Katalog

Renata Sosna, 2012-06-11
Rybnik

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Program kółka artystycznego “Plastuś” dla dzieci w wieku przedszkolnym

- n +

"Kto przeszkadza dziecku mówić tak, jak ono potrafi,
ten podcina mu w ogóle możność wypowiadania się".
/S. Szuman/.

„Należy pozwalać dzieciom rysować, co chcą i jak chcą, byle rysowały chętnie i szczerze".
/S. Szuman/.


WPROWADZENIE
Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłam zorganizować dla zainteresowanych dzieci zajęcia artystyczne. Pomysł mój zrodził się już rok temu z obserwacji moich podopiecznych. Zauważyłam ,że dzieci bardzo chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną, teatralną, muzyczno ruchową i wspaniale się przy tym bawiły. Twórczość artystyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka wieku przedszkolnym. Potrzeba ekspresji własnych przeżyć i wzruszeń występująca u każdego człowieka, znajduje w sztuce szczególne możliwości zaspokojenia. Stąd potrzeba rozwijania u dzieci zdolności i umiejętności w jakiejś z dziedzin sztuki, na przykład w muzyce, w rysunku, malarstwie,… itp. Obcowanie ze sztuką uczy dostrzegać i przeżywać piękno świata, ułatwia nawiązanie kontaktu z otoczeniem, pomaga w uświadomieniu sobie własnego świata kształtów i barw, słów i dźwięków, własnej odrębności. Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego.Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej muzycznej , ruchowej, teatralnej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia własnych myśli i uczuć. Dostrzegając ważność tego procesu dla harmonijnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym warto dostarczać mu jak najwięcej okazji do twórczej ekspresji. Możliwość taką dają spotkania ze sztuką na zajęciach kółka artystycznego „Plastuś”.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KÓŁKA ARTYSTYCZNEGO ,,PLASTUŚ,,
Program zajęć artystycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:
- rozwijanie dziecięcych talentów
- lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego
- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
- budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, literaturą dziecięcą , twórczością literacką Marii Kownackiej, twórczością ludową, teatrem
- uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych
Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.
Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko, co jest bardzo ważne w pierwszym etapie kształcenia. Stymuluje bowiem „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela.
Plan zajęć dodatkowych pomoże rozwijać u dzieci ich uzdolnienia i zainteresowania.
UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU Program koła artystycznego powstał w oparciu o „Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,, /MAC Grupa Edukacyjna S.A 2009 /.
Treści programowe mogą być wplecione podczas zajęć edukacyjnych w ramach bloków tematycznych lub też w połączeniu z dodatkową godziną wynikającą z aktualnych potrzeb nauczycielki i dzieci.
Zajęcia artystyczne odbywają się raz , dwa razy w tygodniu (zależnie od zainteresowań dzieci ) przez 30-45 minut. Etapy działań zawierają propozycje podzielone na kolejne miesiące.

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI
- promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA
- rozwijanie kreatywności
- samorealizacja dająca poczucie satysfakcji
- inspiracja dla twórczych rozwiązań
- zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej

KORZYŚCI DLA DZIECKA
- rozwijanie dziecięcych talentów
- kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci
- inicjowanie działań wspomagających rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie
- wyrażanie własnej kreatywności
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
- funkcja terapeutyczna:
- dostrzega piękno w otaczającym go świecie: walory estetyczne przedmiotów, zjawiska w przyrodzie, różnorodność barw,
- posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznawać i nazywać odcienie kolorów,
- przedstawia za pomocą działań plastycznych ruchowych,swoje doświadczenia o otaczającym świecie,
- wyraża swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych,
- zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługiwać się nimi w praktyce,
- sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje materiały,
- jest odpowiedzialne i systematyczne, wiedząc że sukcesy odnosi się poprzez pracowitość,
- interesuje się sztuką , literaturą , muzyką
- wie jak należy zachować się w muzeach , teatrach ,kini
- umieć eksponować swoją pracę
- szanuje prace własne i kolegów,
- przejawia aktywność i inwencję twórczą podczas zajęć,
- dbać o pracownię, utrzymywać w czystości narzędzia.

PRIORYTETY
- twórczość artystyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawowa formą uczenia się, oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości
- prowadzenie zajęć artystycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości

CELE STRATEGICZNE
- przedszkole stwarza okazje sprzyjające rozwijaniu dziecięcych talentów i predyspozycji
- zajęcia sprzyjają rozwijaniu ekspresji artystycznej dziecka
- zajęcia kształcą wrażliwość na piękno

CELE EDUKACYJNE :
Celem głównym programu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem,
- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy
- zapoznanie z dziedzinami sztuk plastycznych: malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, grafiką, architekturą, fotografią i sztuką użytkową,
- rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania,
- dostrzeganie powiązań plastyki z innymi dziedzinami sztuki – muzyką, literaturą, teatrem,
- rozwijanie wrażliwości na dzieła sztuki i piękno otaczającej przyrody,
- tworzenie prac plastycznych w różnych technikach – zapoznanie z nazewnictwem,
- zdobycie umiejętności wykorzystania różnorodnych materiałów jako środków ekspresji,
- zdobycie umiejętności estetycznego prezentowania prac plastycznych,
- poznawanie utworów literatury dziecięcej m.innymi Marii Kownackiej
- nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.
- rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.
- wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.
- udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci..
- uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.
- inscenizowanie krótkich scenek teatralnych i wystawianie przedstawień lalkowych.
- wyrażanie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.
- udział w przygotowywaniu scenografii, kukiełek, strojów.
- kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości,
- kształcenie smaku artystycznego poprzez działania różnymi technikami plastycznymi
- pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez prace plastyczne,
- kształcenie umiejętności muzyczno ruchowych
- pobudzanie, rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie inicjatywy twórczej., . ZADANIA

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI
Zamierzone cele programu nauczyciel osiągnie poprzez:
- poznanie zakresu treści programowych,
- dostosowanie zadań do indywidualnego tempa rozwoju, możliwości, zainteresowań dzieci, dojrzałości emocjonalno-społecznej,
- odwoływanie się do umiejętności, dziecięcych przeżyć i doświadczeń,
- stworzenie sprzyjającej, życzliwej atmosfery,
- zastosowanie odpowiednich środków dydaktycznych materiałów i narzędzi plastycznych,
- dobrą organizację,
- prawidłowe warunki wdrażania programu.
Stosowanie różnorodnych metod pracy jest kolejnym warunkiem do
prawidłowej i skutecznej realizacji programu. Podstawowymi metodami powinny być metody:
- działania praktycznego,
- doświadczeń i eksperymentowania,
- pokazu i obserwacji,
- konkursów,
- warsztatów plastycznych,
- ekspresyjna.
Organizując zajęcia koła artystycznego nauczyciel zmierza do wzajemnego wiązania metod poszukujących, podających i praktycznych. Praca dziecka opiera się też na metodach aktywizujących oraz m,in, na gromadzeniu potrzebnych materiałów, działaniu, doświadczaniu.
Stosowanie powyższych metod pozwoli na :
• Wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze, sztuce, muzyce
• Rozbudzenie jego ciekawości na temat różnych form teatralnych ,plastycznych , muzycznych,, ruchowych
• Przełamanie nieśmiałości podczas wyrażania własnych sądów i opinii ,
• chętne podejmowanie dodatkowych działań,
• zgodną współpracę w grupie,
• dziecko stanie się bardziej otwarte, radosne, rozśpiewane, odporne na „potknięcia” i niepowodzenia,

Formy pracy, które ułatwią realizację programu to:
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- praca zespołowa


GŁÓWNYMI ZADANIAMI PROGRAMU SĄ:
Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez poznawanie tradycji regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury.
Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności plastycznej., muzyczno ruchowej, teatralnej.….
Wspieranie działań twórczych dzieci
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.1. Treści programowe
2. Formy realizacji
3. Termin

1.Rozwijanie wrażliwości na żywe słowo

2. Zapoznanie pod kątem inscenizacji oraz wiedzy o teatrze
Ćwiczenia z wybranym przez dzieci z przedszkolnej biblioteczki tekstem, uważne słuchanie, czytanego lub opowiadanego przez nauczycielkę tekstu, omawianie postaci, wskazywanie głównego bohatera, układanie łańcuszkowej opowieści /nauczycielka zaczyna, dzieci kończą/

3. Cały rok


1. Zabawy parateatralne wyzwalające aktywność i wzbogacające doznawane uczucia, wyrazistość gestu
2. Zabawy typu :
Dotykam twardego kamienia, miękkiego futra, gorącego pieca…

Zabawy pantomimiczne wyzwalające umiejętność niewerbalnego komunikowania się /przedstawianie zagadek, przysłów, itp./

Odtwarzanie tekstu czytanego lub opowiadanego przez narratora
3. Przez cały rok,


1. Wyposażenie kącika teatralnego
2. Ggromadzenie rekwizytów w „skrzyni skarbów”,
Pozyskanie chętnych do uszycia strojów
Przygotowanie przynajmniej dwóch teatrzyków dla innych grup przedszkolnych i rodziców. /wybór scenariuszy
Zorganizowanie przedstawienia dla dzieci przedszkolnych
3. Cały rok


1. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola

2. Oglądanie spektakli teatralnych,

Rozmowa z aktorami na temat specyfiki ich pracy,

Rozpoznaje, nazywa i opisuje krótką wypowiedzią, kukły, pacynki, marionetki, lalki witrażowe do teatru cieni, itp.

