Katalog

Gabriela Prusko, 2012-06-11
Pszczyna

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Gabriela Prusko
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie; wychowawca nocny w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny ”Przystań”
w Pszczynie
Okres stażu: 01.09.2009 - 31.05.2012Jestem nauczycielką w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Pszczynie i wychowawcą w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie.
Posiadam wyższe studia magisterskie, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
1 września 2009r. jako nauczyciel macierzystej placówki POPP rozpoczęłam realizację opracowanego przeze mnie planu rozwoju zawodowego, spełniając wymagania egzaminacyjne, umożliwiające awans zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 14 listopada 2007r.; Karta Nauczyciela, Ustawa z 26 stycznia 1982
z późniejszymi zmianami.)
Zadania wynikające z Planu rozwoju zawodowego realizowałam od
1 września 2009r. do 31 maja 2012r. Konstruowanie powyższego planu zostało poprzedzone wnikliwa samooceną, analizą potrzeb placówki i własnych celów oraz poznaniem procedury awansu zawodowego. W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy, własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.


Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


W trakcie odbywania stażu podjęłam następujące działania, które miały na celu lepsze zorganizowanie i doskonalenie mojego warsztatu pracy:
1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu odszukałam, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, różne artykuły i publikacje, w tym obowiązujące akty prawne:
• Karta Nauczyciela, ustawa z 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 14 listopada 2007r. zmieniające te rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 214 poz. 1580 z 2007r.)
Zmiany w prawie oświatowym staram się także śledzić na bieżąco, na różnych stronach internetowych m.in. www.men.gov.pl
2. Nawiązałam współpracę z przydzielonym mi przez dyrekcję opiekunem stażu panią mgr Elżbieta Klimczak. W sposób jasny i czytelny określiłyśmy zasady współpracy. Udokumentowałyśmy to we wspólnie skonstruowanym i podpisanym kontrakcie. Z pomocą opiekuna sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora placówki POPP. Dołożyłam wszelkich starań, aby plan uwzględniał specyfikę oraz potrzeby placówki oraz mobilizował mnie do coraz efektywniejszej pracy. Po ukończonym stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji.
Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację potwierdzającą wykonanie poszczególnych zobowiązań z mojego planu rozwoju zawodowego.
3. W celu poznania zasad funkcjonowania i zadań placówki analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania placówek. Zapoznałam się z:
• Statutem placówki
• Programem rozwoju placówki
• Programem wychowawczym
• Programem profilaktycznym
• i innymi dokumentami.
W trakcie stażu analizowałam wszelkie zmiany, jakie następowały w tych dokumentach. Pozyskane wiadomości stosowałam w realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczych.
4. Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (pracach bieżących, zespołach zadaniowych, konferencjach szkoleniowych).
Pełniłam funkcje:
- członka zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji wewnętrznej placówki POPP,
- społecznego inspektora pracy w macierzystej placówce,
- członka do wspierania pracy wychowawczej w zakresie organizowania aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci w CWDiR w Pszczynie.
W roku szkolnym 2010/2011 w trakcie spotkań zespołu zadaniowego, opracowałam wspólnie z pozostałymi członkami sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej placówki POPP. Zespół zajmował się badaniem obszarów: „Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym” i „Zarządzanie placówką”. Dzięki temu mogłam uczestniczyć w wymianie doświadczeń i lepiej poznać strukturę funkcjonowania placówki.
Byłam koordynatorką zorganizowanych przeze mnie „mini warsztatów” plastycznych dla wychowawców CWDiR i nauczycieli POPP. Zorganizowałam i prowadziłam warsztaty plastyczne „Papierowa wiklina”, „Biżuteria z różnych materiałów”, „Kwiaty z krepiny”.
