Katalog

Aneta Misio, 2012-05-31
Bukowiec

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Program działań wspierających dla dzieci z trudnościami w nauce.

- n +

PROGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
(PDW)

DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH
MAJĄCYCH JEDNORODNE INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE

Nauczyciel prowadzący zajęcia, autor programu: Aneta Misio


Zgodnie z §22 ust. 1

Na podstawie przeprowadzonych badań i zaleceń zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowałam program indywidualnego wspierania i usprawniania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych.
Głównym zadaniem wynikającym z potrzeb takiego programu jest stymulowanie i wspomaganie
rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, respektowanie jego potrzeb w sposób przedmiotowy.
Program ten zawiera propozycję działań i ćwiczeń zapewniających wielostronny rozwój z
uwzględnieniem potrzeb indywidualnych ( w klimacie swobody i aktywności).

Dzieci objęte działaniami wspierającymi

- Dzieci z trudnościami w nauce.Czas realizacji: 10 min dla każdego dziecka w tygodniu w ciągu całego roku. Zajęcia odbywać się będą poza podstawą programową (zajęcia wyrównawcze).

Cele ogólne:
- wspomaganie aktywności językowej,
- wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną,
- usprawnianie pamięci i myślenia przyczynowo-skutkowego,
- usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
- poznanie i rozumienie siebie oraz swojego otoczenia,
- usprawnienie koncentracji,
- kształtowanie umiejętności społecznych.

Cele operacyjne:

Dziecko:

- mówi poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym, artykulacyjnym i składniowym,
- uważnie słucha i formułuje dłuższe wypowiedzi,
- liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
- wyznacza wynik dodawania i odejmowania wspomagając się konkretami,
- ustala równoliczność zbiorów,
- rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i położenie obiektów,
- zapamiętuje rymowanki oraz sekwencję 3 obrazków,
- dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i pisania,
- dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia gloski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej,
- stara się poprawnie wykonywać polecenia i doprowadzać podjętą pracę do końca,
- koncentruje się na zadaniu,
- bierze udział w sytuacjach zadaniowych.

Metody: zajęcia praktyczne, zabawa, pokaz, ćwiczenia, gry dydaktyczne, metoda Dobrego Startu.

Formy: indywidualna, zespołowa.

Pomoce dydaktyczne: dostosowane do zabaw i ćwiczeń przeprowadzanych na kolejnych zajęciach.

Uwagi o realizacji:

Podczas zajęć z dzieckiem będzie kładziony nacisk na wydłużenie okresu koncentracji uwagi oraz wzmacnianie motywacji wykonywania zadań. W pracy z dzieckiem będą wykorzystywane różnorodne gry i układanki dydaktyczne np.: Mini – pussy, rebusy, zagadki, gry planszowe oraz karty i teksty wierszy z metody Dobrego Startu.
Umiejętności kluczowe Cel ćwiczeń Sposób realizacji Ćwiczenia / zabawy Uwagi, monitoring
Usprawnienie aktywności językowych - Wzbogacanie słownika biernego, czynnego o nowe wyrazy, nazwy, zwroty- Układanie rymowanek, grupowanie wyrazów wg. określonego kryterium- Wspólne czytanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, bajek, opowiadań, wierszy- słuchanie czytanych bajek- Zachęcanie do wypowiedzi na temat wydarzeń z życia dziecka- Opisywanie wybranych przedmiotów, zwierząt, osób- Rozbudowywanie prostych zdań, pytania otwarte, zdania niedokończone- Tworzenie własnych, krótkich wypowiedzi na temat wybranych ilustracji, przedmiotów
Wspomaganie percepcji słuchowej - Odtwarzanie struktur dźwiękowych- Różnicowanie sygnałów dźwiękowych- Wyróżnianie sylab - Wyróżnianie głosek - Odtwarzanie struktur dźwiękowych wg. wzoru- Różnicowanie dźwięków- Odtwarzanie rytmu lub określonych struktur czasowych- Graficzne odtwarzanie słyszanego dźwięku- Rozpoznawanie głosów z otoczenia- Określanie strony, z której dochodzi dźwięk- Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty lub instrumenty- Zastępowanie poleceń słownych przez sygnały dźwiękowy lub zestaw dźwięków- Podział zdania na wyrazy- Liczenie wyrazów w zdaniu- „Jakie to zdanie”- Kończenie rozpoczętego zdania- Budowanie zdania z podanego wyrazu- Podział wyrazów na sylaby- Zabawa z piłką lub bębenkiem- Zabawa w kończenie słów- Rysowanie przedmiotów- Loteryjki rebusowe- Liczenie sylab- Tworzenie wyrazów dwusylabowych z jednosylabowych- Rebusy- Układanie wyrazów z sylab- Uzupełnienie wyrazów brakującymi sylabami- Wyodrębnienie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie- Wyodrębnienie głosek z wyrazów- Kto ma więcej „sz”, „cz”- Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie- Segregowanie obrazków, których nazwy zaczynają się na określone głoskiŁączenie rysunków wg. określonej zasady - Tworzenie wyrazów z ostatnich głosek demonstrowanych obrazków
Usprawnianie pamięci i uwagi. - Recytacja krótkich tekstów- Wykonywanie zadań na podstawie wysłuchanego tekstu(zapamiętanie polecenia)- Odtwarzanie z pamięci elementów obrazka, położenia obrazka- Wykorzystanie metody Dobrego Startu- Wykorzystanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej- Domino geometryczne- Loteryjka „Całość i części”- Odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych wzorów- Odtwarzanie z pamięci prostych układów z klocków
Myślenie i rozumienie pojęć matematycznych- Klasyfikowanie- Szeregowanie- Liczenie- Orientacja w przestrzeni i schemacie ciała- Myślenie przyczynowo – skutkowe- Myślenie symboliczne- Znajomość figur geometrycznych Klasyfikowanie tematyczne:- budowanie zbiorów- gry np.: dobieranki skojarzeniowe-łączenie obrazków w pary np.: parasol i deszczKlasyfikowanie atematyczne-rozdzielanie klocków, przedmiotów, figur geometrycznych, obrazków wg. jednej cechy np.:koloru-budowanie zbiorów wg. podanej zasady- Układanie klocków, przedmiotów, figur geometrycznych wg. podanej zasady np.:od największego do najmniejszego- Przyporządkowywanie np.: zwierząt do środowiska, narzędzi do osób które je używają- Porównywanie liczebności zbiorów- Poprawne liczenie obiektów na materiale konkretnym- Ustalenie wyniku dodawania i odejmowania posługując się materiałem konkretnym-Rozpoznawanie i nazywanie części swojego ciała a następnie u innych osób- Dostrzeganie symetrii własnego ciała- „ Zabawa z lustrem”- Utrwalanie pojęć określających prawą i lewą stronę ciała- Utrwalenie kierunków względem osi własnego ciała- Określenie położenia przedmiotów w przestrzeni- Stworzenie sytuacji dydaktycznych, by dziecko doświadczało przestrzeni poprzez ruch i uczestniczenie w sytuacjach praktycznych- Układanie przedmiotów, obrazków przedmiotów, zmieniających się w czasie np.: balon –balon pęknięty- Układanie historyjek obrazkowych 4-5 el- dobieranie ubrań do pór roku- Rozwiązywanie zadań logicznych (zagadki, rebusy, łamigłówki)-Odczytywanie znaków- Dopasowywanie symboli do ilustracji- Ćwiczenia posługiwania się umówionym kodem; tworzenie kodów- Zabawy z rozróżnianiem nazw figur geometrycznych
Koordynacja wzrokowo-ruchowa i sprawność manualna- Podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała- Usprawnianie manipulacji przedmiotami- Kojarzenie doznań ruchowych z obrazkami graficznymi- Przyzwyczajanie do kontroli wykonywanego ruchu graficznego- Usprawnianie celowych i precyzyjnych ruchów rąk oraz ich współdziałanie- Ćwiczenie dokładnej kontroli nad ruchami graficznymi- Ćwiczenie kontroli nad wykonywaniem ruchu w odtwarzaniu symboli graficznych - Ćwiczenia w marszu- Ćwiczenia w biegu- Ćwiczenia na równoważni- Zabawy skoczne- Zabawy z piłką lub balonikiem: odbijanie, podrzucanie, toczenie- Rzucanie do celu kul z papieru po uprzednim ich ugnieceniu, krążka na krążek- Zabawy z woreczkami: podrzucanie, łapanie, podnoszenie- Podnoszenie piramidek ułożonych z pudełek, klocków- Rozpoznawanie przedmiotów z zamkniętymi oczyma- Dopasowanie elementów o tych samych kształtach, np. wkładanie klocków w odpowiednie otwory- Kreślenie dużych pełnych linii: chorągiewką w powietrzu, patykiem na piasku, kredką na tablicy, pędzlem, węglem na arkuszu papieru- Zamalowywanie dużych powierzchni- Zamalowywanie dużych figur na tablicy lub arkuszach papieru- Obrysowywanie szablonów figur- Kopiowanie przez kalkę- Malowanie w obrębie konturów- Rysowanie po śladzie- Kolorowanie obrazków- Labirynty- Łączenie wyznaczonych punktów-Wydzieranki, wycinanki, naklejanki- Lepienie z plasteliny- Zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie- Układanie kompozycji według wzoru- Rysowanie, układanie wzorów, szlaczków na gładkim papierze, w linię, w kratkę- Zagadki rysunkowe- Kropkowanie kwadratów- „Kończymy rysunek”- Kreślenie linii poziomych, pionowych, skośnych- Rysowanie po śladzie znaków graficznych- Kreślenie kształtów literopodobnych
Funkcjonowanie w grupie - ustalenie możliwych do spełnienia zasad obowiązujących w grupie-konsekwentne ich przestrzeganie- pokazywanie i zachęcanie do zabaw- wdrażanie do drobnych obowiązków- stawianie wymagań dotyczących zachowań wobec innych ludzi- doprowadzanie podjętych działan do końca

Przebieg współpracy z rodzicami:
- rozmowy indywidualne,
- wskazówki do pracy,
- możliwość uczestnictwa w zajęciach.


Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
- opiniowanie i wydawanie stosownych wniosków do pracy

Współpraca z logopedą:
- wymiana doświadczeń.

Ewaluacja:
- wynik diagnozy końcowejNauczyciel prowadzący: Dyrektor:


Podpis rodziców:
Wyświetleń: 7471


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.