Katalog

Ewelina Kochan-Chrząszcz, 2012-05-31
Jęruszkowce

Sztuka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

- n +


Imię i nazwisko: Ewelina Kochan-Chrząszcz
Stanowisko: nauczyciel wiedzy o kulturze
Nazwa i adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
Opiekun stażu: Krystyna Wojtowicz

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy


I. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

II. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz sposobów jej prowa-dzenia.
3. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowa-dzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrekcji, omawianie przeprowadzonych zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecz-nych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.

III. Plan działania:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).
Lp. Zadanie Formy realiza-cji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody re-alizacji, wskazówki, uwagi
1 Poznanie procedu-ry osiągania awansu zawodo-wego. Analiza aktów prawnych, doty-czących awansu zawodowego nauczycieli, śle-dzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie. Dyrektor szkoły,
opiekun stażu. Wrzesień 2011 Znajomość przepisów prawnych, poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie pisem-nego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu. Opiekun stażu Wrzesień 2011 Omówienie zasad współ-pracy.
3 Poznanie organiza-cji, zasad funkcjo-nowania, zadań placówki, sposobu prowadzenia do-kumentacji szkol-nej: dziennik lek-cyjny, arkusze ocen.
Analiza doku-mentacji szkoły:
statut szkoły; program dydak-tyczno-wychowawczy, wewnątrz- szkolny system oceniania;
program wycho-wawczy szkoły.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu Wrzesień 2011

Cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
4 Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzien-nikach lekcyj-nych.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Wrzesień 2011

Cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

5 Zapoznanie z ty-godniowym roz-kładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współ-pracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posie-dzeniach rady pedagogicznej. Opiekun stażu Wrzesień 2011

Cały okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spo-tkaniach zespo-łów.

6 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpie-czeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkole-niu, zapoznanie się z obowiązu-jącymi aktami prawnymi. Opiekun stażu, Dyrektor szkoły Wrzesień 2011 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
7 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodo-wego. Gromadzenie dokumentacji,
zaświadczeń, scenariuszy. Opiekun stażu Cały okres stażu Teczka stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
8 Przygotowanie projektu sprawoz-dania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu.
9 Złożenie wniosku
o podjęcie postę-powania kwalifi-kacyjnego na sto-pień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku, przygo-towanie doku-mentacji. Opiekun stażu Maj 2012 Dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realiza-cję statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

10 Tworzenie i do-skonalenie własne-go warsztatu pracy. Kursy meto-dyczne, szkole-nia, seminaria i warsztaty, konfe-rencje meto-dyczne, aktywny udział we wszel-kich dostępnych formach do-kształcania.
Gromadzenie pomocy nauko-wych niezbęd-nych do prowa-dzenia zajęć ję-zykowych.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,
nauczyciele Na bieżą-co Notatki własne, dyplomy, zaświadczenia.


11 Opracowanie Przedmiotowych Systemów Ocenia-nia dla poszcze-gólnych klas. Opracowanie PSO w oparciu o program naucza-nia, podstawę programową, oraz We-wnątrzszkolny System Ocenia-nia. Opiekun stażu, nauczyciele, Dyrektor szkoły Wrzesień 2011 Przedstawia-
nie opracowa-nych Przedmio-towych Syste-mów oceniania.
12 Realizacja ścieżek międzyprzedmio-twych we współ-pracy z innymi nauczycielami. Odpowiedni do-bór tematów, łączenie nauki wiedzy o kultu-rze z innymi dziedzinami na-uki, edukacją czytelniczą medialną, ekologiczną itp. Opiekun stażu, nauczyciele
Cały okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

13 Wykorzystywanie metod aktywizują-cych podczas lekcji.
Lektura literatury metodycznej, warsztaty. opiekun sta-żu, nauczy-ciele, uczniowie Cały okres stażu Notatki własne zaświadczenia.
14 Doskonalenie wła-snego warsztatu pracy. Udział w kursach doszkalających, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lek-tura książek o tematyce peda-gogiczno- psy-chologicznej oraz literatury z zakresu historii sztuki i muzyki. Opiekun stażu Cały okres stażu Zaświadczenia certyfikaty, notatki własne.