5. Podjęłam współpracę ze szkołami SP 4 i SP 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Twardowskiego i placówką Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie
z ich dyrektorami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami, psychologami oraz
z rodzicami dzieci.
Aktywnie współpracowałam z nauczycielami, wychowawcami podczas:
- organizacji imprez okolicznościowych,
- uroczystości szkolnych,
- festynów, pikników,
- wycieczek, warsztatów,
- obchodów Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty,
- Wigilii i innych,
- rajdów POPP.
Na bieżąco współpracowałam z pedagogami, psychologami. Współpraca polegała na wymianie informacji na temat sytuacji rodzinnej dzieci, ustalaniu wspólnych oddziaływań
w sytuacjach trudnych i problemowych.
W ten sposób udoskonaliłam swoje zdolności organizatorskie i umiejętności pracy
w zespole. Umocniłam też swoje przekonanie, że wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy zawodowej i wzbogaciły mój warsztat pracy o nowe doświadczenia.
Na bieżąco i w razie potrzeby kontaktowałam się z rodzicami dzieci. Zacieśniłam współprace z rodzicami dzieci zespołów artystycznych. Efektem tej współpracy było i jest:
- pomoc w przygotowaniu kostiumów, rekwizytów;
- pomoc w organizacji dowozów;
- pozyskanie środków przydatnych w prowadzonych zajęciach (klej, bloki itp.).
6. Rozwijałam swój warsztat pracy, uczestnicząc w kursach, warsztatach i szkoleniach. Zdobyte wiadomości, metody działań wykorzystywałam podczas zajęć, dokonując oceny ich skuteczności, w miarę potrzeb dokonywałam niezbędnych zmian. Brałam udział
w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Seminarium i warsztaty żywego słowa- „Edukacja przez teatr” – 26 i 27.11.2010r;
- Warsztaty z zakresu Interwencji Kryzysowej – „Myśli suicydalne i próby samobójcze dzieci i młodzieży”-02.03.2010r; „Samouszkodzenia wieku dorastania”- 09.04.2010r;
- Zasady działań pod prewencyjnych na terenie szkoły
- Psychologiczne aspekty traumy – 02.06.2010r;
- Kurs uzupełniający – „Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy”-05.03.2011r;
- Kurs –„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” – 08.12.2011r.
7. Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:
- obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć
w jego obecności lub dyrektora placówki, prowadzenie zajęć- mini warsztatów dla nauczycieli i wychowawców m. in. „papierowa wyklina”, a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy;
- poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury: (Z. Zaborowski- „Rozwijanie aktywności twórczej dzieci”; •A. Maksymiak- „Teatr w szkole”; S. Mika- „Psychologia społeczna dla nauczycieli”; J. Nelsen – „Pozytywna dyscyplina”
i inne) oraz korzystanie z zasobów portali internetowych (np: www.literka.pl, www.profesor.pl, www.45minut.pl, www.szkolnictwo.pl) dla nauczycieli (zdobywałam niezbędne informacje), jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami
(a w tym na bieżąco prowadziłam rozmowy z opiekunem stażu na temat pracy własnej, korzystałam z jego wiedzy i doświadczenia);
- tworzenie własnych scenariuszy, konspektów, inscenizacji wykorzystywanych podczas zajęć i uroczystości. Stosowałam formy, metody (aktywizujące, socjodramy i inne), techniki zgodnie z poziomem i celem kształcenia, aby umożliwić wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci i ukierunkować pracę.
8. Organizując warsztat pracy:
- tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej ( książki, teksty, nagrania, plansze, zdjęcia, rekwizyty i kostiumy teatralne, własną bibliotekę przedmiotu itp.), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do poniesienia jakości mojej pracy;
- prowadziłam dokumentację: dzienniki zajęć, plany pracy kół, semestralne i roczne sprawozdania z analizy pracy w POPP i CWDiR.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, zdjęć. Na bieżąco dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam go dyrektorowi.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust.2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Pracując w tym obszarze bardzo istotnym elementem mojego działania była i jest opieka nad moimi podopiecznymi oraz czynnik wychowawczy.