Zna pojęcia: teatr, widownia, kurtyna, scena, reflektor, garderoba, aktor, kukiełka, pacynka, rekwizyt, balkon, parawan,

Wie, jak należy zachować się podczas trwania spektaklu,

Z uwagą słucha i ogląda przedstawienia teatralne

3. Przez cały rok, zależności od terminów spektakli odbywających się na terenie przedszkola1. Dekoracja – projekt i wykonanie (scenografia).

2. Projektowanie i wykonywanie dekoracji , wykorzystywanie różnych materiałów,
3. Przez cały rok,

1. Proste lalki (pacynki, kukiełki).
2. Samodzielne wykonywanie kukiełek
3. Przez cały rok,

1. Oprawa muzyczna
2. Pomoc w dobieraniu oprawy muzycznej do inscenizacji,
Swobodne prezentowanie swojej roli na tle muzyki
3. Przez cały rok,


1. Inscenizacje w formie zespołowej recytacji tekstu z podziałem na role i odpowiednio i odpowiednim do treści zachowaniem się, czyli grą aktorską
2. Przygotowanie inscenizacji z okazji uroczystości przedszkolnych
3. Przez cały rok, uroczystości

1. Uczestnictwo w spektaklach organizowanych przez inne dziecięce grupy teatralne SP13
2. Nawiązanie współpracy z kołami teatralnymi istniejącymi w innych przedszkolach lub świetlicach szkolnych
3. Cały rok

1. Umiejętność zareklamowania swojej działalności
2. Wykonywanie plakatów zachęcających do obejrzenia przygotowanej sztuki
Przygotowywanie zawiadomień, ogłoszeń, zaproszeń na inscenizację.
3. W zależności od terminów

1. Podsumowanie działalności
2. Zorganizowanie konkursu plastycznego przedszkolnego „Bajkowy świat
3. Maj- czerwiec


ETAPY DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE
WRZESIEŃ
1.Zapoznanie dzieci z postacią Marii Kownackiej , jej twórczością dla dzieci ,, Plastusiowy pamiętnik,, Słuchanie fragmentu utworu ,, Plastusiowy pamiętnik, .
Plastuś lepienie postaci z plasteliny .
2. ,, Słuchanie wybranego fragmentu utworu Marii Kownackiej,, Plastusiowy pamiętnik, .
Plastusiowy pamiętnik,, . Zabawy muzyczyno ruchowe z,,Plastusiem,, maskotką przedszkola.
3. Słuchanie wybranego fragmentu utworu Marii Kownackiej,, Plastusiowy pamiętnik,, Malowanie farbami zainspirowane treścią utworu
4. Słuchanie wybranego fragmentu utworu Marii Kownackiej,, Plastusiowy pamiętnik , ,. Wykonanie rekwizytów do teatrzyka Plastuś. Zabawy w teatr próby tworzenia dialogu. Teatr, aktor, rekwizyty ,kostium, scena ,… kulisy teatru
5. Stemplowanie własnoręcznie wykonanymi stempelkami z ziemniaków na dużych arkuszach szarego papieru
PAŹDZIERNIK
1.Słuchanie utworów Marii Kownackiej o jesieni Malowanie farbami na temat „Barwy jesieni”- używanie ciepłych barw- łączenie kolorów, tworzenie kolorów pochodnych. Nazywanie tych kolorów. Zabawa ,, Czyj to listek,, wg Marii Kownackiej ,, Razem ze słonkiem,,
3.,, Wszystko leci,, słuchanie wiersza Marii Kownackiej recytowanego przez nauczyciela. Zabawy muzyczno ruchowe Wydzieranka z kolorowego papieru na temat „Jesienne liście”- wypełnianie konturów liści małymi kawałkami p papieru. Zwracanie uwagi na estetykę wykonywania prac.
2,,Spotkał się zając z jeżem,, .Słuchanie utworu Marii Kownackiej czytanego przez nauczyciela z wykorzystaniem kukiełek. Zabawa w teatr, przydział ról próba przedstawienia inscenizacji z pomocą nauczyciela ,elementy dramy.
3. ,,O tym jak miś sporządził spis,, słuchanie opowiadania Marii Kownackiej czytanego przez nauczyciela z wykorzystaniem obrazków . ,,Las i jego mieszkańcy,, rysowanie kredkami świecowymi
4. ,,Kasztany , żołędzie,, słuchanie wiersza Marii Kownackej recytowanego przez nauczyciela. Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, ptaszków. ( wykorzystanie kasztanów, żołędzi, patyczków, piórek plasteliny i jarzębiny
LISTOPAD
1.Lepienie z masy solnej różnych kształtów. Nazywanie wytworów swojej pracy. Malowanie po wyschnięciu, wybieranie odpowiedniego koloru farb.
2 ,,Czerń ,, słuchanie wiersz Marii Kownackiej recytowanego przez nauczyciela. .Malowanie patykiem oraz czarnym tuszem na białym tle na temat „Szaruga jesienna”
3.Wydzieranie z gazet czarnobiałych na temat „Jesienne drzewa”- inspirowane słuchaniem wiersza.
4.Słuchanie utworu Vivaldiego ,,Jesień ,,Szaruga jesienna”- prace wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wydzieranie, łączenie różnych technik ) Zabawy muzyczno ruchowe o nastroju jesiennym.
5. ,,Makówkowa awantura,, Marii Kownackiej przedstawienie przez nauczyciela inscenizacji za pomocą kukiełek
Zabawa w teatr ,wykonanie kukiełek wg. własnego pomysłu, próba tworzenia własnych dialogów zainspirowanych utworem
GRUDZIEŃ
1.Malowanie węglem drzewnym na temat dowolny. Operowanie różną grubością linii. Próby robienia tła, cieni itp.
2. „Mikołajkowe prezenty”- malowanie farbami plakatowymi. Wyrażanie za pomocą ekspresji plastycznej swoich marzeń, pragnień.
3.Przygotowania do inscenizacji ,, Zima,, w wykonaniu dzieci.
Zapoznanie dzieci z treścią inscenizacji wykonanej przez nauczyciela z wykorzystaniem kukiełek , przydział ról, omówienie wyglądu strojów.
4. Próba przedstawienia inscenizacji ,,Zima ,,w wykonaniu dzieci
5.,,Ida święta,, słuchanie ,,Opowieści różowego Aniołka na Boże Narodzenie,, wg. Sergio Balestrini czytanego przez nauczyciela. Zapoznanie dzieci z literaturą innych krajów
Wykonywanie z bibułek, papieru kolorowego ,…różnych ozdób choinkowych wzorowanych na sztuce ludowej. Strojenie choinki w sali wykonanymi ozdobami
6.. Oglądanie bajki ,, Opowieść wigilijna,, płyta DVD .Kino ,ekran , projektor, widownia,…kulisy kina
7. Choinka,, Zabawy muzyczno ruchowe przy piosenkach o zimie.
Wykonywanie w/g własnego pomysłu choinki z kolorowego papieru, bibułki, ozdabianie jej różnymi ozdobami- praca przestrzenna.
STYCZEŃ
1.Przygotowania do inscenizacji w wykonaniu dzieci.
Zapoznanie dzieci z treścią inscenizacji wykonanej przez nauczyciela z wykorzystaniem kukiełek przydział ról, omówienie wyglądu strojów.
2.Próba przedstawienia inscenizacji ,,Dla babci i dziadka ,,w wykonaniu dzieci
3. .Malowanie pastą do zębów na kolorowym tle na temat „Zimowy krajobraz” – inspirowane słuchaniem piosenki pt „Zima, zima, zima” bajki
4 Baki które lubimy słuchać. Słuchanie bajki wybranej przez dzieci, płyta CD. Kalkowanie za pomocą kalki ołówkowej ulubionych postaci z bajek. Kolorowanie ich w/g własnego pomysłu.
LUTY
1.Tworzenie kompozycji rytmicznych – stemplowanie, doklejanie gotowych elementów, dorysowywanie przez siebie wymyślonych kształtów.
2.Konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych form z papieru przez zgniatanie, sklejanie, łączenie z materiałem przyrodniczym. Nazywanie swoich prac.
3. Lepienie ze śniegu różnych stworków: bałwanków, zwierzątek. Przyozdabianie ich materiałem przyrodniczym: kamykami, patyczkami, piórkami. Zabawy na podwórku
MARZEC
1.,,Wiosna”- słuchanie utworu Marii Kownackie j wyrażanie za pomocą różnych technik plastycznych, zaobserwowanych zjawisk atmosferycznych wraz z nastaniem wiosny.
2.Wycinanie z kolorowego papieru na temat „Wiosenne kwiaty”.
3.,,Tulipan, żabka”- próby wykonywania z kolorowego papieru sztuką origami kwiatka lub zwierzątka.
4.Projektowanie i wykonywanie z pomocą nauczycielki dekoracji w sali na temat, ”Wiosna”
KWIECIEŃ
1..Przygotowania dzieci do występów w przeglądzie literackim ,, Bo z bajkami łatwo iść przez świat.
Wybór inscenizacji Zapoznanie dzieci z treścią inscenizacji wykonanej przez nauczyciela z wykorzystaniem kukiełek przydział ról, omówienie wyglądu strojów.
2.Próba przedstawienia inscenizacji za pomocą kukiełek wykonanych przez dzieci
3. Próba przedstawienia inscenizacji przez dzieci próba poruszania się na scenie .
4. Oglądanie albumów ze sztuką ludową – podziwianie piękna wykonanych prac przez twórców ludowych. Próby wykonywania z wydmuszek (malowanie, naklejanie samoprzylepnych naklejek, farbowanie w łupinkach od cebuli).
5.Malowanie farbami – ozdabianie talerzyków tekturowych w/g własnego pomysłu, wzorowane na sztuce ludowej oraz oglądanych oryginalnych talerzykach
6.Lepienie z plasteliny na temat „Wiejska zagroda,, zainspirowana utworem czytanym przez nauczyciela– praca grupowa – makieta, wspólne tworzenie podwórka wiejskiego z różnymi zwierzętami domowymi.
MAJ
1..Przygotowania dzieci do występów z okazji ,, Dnia Matki i Ojca.
Wybór inscenizacji Zapoznanie dzieci z treścią przydział ról, omówienie wyglądu strojów.
1.,,Niebo i obłoki”- tworzenie waloru barwy przez dodawanie bieli. Tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach.
2.Wycinanka z kolorowych szmatek na temat „Moja mama”- wykończenie pracy kolorowymi wstążkami, wełną, guziczkami itp. zainspirowana utworem zainspirowane utworem Marii Kownackiej
3.,,Kolorowe fantazje” – wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem kredek świecowych oraz gorącego żelazka z pomocą nauczyciela
4.Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych znanych twórców – analiza ich treści, wykorzystana technika, rozplanowanie na powierzchni.
5. ,,Bajkowy świat,, słuchanie bajek wybranych przez dzieci, płyta CD . Malowanie ilustracji do ulubionej bajki dziecka.
Zorganizowanie wystawy prac dziecięcych jako podsumowanie całorocznej pracy
CZERWIEC
1. Przygotowania dzieci do występów z okazji ,, Zakończenia roku szkolnego,,
1.,,Wesołe minki”- wykonywanie z kolorowego papieru, wstążek, szmatek, wełny prac plastycznych w/g własnego pomysłu. Oglądanie się w lustrze i wzorowanie się na własnym wyglądzie.
2.Rysowanie na betonie kolorową kredą na temat „Nasze przedszkole”- praca zespołowa. Wspólne planowanie, rozmieszczanie, podział pracy. Zgodne współdziałanie w zespole.
3.,,Statek, samolot” – składanie papieru w/g wzoru. Dokładne wykonywanie przez dzieci poleceń- instrukcji nauczycielki. Kolorowanie wykonanych prac w/g własnego pomysłu.
4.,,Malarski plener “- malowanie otoczenia przyrodniczego wraz z rodzicami. Wypełnianie ankiet dla rodziców oraz wywiadu z dziećmi na temat organizowanych zajęć plastycznych.

