Katalog

Katarzyna Waniek, 2012-06-25
Gliwice

Fizyka, WSO

Przedmiotowy system oceniania - fizyka

- n +

Przedmiotowy system oceniania z fizyki


1.
Na pierwszej lekcji w każdym roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami
edukacyjnymi oraz z przedmiotowym systemem oceniania z fizyki. Nauczyciel odnotowuje
ten fakt w dzienniku klasowym, a przedstawiciel danej klasy potwierdza podpisem.
2.
Ustalanie ocen bieżących odbywa się
na podstawie:
· wyników prac pisemnych
· odpowiedzi ustnych
· analizy samodzielnych prac ucznia, np. prac domowych, referatów, itd.
· obserwacji aktywności ucznia podczas lekcji
3.
Odpowiedzi ustne obejmują
zakres materiału z ostatnich trzech tematów wraz z zadaniami domowymi.
4.
W każdym semestrze uczeń ma prawo zgłosić
dwa nieprzygotowania. Nieprzygotowanie
zgłasza się imiennie (imię i nazwisko) oraz podaje numer w dzienniku nauczycielowi na początku zajęć na kartce z podpisaną klasą i datą.Po sprawdzeniu obecności przez
nauczyciela nieprzygotowania nie będą
przyjmowane. Trzecie nieprzygotowanie w semestrze
jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za pracę na lekcji.
5.
Brak zadania domowego, zeszytu bądź podręcznika jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji.
6.
Nieprzygotowania nie można zgłosić
w dniu wcześniej zapowiedzianej pracy pisemnej
(sprawdziany, testy, kartkówki zapowiedziane)
7.
Nieodrobienie pracy domowej może być
podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.
8.
Oceniany i doceniany jest udział w olimpiadach, konkursach i zawodach.
9.
Oceniana jest aktywność w pracy lekcyjnej – za pomocą systemu plusów (+++++ -ocena bardzo dobra). Plusy przyznaje nauczyciel.
10. Prace pisemne to:

prace klasowe (sprawdziany lub testy), które obejmują
dział lub kilka działów (oraz zadania
domowe) i są
zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Przewiduje się
przynajmniej dwie prace klasowe (sprawdziany,testy) w semestrze.

kartkówki, które obejmują
zakres materiału z ostatnich trzech tematów) wraz z zadaniami
domowymi i nie wymagają
wcześniejszego zapowiadania.
11. W ciągu trzech tygodni od napisania pracy nauczyciel przedstawia uczniowi pracę sprawdzoną oraz ją omawia.

12. Prace klasowe, testy, sprawdziany oraz kartkówki zapowiedziane są obowiązkowe. Jeżeli uczeń
z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł napisać
w wyznaczonym terminie, to powinien to uczynić
w terminie uzgodnionym z nauczycielem w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie po przyjściu do szkoły. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie
napisał sprawdzianu, zobowiązany jest napisać
go na następnej planowej lekcji fizyki.
13. W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona 1-3 dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie
sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia.
14. Prace niesamodzielne będą oceniane na niedostateczny.
15. Posiadanie „ściągi” podczas sprawdzianu, pracy klasowej czy kartkówki jest równoznaczne z pracą niesamodzielną
za co uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną.
16. Ocena uzyskana z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu może być poprawiona w ciągu 2 tygodni od daty oddania w jednym terminie ustalonym dla wszystkich chętnych do poprawy z danej klasy.
17. Prace domowe, referaty i inne formy aktywności zaplanowane przez nauczyciela w danym
semestrze są obowiązkowe. Uczeń jest zobowiązany do oddawania ich do kontroli w wyznaczonym terminie. Jeżeli uczeń nie oddał pracy w wyznaczonym terminie otrzymuje
ocenę niedostateczną. Nauczyciel może wyznaczyć
termin poprawy prac domowych, referatów i innych form aktywności ucznia.
18. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do udostępniania zeszytu
nauczycielowi do kontroli. Zeszyt powinien być
prowadzony estetycznie i czytelnie.
Obowiązkiem ucznia jest również przynoszenie na lekcję
wymaganych podręczników, zbiorów zadań
i innych materiałów pomocniczych.
19. Podczas prac pisemnych nie wolno używać
telefonów komórkowych (nie wolno używać
podczas lekcji), kalkulatorów i innych pomocy dydaktycznych chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej.
20. Ocenie będą też podlegać prace z użyciem komputera, referaty i prace praktyczne, wykonywanie i pomoc w doświadczeniach, wykonanie pomocy do pracowni fizycznej, prace dodatkowe wyznaczone przez nauczyciela i prace samodzielne – z inicjatywy ucznia.
21. Uczeń powinien zdobyć
w semestrze przynajmniej 3 oceny, w tym ze wszystkich prac
pisemnych zapowiedzianych.
22.
a) Ocenianie postępów edukacyjnych uczniów ma
formę średniej ważonej.

b) Obliczenie oceny śródrocznej ( semestralnej ) odbywa się
według poniższej skali

średnia ważona ocena
do 1,25 1
1,25 – 1,74 +1
1,75 – 2,25 2
2,26 – 2,70 +2
2,71 – 3,25 3
3,26 – 3,65 +3
3,66 – 4,25 4
4,26 – 4,60 +4
4,61 – 5,10 5
5,11 – 5,25 +5
od 5,26 6

c. Wagi dla poszczególnych, ocenianych form pracy ucznia

Forma aktywności Waga
Sprawdzian, praca klasowa, test 5
Kartkówka 15min 3
Odpowiedź
ustna 3
Aktywność
na lekcji 2
Rozwiązanie zadania rachunkowego i problemowego 3
Aktywność
poza lekcjami 2
Zadanie domowe 2
Zeszyt przedmiotowy 1
Praca w grupach 1

d. Ocena semestralna jest średnią
ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w każdym semestrze;

Wyświetleń: 830


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.