1. W pierwszej kolejności zaznajomiłam się z programem wychowawczym i rocznymi planami pracy placówki. Pozwoliło mi to na określenie celów wychowawczych, które powinnam realizować.
W POPP nadrzędnym zadaniem jest opieka nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Zadanie to starałam się wykonywać rzetelnie, pragnęłam, aby dzieci czuły się na moich zajęciach bezpiecznie, starałam się stwarzać serdeczną i życzliwą atmosferę. Szczególną troską obejmowałam dzieci, które po raz pierwszy uczestniczyły w zajęciach.
W trakcie całego stażu sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas różnorakich imprez (występy, zajęcia, konkursy, wycieczki, rajdy, itp,.).Aby właściwie sprawować opiekę nad dziećmi aktualizowałam wiedzę w zakresie BHP dotyczących różnych sytuacji, miejsc, wyjazdów, wszelkich przepisów normujących organizację turystyki i w środowisku szkolnym.
2. Współpracowałam przez cały okres stażu z dyrektorem placówki POPP oraz Gronem Pedagogicznym poprzez uczestnictwo w Konferencjach Rady Pedagogicznej, jak również dotyczących aspektów wychowawczych. Byłam członkiem zespołów zadaniowych do spraw: - organizacji Rajdu POPP,
- współorganizacji Koncertu Noworocznego w SP 18
i zespołu do spraw analizy osiągiem POPP na przestrzeni 10 lat.
3. Z uwagi na to, że prowadzę zajęcia zespołów zainteresowań (turystyczny, sprawnych rąk, teatralny, ekspresji twórczej) w różnych placówkach (CWDiR, SP 4, SP 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Twardowskiego) nawiązałam współpracę z Dyrektorami i Gronem Pedagogicznym tych placówek. W ramach współpracy angażowałam się w przygotowanie wielu imprez na rzecz lokalnego środowiska (rodziców, dzieci, seniorów, nauczycieli).
Współorganizowałam następujące imprezy:
- Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej- SP 18
- Koncert Noworoczny- SP 18
- Dzień otwarty dla dzieci przedszkolnych- SP18
- Spektakl w Całodobowym Domu Opieki Społecznej w Pszczynie (impreza cykliczna)
- Dzień Książki i Prasy- SP18
- Piknik Rodzin Zastępczych- CWDiR (impreza cykliczna)
- Wigilia – CWDiR (impreza cykliczna)
- 30-lecia SP 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Twardowskiego w Pszczynie
4. Starałam się wdrażać wychowanków do aktywnego udziału i przygotowania różnorodnych imprez i uroczystości, gdyż to skuteczniej wpływało na ich integracje, jak również pełniło funkcje uspołeczniającą.
Obserwowałam swoich wychowanków na zajęciach kół w czasie różnych imprez, co znacznie ułatwiło mi ich poznanie. Ponadto dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności aktorskie, piosenkarskie, plastyczne itp. A ja mogłam dostrzec ich talenty i uzdolnienia.
Pełniąc funkcje nauczyciela wychowawcy zorganizowałam cykliczne imprezy pod hasłem „Dzieci dzieciom”:
- występ grupy teatralnej dla dzieci w SP18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Twardowskiego w Pszczynie z wczesnego wspomagania, oddziału przedszkolnego nr 21
w Pszczynie – 10.02.2010; 01.04.2010; 03.06.2011r;
- mini konkurs dla dzieci z zespołu sprawnych rąk „Kartka dla mamy” 07.05.2010, „Ratujmy przyrodę” - 20.09.2010r;
- mini konkurs recytatorski dla dzieci z zespołu teatralnego – 10.05.2011r;
- mini konkurs plastyczny „Wielkanocny Stroik” dla zespołu sprawnych rąk – 28.02.2012r;
- mini konkurs dla dzieci z zespołu teatralnego „Etiudy pantomimiczne” – 16.03.2012r.
5. Stale zachęcałam moich podopiecznych do aktywności społeczno użytecznych.
Z dziećmi z zespołu ekspresji twórczej (CWDiR), zespołu sprawnych rąk (SP 4), przygotowałam i wykonałam:
- dekoracje Bożo Narodzeniowe,
- dekoracje na Wielkanoc,
- dekoracje związane z porami roku,
- kartki okolicznościowe na różne okazje,
- upominki dla sponsorów CWDiR, Straży Miejskiej, Służb Policyjnych
- fanty na festyn SP 4,
- plakaty informacyjne na piknik w CWDiR,
- biżuteria.
W czasie prowadzonych zajęć, kół dzieci poznały rozmaite techniki plastyczne, kształtowały sprawność manualną, zdobywały wiedzę z różnych dziedzin, rozwijały swoje indywidualne zainteresowania.
Aktywne włączanie się dzieci w różnorodność powyższych działań świadczy
o niezwykłej ich wrażliwości społecznej.
6. W planach pracy z zespołami zainteresowań ujęłam elementy regionalne, kultywowanie tradycji, wycieczki, edukacje ekologiczną, patriotyczną, europejską i inne.
Organizowałam zajęcia o tematyce profilaktycznej, prozdrowotnej, proekologicznej. Realizowałam założenia wynikające z programu profilaktycznego. Przeprowadziłam wiele pogadanek dotyczących m in.:
- walki z nałogami,
- przemocy i agresji,
- zdrowego odżywiania,
- higieny wieku dorastania,
- BHP.
Jako wychowawca nauczyciel starałam się kształtować w dzieciach postawy proekologiczne, patriotyczne, prozdrowotne, uczyć ich tolerancji, asertywności.
Organizowałam i brałam udział z dziećmi w rajdach POPP:
- Profilaktyczno-wychowawczy rajd: „Pamiętaj – Nigdy nie jesteś sam! Zawsze jest ktoś, kto Ci pomoże!”;
- Rajd o tematyce patriotycznej: „ Historia Polski i Śląska- historią każdego mieszkańca ziemi pszczyńskiej”;
W ramach kilkuletniej współpracy z Całodobowym Domem Opieki Społecznej
w Pszczynie, dzieci pod moim kierunkiem przygotowały występy artystyczne:
- spektakl grupy teatralnej „Królewna Śmieszka” – 22.04.2010r;
- spektakl grupy teatralnej „Nasza Prząśniczka”
Imprezy te uświadomiły mi jak ważna jest współpraca wszystkich instytucji działających na danym terenie w kształtowaniu pozytywnych podstaw wśród młodych ludzi.
7. W trakcie zajęć artystycznych starałam się aktywizować wszystkich podopiecznych. Aby wyjść naprzeciw zainteresowaniom dzieci stworzyłam im możliwość wyboru tematyki zajęć spośród celowo przygotowanych propozycji. Dużo czasu poświęciłam dzieciom
z zespołu artystycznego, teatralnego, ekspresji twórczej, sprawnych rąk. Dzieci polubiły te zajęcia, (czego dowodem jest wysoka frekwencja). Wspólnie z dziećmi z koła teatralnego zorganizowałam wiele występów ( szkolnych, klasowych, zewnątrz szkolnych):
- Dzień Babci i Dziadka w SP 18 (2010r,2011r,2012r)
- Dzień Mamy i Taty W SP 18 ( 2010r, 2011r,2012r)
- Dzień Edukacji Narodowej w SP 18 ( 2011r)
- Spektakl w Całodobowym Domu Opieki Społecznej
- Jasełka w SP 18 (2011r)
-występ grupy teatralnej z okazji 30-lecia istnienia SP 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Twardowskiego w Pszczynie
8. W czasie trwania całego stażu angażowałam się w organizacje cyklicznych imprez
w POPP. Czynnie pomagałam w organizacji:
- Pszczyńskich Prezentacji Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Mały Brzym”-29.05.2010r, 28.05.2011r, 13.05.2012r;
Jest to impreza organizowana cyklicznie mająca na celu ukazanie dorobku dzieci należących do zespołów regionalnych. Uważam, że jest to znaczący wkład naszej placówki w rozwój regionalizmu.
- X Powiatowej Konferencji „Dziedzictwo Górnego Śląska – Powstania Śląskie” - 30.11.2009r;
- XII Powiatowej Konferencji „Dziedzictwo Górnego Śląska – Pszczyna w II Rzeczypospolitej” – 8.12.2011r.
Organizowałam i brałam z dziećmi udział w rajdach integracyjnych:
- IX Rajdu POPP-„Historia Polski i Śląska- historią każdego mieszkańca ziemi pszczyńskiej”-24.10.2009r;
- X Rajd POPP -10-lecia istnienia POPP – 25.09.2010r;
- XI Rajd POPP- „Pamiętaj – Nigdy nie jesteś sam! Zawsze jest ktoś, kto Ci pomoże!”-28.09.2011r.
W ten sposób nie tylko udoskonaliłam swoje zdolności organizatorskie i umiejętności pracy w zespole, ale umocniłam też swoje przekonanie o walorach dydaktycznych, wychowawczych wszelkich form konkursowych.
9. Dbałam i dbam o to, aby wychowankowie brali czynny udział w wewnątrz szkolnych
i pozaszkolnych konkursach. Przygotowałam podopiecznych do wielu konkursów plastycznych, piosenkarskich, literackich rajdów:
- „Z przyrodą na ty”, pt. Anioły są wśród nas- konkurs plastyczny- 5.12.2010r;
-„Z przyrodą na ty”, pt. Bogactwo gospodarcze ziemi pszczyńskiej- konkurs plastyczny-16.04.2010r;
-„Z przyrodą na ty”, pt. Przyroda naszym przyjacielem, Zawsze zdrowo- konkurs plastyczny- 08.11.2010r;
-„Rzeźba z dyni”- ogrody Kapias- konkurs plastyczny- 18.09.2010r;
-„Z przyrodą na ty”- konkurs piosenki ekologicznej i turystycznej- 19.11.2010r;
- X Rajd „10- lecie istnienia POPP” – 25.09.2010r;
- Święto Polskiej Niezapominajki „Pamiętajmy o ludziach starszych” – 8.05.2010r;
-„Z przyrodą na ty” pt. „Z dziejów gospodarczych ziemi pszczyńskiej” pod hasłem „Wehikułem czasu. Gdybyś przeniósł się w czasy naszych pradziadków, jaki zawód byś wybrał?” – 13.05.2012r;
-konkurs literacki ”Święto Polskiej Niezapominajki” pod hasłem Niezapominajka –„Pamiętajcie o ogrodach” – 12.05.2012r.
- IX Rajdu POPP-„Historia Polski i Śląska- historią każdego mieszkańca ziemi pszczyńskiej”-24.10.2009r;
- XI Rajd POPP- „Pamiętaj – Nigdy nie jesteś sam! Zawsze jest ktoś, kto Ci pomoże!”- 28.09.2011r.
Dzieci, które zwyciężyły otrzymały nagrody, dyplomy, pochwały, wyróżnienia.
10. Zachęcałam wychowanków do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, do poznawania najbliższej okolicy ziemi pszczyńskiej, tradycji, kultury narodowej, przyrody itp. Wskazywałam na różnorodność sposobów spędzania czasu wolnego. Byłam organizatorem
i współorganizatorem wycieczek, wyjść:
- Goczałkowice ( basen),
- Radocha ( plac zabaw w Pszczynie),
- spacery po parku pszczyńskim,
- wędrówki piesze ( Ćwiklice, Goczałkowice, Poręba),
- wycieczka do Żywca, Krakowa, Porąbki, Wrocławia, Wygiełzowa,
-wyjścia do kina, teatru itp.
Wszystkie wycieczki i wyjścia przyczyniły się do rozwijania i kształtowania sprawności fizycznej i psychicznej dzieci. Do bycia kreatywnym i otwartym na zdobywanie wiedzy. Uczyły też samodzielności, odpowiedzialności.


