Katalog

Aneta Misio, 2012-05-31
Bukowiec

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny - "Las i jego mieszkańcy"

- n +

PROJEKT EDUKACYJNYTEMAT: LAS I JEGO MIESZKAŃCY - PROJEKT1.Cele projektu

- Prowadzenie obserwacji lasu i jego mieszkańców
- Rozpoznawanie najczęściej występujących ptaków, zwierząt i roślin na podstawie ich charakterystycznych cech
- Określanie „menu mieszkańców lasu”
- Dokarmianie zwierząt i ptaków
- Odpowiednie zachowanie się w lesie
- Znajomość grzybów trujących i jadalnych

2. Kontrakt przedstawiony w formie graficznej


- dokarmianie ptaków
- rozpoznawanie mieszkańców lasu
- rozpoznawanie roślin i grzybów
- zachowanie się w lesie
- dzieci 6 letnie


- sala zabaw- poznanie mieszkańców lasu
- określanie przysmaków
mieszkańców lasu
- systematyczne dokarmianie
ptaków i zwierząt
- określanie roli lasu dla
człowieka
- poznanie grzybów jadalnych
i trujących
- prowadzenie obserwacji.
- IX / X 20112r


- udział w konkursie
- zbieranie informacji na temat lasu
- zbieranie karmy dla zwierząt
- wykonanie plakatu pt. „Las”
- zachowanie się w lesie
- udział w prezentacji pt. „Przygoda w lesie”.
- projekcja filmu pt. „Na jagody”.

3. Zadania dla grupy

Podział na trzy grupy 5 osobowe ( Muchomorki, Iglaczki, Jagódki), z których każda będzie realizować takie same zadania.

1. Zebranie informacji na temat lasu i jego mieszkańców.
2. Zebranie nasion, owoców i siana, którymi żywią się mieszkańcy lasu.
3. Wykonanie plakatu pt. „Las”.
4. Zebranie obrazków przedstawiających zwierzęta, ptactwo leśne oraz grzyby jadalne i trujące.
5. Dokarmianie zwierząt.
6. Przedstawienie scenki teatralnej pt. „Przygoda w lesie”.
7. Udział w konkursie wiedzy o lesie.

4. Harmonogram działań.

Data Działania szczegółowe Odpowiedzialni Przewidywane efekty
15-23 IX · Zbieranie informacji i ciekawostek na temat lasu i jego mieszkańców z wykorzystaniem „Księgi lasu” pod red: M. Wrońskiego.· Zbieranie informacji dotyczących rodzaju pokarmów dla ptaków i zwierząt leśnych na podstawie: wierszy, bajek, rozmów z rodzicami. Dzieci pomoc n-la · Dzieci znają ciekawostki przyrodnicze na temat lasu.· Potrafią prowadzić leśne obserwacje, znają ślady zwierząt i potrafią je tropić.· Wiedzą czym żywią się poszczególne ptaki i zwierzęta leśne.
24 IX · Wycieczka do lasu n-eldzieci · Zapoznanie się z lasem i jego mieszkańcami. · Dziecko potrafi obserwować i wyciągać wnioski z obserwacji.· Poprawnie zachowuje się w lesie.· Rozpoznaje poznane drzewa, krzewy, ptaki i zwierzęta.
27 IX – 06 X · Zbieranie karmy dla zwierząt i ptaków. Dzieci pomoc n-la · Zbieranie nasion np. zbóż, słonecznika, owoców jarzębiny, czarnego bzu, głogu i przyniesienie ich do przedszkola.· Każdy zespół zważy swoje zbiory i sporządzi z pomocą n-ki notatkę do port folio.· Dzieci zapakują do torebek zgromadzone zapasy oraz dokonają obliczeń, ile nasion i owoców zebrały wszystkie zespoły realizujące projekt.
30 IX · „W leśnej szkole” – udział dzieci w prezentacji w formie teatrzyku pt. „Przygoda w lesie”. n-eldzieci · opracowanie krótkiego scenariusza oraz przydział ról.· dziecko potrafi improwizować na określony temat.· Dziecko wciela się w podaną rolę.· Zna zwyczaje panujące w lesie.
01 X · Projekcja filmu z wykorzystaniem przeźroczy pt. „Na jagody”. n-eldzieci · Dziecko wypowiada się na temat zachowania głównych bohaterów.· Rozpoznaje florę i faunę lasu.· Zna owoce lasu.
06 X · Wycieczka – „Na grzyby”.· Dokarmianie zwierząt leśnych. n-eldzieci · Dziecko wyodrębnia poszczególne części grzyba.· Zna grzyby trujące i jadalne.· Dokarmia zwierzęta leśne
07 X · Wykonanie plakatu pt. „Las”. dzieci · Dziecko potrafi współpracować w grupie.· Przydzielenie zadań.· Wykonanie plakatu.· Prezentacja.
08 X · „Konkurs wiedzy o lesie”.· Prezentacja produktu końcowego projektu dla wszystkich dzieci oraz rodziców. dzieci · Dziecko potrafi zaprezentować swoje wiadomości.· Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.· 3 – minutowy występ uczestników projektu, podczas którego dzieci przyjmują rolę ptaków i zwierząt okazując swoją wdzięczność za pomoc.


5. Ocena prezentacji.
Oceny dokonuje komisja w składzie: 3 uczniów (nie realizujących projektu), nauczyciel, 3 rodziców. Wykorzystanie karty oceny prezentacji (załącznik 1).

6. Ocena projektu.
Na ocenę końcową składa się: ocena prezentacji oraz ocena port folio.

7. Ewaluacja projektu – załącznik 2

ZAŁĄCZNIK 1
KARTA OCENY PREZENTACJI


KRYTERIA OCENY PREZENTACJI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW
Logiczna konstrukcja wystąpień: wstęp, rozwinięcie, zakończenie 5
Rzeczowe przedstawienie zadania. 8
Przygotowanie i wykorzystanie środków dydaktycznych. 7
Zainteresowanie słuchaczy. 5
Oryginalność pomysłu. 5
Komunikatywność. 5
Zaangażowanie wszystkich członków grupy w prezentację. 5
Razem: 45
Liczba uzyskanych punktów....................ZAŁĄCZNIK 2KARTA EWALUACJI PROJEKTUKażde dziecko otrzymuje kartę ewaluacji, na której zaznacza znakiem X miejsce, które jest odpowiedzią na zadane pytania:


Ţ Czy temat projektu był atrakcyjny?
Ţ Czy realizując projekt zdobyłeś nową wiedzę?
Ţ Czy atmosfera podczas realizacji projektu była dobra?

TEMAT WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ATMOSFERA*
Nauczyciel pomaga dziecku w wypełnieniu tabeli (wyjaśnia niezrozumiałe słowa, udziela wskazówek).
Wyświetleń: 1840


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.