EWALUACJA KOŃCOWA
- opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci
- zgromadzone prace plastyczne dzieci
- obserwacje własne
- ankieta dla rodziców
- wywiad dla dziecka uczęszczającego na zajęcia plastyczne

ANKIETA DLA RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia plastyczne? ( podkreśl właściwą odp.)
a. TAK
b. NIE
2. Jak Państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć ( proszę zaznaczyć X właściwą odp.)
Bardzo dobry
Zadowalający
Niewystarczający
3. Czy Państwo uważają, że tego typu dodatkowe zajęcia są potrzebne?
A. TAK
B. NIE

WYWIAD DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
1.Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?
A. TAK
B. NIE
2, Czego uczysz się na tych zajęciach?
3. Dlaczego chodzisz na zajęcia artystyczne?
4. Narysuj odpowiednią mimikę swojej twarzy po zajęciachProgram kółka plastycznego ,, Plastuś,,

I. WSTĘP

W wychowanie p przedszkolu zajęcia plastyczne pełnąi szczególną rolę. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze i twórcze. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami.
Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności, usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są, bowiem wielkie i zdumiewające. Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.
Twórczość plastyczna każdego dziecka jest niepowtarzalna. Z rąk małych artystów powstają wspaniałe dzieła, których dorośli nigdy nie potrafiliby stworzyć, nawet gdyby włożyli w to maksimum wysiłku.
Doskonałą formą działania twórczego jest praca w grupie. Świadomość przynależności do grupy, zwłaszcza u dzieci pięcio- i sześcioletnich jest bardzo ważna. Nawet dziecko, które ma pewne opory, kiedy widzi, że wszyscy pracują, że zajęci są sobą malując lepiej czy gorzej, zaczyna także pracować, zaczyna chcieć. Towarzystwo kolegów pobudza jego energię. Dzieci zainteresowane są tym, co się dzieje, obserwują prace kolegów, uczą się od siebie nawzajem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, a także placówki opracowany został niniejszy program. Program uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci przedszkolnych. Skierowany jest do nauczycieli twórczych, poszukujących coraz doskonalszych sposobów rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Dzieciom pozwoli rozwijać swoje zdolności, zainteresowania oraz poznawać nowe techniki plastyczne.

Program przeznaczony jest do realizacji z dziećmi 5 i 6-letnimi.

II. CELE EDUKACYJNE

Celem ogólnym programu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem,
- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy
- zapoznanie z dziedzinami sztuk plastycznych: malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, grafiką, architekturą, fotografią i sztuką użytkową,
- rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania,
- dostrzeganie powiązań plastyki z innymi dziedzinami sztuki – muzyką, literaturą, teatrem,
- rozwijanie wrażliwości na dzieła sztuki i piękno otaczającej przyrody,
- tworzenie prac plastycznych w różnych technikach – zapoznanie z nazewnictwem,
- zdobycie umiejętności wykorzystania różnorodnych materiałów jako środków ekspresji,
- zdobycie umiejętności estetycznego prezentowania prac plastycznych,
- poznanie zawodu artysty plastyka – spotkania z twórcami i uczniami szkół plastycznych,
- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zabytków i sztuki ludowej,
- rozwijanie zainteresowań zabytkami własnego miasta i regionu,
- podnoszenie własnej wartości i dostrzeganie jej u innych.

Przewidywane osiągnięcia dzieci
Po zrealizowaniu programu dziecko powinno:
- dostrzegać piękno w otaczającym go świecie: walory estetyczne przedmiotów, zjawiska w przyrodzie, różnorodność barw,
- posługiwać się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznawać i nazywać odcienie kolorów,
- przedstawiać za pomocą działań plastycznych swoje doświadczenia o otaczającym świecie,
- wyrażać swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych,
- znać różnorodne techniki plastyczne oraz posługiwać się nimi w praktyce,
- sprawnie posługiwać się narzędziami i wykorzystywać materiały,
- być odpowiedzialne i systematyczne, wiedząc że sukcesy odnosi się poprzez pracowitość,
- interesować się sztuką oraz znać wybrane dzieła sztuki polskiej i światowej (obrazy, rzeźby, fotografie),
- wiedzieć jak należy zachować się w muzeach i na wystawach,
- żywo reagować na dzieła plastyczne, oceniać je, dostrzegać ich treści i formy,
- umieć eksponować swoje prace,
- szanować prace własne i kolegów,
- przejawiać aktywność i inwencję twórczą podczas zajęć,
- dbać o pracownię, utrzymywać w czystości narzędzia.

III. ZADANIA

Głównymi zadaniami programu są:

Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez poznawanie tradycji regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury.
Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności plastycznej.
Wspieranie działań twórczych w aktywności plastycznej.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

IV. METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI

Zamierzone cele programu nauczyciel osiągnie poprzez:
- poznanie zakresu treści programowych,
- dostosowanie zadań do indywidualnego tempa rozwoju, możliwości, zainteresowań dzieci, dojrzałości emocjonalno-społecznej,
- odwoływanie się do umiejętności, dziecięcych przeżyć i doświadczeń,
- stworzenie sprzyjającej, życzliwej atmosfery,
- zastosowanie odpowiednich środków dydaktycznych materiałów i narzędzi plastycznych,
- dobrą organizację,
- prawidłowe warunki wdrażania programu.
Stosowanie różnorodnych metod pracy jest kolejnym warunkiem do
prawidłowej i skutecznej realizacji programu. Podstawowymi metodami powinny być metody:
- działania praktycznego,
- doświadczeń i eksperymentowania,
- pokazu i obserwacji,
- konkursów,
- warsztatów plastycznych,
- ekspresyjna.

Formy pracy, które ułatwią realizację programu to:
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- praca zespołowa.

Rodzaje aktywności konieczne do zastosowania przy realizacji programu to przede wszystkim aktywność plastyczno-konstrukcyjna, ale także aktywność badawcza, intelektualna i werbalna.

Środki realizacji programu to: materiały i narzędzia plastyczne, a ponadto pomoce dydaktyczne: reprodukcje malarstwa, albumy z dziełami sztuki.

Warunki realizacji programu to: bezpieczna pracownia lub przystosowana do zajęć sala przedszkolna.

