Katalog

Joanna Witkiewicz, 2012-05-31
Wągrowiec

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
( okres stażu: od 1.09. 2009r. do 31.05.2012r.)
Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa: Przedszkole
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:
L.p.

Kierunki rozwoju

Zadania
1. 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7 ust. 1, pkt 1) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przed-szkolnych.
a) Jesienny Festyn Rodzinny
b) Dzień Nauczyciela
c) Jasełka
d) Dzień Babci i Dziadka
e) Dzień Matki i Ojca
f) Dzień Wiosny
g) Dzień Dziecka
h) Zakończenie Roku Szkolnego.
3. Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzin-nego, przygotowanie pasowania na przedszkolaka, przygotowania zabaw dla dzieci, przygotowania konkursu plastycznego „Przedszkole swoich marzeń”, oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
4. Współpraca z rodzicami.
1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
L.p. Kierunki rozwoju Zadania
2. 2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłę-bianie swojej wiedzy i umiejętności zawo-dowych. (§ 7 ust. 1 pkt. 2) - udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola,
- udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola,
- udział w pracach zespołu samokształceniowego,
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w warsztatach metodyczno – konferencyj-nych.
4. Powiększania przedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej, poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.
5. Tworzenie własnego warsztatu, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali, itp.
3. 3. Poznawanie przepisów dotyczących sys-temu oświaty. (§ 7 ust. 1 pkt. 3) 1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1.12.2004r. w sprawie uzy-skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczy-cieli:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia 1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
L.p. Kierunki rozwoju Zadania
4. własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania sto-sowanych korekt w tym działaniu. (§ 7 ust. 2 pkt 1) - Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – kon-sultacja, opracowania konspektów zajęć i ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej dzia-łalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej – stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych.
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
5. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
5. 5. Umiejętność uwzględnienia w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt. 2) 1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po naj-bliższej okolicy, wyjścia do parku, na cmentarz, do kina, do Urzędu Miasta Wągrowiec, Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum, na Pocztę, do Nadleśnictwa – Du-rowo, do Szpitala.
2. Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez sportowych.
3. Eksponowanie wystaw prac dziecięcych o tematyce związanej z priorytetami zawartymi w „Pięcioletnim
L.p. Kierunki rozwoju Zadania
6. 6. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych i opiekuń-czych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły. (§ 7 ust. 2 pkt. 3) 1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjnych – wychowawczych Przedszkola.
2. Przygotowanie wychowanków do udziału w róż-norodnych konkursach.
3. Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.
7. 7. Umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt. 4) 1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć ko-rzystając z komputera.
8. 8. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7 ust. 2 pkt. 5) 1. Aktualizacja wiedzy w zakresie psychologii peda-gogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach do-skonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
9. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętności posługiwania się tymi przepi-sami. (§ 7 ust. 2 pkt 6) 1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
2. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiom prawa oświatowego.

Wyświetleń: 1546


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.