Katalog

Teresa Zielonka, 2012-06-14
Rybnik

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Program Kółka Teatralno-Muzycznego w klasie III-IV

- n +PROGRAM

KÓŁKO TEATRALNO- MUZYCZNE W KLASIE III I IV
Realizowany w ramach projektu

„ Równy start w przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych
w Rybniku”


AUTOR: TERESA ZIELONKA

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE str. 3
1 Założenia organizacyjne Modułu str. 3
1.1 Cele Modułu str. 3
1.2 Organizacja Modułu str. 3
1.3 Uwagi dotyczące realizacji str. 3
1.4 Kadra prowadząca str. 3
1.5 Grupa docelowa str. 4
1.6 Warunki ukończenia Modułu str. 4
1.7 Dokumentacja Modułu str. 4
1.8 Zasady weryfikacji str. 4
2 Założenia programowe Modułu str. 4
2.1 Plan Modułu str. 4
2.1.1 Standardy wymagań w stosunku do jednostki modułowej str. 5

2.1.2 Liczba godzin przypadająca na jednostkę modułową str. 6

2.1.3 Szczegółowe cele jednostki modułowej str. 6

2.1.4 Treści kształcenia jednostki modułowej str. 8

2.1.5 Środki dydaktyczne str. 11

2.1.6 Organizacja zajęć str. 11

2.1.7 Nabyte umiejętności str. 12

BIBLIOGRAFIA str. 13
ZAŁĄCZNIKI str. 14


WPROWADZENIE
Głównym założeniem programu jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych oraz poszerzenie edukacji teatralno - muzycznej, która jest realizowana w nauczaniu zintegrowanym od klasy I - III. Teatr i muzyka w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój. Uaktywnia się fantazja, marzenia i zainteresowania. Poszarza i kształtuje wiedzę ucznia. Podczas zajęć uczniowie będą pracować nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Będą rozwijać swoje umiejętności: aktorskie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Podczas inscenizacji nauczą się współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji oraz kształtowane będą więzi emocjonalne między uczniami. Zajęcia będą również jedną z form spędzania wolnego czasu, zabawą, źródłem przeżyć i wzruszeń. Na zajęciach dominować będzie zabawa w teatr, a jego członkowie staną się aktorami, reżyserami, scenografami – inaczej mówiąc twórcami swojego teatru. Uczestnictwo w sztuce teatralnej w atmosferze zabawy, radosnego współdziałania, tworzenia sprzyjać będzie harmonijnemu rozwojowi dziecka.


1 Założenia organizacyjne Modułu

1.1 Cele Modułu
· Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych i wyzwolenie postaw kreatywnych wśród uczniów.
· Wyposażenie uczniów w umiejętności, które umożliwią im amatorską działalność teatralno – muzyczną.
· Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych.
1.2 Organizacja Modułu

Program jest skierowany do uczniów klasy III od marca do czerwca 2007 i do tych samych uczniów w kl. IV od września do lutego. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu: poniedziałek godz. 11.45 -12.30

1.3 Uwagi dotyczące realizacji
Zajęcia teatralne mogą nie przebiegać zgodnie z przyjętym planem, ponieważ ich dynamika psychologiczna i programowa wynika z niepowtarzalnej sytuacji, którą kształtuje własna inwencja dzieci.
1.4 Kadra prowadząca

Zajęcia będą prowadzone przez mgr Teresę Zielonka – nauczycielkę nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku.

1.5 Grupa docelowa

Program skierowany jest do uczniów klasy III i IV.

1.6 Warunki ukończenia Modułu

Warunkiem ukończenia modułu jest wystawianie spektakli teatralnych i ich przyjęcie przez publiczność, zyskanie uznania i akceptacji w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności.

1.7 Dokumentacja Modułu

Dokumentację stanowi dziennik zajęć i lista obecności uczestników.

1.8 Zasady weryfikacji
· frekwencja uczestników na zajęciach koła teatralno - muzycznego
· zaangażowanie uczniów w przygotowanie spektakli,
· zainteresowanie widzów wystawianymi przez uczniów przedstawieniami,
· ankieta dla rodziców i uczniów.