V. SPOSOBY REALIZACJI

1. Stworzenie warunków do realizacji programu – przygotowanie pracowni.
2. Zgromadzenie niezbędnych środków realizacji programu – zakup materiałów i narzędzi plastycznych.
3. Podnoszenie wiedzy dotyczącej treści programowych za pomocą literatury, szkoleń, kursów, Internetu.
4. Włączenie innych nauczycieli w realizację programu (np. wycieczki przyrodnicze, zajęcia w muzeum, wycieczki do galerii).
5. Zapoznanie rodziców z programem, celowością jego realizacji w przedszkolu i zachęcanie ich do współpracy.
6. Przygotowanie i prowadzenie zajęć:
- Praktyczne zajęcia plastyczno – konstrukcyjne.
- Wycieczki przyrodnicze, do galerii, na wystawy, do muzeum.
- Spotkania z artystami plastykami.
- Warsztaty z uczniami Zespołu Sztuk Plastycznych w Tarnowie.
- Zajęcia otwarte dla rodziców w formie warsztatów.
7. Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez inne instytucje.
8. Wystawy indywidualne i zbiorowe w galerii kółka.
9. Prezentowanie prac dzieci w galerii strony internetowej przedszkola.
10. Prowadzenie kącika dla rodziców z materiałami opisującymi ciekawe pomysły prac plastycznych
11. Podjęcie współpracy z rodzicami oraz innymi instytucjami w celu gromadzenia potrzebnych środków na realizację zadań kółka plastycznego.

VI. PROPONOWANE TECHNIKI PLASTYCZNE

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Niektóre z technik są stosowane i powszechnie znane, inne są mniej popularne i ukazać mogą inny sposób pracy twórczej.

I. Techniki rysunkowe:
- rysowanie białą kredą i węglem,
- rysowanie patykiem na podkładzie klejówki,
- wydrapywanka czarno-biała,
- wydrapywanka kolorowa,
- kompozycje ze sznurka i kolorowych włóczek,
- wysypywanie z materiałów sypkich (piasek, sól, herbata, kasza manna)

II. Techniki malarskie:
- malowanie „mokre w mokrym”,
- malowanie akwarelą,
- malowanie farbami kryjącymi (tempery, plakatówki, farby klejowe),
- malowanie na folii aluminiowej spożywczej,
- malowanie na udrapowanym papierze,
- malowanie na podkładzie z kaszy, grubych trocin,
- malowanie na szkle (grubej folii),
- malowanie na tkaninie

III. Techniki graficzne powielane i odbijane:
- druk liściowy,
- druk strukturalny tkanin i pasmanterii,
- druk nitką i sznurkiem,
- kolograf,
- kalkograf,
- stemplowanie stemplem z ziemniaka, stemplem z papieru, gąbką,
- frotaż,
- odbitki wikolowe,
- dekalkomania,
- monotypie na kartonie

IV. Techniki dekoracyjne:
- batik na papierze,
- malowanie klejówką z piaskiem,
- malowanie na podkładzie o różnej fakturze,
- mozaiki,
- wydzieranki,
- wycinanki,
- witraże papierowe,
- plecionki

V. Rzeźba i płaskorzeźba:
- modelowanie z gliny, plasteliny, masy solnej,
- odlewy gipsowe,
- płaskorzeźba w glinie, plastelinie,
- rzeźba z opakowań, gazy, papieru i płynnego gipsu

VI. Formowanie przestrzenne z różnych materiałów:
- papieroplastyka,
- orgiami,
- orgiami płaskie z kółek, kwadratów,
- kirigami,
- lalki z różnych materiałów,
- kwiaty z bibuły,
- formowanie z pasków papieru,
- formowanie z drutu

VII. Techniki mieszane:
- konstelacje – łączenie kropek,
- mozaikowy rysunek,
- kredka woskowa topiona,
- woskowy batik,
- rysunek na grubym ściernym papierze,
- obrazek z kleksa (dekalkomania),
- marmurek z tuszu,
- barwienie rurką do napojów,
- liściaki,
- kolaż z gazet,
- kolaż geometryczny,
- kolaż ze strużyn kredek,
- mozaika ze skorupek,
- błyszczące rysunki,
- ozdoby z makaronu

VII. UWAGI O REALIZACJI

„Program kółka plastycznego – Wesoły Plastuś” prowadzony będzie w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 30-40 minut. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą w nich udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione, ale także te, które wykazują zainteresowania plastyczne. W każdym dziecku, bowiem tkwią możliwości twórcze. Od nauczyciela zależy tylko czy się dalej rozwiną.
Program powinien być realizowany z niewielką grupą dzieci (około 15 osób). Obserwując dzieci przy pracy nauczycielki będą mogły stwierdzić, jakie trudności one napotykają, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne, i które umiejętności trzeba u nich rozwijać.
Dzieci będą miały możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych, które trudno byłoby zastosować podczas zajęć, gdzie liczebność grupy jest bardzo duża.
Poszczególne treści mogą być realizowane podczas kilku zajęć, co związane jest ze specyfiką tego rodzaju działalności.
Bardzo ważną jest ocena wytworów plastycznych dzieci. Każde dziecko będzie mogło wypowiedzieć się o pracy swojej i kolegów oraz otrzyma informację zwrotną. Prace omawiane będą wspólnie z uczestnikami kółka w trakcie oraz pod koniec realizacji zajęć. Nauczyciel natomiast oceni wszelkie dokonania plastyczne dzieci, ich pomysły i próby rozwiązań. Doceni wysiłek, dążenie do celu, zmagania z opornym tworzywem i środkami wyrazu plastycznego. W jednych pracach podkreśli właściwy dobór kolorów, w innych staranność wykonania, ciekawy pomysł, zapełnienie kartki, bogactwo treści.
Pozytywne opinie potęgują starania dziecka, wyposażają je w silną motywację do dalszej pracy, cieszą dzieci i budzą wiarę we własne siły.
Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzone w zależności od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków do realizacji programu.

VIII. EWALUACJA

Aby przekonać się, czy program przynosi przewidywane efekty, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, czyli działania zmierzającego do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele zostały osiągnięte.

Zdobyte umiejętności prezentowane będą w różnych formach:
- systematyczna ekspozycja prac plastycznych dzieci w galerii kółka – wizualna ocena poziomu prac,
- udział w konkursach plastycznych,
- umieszczanie zdjęć prac na stronie internetowej przedszkola,
- oprawa plastyczna uroczystości przedszkolnych – prezentacja elementów dekoracyjnych,
- wykonanie prac na przedszkolny kiermasz świąteczny,
- zajęcia otwarte dla rodziców w formie warsztatów (jeden raz w ciągu roku szkolnego).

W przeprowadzeniu ewaluacji pomogą:

Pasowanie


Dziecko
Witam serdecznie gości naszych miłych,
Którzy tu przybyli.
Uroki jesieni
Chcemy wam przedstawić.
Wiersze i piosenki w pamięci zostawić.

Lato
Babie lato płynie z nieba,
Jabłka złocą się na drzewach,
Lśni nad sadem
Słońca promień,
Rudych liści błyska płomień,
Wypoczywa rudy zając,
W pajęczynie zasnął pająk,
W rzece cicho szemrze woda,
Jesień, jesień, na ciebie czekamy,
Czy już jesteś wszyscy pytamy.

Narrator
Odeszło już lato. Dzieci, przywołajmy teraz do nas jesień.

Wszyscy
Czy już jesteś wszyscy pytamy 2x

Dziecko
Oto jesień na portrecie
Na jesiennym śpi bukiecie
Wcale oczu nie otwiera
Chociaż szyszka ją uwiera
Choć ja kasztan kluje w nos
Taki już jesieni los

Jesień
Witam pięknie ,jestem jesień
Gdy się zbliżam do was
Trochę się smucicie
Chociaż kolorowe jest jesienne życie,
Piękne dary dla was niosę
Z pola , z sadu i z ogrodu.
Nie zabraknie z lasu miodu miodu
Czy wy wiecie co to są skarby jesieni.

Wszyscy
Wiemy

Narrator
Kiedy krasnal Hałabała zobaczył, że mchy rudzieją, pobiegł do wilgi złocistej, jaskółki, słowika śpiewaka, kukułki i powiada:

Krasnal
Nie odmówicie mi tej radości ,przyjdźcie do mnie w gości. Upiekę wam placek z borówkami, będzie uczta nad ucztami. Będziemy kukać, fiukać na cały las. Miło nam zejdzie czas

Ptaki
Dobrze , ale o której godzinie mamy przyjść

Krasnal
Przyjdźcie w południe, kiedy słońce siedzi na czubku sosny. Zresztą gwizdnę siedem razy

Ptaki
Dobrze, tak będzie najlepiej. Gwizdnij, to przylecimy

Krasnal
Pójdę teraz do domu i przygotuję poczęstunek

Narrator
Tymczasem...Spójrzcie wkoło dzieci;

Piosenka kasztanki

Narrator
Jesienią wszystko leci
Gładko posuwiście
lecą z drzewa liście...
I są to dowody na to,
że nadlatuje jesień...
a odlatuje od nas lato.Vivaldi Jesień

Jesień
Jestem jesień, piękna jesień .
Dziś w malarza się ,
bo to często się nie zdarza .
Raz do roku świat maluję
letnie barwy pozdejmuję.
Po co zieleń tutaj wszędzie.
Niech świat kolorowy będzie !
Niech się mienią ,niech się złocą
Drzewa krzewy nawet nocą !

maluje)
Listki moje, spać już chcecie
Przecież jesień jest na świeci

Słychać muzykę Vivaldi
Jesień podchodzi do listków . Listki idą na środek

Piosenka Listki
Jesień czaruje listki. Listki tańczą z jesienią

Listek 1
O, jesieni już wstajemy
Bo my wcale spać nie chcemy
Tylko z tobą się radować
W jesiennym tańcu wirować

Listek 2
Ty nam pani barwy dałaś
Złotem brązem malowałaś

Listek 3
I czerwieni nie szczędziłaś
Bardzo hojna dla nas byłaś

Drzewo
Złota jesień
Wszystkim radość wokoło niesie
Narrator
Jesień wędrowała od drzewa do drzewa, potrząsała gałązkami i płoszyła ptaki. Przypominała im, że muszą odlecieć do ciepłych krajów. Dotarła też do stawu i wypłoszyła dzikie gęsi. Po skończonej pracy usiadła Jesień pod drzewem, aby odpocząć. Słuchała szelestu spadających liści

Wszyscy
Szszsz

Jesień
Bo jesieni piękny czas
Do zabawy wzywa nas
I do tańca i śpiewu
Chętnych znajdzie się tu wielu

Przybiegają wiewiórki

Wiewiórka1
Już przybyłaś ma jesieni
Bo się świat wokoło mieni

Jesień
A czy wiecie ,że to czasy.
Kiedy robi się zapasy ?