Wymagania egzaminacyjne § 7 ust 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej


1. Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
- przygotowania dokumentacji na potrzeby placówek ( plany pracy, sprawozdania, ankiety, inne),
- przygotowania materiałów do pracy z dziećmi przy pomocy komputera i Internetu ( wiersze, teksty bajek, piosenki, ilustracje, inscenizacje, informacje na dany temat, ćwiczenia i inne)
- opracowania i przygotowania scenariuszy konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych typu elementy dekoracyjne, zaproszeń i inne,
- do wyszukiwania dostępnych informacji na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki,
- wyszukiwania informacji do gazetek ściennych,
- publikacji scenariuszy zajęć,
- prezentacji zdjęć,
- opracowania własnej biblioteczki ciekawych scenariuszy przedstawień, imprez itp.
2. W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystałam w następujące sposoby:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświęcone awansowi). Poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet (www.menis.pl., www.wsip.com.),
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż ( ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań),
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach,
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- publikacja mojego sprawozdania na stronie www.publikacje.profesor.pl.
3. Internet wykorzystywałam także jako narzędzie komunikacji. Konsultowałam się
z innymi nauczycielami odbywającymi awans zawodowy. Kontaktowałam się z rodzicami, nauczycielami, instytucjami, np.: poprzez odbieranie i nadawanie informacji drogą elektroniczną. Możliwość porozumiewania się w ten sposób znacznie skracała czas oczekiwania na wiadomość oraz usprawniła i poprawiła efektywność podejmowanych przeze mnie działań. Dzięki temu mogłam też na bieżąco wymieniać informacje i doświadczenia.
W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komputerowej, ponieważ znajomość tej techniki jest mi niezbędna w pracy.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Pracując nad tym obszarem korzystałam z dostępnej literatury samodzielnie poszerzając wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz dziedzin związanych z tymi zagadnieniami.
W ten sposób poszerzyłam zakres wiadomości przydatnych mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej. W ramach poszerzenia wiedzy uczestniczyłam w cyklu szkoleń. Zdobyta wiedza pomagała mi w rozwiązywaniu różnych trudności, problemów, jakie napotykałam w pracy z dziećmi. Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych podczas rad pedagogicznych korzystając z doświadczeń innych nauczycieli.
2. W pracy wychowawcy i nauczyciela kierowałam się wytycznymi zawartymi
w programie wychowawczym i profilaktycznym placówek ( POPP, CWD i R w Pszczynie), priorytetami wychowawczymi na dany rok szkolny oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi w pracy z dziećmi. Zadania te realizowałam poprzez pracę z wychowankami w trakcie zajęć kół zainteresowań i pełniąc dyżury wychowawcy nocnego.
3. Starałam się poznać moich podopiecznych w tym celu prowadziłam indywidualne rozmowy, pogadanki, obserwacje. Współpracowałam z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, pedagogami, psychologami przy ustalaniu wspólnych oddziaływań w sytuacjach trudnych, problemowych, konfliktowych.
4. Zarówno w pracy wychowawcy CWD i R i nauczyciela POPP często stawałam
w obliczu problemu, którego rozwiązanie wymagało gruntownej znajomości psychologii, taktu pedagogicznego i intuicji. Za najskuteczniejszą metodę postępowania w sytuacjach trudnych uznawałam indywidualna rozmowę, w której podopieczny ma możliwość otworzenia się, dostrzeżenia błędów i samodzielnego dojścia do pozytywnego rozwiązania.
5. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w zespole. Wielokrotnie na zajęciach przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji zgrania zespołu, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.
6. Poprzez pracę uświadamiającą na zajęciach, wycieczkach, imprezach starałam się przeciwdziałać nałogom i uzależnieniom. Wspólne imprezy, spotkania, wyjścia, wyjazdy pomogły w tworzeniu przyjaznej atmosfery, integracji zespołu, pomogły wzbudzić
w dzieciach poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości.
7. W swojej pracy starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno
z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
8. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwość i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu trudności ( nieufność, lęk, strach, nieśmiałość itp.)
9. Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania
w zakresie pracy indywidualnej. Sprawowałam opiekę nad uczestnikami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział
w konkursach ( indywidualna pomoc w przygotowaniu się do tych konkursów). Dzieci słabe wspierałam, zachęcałam do aktywności poznawczej, motywowałam poprzez dostrzeganie pozytywnych efektów pracy.
10. W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki.
W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z dziećmi. Należały do nich gry dydaktyczne, praca w grupie, drama, burza mózgów i inne. Zastosowanie tych metod sprawiło, że dzieci samodzielnie lub w grupie wykonywały zadania, które sprawiały im satysfakcje. Metody rozwinęły w nich umiejętność współdziałania
w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.