2. Założenia programowe Modułu

2.1 Plan Modułu

Lp Jednostka modułowa Liczba godzin zajęć ogółem
1. Ćwiczenia wymowy 2
2. Język teatru 2
3. Techniki oddechowe 2
4. Ekspresja sceniczna 2
5. Słuchanie i zapamiętywanie 6
6. Budowanie scenografii 3
7. Rozwijanie poczucia rytmu 6
8. Inscenizacje 122.1.1 Standardy wymagań w stosunku do jednostki modułowej

1. Ćwiczenia wymowy:
- rozluźnianie i doskonalenie narządów mowy
- wyraźne wymawianie samogłosek ustnych
- prawidłowe wymawianie samogłosek nosowych
- właściwie wymawianie spółgłosek
- poprawne akcentowanie sylab w wyrazie
- prawidłowe interpretowanie zdania
2. Język teatru:
- poprawne, wyraźne wypowiadanie zdań
- opanowanie techniki mówienia
- prawidłowe intonowanie zdań
- płynne, wyraziste czytanie
- koncentrowanie uwagi
- ukazywanie różnych stanów emocjonalnych
- swobodne wypowiadanie ról
- odczuwanie radości z wypowiadanej roli
3. Techniki oddechowe:
- swobodny przepływ powietrza przez nos
- prawidłowe oddychanie
- zwiększanie pojemności płuc
- wzmacnianie mięśni oddechowych
- zwiększenie długości wydechu
- prawidłowe oddychanie podczas mówienia
- dbanie o dyscyplinę oddechu
4. Ekspresja sceniczna
- dokładne naśladowanie
- uczenie się przez ruch
- wczuwanie się w sytuację
- rozpoznawanie efektów dźwiękowych
- poznanie znaczenia gestów
- właściwe wyrażanie emocji
- rozróżnianie dźwięków
- wykorzystanie sposobów emocjonalnego reagowania
- identyfikowanie się z rolą
- wyjaśnianie dźwięków przyrody
- objaśnianie znaczenia słowa
- słowne oddanie nastroju
- wyrażanie doznania smakowego za pomocą ruchu
- oddanie doznania węchowego za pomocą ruchu
5. Słuchanie i zapamiętywanie
- rozwijanie umiejętności czytania
- zaznajamianie się z wartościowymi utworami literackimi,
- skoncentrowanie
- zapamiętywanie tekstu
- słuchanie z uwagą
6. Budowa scenografii
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
- staranność i dokładność
- osiąganie sprawności manualnej
- zdobywanie wyobraźni plastycznej
- rozwijanie oryginalności i pomysłowości
- współdziałanie w twórczej partnerskiej pracy nad ustaloną koncepcją
- odczuwanie radości z tworzenia
7. Rozwijanie poczucia rytmu
- umiejętne czytanie zapisu nutowego i doskonalenie techniki gry na flecie
- wspólne muzykowanie
- nauka piosenek
- wspólne śpiewanie
8. Inscenizacje
- współdziałanie w grupie
- wykazywanie się wrażliwością emocjonalną
- rozumienie odrębność innych i uszanowanie jej
- działanie w sposób samodzielny i twórczy
- odpowiedzialność za własne działania
- eliminowanie nieśmiałości, tremy,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- dbanie o estetyczne wykonywanie scenografii
- poprawne wypowiadanie kwestii związanych z odgrywaną przez siebie rolą
- wykazywanie się kulturą w odbiorze sztuki