Wiewiórka 2
Więc orzechy trzeba zbierać
By nie była później bieda
By nie brakło nam jedzenia
Gdy się jesień w zimę zmienia

Wiewiórka 1
Szyszek także nazbieramy,
Bo z nich nasion wiele mamy,
Które będą jak te suszki
Co napełnią potem brzuszki

Piosenka Wiewióreczka

Dziecko (zbiera kolorowe liście do koszyczka )
Szumiał, las śpiewał las,
gubił złote liście,
świeciło jasne słonko
chłodno, a złociście...
Rano mgła w pole szła,
wiatr ją rwał i ziębił
opadały ciężkie grona
kalin i jarzębin...
Każdy zmierzch moczył deszcz,
płakał, drżał na szybkach.
I tak ładnie mówił tatuś...
jesień gra na skrzypkach.

Borowik
Z porudziałych dębów,
z pozłoconych topól,
z klonów pstrych
lecą liście...

Muchomor Ile w tym uroku
Drzewa nagie drzemią,
mgłą szarą osnute
gdy z nich liście opadną
Jaki w tym smutek
Ale znów na drzewach
zieleń zajaśnieje
gdy je wiosna zbudzi
Ile w tym nadziei

Jesień
Witaj misiu, wieść ci niosę
Że po zimie mamy wiosnę
Ale najpierw przyjdą czasy
Kiedy robi się zapasy

Miś
Tak to bardzo ważna sprawa
By nie brakło w zimie jadła
Ja do snu się szykuję
Mnie jedzenia nie brakuje
Bo o przyjściu mroźnej zimy
Wszyscy w lesie tu myślimy

Jesień
A więc dobra to nowina
Nie zaskoczy was już zima

Miś
Idź więc dalej świat malować

Jesień
Idę dalej nieść nowinę

Narrator
W tym czasie krasnal Hałabała przygotował poczęstunek. Wybiegł więc na podwórko i gwizdnął siedem razy

Krasnal: Niestety nikt nie przylatuje ( Krasnal rozgląda się bezradnie. Dostrzega postać

Krasnal
Kim jesteś

Jesień
Jestem Jesień. Przyszłam powiedzieć, że twoi goście nie przyjdą, żebyś na nich nie czekał

Krasnal
A dlaczego?

Jesień
Bo ja ich wypędziłam za morze.

Krasnal
Toś ty taka?

Jesień
A tak. Mój zwyczaj taki, że wypędzam ptaki. Chodzę po kraju, wypędzam je z gaju i stawu. Za morze.
Idę dalej nieść nowinę

Krasnal
Więc na nic moje kłopoty, na nic pitraszenie, na nic szykowanie.
I jeszcze powiedziałby ktoś - gości proś.
Jak nie, to zjem sam cały placek.

( Krasnal siada mówi:) ,
Jakem Hałabała, krzywda mi się stała, jakem Hałabała, krzywda mi się stała.

Dziecko 1
Żegnamy skowronki, pliszki, szpaki,
pod dachem już jaskółek nie ma.
W popiele pieką się ziemniaki
kwiatom króluje chryzantema.
Ptaki nie wszystkie stąd odlecą,
nie wszystkie wolą ciepłe kraje,
niech więc podjedzą sobie nieco
z tego, co jesień złota daje.

Dziecko 2
Już giną ostatnie grzybki w lesie,
Już wiewiórka ostatni orzech niesie.
Już z kaliny ostatni liść opadł
Już przyszedł zimny miesiąc - listopad.
A ty panie listopadzie,
gospodarzysz w polu, w sadzie Żadnej szkody tu nie będzie,
posprzątane wszystko, wszędzie.

Dziecko 3
Szaruga jesienna daje się we znaki
wieją zimne wiatry, odleciały ptaki.
Noc się wciąż wydłuża, a za to dzień skraca.

Narrator
My wcale nie musimy być smutni, gdy pada deszcz. Możemy tańczyć i śpiewać

Dziecko
Jesień jest jak owoce
soczysta i kolorowa.
Kolczasta jak jeż.
I jak warzywa zdrowa.
Kolorowa jak jarzębina,
kwiatami pachnąca,
i mokra od deszczu.


Dziecko Filip
O, Jesieni, pomysł mamy
I zwierzęta zachęcamy,
By orkiestrę teraz zrobić,
Jesienną orkiestrę stworzyć.
Wspólnie razem tu zagramy.
Wspólnie wszyscy zaśpiewamy.

JESIEŃ
Dobrze, dobrze, zgoda, zgoda,
Pomysł ten mi się podoba.

Przychodzą wszystkie postacie.

Piosenka JesieńPrzebieg:
(Pani Jesień śpi, wchodzą narratorzy)
Narratorzy:
Witamy serdecznie
gości naszych miłych,
którzy tu przybyli.
Uroki jesieni
chcemy wam przedstawić.
Wiersze i piosenkę,
w pamięci zostawić.

Wszyscy:
Oto jesień na portrecie.
Na jesiennym śpi bukiecie.
Wcale oczu nie otwiera,
chociaż szyszka ją uwiera.
Choć ją kasztan kłuje
w nos.
Taki już jesieni los!

(Jesień budzi się, przeciąga, wstaje)

Jesień:
Witam pięknie jestem jesień.
Gdy się zbliżam do was
trochę się smucicie,
chociaż kolorowe jest jesienne życie.
Piękne dary dla was niosę:
z pola, z sadu i ogrodu.
Nie zabraknie z lasu miodu!
A czy wiecie,
co to skarby jesieni?

Dziecko I
Piękne jabłko co się w sadzie rumieni.
Garść orzechów na leszczynie zebranych,
spadające z wysoka kasztany.
Pełne maku słodkiego makówki
i czepliwe łopianowe główki.

(W trakcie śpiewania Jesień przechadza się po sali, zbira kolorowe liście i kasztany)
Piosenka „Na polanie w lesie”
Na polanie w lesie chodzi sobie jesień
różne dary niesie.
Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.

Ref. Koral, koral,
sznur korali,
koral jarzębina da.
Koral, koral,
sznur korali
koral jarzębina da.
Las się cały mieni,
złoci i czerwieni
czary to jesieni.
Las się cały mieni,
złoci i czerwieni
czary to jesieni.

Ref. Koral, koral

Dziecko II
Strąk fasoli, kapusta
i czerwone jagody kaliny,
i na klonach nasionka skrzydlate,
co z jesiennym ścigają się wiatrem.

Dziecko III
Trzeba zawozić z pól
ziemniaki, brukiew, marchew i buraki.
Mama zrobi marynaty
dla córeczki, synka, taty.

Dziecko IV
Zimą w kuchni usiądziemy,
przy słoikach się zbierzemy.
I zapachnie lato u nas,
gdy za oknem gra wichura.

Piosenka „Jesienią, jesienią” (dzieci śpiewają i tańczą w parach)
Jesienią, jesienią sady się rumienią
czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka złociste gruszeczki
świecą się jak gwiazdy,
pomiędzy listeczki.

Pójdę ja się pójdę pokłonić jabłoni,
może mi jabłuszko w czapeczkę uroni.
Pójdę ja do gruszy nadstawię fartuszka,
może w niego spadnie jakaś śliczna gruszka.


Narratorzy:
A co się dzieje teraz
w ogródku przed domem?

Dzieci śpiewają:
Wesoło jesienią w ogródku na grządce.
Tu ruda marchewka tam strączek.
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
a w kącie ogórek wąsaty.

Ogórek z panią Jesienią (tańczą i śpiewają)
Ogórek, ogórek, ogórek
zielony ma garniturek.
I czapkę i sandały
zielony, zielony jest cały.

Dzieci śpiewają:
Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie
deszczowa pogoda przychodzi.
Parasol ma w ręku,
konewkę ma z chmurki
i deszczem podlewa ogórki.

Ogórek z panią Jesienią (tańczą i śpiewają)
Ogórek, ogórek, ogórek
zielony ma garniturek.
I czapkę i sandały
zielony, zielony jest cały.

Wszyscy:
Położyła kucharka na stole:

Kucharka: (kucharka podchodzi do stolika, na którym jest kosz z warzywami)
Kartofle,
buraki, marchewkę,
fasolę,
kapustę,
pietruszkę, selery, i groch

Wszyscy:
Och! Och!

