie własnego ciała,
11) dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia,
12) ruch z muzyką,
13) gry i zabawy ruchowe,
14) umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała,
15) przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych.
UMIEJĘTNOŚCI JAKIE NABYWAJĄ UCZNIOWIE:
Uczniowie nabywają umiejętności przedmiotowe zgodnie z koncepcją nauczania zintegrowanego.
Uczą się:
wypowiadania,
uważnego słuchania innych,
czytania,
pisania,
liczenia,
zapisywania liczb,
działania na liczbach,
rozwiązywania zadań tekstowych,
dbania o zdrowie,
przestrzegania reguł w grach i zabawach ruchowych, a także poznają
własne ciało.
rozbudzają swoje zainteresowania sportowe, rozwijają zdolności motoryczne i umiejętności ruchowe


METODY I FORMY
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej to kompleks metod nauczania zakładających aktywna postawę uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym. W literaturze dydaktycznej do tej grupy metod zalicza się:
metody dyskusyjne i seminaryjne,
metody oparte na działaniu praktycznej ucznia,
nauczanie problemowe z jego odmianami.
(Słownik Pedagogiki Pracy, 1986)
W trakcie trwania programu zajęcia będą prowadzone z piłkami Edubal, które są aktywną metodą nauczania, skłania ona uczniów do brania odpowiedzialności za własny proces nauczania. Źródłem wiedzy w uczeniu się opartym na doświadczeniu, jest sam uczący się. To od niego zależy ocena i wykorzystanie nowego doświadczenia, którego mu dostarczyliśmy podczas lekcji. Zadaniem nauczyciela zaś jest stworzenie optymalnej atmosfery sprzyjającej uczeniu się, opartej na akceptacji, tolerancji i obopólnym zaufaniu.
Zabawy z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal, przygotowane w odpowiedni sposób, potrafią być czynnikiem integrującym klasę oraz dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Dzięki temu takie zajęcia tworzą przyjazną atmosferę, budują poczucie bezpieczeństwa, sprzyjają akceptowaniu dziecka jako osoby, która potrzebna jest grupie, a grupa potrzebna jest jej. Te wszystkie wymienione aspekty towarzyszące edukacji dziecka na etapie kształcenia zintegrowanego, sprzyjają skutecznemu i trwałemu procesowi uczenia się przez poznawanie i doświadczanie. Stosowane podczas lekcji wychowania fizycznego formy aktywności ruchowej z piłką edukacyjną są bardzo interesujące dla dzieci, a ponadto rozwijają ich umiejętności współdziałania, twórczego myślenia, motywują do aktywności ruchowej, dając szansę dzieciom mniej sprawnym ruchowo wykazania się walorami intelektualnymi, a dzieciom o wyższej sprawności intelektualnej walorami ruchowymi.

EWALUACJA
Przez cały okres wdrażania programu będzie prowadzona szczegółowa obserwacja osiągnięć i postępów uczniów w zakresie czytania i liczenia.
O skuteczności wprowadzanego programu świadczyć będzie:
aktywne uczestnictwo w zajęciach
odczuwanie przez dzieci zadowolenia z udziału w tego typu zajęciach
wzmocnienie koncentracji uwagi
czytanie świadome (nie pamięciowe)
nabywanie odpowiedniego tempa
poprawne czytanie
rozumienie znaczenia czytanych wyrazów
wyrównywanie szans edukacyjnych
umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
Oczekiwane efekty edukacyjne będą możliwe przy założeniu systematycznego prowadzenia zajęć. O dobrym lub wystarczającym poziomie realizacji innowacji będzie można mówić wtedy, jeśli stworzone zostaną maksymalnie korzystne warunki do prowadzenia zajęć, a uczniowie przełamią wszelkie trudności związane z techniką czytania i liczenia.
Ewaluacja przedstawionego programu powinna dostarczyć informacji o jego skuteczności oraz możliwości wyciągnięcia wniosków co do proponowanej metody nauki czytania i wprowadzania zmian w przedstawionych założeniach programu.
NACZELNYM OSIĄGNIĘCIEM PROPONOWANEGO PROGRAMU JEST DOPROWADZENIE DO PŁYNNEGO I POPRAWNEGO CZYTANIA ORAZ PRZEŁAMANIA NIECHĘCI DO NAUKI CZYTANIAPROPOZYCJE ZABAW Z WYKORZYSTANIEM PIŁEK EDUKACYJNYCH
„EDUBAL”

1.Dzieci zbierają piłki, bawią się nimi w dowolny sposób. Układają je wg kolorów, ustawiają w rzędzie i przeliczają.
2.Dzieci wybierają jedną piłkę, siadają na obwodzie koła, oglądają co znajduje się na niej, głośno odczytują cyfrę i literę.
3.Piłki zielone i piłki żółte z cyframi od 0 do 9 dzieci ustawiają wg kolejności rosnącej i malejącej na kółkach ringo.
4.Posiadacze piłek kozłują piłki w drodze do kosza tyle razy, ile razy mają zapisane na piłce, po czym oddają rzut do kosza. Zadanie dzieci wykonują po kolei.
5.Na komendę zespół zielonych wyszukuje liczby parzyste, zespół żółtych wyszukuje liczby nieparzyste.
6.Dzieci i rodzice dobierają się parami, tworzą liczby dwucyfrowe, układają je na kółkach ringo i doczytują je.
7.Nauczyciel bierze piłkę ze znakiem + , dzieci mają za zadanie wykonać działanie dodawania, sumując cyfrę z posiadanej piłki z cyfrą podaną przez nauczycielkę (np. 2, następnie 4, 5, 6).
8.Nauczyciel podaje działanie z zakresu odejmowania np.: 10 – 7. Wówczas biegnie „wynik” – dziecko posiadające piłkę z numerem 3.
9.Wyścigi „cyferek” z toczeniem piłki i ominięciem pachołka.
10.Dzieci biegają po sali, na sygnał biorą dwie piłki i dodają cyfry.
11.Dzieci układają z szarf figury geometryczne i kozłują po nich piłką.
12.Dzieci układają piramidę z piłek, wygrywa zespół, któremu uda się ułożyć najwyższą.
13.Wszystkie dzieci z rodzicami są ustawione w pociąg, a pomiędzy nimi piłki przytrzymywane brzuchami. Wagoniki przesuwają się do przodu, ostrożnie, aby piłka nie upadła na podłogę.
14.Dzieci maszerują na palcach po kole, jednocześnie unoszą piłkę wysoko nad głową.
Wyświetleń: 2005


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.