Katalog

Bożena Juroszek, 2012-06-21
Rydułtowy

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

- n +

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta: mgr Bożena Juroszek
Opiekun stażu: mgr Barbara L...
Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
47- 400 Racibórz
woj. śląskie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

§6 ust.2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad tym, aby sprostać wymogom, które postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 9 miesięcy starałam się pogłębiać wiedzę i umiejętności dydaktyczne oraz wychowawcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej oraz realizowałam zadania edukacyjne i ogólnoszkolne.
Doskonalenie swego warsztatu pracy rozpoczęłam od zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszą czynnością, którą podjęłam była analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Rozporządzenia MENiS
w sprawie awansu zawodowego oraz rozdział 3 art. 9 Karty Nauczyciela. Korzystałam tutaj
w dużej mierze ze wskazówek zamieszczonych w Internecie.
Kolejnym punktem mojej pracy było podjęcie współpracy z opiekunem stażu panią mgr Barbarą Lembas. Zasady tej współpracy zostały dokładnie określone w kontrakcie. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, korzystając ze wskazówek i porad opiekuna stażu. Na początku stażu zapoznałam się również ze statutem i regulaminem szkoły.
Następnym etapem było poznanie funkcjonowania szkoły. Rozpoczęłam to od analizy programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz podstawy programowej. Dzięki temu mogłam się dowiedzieć jak działa szkoła i jakie mechanizmy odpowiadają za jej funkcjonowanie. Poznałam również kompetencje władz szkoły oraz swoje prawa i obowiązki. Zapoznałam się także ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej. Starałam się na bieżąco prowadzić dokumentacje szkolną: dziennik lekcyjny, dziennik elektroniczny, arkusze ocen. Przygotowałam również rozkłady materiałów oraz kryteria oceniania do podstawy programowej, co pozwoliło mi w pełni i we właściwy sposób realizować program nauki podstaw prawa w poszczególnych klasach. Współpracując
z innymi nauczycielami uczestniczyłam we wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Brałam także udział w pracach Komisji Przedmiotów Zawodowych. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam regularnie udział w jej posiedzeniach o czym świadczą listy obecności.
Byłam członkiem komisji podczas próbnego pisemnego egzaminu zawodowego
w zawodzie Technik Ekonomista.
Układałam pytania do próbnego egzaminu dla Technika Organizacji Reklamy
z zakresu prawa i etyki.
Byłam członkiem komisji podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, geografii oraz z języka angielskiego w II LO w Raciborzu. Dzięki temu poznałam również praktyczną stronę przeprowadzania egzaminów i zasady ich przeprowadzania.
Będę w komisji podczas egzaminu zawodowego w zawodzie Technik Handlowiec.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole i poza nią. We wrześniu oraz w październiku brałam udział w szkoleniu wstępnym oraz okresowym z zakresu znajomości przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Razem z klasą uczestniczyłam również w rutynowym alarmie przeciwpożarowym. Pomogło mi to uświadomić sobie źródła zagrożeń oraz sposób postępowania w trudnych
i niebezpiecznych sytuacjach.
§6 ust.2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
Na początku mojej pracy najistotniejszym zadaniem było stworzenie własnego warsztatu pracy i dobranie podręczników, zeszytu ćwiczeń, czasopism oraz innych publikacji prawniczych potrzebnych do prowadzenia zajęć. W związku z tym przeglądałam oferty wydawnicze w katalogach oraz w Internecie. Bardzo pomocna była mi również konsultacja
z panią mgr Olgą Małek, w której zastępstwie podjęłam pracę. Podzieliła się ze mną swoim doświadczeniem oraz doradziła, z których publikacji warto skorzystać. Korzystałam
z Dzienników Ustaw i Kodeksów: Cywilnego, Postępowania Administracyjnego, Pracy
i Spółek Prawa Handlowego. Przynosiłam je na lekcje, aby młodzież zapoznała się
z językiem prawniczym i nauczyła korzystać z nich. W miarę możliwości z części przepisów starałam się dawać ksero, po to aby każdy uczeń miał wgląd do tekstu. Wypełniałam
z młodzieżą różne druki umów i pisałam przykładowe akty administracyjne. Celem tych działań było nabycie przez młodzież praktycznych umiejętności i urozmaicenie lekcji.