Kucharka:
Zaczęły się kłótnie,
kłócą się okrutnie:
kto z nich większy, a kto mniejszy,
kto ładniejszy,
kto zgrabniejszy:
kartofle, buraki,
marchewka, fasola,
kapusta, pietruszka,
selery i groch.

Wszyscy:
Ach! Ach!
Wzięła kucharka nożem ciach! ciach!
Pokrajała, posiekała.

Kucharka:
Kartofle,
buraki, marchewkę,
fasolę,
kapustę,
pietruszkę, selery, i groch.
I do garnka!

Wszyscy:
Och! Jaki zapach wspaniały,
warzywa się przydały!

Jesień:
Ach, jak pięknie dla mnie śpiewacie.
I wiersze o mnie opowiadacie.
Dziś przychodzę tu do was
z moimi synami.
Gdy wymienią swe imiona
więcej o nich powiem.
(woła) wrześniu, październiku, listopadzie!

(Wchodzą miesiące)
Miesiące (przedstawiają się):
Wrzesień, październik, listopad.

Jesień:
Wrzesień w koszach dary niesie.

Wrzesień:
Mam owoce, warzyw wiele,
grzyby, kwitnące wrzosy,
a w kieszeniach płaszcza
chowam krople chłodnej rosy.

Dzieci:
Oto już wrzesień
zbiera ziemniaki.
I do odlotu szykuje ptaki.
Potem wyzłaca liście
na drzewach
i oziminą pola obsiewa.

Jesień:
Tuż za wrześniem jego brat.
To październik!

Październik:
Chryzantemy, astry mam.
Barwne kwiaty ludziom dam.
Mokre, szare, gęste mgły
razem ze mną będą szły.

Dziecko V
Gdy październik nadchodzi,
szare mgły ze sobą wodzi.
Chmur na niebie gna tysiące,
by zasłaniać nimi słońce,
złoty słońca blask.

Wszyscy:
To październik chodzi po kraju
wygania ptactwo z gaju.

Jesień:
A to trzeci syn listopad!

Listopad:
Sprawdzam, który liść nie opadł.
W mym plecaku noszę wiatr,
po to by na drzewa spadł.
By postrącał wszystkie liście.
Gdzie? Na ziemię oczywiście.

(Wszystkie dzieci puszczają na ziemię swoje listki)

Jesień:
Widzicie sami jak świat się zmienia.
Różne są pory jesieni.


Narratorzy:
Jeżeli w porze jesieni
chcecie być zdrowi
to posłuchajcie
naszej przestrogi!

Dziecko VI
Nie wychodź jesienią
bez parasola.
Szalik zawiązuj wokół szyi.
I nie zakładaj
mokrych butów,
a będziesz zdrowy i szczęśliwy.

Dziecko VII
Unikaj wiatrów i przeciągów,
chociaż na dworze baw się jeszcze.
Przebywaj w domu zawsze wtedy,
kiedy na polu wiatr i deszcze.

Dziecko VIII
Jedz dużo warzyw i owoców.
Choroba będzie cię omijać.
Wszak wszyscy dobrze wiedzą,
że owoce i warzywa
to dla nas najlepsza witamina!

Jesień:
Bardzo dziękuję za waszą gościnę.
Muszę już odejść,
Bo wiele mam pracy.
Żegnajcie drodzy i podziwiajcie jesienny świat.

Wszyscy:
Jesień jest jak owoce
soczysta i kolorowa.
Kolczasta jak jeż.
I jak warzywa zdrowa.
Kolorowa jak jarzębina,
kwiatami pachnąca,
i mokra od deszczu.

Opracowanie: mgr Agata Janisz

internecie, może się przyda?
KOLOROWE LISTKI
WYSTĘPUJĄ :
Jesień
Wiewiórki (dwie)
Jarzębina Miś
Listki - (liczba dowolna)
PIOSENKA : „Przyszła jesień”

JESIEŃ
Dziś zabawię się w malarza,
Bo to często się nie zdarza:
Raz do roku świat maluję,
Letnie barwy pozdejmuję.

Po co zieleń tutaj wszędzie,
Niech świat kolorowy będzie !
Niech się mienią, niech się złocą
Drzewa, krzewy, nawet nocą.

(maluje, przybiegają wiewiórki)

WIEWIÓRKI
Już przybyłaś ma Jesieni,
Bo się świat wokoło mieni.

JESIEŃ
A czy wiecie, że to czasy,
Kiedy robi się zapasy?

WIEWIÓRKA I
Więc orzechy trzeba zbierać,
By nie była później bieda,
By nie brakło nam jedzenia,
Gdy się jesień w zimę zmienia.

WIEWIÓRKA II
Szyszek także nazbieramy,
Bo z nich nasion wiele mamy,
Które będą jak te suszki,
Co napełnią zimą brzuszki.

JESIEŃ
Idę dalej nieść nowinę.

WSZYSCY
Po jesieni mamy zimę !

PIOSENKA : „Jarzębinowa piosenka”
Maria Szupowska
JARZĘBINA
O, Jesieni, chodź tu bliżej,
Ja gałązki swe obniżę.
Z jarzębinek zrób korale,
Będą piękne niebywale.

JESIEŃ
Jeden sznur z nich sobie zrobię,
Ale więcej już nie mogę.
Bowiem wkrótce, w pewnej chwili
Tu nadleci stadko gili,
Jarzębiną się posili.

WSZYSCY
Bo to bardzo ważna sprawa,
By nie brakło ptaszkom jadła.

JESIEŃ
Idę dalej nieść nowinę!

WSZYSCY
Po jesieni mamy zimę!
PIOSENKA: „Jarzębina” Anna Chodorowska
JESIEŃ
Witaj, misiu, wieść ci niosę,
Że po zimie mamy wiosnę,
Ale najpierw przyjdą czasy,
Kiedy robi się zapasy.

MIŚ
Tak, to bardzo ważna sprawa,
By nie brakło w zimie jadła.
Ja do snu się już szykuję,
Mnie jedzenia nie brakuje.
Bo o przyjściu mroźnej zimy,
Wszyscy w lesie tu myślimy.

JESIEŃ
A więc dobra to nowina,
Nie zaskoczy was już zima.

MIŚ
Idź więc dalej świat malować,
Kolorami nas radować.
JESIEŃ
Idę dalej nieść nowinę.

WSZYSCY
Po jesieni mamy zimę.

PIOSENKA I TANIEC : „Kolorowe listki”

JESIEŃ
Listki moje, spać już chcecie?
Przecież jesień jest na świecie.

LISTKI
O, Jesieni, już wstajemy,
Bo my wcale spać nie chcemy.
Tylko z tobą się radować,
W jesiennym tańcu wirować.

LISTEK I
Ty nam, pani, barwy dałaś,
Złotem, brązem malowałaś.

LISTEK II
I czerwieni nie szczędziłaś,
Bardzo hojna dla nas byłaś.

LISTEK III
O nas wszystkie tu zadbałaś,
Jesienne kolory dałaś.

LISTEK IV
Dzięki tobie, o, Jesieni,
Kolorami świat się mieni.

LISTEK VI
Złota jesień, piękna jesień,
Wszystkim radość wokół niesie.

LISTKI
Czasu tracić już nie chcemy,
w tańcu wszystkie wirujemy.

(listki wirują wokół jesieni w trakcie piosenki, a jesień spaceruje i rozrzuca nowe kistki)

PIOSENKA : „Posypały się listeczki”

LISTKI
O, Jesieni, pomysł mamy
I zwierzęta zachęcamy,
By orkiestrę teraz zrobić,
Jesienną orkiestrę stworzyć.

LISTEK I
Wspólnie razem tu zagramy.

LISTKI
Wspólnie wszyscy zaśpiewamy.

JESIEŃ
Dobrze, dobrze, zgoda, zgoda,
Pomysł ten mi się podoba.

Przychodzą wszystkie postacie.

LISTKI
O ! Już wszyscy przybywają,
Z nami pięknie zaśpiewają.

WSZYSCY
Bo jesieni piękny czas,
Do zabawy wzywa nas.
I do tańca i do śpiewu,
Chętnych znajdzie się tu wielu.

Jesień, jesień, piękna pora,
Bawmy się więc do wieczora.
Bawmy jesień długą, całą,
Z miną raźną, roześmianą.