2.1.2 Liczba godzin przypadająca na jednostkę modułową

– patrz p. 2.1

2.1.3 Szczegółowe cele jednostki modułowej

1. Ćwiczenia wymowy
Uczeń potrafi:
- kontrolować własną wymowę
- wyraźnie wymawiać samogłoski ustne
- prawidłowo wymawiać samogłoski nosowe
- właściwie wymawiać spółgłoski
- poprawnie akcentować sylabę w wyrazie
- prawidłowo interpretować zdania
2. Język teatru
Uczeń potrafi:
- poprawnie, wyraźnie wypowiadać zdania
- prawidłowo intonować zdania
- płynnie, wyraziście czytać
- potrafi skoncentrować uwagę
- ukazać stany emocjonalne
- swobodnie wypowiadać rolę
- odczuwać radość z wypowiadanej roli
3. Techniki oddechowe
Uczeń potrafi:
- prawidłowo oddychać podczas mówienia
- dbać o dyscyplinę oddechu
4. Ekspresja sceniczna
Uczeń potrafi:
- dokładnie naśladować innych
- wczuwać się w sytuację
- rozpoznać efekty dźwiękowe
- poznać znaczenie gestów
- właściwie wyrażać emocje
- rozróżniać dźwięki
- wykorzystać sposoby emocjonalnego reagowania
- identyfikować się z rolą
- słownie oddać nastrój
- wyrażać doznania smakowe za pomocą ruchu
- oddać doznania węchowe za pomocą ruchu
5. Słuchanie i zapamiętywanie
Uczeń potrafi:
- poprawnie czytać
- skoncentrować się
- zapamiętać rolę
- słuchać z uwagą
6. Budowa scenografii
Uczeń potrafi:
- staranie i dokładnie wykonać dekoracje, stroje i rekwizyty
- być pomysłowy
- współdziałać w twórczej partnerskiej pracy nad ustaloną koncepcją
- odczuwać radość z tworzenia
7. Rozwijanie poczucia rytmu
Uczeń potrafi:
- umiejętnie czytać zapis nutowy i doskonalić technikę gry na flecie
- z radością muzykować i śpiewać
8. Inscenizacje
Uczeń potrafi
- współdziałać w grupie
- wykazać się wrażliwością emocjonalną
- uszanować odrębność innych
- działać w sposób samodzielny i twórczy
- być odpowiedzialny za własne działania
- umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych
- dbać o estetyczne wykonywanie scenografii
- poprawnie wypowiadać kwestie związane z odgrywaną przez siebie rolą
- wykazać się kulturą w odbiorze sztuki
- umiejętnie radzić sobie z odwagą sceniczną


