Katalog

Agnieszka Radko, 2012-05-29
Cyców

Język polski, Plany pracy

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego i historii

- n +

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO I HISTORII DLA SZÓSTOKLASISTÓW
Prowadząca: Agnieszka Radko
Liczba godzin w roku – 38

Cele i zadania:
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i historii
- rozwijanie umiejętności uczniów zdolnych
- wspieranie uczniów z trudnościami w nauce
Plan pracy 2011/2012
Nr zajęcia Temat Zagadnienia Liczba godzin
1 Standardy wymagań egzaminacyjnych – zapoznanie. -standardy wymagań wraz z objaśnieniami dla uczniów 1
2 Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem. -doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pracy z zadaniami testowymi 1
3 Odczytujemy dane z tabeli, diagramu, wykresu, planu, mapy, tekstu źródłowego. -plan, diagram, mapa, wykres, tabela 1
4 Redagujemy zaproszenie, ogłoszenie i zawiadomienie, - elementy zaproszenia, ogłoszenia i zawiadomienia
-budowa poszczególnych pism użytkowych
- poprawność językowa i ortograficzna 1
5 Notujemy w formie planu, tabeli i wykresu. - plan, tabela i wykres jako forma notatki
1
6 Redagujemy instrukcję i przepis. - budowa instrukcji i przepisu
-poprawność zapisu 1
7 Formułujemy wypowiedzi ze świadomością intencji. - intencja wypowiedzi
-prośba i odmowa
-pytanie i odpowiedź
- polecenie
-potwierdzenie i zaprzeczenie
-zachęta i zniechęcenie
-przeprosiny i współczucie
-wątpliwość 1
8 Opis postaci rzeczywistej. - poprawność kompozycyjna
-zgodność wypowiedzi z wymaganiami formy
- poprawność graficzna, ortograficzna, interpunkcyjna i językowa 1
9 Praca z osia czasu. - oś czasu
- określanie wieków
-umieszczanie wydarzeń w przedziałach czasowych
- obliczanie czasu miedzy wydarzeniami
-umieszczanie dat na osi czasu 1
10 Czytamy teksty źródłowe. - rodzaje tekstów źródłowych
-wyszukiwanie informacji
1
11 Wskazujemy przyczyny i skutki wydarzeń. - wskazywanie przyczyn i skutków wydarzeń na podstawie opisu zjawiska
- przewidywanie skutków działań i zdarzeń 1
12 Wyrażam i uzasadniam swoje zdanie. - wyrażanie własnych opinii
- właściwe argumentowanie 1
13 W świecie mediów- telewizja, radio, prasa. - czyta i analizuje ofertę różnych mediów
-posługuje się właściwym słownictwem
1
14 Praca ze słownikiem i encyklopedią. - rodzaje słowników i ich przeznaczenie
-zawartość encyklopedii
- budowa słownika
- poszukiwanie informacji 1
15 Opisujemy krajobraz. - wyznaczniki formy opisu krajobrazu
- słownictwo opisujące i oceniające
- kryteria poprawnościowe 1
16 Utrwalamy i stosujemy zasady ortograficzne. - podstawowe zasady ortograficzne
- ćwiczenia praktyczne 1
17 Redagujemy telegram i kartkę pocztową. Adresujemy kopertę. - nadawca i adresat
- zasady pisania telegramu
- poprawne adresowanie 1
18 Opisujemy dzieło sztuki. - słownictwo potrzebne do opisu dzieła sztuki
-kompozycja pracy 1
19 Środki poetyckie. - poznane środki poetyckie, ich rozpoznawanie i funkcja 1
20/21 Posługujemy się terminami związanymi z literaturą, filmem, muzyką, plastyką i teatrem. -terminy wskazane w podstawie programowej 2
22 Budujemy poprawne zdania. - zasady gramatyczne
- składnia zdania pojedynczego i złożonego
-interpunkcja w zdaniu
1
23 Sprawdzamy nasze umiejętności przed sprawdzianem szóstoklasisty 1
24 Sprawdzamy nasze umiejętności przed sprawdzianem szóstoklasisty 1
25/26 Praca z osią czasu i kartą historyczną.
- porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej
- umieszczanie dat w przedziałach czasowych
-posługiwanie się kartą historyczną 2
27 Praca z mapą.
- odczytywanie symboli umieszczonych na mapie
- posługiwanie się kierunkami geograficznymi
-określanie położenia obiektów na mapie 1
28 Reklama i jej rodzaje . - co to jest reklama i czemu służy
-reklama telewizyjna, radiowa i prasowa
- perswazja 1
29 Zdania złożone podrzędnie i ich wykresy. - typy zdań złożonych podrzędnie
- wykresy zdań 1
30/31 Słowotwórstwo- ćwiczenia utrwalające. - rodzina wyrazów, rdzeń, tworzenie nowych wyrazów 2
32/33 Części mowy i ich odmiana- ćwiczenia utrwalające. - poznane części mowy, ich funkcje i odmiana 2
34 Rodzaje i gatunki literackie. - epika, liryka, dramat
- gatunki literackie 1
35/36/37 Analiza tekstów poetyckich. - doskonalenie odbioru tekstu poetyckiego 3
38 Podsumowanie pracy na zajęciach. 1

Opracowała: mgr Agnieszka Radko
Wyświetleń: 3518


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.