15 Doskonalenie technik multime-dialnych.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wykorzystanie komputera i In-ternetu do przy-gotowania
zajęć lekcyjnych.
Wykorzystanie Internetu, ency-klopedii i słow-ników multime-dialnych w po-głębianiu wiedzy własnej i ucniów.
Praca z kompute-rem na lekcjach z uczniami. Warsz-taty, publikacja w Internecie Pla-nu . Dyrektor szkoły, opie-kun stażu Cały okres stażu Płyta w zapisie elektronicz-nym, konspek-ty lekcyjne, zaświadczenia.


16 Organizacja kon-kursu na logo szkoły. Opracowanie regulaminu kon-kursu.
Powołanie komi-sji konkursowej. Dyrektor szkoły, opiekun stażu Wrzesień-
styczeń Notatki własne, regulamin konkursowy.3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współ-pracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

17 Zapoznanie się z programem wy-chowawczym szkoły. Analiza progra-mu wychowaw-czego. Opiekun stażu Wrzesień 2011 Notatki własne.
18 Zapoznanie się ze sposobami groma-dzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym peda-gogiem, wycho-wawcami klas. Opiekun stażu Cały okres stażu Notatki własne.
19 Współpraca z sa-morządem uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Sa-morządu Uczniowskiego. Nauczyciele Cały okres stażu Notatki własne.
20 Współpraca z in-nymi instytucjami oświaty i kultury, wspomagającymi rozwój i edukację uczniów. Nawiązanie współpracy ze szkołami, biblio-tekami szkolny-mi oraz publicz-nymi z terenu gminy oraz or-ganizowanie za-jęć zgodnie z ich potrzebami.
Dyrektor szkoły, opie-kun stażu, nauczyciele Cały okres stażu Poświadczenie opiekuna stażu, konspekty i scenariusze zajęć.

21 Poszerzanie wie-dzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo- wychowawczych. Literatura o te-matyce psycho-logicznej i pedagogicznej. Opiekun stażu Cały okres stażu Notatki własne.
22 Współpraca z na-uczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydak-tycznych i wychowawczych.
Udzielanie porad w wyborze lektu-ry pedagogicznej i innej, w zależ-ności od potrzeb.
Udział w lek-cjach wycho-wawczych.
Opieka nad uczniami w cza-sie wycieczek. nauczyciele Cały okres stażu Notatki własne.
23 Współpraca z ro-dzicami uczniów. Udział w zebra-niach rodziciel-skich, dniach otwartych. Kon-sultacje dla ro-dziców. Opiekun stażu Cały okres stażu Dokumentacja szkolna.
24 Współprac a uczniami. Konsultacje dla uczniów, współ-praca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail. Opiekun stażu Cały okres stażu Notatki własne.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

25 Obserwowanie zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lek-cji lub innego nauczyciela. Opiekun stażu Raz w miesiącu Arkusze ob-serwacji lekcji, własne notatki, refleksje.
26 Hospitacje na wła-snych lekcjach.
Przeprowadzenie lekcji koleżeń-skich. Prowadzenie za-jęć w obecności dyrekcji szkoły
Opracowanie szczegółowych konspektów lek-cji,
konsultacja z opiekunem stażu,
analiza i oszaco-wanie wyników przeprowadzonej lekcji. Dyrektor szkoły, opiekun stażu Raz w miesiącu Arkusze ob-serwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opi-nia osoby ho-spitującej na temat pracy dydaktycznej, scenariusz i konspekty z zajęć.

27 Analiza i samo-ocena prowadzo-nych lekcji. Hospitacje i rozmowy hospi-tacyjne. Opiekun stażu Raz w miesiącu Arkusze ob-serwacji lekcji, dokumenty hospitacyjne.
28 Określenie dalszej drogi rozwoju za-wodowego. Samoocena. Opiekun stażu Maj 2012 Dokumentacja stażysty.
Wyświetleń: 1201


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.