2.1.4 Treści kształcenia jednostki modułowej

1. Ćwiczenia wymowy
- Ćwiczenia szczęki, ćwiczenia języka, ćwiczenia warg.
- Wymawianie sylab z każdorazowym przedłużaniem samogłosek. Wymawianie ciągłe samogłosek od szeptu do krzyku. Wymawianie samogłosek legato i staccato. Głośne czytanie z podanego tekstu tylko samogłosek zachowując rytm wiersza.
- Wymawianie wyrazów z "ą" na końcu z przedłużeniem jej nosowego brzmienia. Wymawianie wyrazów z "ę" i "ą" przed l, li, ł. Wymawianie wyrazów z zachowaniem nosowości.
- Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się na "b" do podanych wyrazów zaczynających się na "p" (d - t , g - k). Wymawianie sylab ze szczególnym zwróceniem uwagi na dźwięczność i bezdźwięczność spółgłosek. Wymawianie sylab ze szczególnym zwróceniem uwagi na miękkość głosek. Wymawianie sylab ze szczególnym podkreśleniem r i l. Ćwiczenia w wymawianiu sylab i wyrazów ze zwróceniem uwagi na wymowę ł jako u wargowego. Ćwiczenia w wymawianiu zbitek spółgłoskowych, najpierw wolno, potem szybko.
- Ćwiczenia indywidualne - ćwiczenia dotyczą wyrazów, w których akcentuje się trzecią lub czwartą sylabę od końca wyrazu.
- Ćwiczenia mające na celu ustalenie hierarchii wyrazów w zdaniu. Ćwiczenia z przenoszeniem akcentu na różne wyrazy w zdaniu.
- Ćwiczenia głosowe-polegają na naśladowaniu głosów zwierząt i odgłosów wydawanych przez przedmioty.
2. Język teatru
- Wypowiadanie wszystkich wyrazów zdania z uwzględnieniem dużych przerw. Ćwiczenia w wypowiadaniu zdań o różnej skali trudności np. "Spotkał kaszel raz Karola. Sprowadzono więc doktora"; "Chrząszcz brzmi w trzcinie"; "Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego" itp.
- Ćwiczenia w wygłaszaniu wierszy, zdań w różnym tempie, o zmiennym zabarwieniu uczuciowym oraz różnej sile i barwie głosu.
- Układanie zdań pytających, oznajmujących, rozkazujących. Posługiwanie się tym samym tekstem - jedno dziecko stwierdza, drugie nie daje temu wiary, trzecie ponagla.
- Ćwiczenia w głośnym czytaniu z uwzględnieniem tempa, znaków przestankowych. Ćwiczenia w czytaniu poezji dziecięcej. Głośne czytanie na bezwydechu.
- Ćwiczenia w czytaniu z podziałem na role.
- Ćwiczenia w wypowiadaniu tekstu z modulowaniem głosu: ze zdziwieniem, z oburzeniem, z żalem, z ironią, z goryczą, ze smutkiem, ze strachem.
- Próby mówienia przydzielonych ról.
3. Techniki oddechowe
- Ćwiczenia oddechowe - wdychanie i wydychanie powietrza przez dziurki od nosa. Uczeń zatyka przy tym ćwiczeniu lewą bądź prawa dziurkę nosa przy wciąganiu i wypychaniu powietrza.
- Ćwiczenia zwiększające pojemność życiową płuc, wzmacniające mięśnie oddechowe, zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
- Zabawy w czytaniu fragmentów tekstu bez przerw, na jednym oddechu, a następnie zgodnie z zapisem, robiąc pauzy w miejscu kropek. Wypowiadanie zdań z pauzami o jednakowej długości (liczenie w myśli do dwóch).
- Doskonalenie wymowy, znajomość techniki mówienia ( oddech, artykulacja, dykcja, emisja).
4. Ekspresja sceniczna
- Zabawy w parach. Jedna osoba wymyśla sytuację, a druga prezentuje ją ruchem
- Zabawy fabularne: "Mycie garnków", "Jestem chory", "Kotek", "Ślimak", "Zły pies" itp.
- Zabawy fabularne: "Zegar", "Samochód", "Wiatr", "Drzewo", "Trzęsienie ziemi" itp.
- Zabawy w odgadywanie zdarzeń, sytuacji - nagrania na taśmie magnetofonowej
- Zabawy fabularne - "Zawody"
- Gry dramatyczne - przedstawianie scenek za pomocą ruch rąk
- Gry dramatyczne - przedstawianie stanów psychicznych za pomocą mimik i twarzy
- Słuchanie utworów instrumentalnych. Gra na instrumentach perkusyjnych. Nagrania na taśmach magnetofonowych.
- Zabawy w kręgu - demonstrowanie różnych stanów psychicznych.
- Utożsamianie się z charakterystycznymi cechami zwierząt i wchodzenie w ich role.
- Ćwiczenia w przedstawianiu głosem: wiatru, szumu drzew, deszczu itp.
- Zabawy w wyrażanie nastroju poprzez odpowiednie modulowanie głosu (głos łagodny, gruby, cienki, niski.
- Ćwiczenia w ukazywaniu doznań smakowych ( picie soku z cytryny, jedzenie czekolady).
- Próby ukazywania doznań węchowych np. zapachu mocnych perfum, dymu z ogniska.
- Ćwiczenia i zabawy dykcyjne, mimiczne, gestykulacyjne, ruchowe służące poprawie jakości gry aktorskiej.
5. Słuchanie i zapamiętywanie
- Zabawy, gry dydaktyczne. Przykład: Pierwsze dziecko podaje dowolny wyraz, każde następne dodaje do niego swój tak, żeby zaczynało tworzyć zdanie. Warunkiem uczestnictwa w grze jest umiejętność powtarzania wszystkich wyrazów dodawanych poprzednio przed tym, zanim doda się swój wyraz.
- Zabawy: "Dziwne dźwięki"- powtarzanie usłyszanych dźwięków, "Porównywanie obrazków" - wyszukiwanie szczegółów, "Zmień rzecz" - zapamiętywanie rzeczy ułożonych w stosunku do siebie, "Zapamiętywanka" - przechowywanie zdań w pamięci itp.
- Słuchanie opowiadań, pytań, poleceń, instrukcji, wypowiedzi nauczyciela i uczniów - zabawy, gry dydaktyczne
- Ćwiczenia w czytaniu treści utworu: czytanie rolami, wyraziste, ekspresyjne, z naturalną intonacją, akcentami i interpunkcją, wyodrębnienie dialogów, monologów, słowa od autora w tekście ciągłym.
- Ćwiczenia w czytaniu rolami.
- Zapamiętywanie ról poprzez przepisywanie, czytanie i uczenie się tekstu na pamięć.
- Ćwiczenia dramowe-typu: dokończ opowiadanie, zmień zakończenie.
- Gra z wykorzystaniem znanego tekstu (czytanki, wiersza)- dziecko wciela się w postać i odtwarza losy bohatera.
6. Budowanie scenografii
- Zabawy służące budowaniu scenografii - zabawy z użyciem tkanin, gazety, drabiny rozstawianej.
- Tworzenie przedmiotów z papieru, bibuły, kartonu (wycinanie, malowanie, rysowanie).
- Wykonywanie kostiumów z wykorzystaniem krepiny.
- Konstruowanie lalek: wycinanie, klejenie, szycie, malowanie, rysowanie. Praca zespołowa.
- Tworzenie wystawy prac plastycznych do przygotowywanych przedstawień, oglądanych spektakli. Korzystanie z różnych technik plastycznych i materiałów.
- Wyrażanie w pracach plastycznych własnych przeżyć i marzeń, świata fantazji.
- Projektowanie kostiumów i samodzielne ich wykonywanie lub korzystanie z pomocy rodziców.
- Prace nad dekoracją.
- Przygotowanie potrzebnych rekwizytów.
7. Rozwijanie poczucia rytmu
- czytanie zapisu nutowego
- doskonalenie techniki gry na flecie
- radosne muzykowanie
- tańce i zabawy przy muzyce
8. Inscenizacje
- Analiza utworów literackich – wiązanie słowa z działaniem i plastyczną ekspresją dziecka.
- Zabawa w role - dziecko samo tworzy dialogi i role.
- Psychodramy gry dramatyczne - zabawa polega na odgrywaniu scenek na określone tematy.
- Umiejętności aktorskie i recytatorskie
- Ćwiczenia dykcji, modulacji głosu, mimiki i gestu.
- Tworzenie scenografii – dekoracja teatralna i kostiumy.
- Teatr lalek – kukiełki, pacynki jako forma rozwijania umiejętności plastycznych.
- Ekspresja artystyczna: ruch sceniczny, rytmika, spontaniczna postawa.
- Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, muzycznego i plastycznego
- Budzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie uzdolnień indywidualnych.
- Przygotowanie wybranych inscenizacji.
- Ćwiczenia w czytaniu treści utworu: czytanie rolami, wyraziste, ekspresyjne, z naturalną intonacją, akcentami i interpunkcją, wyodrębnienie dialogów, monologów, słowa od autora w tekście ciągłym
- Czytanie tekstu w celu dobrego zrozumienia treści.
- Techniki wykonania inscenizacji ( lalkowy, żywy teatr)
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne , dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań.
- Próby generalne.
- Reklama – zawiadomienia, ogłoszenia, plakaty, zaproszenia na przedstawienie.
- Gry sceniczne - publiczny występ zespołu teatralnego opierający się na gotowych tekstach literackich.