Głównym zadaniem mającym na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu (raz w miesiącu) oraz wicedyrektorów (styczeń i luty bieżącego roku) czego dowodem są konspekty oraz karty hospitacji. Po przeprowadzonych zajęciach chętnie wysłuchiwałam opinii i uwag dotyczących sposobu przeprowadzenia lekcji, organizacji i opracowania konspektu. Uwagi osób obserwujących były dla mnie niezwykle cenne, gdyż pozwalały uniknąć w przyszłości podobnych błędów i lepiej dotrzeć do młodzieży. Chętnie też korzystałam z zaobserwowanych metod aktywizacji ucznia. W październiku na kilku lekcjach byłam obserwatorem u pani odbywającej praktyki w tutejszej szkole. Było to bardzo pouczające doświadczenie, tym bardziej, że osoba ta uczy również elementów prawa. Mogłam więc bezpośrednio porównać metody nauczania tego przedmiotu, a później obserwacje skonsultować ze swoim opiekunem stażu. Zajęcia miałam okazję prowadzić zarówno w klasach dość licznych jak i kilku osobowych, co pomogło mi zwrócić uwagę na różne problemy z tego wynikające oraz zastosować różne metody pracy z uczniem.
Niezwykle wartościowe zwłaszcza na początku mojej pracy, okazały się lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat i metody pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na atmosferę panującą na lekcji, problemy jakie się pojawiały i sposób w jaki doświadczony nauczyciel sobie z nimi radzi. Było to tym bardziej ciekawe, że obserwowałam głównie zajęcia prowadzone
w klasach szkoły zawodowej, a uczę tyko klasy technikum. Zauważyłam, że pojawiają się tam trochę inne problemy i często w inny sposób trzeba na nie reagować.
W celu rozwinięcia swoich umiejętności i poszerzenia posiadanej wiedzy korzystałam z księgozbiorów szkolnej biblioteki oraz Biblioteki pedagogicznej w rybniku
W ramach doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego i poszerzania własnej wiedzy korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych
i zewnątrz szkolnych.
W marcu bieżącego roku uczestniczyłam w szkoleniu na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS. Zajęcia te uświadomiły mi, potrzebę zwracania większej uwagi na konieczność pomocy młodzieży z różnymi problemami w nauce. Problemy te często wynikają z różnych przyczyn niezależnych od ucznia.
W styczniu uczestniczyłam w konferencji na temat: ”Przestępczość wśród dzieci- jak jej przeciwdziałać” organizowanej w przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Konferencja ta uzmysłowiła mi jak duża jest rola szkoły w tym, aby zapobiegać przestępczości zwłaszcza wśród nieletnich. W czasach nieustannego pędu za pieniądzem rodzice często nie mają czasu, a wręcz nie odczuwają takiej potrzeby, aby zainteresować się tym w jakim towarzystwie obraca się ich dziecko i co robi w wolnym czasie. To szkoła i nauczyciele muszą teraz zwrócić uwagę na to, co dzieje się z uczniem i dołożyć wszelkich starań, aby przekonać rodziców do współpracy, by młody człowiek nie zszedł na złą drogę.
W lutym otrzymałam świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Pedagogicznych. Pozwoliło mi to lepiej zrozumieć problemy panujące
w szkole. Poznałam też metody pracy z młodzieżą, co okazało się być bardzo przydatne.
W styczniu w ramach dydaktyk z elementów prawa miałam również okazję wziąć udział
w wykładzie na temat zażywania narkotyków przez nieletnich. Wykładowcy przedstawili metody jak rozpoznać, że nieletni zażywa narkotyki oraz w jaki sposób przeciwdziałać narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
W marcu i kwietniu bieżącego roku przygotowywałam uczennicę do IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, w którym zajęła 8 miejsce oraz awansowała do szczebla ogólnopolskiego, gdzie zajęła 22 miejsce, a wśród uczestników z województwa śląskiego
była 4. Przy tej okazji brałam udział w 2 wykładach dotyczących prawa podatkowego. Wykłady okazały się być bardzo ciekawe i w dużym stopniu wzbogaciły moją wiedzę w tej dziedzinie, co z pewnością zaowocuje również w dalszej pracy.
podjęłam działania również możliwość przeprowadzenia wykładu przez doradcę podatkowego dla uczniów naszej szkoły na temat podatków, lecz w związku z terminami matur niemożliwe było to do zrealizowania w tym roku szkolnym.
W styczniu tego roku byłam z jedną z III klas w Sądzie Rejonowym w Raciborzu na rozprawie. Młodzież mogła w praktyce zobaczyć jak wygląda postępowanie przed sądem. Okazało się to tym ciekawsze, że uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób odbywa się doprowadzenie oskarżonego z aresztu przez organy ścigania. Przekonali się również jaka kara grozi świadkowi za niewstawienie się na rozprawę. Po rozprawie uczniowie mogli zadać pytania zarówno sędziemu, prokuratorowi jak i obrońcy. Taka praktyczna lekcja wywarła duże wrażenie na młodzieży i pozwoliła spojrzeć na przepisy prawa oraz ich stosowanie
w zupełnie innym świetle.
§6 ust.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

