Katalog

Agata Orpik, 2012-06-11
Dąbrowa Białostocka

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Program autorski zajęć artystycznych w Gimnazjum

- n +

PROGRAM AUTORSKI

ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

W GIMNAZJUMMgr Agata Orpik
Nauczycielka ZSS Gimnazjum nr 1
W Dąbrowie Białostockiej

I. Wstęp

Zajęcia artystyczne w szkole gimnazjalnej są ważnym elementem w
edukacji młodzieży. Pogłębiają i rozwijają wiedzę o sztuce a także
rozbudzają wrodzone, manualne zdolności uczniów, którzy w tym
okresie są na etapie
kryzysu twórczego. Próby samodzielnego tworzenia często kończą się niezadowoleniem z efektów własnej pracy. Pogłębiający się kryzys twórczości plastycznej doprowadza czasami do całkowitej rezygnacji z własnych wypowiedzi artystycznych.
Kultura estetyczna i artystyczna niesie ze sobą system wartości niezbędnych do ogólnego rozwoju osobowości uczniów. Zrozumienie dzieł wielkich mistrzów jak i twórczości innych ludzi powinno być poparte własną twórczością plastyczna, ze zrozumieniem środków artystycznego przekazu tj.; barwa, przestrzeń, faktura, linia, kompozycja itd. Uczniowie zdobywając wiedzę i umiejętności mogą wnikliwiej odbierać i analizować prace plastyczne.
Program nauczania zawiera wszystkie istotne treści, pozwalające poznać sztukę wielkich artystów jak i własnego regionu. Przedstawia zagadnienia plastyczne, rodzaje technik i wykorzystywanych materiałów. Gdzie uczniowie – przyszli odbiorcy sztuki sami stają wobec próby tworzenia.
Mogą przekazać własne emocje, które często nie rozładowane we właściwy sposób stają się źródłem problemów.
Zmagania z własną twórczością, radość tworzenia, wzruszenia towarzyszące dostrzeganiu piękna w otaczającym świecie , stają się niezwykle istotnym elementem budującym osobowość młodego człowieka.


II. Cele edukacyjne

1. Cele ogólne:

- przyswojenie przez uczniów podstawowych umiejętności twórczego działania;
- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
- wdrażanie do samodzielnego tworzenia;
- zapoznanie uczniów ze sztuką we wszystkich jej przejawach (zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym);
- umiejętność analizowania i interpretowania dzieł sztuki;
- umożliwienie bezpośredniego kontaktu uczniów z twórczością plastyczną;

2. Cele szczegółowe:

- kształcenie umiejętności rysowania, malowania, rzeźbienia w stopniu uzależnionym od wrodzonych predyspozycji uczniów
- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
- przyswajanie terminów i pojęć plastycznych oraz swobodne i prawidłowe używanie ich w swoich wypowiedziach;
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonych treści;
- rozwijanie wyobraźni artystycznej uczniów;
- rozwijanie percepcji i ekspresji twórczej – dostrzeganie i odbiór oraz rozumienie i przeżywanie wartości wizualnych w sztuce i otaczającym świecie;
- umiejętność swobodnego wypowiadania się na temat sztuki;
- rozpoznawanie dzieł i ich twórców charakterystycznych dla danej epoki;
- kształcenie wrażliwości estetycznej;
- wyrabianie umiejętności rozumienia ekspresji innych;
- uświadomienie roli sztuki w takich dziedzinach jak: film, moda, reklama itd.;
- interpretowanie dzieł pod względem treści i formy;
- wyrabianie nawyku i potrzeby świadomego uczestniczenia w kontakcie ze sztuką poprzez oglądanie wystaw;
- kształcenie kultury plastycznej (wrażliwości na piękno, umiejętności odróżniania sztuki o wartościach artystycznych od kiczu i masowej tandety);
- kształcenie postawy tolerancji wobec zjawisk artystycznych;
- umiejętność organizowania pracy oraz celowego doboru metod w działaniach plastycznych;

III. Główne założenia programowe:

- działalność twórcza uczniów;
- budzenie zainteresowania sztuką dawną i współczesną;
- umiejętność wykorzystywania wiadomości teoretycznych w praktyce;
- wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych;
- twórczość regionalna;
- główne zabytki w mieście i najbliższej okolicy;
- sylwetki wielkich twórców
- charakterystyka warsztatu artysty;
- techniki i materiały plastyczne;
- środki wyrazu artystycznego


IV. Charakterystyka materiału nauczania , osiągnięcia uczniów.

Materiał w programie nauczania zajęć artystycznych w gimnazjum został podzielony na pięć części, które są złożone z mniejszych sekwencji. Dzięki temu – w zależności od tempa przerabianego materiału – nauczyciel może omawiać poszczególne wątki tematyczne, rozbudowując je lub ograniczając.