2.1.5 Środki dydaktyczne

Do realizacji powyższych celów zostaną zastosowane następujące środki dydaktyczne: instrumenty perkusyjne, materiały papiernicze, inscenizacje.


2.1.6 Organizacja zajęć

Moduł zostanie przeprowadzony głównie w formie pracy indywidualnej, grupowej i zbiorowej. Wśród metod stosowanych na zajęciach będą: zabawy tematyczne, czyli odgrywanie przez dzieci powierzonych ról; swobodne inscenizacje na wybrany temat; improwizowanie na wybrany temat; przedstawienia kukiełkowe; dramy; przedstawienia sceniczne.
Praca nad pobudzaniem twórczej aktywności dziecka będzie prowadzona etapami. Pierwszy etap obejmie: przygotowanie aparatu mowy, przygotowanie ciała i rozwój jego ekspresji, kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i nastrojów, rozbudzanie wyobraźni opartej na skojarzeniach. Drugi etap to: ćwiczenia w głośnym czytaniu i recytowaniu z pamięci, kształcenie wokalne i śpiewanie piosenek, gra aktorska. Te zadania realizowane będą w trakcie prowadzenia form inscenizacyjnych.

8.1.7 Nabyte umiejętności

Uczeń:
· Zna i stosuje zasady prawidłowej wymowy, właściwie operuje głosem, potrafi zapanować nad przestrzenią sceniczną.
· Wygłasza fragmenty poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, znaków przystankowych, modulacji i siły głosu, a także z wykorzystaniem sposobów poruszania się na scenie.
· Ma poczucie własnej wartości, radzi sobie z tremą i nieśmiałością.
· Potrafi zagrać postać.
· Wykona rekwizyty, kostiumy, dekoracje.
· Współpracuje w grupie.
· Wciela się w rolę.
· Odczytuje przesłanie utworu.
· Używa ekspresji teatralnej do ożywienia postaci.
· Występuje przed publicznością.
· Z radością podejmuje twórcze działania.
· Aktywnie uczestniczy podczas występów.