PIOSENKA : „Jesienna orkiestra”

„Dom pod grzybem”
KRASNAL: W środku lasu tuż przy dróżce, Rośnie grzyb na jednej nóżce. Przyszedł jeżyk… JEŻYK: Wiem co zrobię. Liści tu przyniosę sobie. Chcę być lokatorem grzyba, Dobrze będzie mi tu chyba. KRASNAL: Przyszedł ślimak na swej nodze… ŚLIMAK: Co to? Grzybek tuż przy drodze. Dobre miejsce na mieszkanie, Więc pod grzybem pozostanę. JEŻYK: Witaj, witaj, mój sąsiedzie! Miło tu pod grzybem siedzieć. ŚLIMAK: Choć swój domek mam na grzbiecie, Nie chcę chodzić wciąż po świecie. Zrobię sobie tu mieszkanie… JEŻYK: Więc ze mną już zostaniesz. KRASNAL: Przyszły mrówki pracowite… MRÓWKI: Miejsce jest tu znakomite! Tu podoba nam się wszystko. Zbudujemy wiec mrowisko. Nie zmoczą go żadne deszcze. ŚLIMAK: To budujcie je nareszcie. JEŻYK: Dobrze, dobrze, moje panie, Róbcie sobie tu mieszkanie. KRASNAL: Idzie mysz z ogonem długim… MYSZKA: Żyłam dotąd koło strugi, Ale smutno mi tam samej, Z wami chętnie pozostanę. Koło grzybka norkę zrobię… MRÓWKI: Kop ją, myszko, kop ją sobie! KRASNAL: Skacze żabka z głębi lasu… ŻABKA: Spokój, cisza, brak hałasu… Nie przeszkodzę wszak nikomu, Gdy poczuję się jak w domu?! MYSZKA: Mieszkaj, miejsce jest dla żabki. Rób mieszkanie pośród trawki! KRASNAL: Gdy mieszkania szykowali Zadrżał z gniewu domek cały… GRZYBEK: Co to znowu za praktyka?! Mnie o zgodę nikt nie pyta? Kiedy pod mój dach wchodzicie, Byłoby więc należycie o zgodę zapytać chyba… KRASNAL: Groźnie zabrzmiał protest grzyba. Zawstydziły się zwierzęta… JEŻYK: O tym nikt z nas nie pamiętał… ŚLIMAK: Tak, masz rację grzybku drogi, Powinniśmy mieć twa zgodę… MYSZKA: Nie ma rady, idźmy sobie. GRZYBEK: Bez przesady moi mili, dobrze żeście tu przybyli. Taka piękna przecież jesień, Z przyjaciółmi dobrze być… Razem zgodnie można żyć. KRASNAL: W środku lasu, tuż przy dróżce Rośnie grzyb na jednej nóżce. Na niej duży ma kapelusz, Wokół ma przyjaciół wielu: ŚLIMAK, MYSZKA, MRÓWKI, JEŻ I ZIELONA ŻABKA też!

Jesień
Ptaki
Dzieci
Piosenka " Jarzębina"
Dziecko:
To co wiosną zakwitło-
teraz owoce wydaje.
To co się wylęgło z jajek-
fruwa nam nad głowami-
albo leci w ciepłe kraje.
To, co się urodziło
po jamkach, po norkach-
wyrosło i zmężniało,
że nie straszna mu zimowa pora.
Dziecko 2: Wczoraj widziałem babie lato.
Wiatr je unosił w moją stronę.
Bielutką cienką nić skrzydlatą
Brałam ją w dłonie.......
W popiele piekły się ziemniaki,
dymy szły boso przez ścierniska
i nagle się poczułem ptakiem....
Już jesień bliska...
Wczoraj widziałem babie lato,
było jak mały srebrny promień
I przypomniało wszystkim ptakom,
Że pora w drogę.
Narrator: Kiedy krasnal Hałabała zobaczył, że mchy rudzieją, pobiegł do wilgi złocistej, jaskółki, słowika śpiewaka, kukułki i powiada:
Krasnal: Nie odmówicie mi tej radości, przyjdźcie do mnie w gości. Upiekę wam placek z borówkami, będzie uczta nad ucztami. Będziemy kukać, fiukać na cały las, miło nam zejdzie czas.
Ptaki: Dobrze, ale o której godzinie mamy przyjść?
Krasnal: Przyjdźcie w południe, kiedy słońce siedzi na czubku sosny. Zresztą gwizdnę na was siedem razy.
Ptaki: Dobrze, tak będzie najlepiej. Gwizdnij, to przylecimy.
Krasnal: Pójdę teraz do domu i przygotuję poczęstunek
Narrator:
Tymczasem...
Spójrzcie wkoło dzieci;
Jesienią wszystko leci!
Gładko posuwiście
lecą z drzewa liście...
Leci, w powietrzu płynie-
pajączek na pajęczynie.
Lecą...odlatują ptaki,
uskrzydlone nasiona - skrzydlaki...
Nawet na długiej...długiej linie-
Latawiec pod niebem płynie!
Wszystko się w powietrzu niesie.
I są to dowody na to,
że nadlatuje jesień...
a odlatuje od nas lato.
Piosenka: "Jesień chodzi po lesie"
Narrator: Jesień wędrowała od drzewa do drzewa, potrząsała gałązkami i płoszyła ptaki. Przypominała im, że muszą odlecieć do ciepłych krajów. Dotarła też do stawu i wypłoszyła dzikie gęsi.
Dziecko:
Popłynęły gąski strugą ,
siwe gąski -jedna za drugą
Popłynęły w daleką drogę
Ja bym z nimi... ale nie mogę
Pofrunęły w nieznaną stronę
I zginęły w niebie, siwym jak one
Zabłąkały się w ptaków tłumie
Ja bym z nimi... ale nie umiem
Zagęgały tylko żałośnie:
Powrócimy kiedyś! O wiośnie...
Jakimś wczesnym marcowym ranem.
Ja bym z nimi. Nie, tu zostanę!
Piosenka: " Dzikie gęsi"
Narrator: Po skończonej pracy usiadła Jesień pod drzewem, aby odpocząć. Słuchała szelestu spadających liści.
Dzieci naśladują szelest liści.
Dziecko:
Szumiał, las śpiewał las,
gubił złote liście,
świeciło się jasne słonko
chłodno, a złociście...
Rano mgła w pole szła,
wiatr ją rwał i ziębił
opadały ciężkie grona
kalin i jarzębin...
Każdy zmierzch moczył deszcz,
płakał, drżał na szybkach.
I tak ładnie mówił tatuś...
jesień gra na skrzypkach.
Dziecko:
Z porudziałych dębów,
z pozłoconych topól,
z klonów pstrych
lecą liście...
Ile w tym uroku
Drzewa nagie drzemią,
mgłą szarą osnute
gdy z nich liście opadną
Jaki w tym smutek
Ale znów na drzewach
zieleń zajaśnieje
gdy je wiosna zbudzi
Ile w tym nadziei
Piosenka: " Liście"
Narrator:
W tym czasie krasnal Hałabała przygotował poczęstunek. Wybiegł więc na podwórko i gwizdnął siedem razy.
Krasnal: Niestety nikt nie przylatuje.( Krasnal rozgląda się bezradnie. Dostrzega postać pod drzewem.)
Krasnal: Pod drzewem ktoś siedzi. Kto to jest? Pójdę i zapytam. (Podchodzi do drzewa).
K.: Kim jesteś?
Jesień: Jestem Jesień. Przyszłam powiedzieć, że twoi goście nie przyjdą, żebyś na nich nie czekał.
K.: A to dlaczego?
J.: Bo ja ich wypędziłam za morze.
K.: Toś ty taka?
J.: A tak. Mój zwyczaj taki, że wypędzam ptaki. Chodzę po kraju, wypędzam je z gaju i stawu. Za morze.
K.: A więc na nic moje kłopoty, na nic pitraszenie, na nic szykowanie. I jeszcze powiedziałby ktoś - gości proś. Jak nie, to zjem sam cały placek.
( Krasnal siada do stołu i mówi:)
-Jakem Hałabała, krzywda mi się stała, jakem Hałabała, krzywda mi się stała.
N.: A goście byli już hen, hen. Lecieli przez podniebne szlaki, jak to ptaki. I wilga złocista i jaskółka i słowik i kukułka. I dzikie gęsi. Do ciepłych krajów.
Dziecko: ( List od złotej jesieni)
Żegnam skowronki, pliszki, szpaki,
pod dachem już jaskółek nie ma.
W popiele pieką się ziemniaki
kwiatom króluje chryzantema.
Ptaki nie wszystkie stąd odlecą,
nie wszystkie wolą ciepłe kraje,
niech więc podjedzą sobie nieco
z tego, co jesień złota daje.
Piosenka: " Szara piosenka" ( Krasnal w szarym płaszczu spaceruje po lesie.)
Dziecko:
Już giną ostatnie grzybki w lesie,
Już wiewiórka ostatni orzech niesie.
Już z kaliny ostatni liść opadł
Już przyszedł zimny miesiąc - listopad.
A ty panie listopadzie,
gospodarzysz w polu, w sadzie.
Żadnej szkody tu nie będzie,
posprzątane wszystko, wszędzie.
Dziecko:
Szaruga jesienna daje się we znaki
wieją zimne wiatry, odleciały ptaki.
Noc się wciąż wydłuża, a za to dzień skraca.
Dziecko:
Jesień wszystko w czerń zanurza,
poczerniały jałowce i wzgórza.
Liść opadły na ziemi się czerni,
choć tak pięknie złocił go październik.
Trzeba widać żeby wszystko poczerniało
nim będzie biało.
Narrator:
My wcale nie musimy być smutni, gdy pada deszcz. Możemy tańczyć i śpiewać.
Taniec: Jesienny kujawiaczek.
Jesienna dyskoteka (Taniec z parasolkami).

