Katalog

Kamilla Kulbaka, 2012-06-18
Wrocław

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciel stażysta j. polski

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
I.

1.Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Kamilla Kulbaka
2.Stanowisko: nauczyciel języka polskiego
3.Nazwa placówki: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
ul. Trwała 17-19
53-335 Wrocław

II.

1.Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
2.Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.
3.Imię i nazwisko opiekuna stażu: Joanna Zmyślona
III.
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienie podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

IV. Plan rozwoju zawodowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust. 2 pkt 1).

Lp.ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, październik 2011 Notatki własne.
2.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2011 - maj 2012 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2011 - maj 2012 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2011 - maj 2012 Organizacja zajęć własnych.
5.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2011 Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6.Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2011 Omówienie zasad współpracy.
7.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2011 Plan Rozwoju Zawodowego.
8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji. Wrzesień 2011 - maj 2012 Teczka stażysty.
9.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2012 Sprawozdanie z realizacji stażu.
10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2012 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust. 2 pkt 1).


Lp.ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1.Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2011 Notatki własne.
2.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. "Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Lektura literatury z zakresu psychologii i pedagogiki." Wrzesień 2011 - maj 2012 Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2011 - maj 2012 Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
4.Zorganizowanie klasowych i szkolnych konkursów o tematyce polonistycznej. Przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2011 - maj 2012 Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5.Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych. Wrzesień 2011 - maj 2012 Potwierdzenie opiekuna stażu.
6.Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Wrzesień 2011 - maj 2012 Notatki własne.

3. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust. 2 pkt 1).

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2011 Potwierdzenie opiekuna stażu
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2011 - maj 2012 Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2011 - maj 2012 Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2011 - maj 2012 Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2012 Teczka stażysty.

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust. 2 pkt 1)4


Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Wrzesień 2011 - maj 2012 Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2.Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Wrzesień 2011 - maj 2012 Notatki własne"* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podst. art. 9g ust. 10 ustawy z nia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)"

Zatwierdzam do realizacji
Wyświetleń: 1880


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.