1.Część pierwsza .Działalność plastyczna uczniów – kompozycje płaskie;

- twórczość indywidualna, grupowa, zespołowa;
- malowanie i rysowanie w oparciu o naturę lub wyobraźnię z omówieniem środków wyrazu plastycznego tj.: barwa, światłocień, kontrast, perspektywa, kompozycja itd.;
- czerpanie inspiracji z przyrody, dzieł wielkich artystów, własnego otoczenia;
- zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy o tradycyjnych i nowatorskich technikach plastycznych;
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- potrafi wykonywać szkice rysunkowe i malarskie z natury i wyobraźni;
- umie dobierać odpowiednie środki wyrazu plastycznego do wykonania własnej pracy malarskiej, rysunkowej;
- rozróżnia rodzaje kompozycji, perspektywy, barwy, linii itd.;
- potrafi posługiwać się określoną techniką malarską, rysunkową;

2.Część druga. Działalność plastyczna uczniów
– kompozycje przestrzenne i półprzestrzenie;

- twórczość indywidualna, grupowa, zespołowa;
- rzeźbienie, lepienie, konstruowanie układów i kompozycji płaskich i przestrzennych z omówieniem środków tj.: faktura, bryła, kompozycja, dynamika, ruch itd.;

Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- potrafi wykonać kompozycję płaską lub przestrzenną na dany temat;
- potrafi określić rodzaj brył (płaska, przestrzenna);
- rozumie pojęcia: faktura, dynamika, statyka, kompozycja;

3.Część trzecia .Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu zajęć artystycznych;

- oglądanie filmów o sztuce, slajdów;
- analiza obrazów na podstawie reprodukcji;
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- potrafi określić epokę, w której powstało omawiane dzieło;
- wyróżnia elementy analizy obrazu (autor, tytuł, data, dziedzina, gatunek);
- omawia lub opisuje dzieło sztuki na poziomie dosłownym, podając treść (co lub kogo przedstawia) i zastosowane środki wyrazu plastycznego (kompozycja, plany w obrazie, gama kolorystyczna, faktura, kontrast, światłocień, przestrzeń itd.);
- rozpoznaje techniki malarskie na przedstawionych reprodukcjach obrazów;
- zna zasób terminów plastycznych i potrafi się nimi trafnie posługiwać;

4.Część czwarta. Wystawy plastyczne. Estetyka w życiu codziennym.

Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- dostrzega potrzebę kontaktu ze sztuką;
- zna rolę plastyki w kształtowaniu środowiska;
- rozumie pojęcia: funkcjonalność, estetyka, oryginalność i potrafi zastosować je w wypowiedziach na temat życia codziennego;
- oglądając, wartościuje omawiane dzieło, pracę plastyczną i uzasadnia swoje stanowisko;
- zna twórczość regionalną, zabytki w mieście i okolicy;
- zna muzea, galerie, wystawy, i rozumie ich rolę i przeznaczenie;5. Część piąta. Konkursy plastyczne. Wystawy indywidualne, grupowe, zbiorowe.

Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- dostrzega potrzebę aktywności twórczej;
- potrafi tranie dobrać technikę plastyczną do realizowanego tematu;
- stosuje w swojej pracy ciekawe, oryginalne pomysły
- wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

V. Realizacja założeń programowych.

1. Organizacja zajęć:

- odbywają się raz w tygodniu w klasach drugich i trzecich
- zajęcia trwają po 45 min.
- praca jest systematyczna i planowa.

2. Pomoce naukowe:

- słownik terminów plastycznych,
- wybrane przez nauczyciela reprodukcje obrazów,
- przykładowe prace plastyczne,
- filmy, slajdy, czasopisma o sztuce, albumy
- karty pracy,
- ekspozycje wystaw
- przybory malarskie.3.Procedury osiągania celów:

- próby indywidualnej interpretacji dzieł;
- projekty kompozycji płaskich, przestrzennych i pół przestrzennych przy użyciu różnych materiałów ;
- szkice i studia rysunkowe i malarskie z natury, indywidualna interpretacja modeli różnymi środkami plastycznymi;
- rozwiązywanie tematów w sposób indywidualny, oryginalny związany z własnymi przeżyciami;
- szkice rysunkowe i malarskie z wyobraźni;
- projekty dekoracji szkolnych;
- pomysły plastyczne uczniów;
- interpretowanie tematu i formy w dziele sztuki;
- wykorzystanie poznanych technik przy tworzeniu własnych prac plastycznych;
- udział w konkursach, wystawach.

VI. Ewaluacja programu:

- ocena na podstawie osiągnięć uczniów,
- ankiety przeprowadzone wśród uczniów.


Opracowała :
Agata Orpik
Wyświetleń: 10090


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.