BIBLIOGRAFIA
- A. Misiurska: Zróbmy teatrzyk lalkowy. WSiP, Warszawa 1991
- S.Dylak: Wprowadzenie do konstruowania programów nauczania. PWN, Warszawa 2000
- A. Dziedzic: Drama w wychowaniu. Wydawnictwo CODN, Warszawa 1999
- G. Duszyńska, L.Kowal, I. Krop, B. Przybylska-Matula, E. Skiba: Drama w kształceniu zintegrowanym. Wydawnictwo Korepetytor, Płock 2001
- D. F. Walker, J. F. Solits: Program i cele kształcenia. WSiP, Warszawa 2000
- J. W. Eby, J. F. Smutny: Jak kształtować uzdolnienia dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1998
- A. Krzyczkowska : Szkoła uśmiechnięta na co dzień i od święta. Scenariusze imprez szkolnych dla II i III etapu kształcenia, Kielce 2002
- I. Kołodziejska: Teatrzyk dla klas młodszych, Płock 1997
- D. Klus- Stańska : Scenariusze przedstawień szkolnych. Między wzruszeniem a śmiechem, Kraków 1998
- Pr. zbiorowa pod red. I.Fechner- Sędzickiej: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku, Toruń 2003
- M.Kubeczek: Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum, Warszawa 2003
- J.Awgulowa, W.Świętek: Inscenizacje w klasach początkowych, Warszawa 1985
- B.Broszkiewicz, J.Jarek: Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy, Wrocław 2003
- Pr. zbiorowa pod red. E.Gałczyńskiej: Z muzą w szkole, Płock 2001
- G.Rybicka, M. Bieniek: Bajka jest dobra na wszystko, Płock 2004
- A.Wróblewska: Narodowe tańce polskie, Płock 2001
- E.Gałczyńska, Z. Garczyk: Uczcijmy wierszem i piosenką, Płock 1994
- Szczepańska M: „Program autorski-jak go napisać?” Wyd. IMANE 1999
- J.Kram: Zarys kultury żywego słowa,WSiP1988
- H.Piaścik: Nasz teatrzyk, Warszawa 1985


ZAŁĄCZNIKI


Ankieta skierowana do ucznia


Zaznacz jak często podczas zajęć teatralnych pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania.1. Chętnie uczestniczę w zajęciach teatralno-muzycznych

zawsze często czasami rzadko nigdy

2. Czuję się pewnie podczas zajęć, ponieważ mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie:

zawsze często czasami rzadko nigdy

3. Wiem, co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę:

zawsze często czasami rzadko nigdy

4. Rozumiem treść poleceń zadawanych przez nauczyciela:

zawsze często czasami rzadko nigdy

5. Chętnie wykonuję ćwiczenia zalecane przez nauczyciela:

zawsze często czasami rzadko nigdy

6. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem przedstawienia:

zawsze często czasami rzadko nigdy

7. Czuję się kimś ważnym w zespole:

zawsze często czasami rzadko nigdyAnkieta nr 2 skierowana do uczniów
Zwracam się do Was o rzetelną odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy jesteś zadowolony z uczestnictwa w zajęciach koła teatralno –muzycznego?
TAK NIE
2. Dlaczego zdecydowałeś się na pracę w szkolnym kole teatralno-muzycznym?
1. zachęcił mnie nauczyciel,
2. za namową rodziców,
3. interesuję się kulturą żywego słowa,
4. pragnąłem zgłębić wiedzę nt. sztuki pięknej recytacji,
5. chciałem zagrać rolę w przedstawieniu,
6. inne przyczyny.
3. W czym pomagają Ci zajęcia? Możesz wybrać kilka odpowiedzi poprzez podkreślenie prawidłowych.
1. w pokonywaniu tremy,
2. są źródłem licznych wzruszeń,
3. rozwijają sprawność umysłową,
4. uczą działania w grupie,
5. pobudzają aktywność twórczą,
6. uczą odpowiedzialności za pracę w grupie,
7. rozwijają zdolności
8. inne.


Ankieta skierowana do rodziców


Szanowni Państwo!
Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program koła teatralno - muzycznego spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby Waszych dzieci. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety.
Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia, czy zachowania dziecka.


1. Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach teatralnych:

zawsze często czasami rzadko nigdy

2. W domu demonstrowało ćwiczenia poznane na zajęciach:

zawsze często czasami rzadko nigdy

3. Chętnie prezentowało swoje umiejętności przed rodziną i znajomymi:

zawsze często czasami rzadko nigdy

4. Przeżywało sukcesy i porażki całej grupy:

zawsze często czasami rzadko nigdy

5. Chętnie wykonywało ćwiczenia zalecane przez nauczyciela:

zawsze często czasami rzadko nigdy

6. Czuło się kimś ważnym w zespole:

zawsze często czasami rzadko nigdy

7. Lubiło występować na scenie:

zawsze często czasami rzadko nigdy

Wyświetleń: 2007


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.