Katalog

Agnieszka Radko, 2012-05-31
Janowica

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko Agnieszka Pszczoła
Szkoła Szkoła Podstawowa w Garbatówce
Stanowisko Nauczyciel kontraktowy
Nauczany przedmiot Język polski i historia
Czas trwania stażu Od 1 września 2009r. do 31 maja 2012r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Opiekun stażu mgr Nikodema Misztalska
Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Pasternak
Data zatwierdzenia planu do realizacji


Wykaz zaplanowanych zadań

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN
z dnia 1 grudnia 2004r.

Zadania
do wykonania i formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3.Stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Według terminarza
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady


Potwierdzenia, zdjęcia

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2.Udział w pracach zespołu nauczycieli II etapu edukacyjnego
3.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- radach szkoleniowych.
4.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
konferencje szkoleniowe,
warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka polskiego i historii
5.Samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, metodyki i pedagogiki
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy( tworzenie materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów)


W okresie trwania stażu.


Potwierdzenia.
Zaświadczenie z ukończonych szkoleń


Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma


§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Karta Nauczyciela.
 Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego 3.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.


W okresie trwania stażu§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu:
 zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
 - ustalenie harmonogramu spotkań
z opiekunem
 poznanie procedur awansu zawodowego
 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- opracowanie scenariuszy, konsultacje
 hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Wrzesień 2009

dwa razy w semestrze

dwa razy w semestrze


kontrakt

zapis
w dokumentacji przebiegu stażu

scenariusze zajęć, karty hospitacji
scenariusze zajęć, karty obserwacji
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
pedagogicznej:
 opracowanie planów wynikowych
z języka polskiego oraz historii dla klas IV – VI
 stosowanie aktywnych metod nauczania
 opracowanie pomocy dydaktycznych(testy, sprawdziany)
 dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
 ewaluacja własnych działań, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć,
 gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy
 aktywne uczestnictwo w WDN
 przygotowanie apeli
i akademii szkolnych

 ukończenie studiów podyplomowych
z historii

wrzesień 2009
cały staż

na bieżącocały staż

wg harmonogramu imprez

styczeń/luty 2010


plany wynikowe
testy, sprawdziany,

badania wyników nauczania,
pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć,

dokumentacja przebiegu stażupotwierdzenia


scenariusze

dyplom ukończenia studiów
3. Publikowanie własnych prac:
 opublikowanie planu rozwoju zawodowego na szkolnej stronie WWW.
 publikacje scenariuszy, konspektów
październik2009


cały staż

potwierdzenia
4.Prowadzeniedokumentacji szkolnej:
 poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych
na bieżąco
dzienniki lekcyjne

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego uczniów.
 diagnozowanie środowiska uczniów
 organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką
i zachowaniem
 opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan wychowawczy szkoły
 pedagogizacja rodziców cały stażwedług potrzeb

wrzesień ankietywpis
w dzienniku

plan wychowawczy
2. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów.
 wyrównywanie szans edukacyjnych
 pomoc uczniom mającym trudności
w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo uczniów zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego
 przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach przedmiotowych z języka polskiego i historii


wg potrzeb

na bieżąco

dzienniki zajęć pozalekcyjnych
potwierdzenia,
ksero dyplomów uczniów,§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania
z komputera i Internetu.
 udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
 wykorzystanie Internetu i jego zasobów
w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego
 sporządzanie pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera
cały staż


zaświadczenia

dokumentacja przebiegu stażu wykonana
przy użyciu komputera
2.Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych:
 korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
 poszukiwanie informacji w Internecie
 przygotowanie prezentacji wg potrzeb konspekty lekcji
prezentacje multimedialne na CD
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki
 aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
na kursach, szkoleniach, warsztatach
 udział w szkoleniach RP oraz konferencjach
 gromadzenie literatury pedagogicznej, dydaktycznej i psychologicznej
 aktywna praca nad samokształceniem cały stażzaświadczenia
potwierdzenia


podręczna biblioteka nauczyciela2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych:
 wspólne wycieczki klasowe i szkolne,
 opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
na bieżącowg harmonogramu uroczystości
i imprez szkolnychkarty wycieczek,
wpisy
w dzienniku


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

1. Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
 dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów
Analiza dokumentacji:
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Karta Nauczyciela.
 Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 Ustawa o systemie oświaty.
 zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
 stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
 złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
 sporządzenie planu rozwoju zawodowego
na bieżąco
teczka aktów prawnych

ksero wniosku

plan rozwoju zawodowegoOpracowanie planu: mgr Agnieszka Pszczoła
Wyświetleń: 2078


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.