Katalog

Daniela Szymańska, 2012-05-28
Wałbrzych

Technika, Konspekty

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowywania się na drodze

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROWADZĄCA: Daniela Szymańska
TEMAT KOMPLEKSOWY: Bezpieczna droga.
TEMAT DNIA: Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowywania się na drodze.
CEL EDUKACYJNY: Znajomość elementarnych zasad ruchu drogowego.
Stosowanie tej wiedzy w praktyce.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut

Cele ogólne:
- opanowanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym;
- wyrabianie nawyku prawidłowego zachowania się na ulicy;
- zapoznanie z rolą sygnalizatora świetlnego w ruchu ulicznym;
- rozpoznawanie niektórych znaków drogowych;
- uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym.


Cele operacyjne:
Uczeń:
- rozumie znaczenie „bezpieczna droga”;
- zna pojęcia: uczestnik ruchu, pieszy, droga, jezdnia, znaki drogowe, sygnalizator świetlny, - - pasy – tzw. „zebra”, chodnik;
- potrafi zachować się na drodze;
- potrafi rozróżniać podstawowe znaki drogowe;
- zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i potrafi je przestrzegać;
- zachowuje szczególną ostrożność na jezdni i w drodze do szkoły;
- doskonali sprawność manualną podczas wykonywania rysunku skrzyżowania drogowego;
- dba o porządek w miejscu pracy;
- dba o estetykę wykonania pracy.


Metody: pokaz, zajęcia plastyczne, rozmowa, działania praktyczne.

Formy pracy: praca z całą grupą, indywidualna.

Środki dydaktyczne: modele znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, schemat skrzyżowania, kartki papieru, kredki, farby, papier.
Przebieg zajęć:

1. Przywitanie i wyjaśnienie tematu zajęć.

2. Objaśnienie pojęć związanych z ruchem drogowym.
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom pojęcia związane z ruchem drogowym (uczestnik ruchu, pieszy, droga, jezdnia, znaki drogowe, sygnalizator świetlny, pasy – tzw. „zebra”, chodnik). Następnie zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze. Pokazuje różne znaki drogowe i objaśnia ich znaczenie.

3. Krótka rozmowa tematyczna.
Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat bezpiecznej drogi do szkoły na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji.

4. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Bezpieczne skrzyżowanie”.
Nauczyciel mówi dzieciom, że dzisiaj będą wykonywać pracę plastyczną pt. „Bezpieczne skrzyżowanie”. Prosi o uwzględnienie w pracy wcześniej omawianych elementów ruchu drogowego. Rozdaje dzieciom pomoce niezbędne do wykonania rysunku (arkusze papieru, kredki oraz wzory różnych znaków drogowych). Każdemu, osobno, wyjaśnia co ma robić. Dzieci przystępują do wykonania pracy.

5. Posprzątanie stanowisk pracy.
Nauczyciel prosi o posprzątanie miejsc pracy, odniesienie przyborów i umycie rąk.

6. Wystawa prac.
Nauczyciel prosi każde dziecko, aby pokazało i nazwało to, co wykonało. Po oglądnięciu prac dzieci nauczyciel przypina je na gazetkę świetlicy. Nauczyciel nagradza dzieci słowną pochwałą za wykonane przez nich prace.

7. Zakończenie zajęć.Opracowała:
Daniela Szymańska
świetlica szkolna
PSP 31 w Wałbrzychu
Wyświetleń: 2075


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.