W ramach realizacji zadań zawartych w tym paragrafie podjęłam następujące działania:

1. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz wymogami egzaminacyjnymi:
- z rozporządzeniem MEN i S z dnia 1 grudnia 2004r ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm. Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- poznałam procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
- dokonałam analizy takich przepisów prawa oświatowego jak: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela.
2. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w placówkach i na bieżąco śledziłam zmiany dokonywane w tych dokumentach:
- statut placówki,
- program wychowawczy i profilaktyczny,
- plan rozwoju POPP,
- obowiązujących regulaminów,
- przepisy BHP,
- regulaminami wycieczek.
3. Na bieżąco aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MENiS i artykuły w czasopismach prawnych (www.men.gov.pl., www.awans.net., www.awans.oswiata.org.pl )
4. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i działania placówki, które nabyłam przez okres stażu ułatwiły mi moją pracę zawodową. Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu:
-w procesie pisania planu rozwoju zawodowego,
-sprawozdania z realizacji tegoż planu,
-przy organizowaniu wycieczek, imprez, wyjść.


Praca nad uzyskaniem statutu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Dużą satysfakcję sprawił mi fakt, że moje zaangażowanie w pracę pedagogiczną zostało wyróżnione nagrodami Dyrektora
w październiku 2009 i 2011 roku.
Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania placówki.

Wyświetleń: 14812


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.