W sferze osobistej starałam się na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w ustawodawstwie z zakresu mojego przedmiotu.
Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu. Zwracałam przede wszystkim uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji oraz rodzaj stosowanych metod do pracy z uczniem. Raz w miesiącu prowadziłam lekcję
w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem konspektu i określeniem celów ogólnych oraz szczegółowych. Starałam się analizować wszelkie uwagi dotyczące zarówno mocnych jak i słabych stron prowadzonych przez siebie lekcji oraz umiejętności uczenia. Na kolejnych zajęciach próbowałam poprawić słabe strony prowadzonych lekcji, korzystać z nowych metod nauczania i aktywizować uczniów, po to aby nauka była dla nich przyjemniejsza i bardziej efektywna. Obserwacja
i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę mojej pracy..
Swoją wiedzą i doświadczeniem starałam się dzielić z innymi nauczycielami. Chętnie dzieliłam się materiałami, które miałam w swojej biblioteczce.
W swojej pracy często korzystałam z komputera i Internetu. Przygotowywałam na komputerze konspekty, pomoce dydaktyczne, ćwiczenia, druki, testy oraz 2 prezentacje. Korzystałam również z portali internetowych:
www.profesor.pl
www.edu.com.pl
www.prawnik.pl
www.awans.net
www.szkolnictwo.pl
Korzystanie z tych portali znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a wykorzystanie na lekcji prezentacji uatrakcyjniło zajęcia.
Mój plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie umieściłam na portalu: www.profesor.pl
§6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Starałam się motywować uczniów do rozwoju i nauki w zakresie zagadnień dotyczących prawa. Potwierdzałam to ocenami za aktywność, plusikami, pochwałami. Podkreślałam również, że znajomość przepisów prawa, choćby w tym stopniu podstawowym przyda się każdemu w życiu. Udzielałam też drobnych porad prawnych uczniom, którzy się do mnie zwrócili o pomoc.

Starałam się propagować zasady dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji po to, aby kreować wśród uczniów właściwe postawy społecznej wobec innych ludzi. Realizowałam to zarówno podczas lekcji, jak również podczas dyżurów na korytarzu. Ponadto na lekcji organizacyjnej nie tylko starałam się omówić program nauczania i zasady oceniania. Także w trakcie bieżącej pracy przypomniałam o podstawowych zasadach współżycia społecznego, w nawiązaniu do przepisów prawa.
Byłam w kontakcie z pedagogiem szkolnym w związku z zaleceniami wydanymi
w opiniach przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w stosunku do niektórych uczniów, którzy mają trudności związane z dysleksją lub dysgrafią.
Z jedną z IV klas byłam na wycieczce w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Pozwoliło mi to zaobserwować jak młodzież integruje się poza murami szkoły.
Podsumowanie
W sprawozdaniu tym przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi wiele satysfakcji, ale i dużo nauczyła. To co zrobiłam na pewno będzie miało pozytywny wpływ na jakość mojej pracy. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę, jak również zdobyłam nowe umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu nie oznacza końca moich starań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, a przez to
i jakość swojej pracy. Od października zamierzam podjąć studia podyplomowe ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Wyświetleń: 897


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.