Katalog

Aleksandra Lewecka- Latosińska, 2012-05-30
Dębie

Zajęcia zintegrowane, Ankiety

ankieta- współpraca z rodzicami

- n +

„Współpraca z rodzicami” - ankieta dla rodziców

Proszę o podkreślenie odpowiedzi, która najlepiej wyraża Pani/Pana opinię.
1. Jak często kontaktuje się Pan/Pani ze szkołą?
• Często
• Sporadycznie
• Nie kontaktuję się
Jeśli nie, to dlaczego? ......................................................................................................................................................

2. Czy częstotliwość kontaktu ze szkołą jest według Pana/Pani wystarczająca?
• Zbyt częsta
• Wystarczająca
• Za rzadka

3. W jakich formach współpracy Pan/Pani uczestniczy? Proszę podać w skali od 1-3 efektywność wybranych form współpracy.

Zebrania ogólne 1 2 3
Konsultacje 1 2 3
Kontakty indywidualne 1 2 3
Rozmowy telefoniczne 1 2 3
Korespondencje 1 2 3
Spotkania towarzyskie 1 2 3
Wycieczki 1 2 3
Praca na rzecz Rady Rodziców 1 2 3
Organizacja imprez szkolnych 1 2 3
Prace społeczne na rzecz szkoły 1 2 3

4. Którą z wymienionych form kontaktu Pan/Pani preferuje? (proszę krótko uzasadnić):
………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................

5. Czego oczekuje Pan/Pani podczas kontaktu ze szkoła?
• Informacji na temat kryteriów oceniania, planu pracy szkoły itp.
• Informacji na temat zachowania dziecka
• Informacji na temat postępów w nauce dziecka
• Informacji na temat najbliższych planów klasy i szkoły
• Inne………………………………………………………………………………………………

6. Czy sprawdza Pan/Pani systematycznie korespondencję adresowaną do Państwa?
• Tak, ponieważ…………………………………………………………………………………
• Nie, ponieważ…………………………………………………………………………………
• Sporadycznie.............................................................................................................................

7. Jak ocenia Pan / Pani efektywność prowadzonej korespondencji?
• Zadowalająco
• Niezadowalająco

8. Czy zgłasza się Pan/Pani do szkoły na każde nagłe wezwanie telefoniczne lub korespondencyjne? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
• Tak, ponieważ………………………………………………………………………………..
• Nie, ponieważ…………………………………………………………………………………

9. Jak ocenia Pan/ Pani efektywność współpracy z poszczególnymi pracownikami szkoły? Proszę podać w skali od 1-3 czyje wskazówki uważa Pan /Pani za najistotniejsze.

Wychowawca 1 2 3
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów 1 2 3
Pedagog 1 2 3
Dyrektor 1 2 3
Inni ................... 1 2 3

10. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani pozytywne informacje uzyskane od wychowawcy i nauczycieli na temat Pana/Pani dziecka?
• Zatrzymuję dla siebie
• Omawiam z dzieckiem motywując je do pracy
• Konsultuję z współmałżonkiem/partnerem
• Konsultuję z wychowawcą
• Konsultuję z innymi nauczycielami
• Inne.............................................................................................................................................

11. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani negatywne informacje uzyskane od wychowawcy i nauczycieli na temat Pana/Pani dziecka?
• Zatrzymuję dla siebie
• Omawiam z dzieckiem, poszukując skutecznych rozwiązań
• Stosuję kary
• Omawiam z współmałżonkiem/partnerem
• Konsultuję z nauczycielem i ustalamy sposoby rozwiązania problemów
• Zwracam się o pomoc do pedagoga
• Inne...........................................

12. W jakim stopniu wykorzystuje Pan, Pani wskazówki uzyskane od nauczyciela?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy szkoła uwzględnia propozycje rodziców dotyczące jej pracy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................

14. Co Państwo chcieliby poprawić w kontaktach ze szkołą, by jeszcze efektywniej wpływały na poprawę osiągnięć dziecka?
• Częstsze spotkania z wychowawcą
• Spotkania ze specjalistami (jakie?)……………………………………………………………..
• Inne………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA
Płeć: K M
Wiek:
Poniżej 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51- powyżej
Wykształcenie:
Podstawowe Wyższe
Zawodowe Inne………………..
Średnie


Opracowanie: Aleksandra Lewecka- Latosińska, Danuta Klemenz, Liliana Gorczyca
Wyświetleń: 920


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.