Na ekologicznej ścieżce
Scena przedstawia leśną polanę w otoczeniu drzew. Na środku polany - ścięty pień drzewa. Po prawej stronie sceny - dom leśnych duszków.
Osoby: pani Jesień, zajączek, wiewiórka, lis, sowa, biedronka, żaba, wróżka, Miś Uszatek, 7 dzieci, 8 leśnych duszków.
Na scenę wchodzi Pani Jesień przy piosence „Pani Jesień”. Spaceruje, maluje liście, ogląda drzewa, szyszki, grzybki, tańczy. Gdy piosenka kończy się Jesień schodzi ze sceny.
Na polanę wbiega zajączek.
Zajączek:
Tak, poznaję, to właśnie ta leśna polana. Umówiłem się tutaj z przyjaciółmi z rana.
Lisek: (wbiega na scenę)
Ach, już jesteś zajączku. Biegłem, co sił w łapkach!
Zajączek: (rozgląda się)
Jestem lisku. A gdzie są pozostałe zwierzątka?
Lisek:
A oto i oni! (wchodzi wiewiórka, biedronka i żabka)
Wiewiórka:
Powiedz nam, jaką sprawę masz zajączku do nas?
Zajączek: (wskakuje na ścięty pień drzewa)
Wczoraj gołąb list przyniósł od Misia Uszatka. Miś prosi, by go leśna czekała gromadka. Odpisałem natychmiast na brzozowym liściu. Gołąb poleciał z listem: „Przyjedź do nas, Misiu!”
Wszyscy się cieszą, klaszczą w łapki, podskakują. Śpiewają piosenkę na melodię krakowiaka..
Pewnie Miś Uszatek ma tu ważne sprawy.
Jedzie do nas na wieś taksówką z Warszawy.
Cztery szare kółka szybko Misia nieście.
Tu w zielonym lesie piękniej jest niż w mieście!
Żabka:
Pokażę Misiowi kolorowe liście, które pomalowała jesień.
Lisek:
A ja mech, co leśne wyścielił kotliny.
Biedronka:
Pokażę Misiowi gdzie borowik rośnie.
Wiewiórka:
A ja złote szyszki na zielonej sośnie.
Wszyscy cicho śpiewają piosenkę na melodię krakowiaka, nadsłuchując.
Teraz posłuchajmy, teraz ściszmy głosy!
Czy taksówki warkot słyszy kto od szosy?
Jeszcze nic nie słychać cisza dookoła ...
Ach, to przecież tylko stukanie dzięcioła.
Sowa: (wlatuje)
Jakieś ważne na pewno macie tu nowiny.
Wiewiórka:
Tak, mądra sowo! Miś Uszatek śpieszy do nas w odwiedziny!
Sowa:
To świetnie się składa. Pokażę mu drzewa, które są w lesie.
Zajączek:
Za chwilę Miś powinien nadjechać od szosy.
Żabka:
Posłuchajmy, coś warczy... Nie, to brzęczą osy!
Wiewiórka:
Może jakaś przygoda w drodze się zdarzyła?
Może taksówka Misia na szosie zabłądziła?
Piosenka cicho śpiewana.
Teraz posłuchajmy, teraz ściszmy głosy!
Czy taksówki warkot słyszy kto od szosy?
Jeszcze nic nie słychać od szosy, od pola...
Słychać jakieś krzyki, ciężka nasza dola.
Wiewiórka:
Cóż się dzieje? Przez las idą dzieci i śpiewają tak głośno, że aż szyszki spadają z sosny na ziemię.
Zajączek:
Tylko dlaczego tak krzyczą? Skóra mi cierpnie ze strachu. Teraz będą łamać gałęzie i płoszyć ptaki.
Lisek:
Schowajmy się za drzewa.
Wszystkie zwierzątka chowają się.
Przy piosence „Maszerują dzieci drogą” nadchodzą dzieci, które wybrały się na wycieczkę do lasu - w plecakach mają kanapki, napoje cukierki itp. Idą między drzewami, oglądają grzyby, szyszki, spacerują po lesie – wszędzie rozrzucają papierki od cukierków, plastikowe butelki, itp.
Dzieci: ( zatrzymują się, zdejmują plecaki, rozkładają koc, siadają).
Hurra! Jesteśmy w lesie!
Dziecko I:
Ale ten las jest ponury! I nieciekawy!
Dziecko II:
Najlepiej zróbmy sobie piknik.
Dzieci hałasując, jedzą. Następnie zaśmiecają las papierkami i butelkami po napojach.
Dziecko III:
Koledzy! Naszego śpiewu słuchały leśne ptaki. Teraz my posłuchajmy, jak śpiewa las.
Dzieci kładą się na kocu i słuchają odgłosów lasu - nagranie z płyty – świergot ptaków – odgłosy lasu. Dzieci zasypiają.
Leśne duszki: Nadchodzą leśne duszki przy piosence „Duszki, duszki, duszki leśne”.
Duszek I:
O rety, co się tutaj stało?
Duszek II:
Tyle butelek i tyle śmieci, jakby to był skład rupieci.
Duszek III:
Nasz las był piękny! Nasz las był śliczny! Bardzo czyściutki i romantyczny!
Duszek I:
Zawołajmy leśną wróżkę na pomoc.
Wszyscy:
Leśna wróżko, przybądź do nas... Leśna wróżko, przybądź do nas...
Leśna wróżka:
Jestem już, jestem. Co się stało?
Duszek I:
Dzieci naśmieciły w lesie i zasnęły.
Duszek II:
Leśna wróżko odczaruj dzieci swoją czarodziejską pałeczką. Bardzo cię prosimy.
Leśna wróżka:
Dobrze Duszki, spełnię wasze życzenie, a teraz wracajcie do domu.
Duszki wychodzą, a wróżka mówi:
Niegrzeczne dzieci przyszły do lasu
i narobiły gwaru, hałasu.
Krzyczeć zaczęły tam z całej siły,
aż małe ptaszki się wypłoszyły.
Ach, co to będzie, ach co się stanie
i w jakim stanie las ten zostanie.
Tak się nie robi, niegrzeczne dzieci,
tu się nie krzyczy ani nie śmieci.
Każde dziecko pałeczką dotykam i zaraz znikam…

Wróżka dotyka dzieci pałeczką i śpiewa piosenkę „Przepis na piękną Ziemię”. Potem wychodzi.
Dziecko I: (budzi się przecierając oczy)
Śnił mi się czysty, piękny las i że wróżka dotykała nas.
Dziecko II: (zrywa się, patrząc na zaśmiecony las)
Kto to zrobił? Kto tu był? Tyle śmieci zostawił w lesie!
Dziecko I:
Kupił Wojtek czekoladę, usiadł w lesie by ją zjeść.
Papier rzucił wprost na trawę chociaż koszy stało sześć.
Wstydź się Wojtku, wstydź się Wojtku, napraw szkodę póki czas!
Grzeczne dzieci wiedzą dobrze o przyrodę trzeba dbać.
Dziecko II:
Nie gadajcie, do roboty! Uprzątnijmy śmieci te.

Piosenka pt.: „Posprzątajmy świat”. Podczas śpiewania dzieci zbierają do worków rozrzucone śmieci i schodzą ze sceny.

Zza drzew wychodzą zwierzątka.
Zajączek:
Rety, co się tu działo! Dobrze, że dzieci zdążyły posprzątać las przed przyjazdem naszego gościa. Chyba już nadchodzi.
Miś Uszatek: (wchodzi na scenę)
Jestem Miś Uszatek, jadę tu z Warszawy.
Musiałem taksówkę oddać do naprawy.
Niedaleko lasu kółko spadło w polu.
Przyszedłem piechotą nogi już mnie bolą.
Chciałem was odwiedzić czasu mam niewiele.
Witajcie, witajcie leśni przyjaciele!

Zwierzątka biorą się za ręce i otaczają kołem Misia. Śpiewają.

Witaj nam niedźwiadku z opuszczonym uchem.
Dobrze ci tu będzie, choć jesteś mieszczuchem.
Będziesz tutaj fikał koziołki na trawie.
Potem o tym dzieciom opowiesz w Warszawie.
Zajączek:
Dostaniesz maliny słodkie na śniadanie.
Lisek: (pokazuje łapką zielony mech)
Na mchu miękkim siądziesz, tak jak na dywanie.
Biedronka: (podbiega do grzybka, który rośnie pod drzewem)
Znajdziesz borowika, co pod dębem rośnie.
Wiewiórka:
I zobaczysz szyszki złociste na sośnie. (wskazując łapką na sosnę)
Sowa:
Rozejrzyj się, Misiu, raz w prawo, raz w lewo...
Powiem, jaką nazwę ma tu każde drzewo.
Miś Uszatek:
Cieszę się, że poznam wszystkie leśne dziwy. A najwięcej z tego, że mam tutaj przyjaciół prawdziwych!
Wiewiórka:
Kochany Misiu, pomysł mamy
I wszystkich zachęcamy,
Wspólnie wszyscy zaśpiewamy.
Miś Uszatek:
Dobrze, dobrze, zgoda, zgoda,
Pomysł ten mi się podoba.
Na scenę wchodzą wszystkie postacie.
Wiewiórka:
O ! Już wszyscy przybywają. Z nami pięknie zaśpiewają.
Wszyscy występujący zbierają się na scenie i śpiewają piosenkę „Ekologia”.

I. Wszystko to co nas otacza: drzewa, kwiaty, ziemia, woda
I powietrze, i zwierzęta. To się właśnie zwie przyroda.
Ref: Oczyszczajcie świat ze śmieci,
Tak wam radzą mądre dzieci. 2 razy
II. Śmieci, papier, szkło, plastiki, segregujcie swoje śmieci.
Są osobne pojemniki, wiedzą to najmłodsze dzieci.
Ref: Oczyszczajcie świat ze śmieci,
Tak wam radzą mądre dzieci. 2 razy
III. Oszczędzanie też jest ważne, gdy wieczorem myjesz zęby.
Zakręć kurek mój kolego, wtedy wody mniej zużyjesz.
Ref: Oczyszczajcie świat ze śmieci,
Tak wam radzą mądre dzieciWyświetleń: 4859


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.