Katalog

Olga Karczmarek, 2012-06-25
Krasnystaw

Zajęcia artystyczne, Plany pracy

Plan pracy z uczniem uzdolnionym artystycznie w klasach przysposabiających do pracy

- n +

PLAN PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM ARTYSTYCZNIE W KLASACH PDP

Opracowała : Olga Karczmarek


I. CELE I ZAŁOŻENIA PLANU

Celem nadrzędnym pracy z uczniem zdolnym jest stworzenie mu wszechstronnych warunków do indywidualnego rozwoju, budzenie jego zainteresowań i uzdolnień.

Celem wychowawczym takiej pracy jest możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, poprzez kształcenie cech osobowościowych o bardziej całościowym charakterze, postaw, motywacji.

Obserwując aktywność i analizując osiągnięcia uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym stwierdziłam u kilku z nich uzdolnienia i specyficzne zainteresowania w obszarze związanym ze sztuką i tworzeniem.
Opierając się na tym stwierdzeniu praca z uczniem zdolnym w klasach przysposabiających do pracy oparta jest o rozwijanie jego zdolności i zainteresowań w artystycznych: plastycznych i rękodzielniczych.
Są to działania nastawione na:
- stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań artystycznych
- pobudzanie wyobraźni, fantazji i kreatywności uczniów
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy
- doskonalenie umiejętności manualnych i motoryki małej
- kształcenie pomysłowości
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności
- przygotowanie uczniów do udziału konkursach i wystawach.

Podejmowanie tych działań umożliwia uczniom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Wpływa na rozwój ich osobowości, umożliwia wypowiedź poprzez ekspresję plastyczną i szeroko rozumiane rękodzieło.

W ramach zajęć przysposobienia do pracy i zajęć pozalekcyjnych rozwijają się talenty i zdolności młodzieży w dziedzinie technik rysunkowych, graficznych, malarskich oraz
technik rękodzielniczych, rozumianych jako sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania.

II. ZADANIA
1. Zapoznanie z materiałem plastycznym, rękodzielniczym, do wyrobów pamiątkarskich.
2. Doskonalenie sprawności manualnej.
3. Rozwijanie sfery sensorycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
5. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.
6. Kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu.
7. Uczenie wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
8. Podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych.
9. Stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne.
10. Spędzania wolnego czasu w sposób twórczy.
III. TEMATYKA

•Poznanie podstawowych terminów: obraz, plakat, kolaż, rękodzieło, przedmiot pamiątkarski, kompozycja
•Tworzenie galerii i wystaw prac uczniów
•Teoria barw, nazywanie barw podstawowych i pochodnych, ciepłych i zimnych
•Zabawy z barwna plamą, kreską, figurą
•Wyrażanie emocji poprzez barwy
•Zabawy plastyczne: rysowanie, malowanie farbami pędzlem i palcami,
wycinanie, wydzieranie, obrysowywanie szablonów, lepienie z masy
solnej, naklejanie, kompozycje przestrzenne
•Tworzenie prac plastycznych i dekoracyjnych inspirowanych muzyką i literaturą
• poznawanie technik w dziedzinie rysunku: rysunek tuszem, węglem, ołówkiem, w dziedzinie malarstwa posługując się farbami akwarelowymi, plakatówkami, akrylami, ,
technikami wodnymi mieszanymi z pastelami, technikami batiku, pasteli, mozaiki
•tworzenie form przestrzennych z materiałów ekologicznych, tektury, ceramiki, mas plastycznych
•poznawanie różnorodność rękodzieła tradycyjnego , techniki wycinanki, wyszywania na
płótnie , malowania szkła ,witrażu , wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
•poznawanie techniki rękodzieła artystycznego współczesnego i wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich oraz praktycznego zastosowania technik:
- decoupage
- scrapbooking
- sashiko
- cardmaking
- techniki komputerowe

IV. METODY

- ze względu na źródło wiedzy: słowne, oglądowe, praktyczne;
- ze względu na sposoby uczenia: podające, problemowo-poszukujące (uczenie się przez odkrywanie), praktyczne (uczenie się przez działanie), ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie)
- metody aktywizujące

V. FORMY PRACY
- zbiorowa zróżnicowana
- zbiorowa jednolita
- zespołowa


VI. ZASADY PRACY

1. Przydzielanie uczniom zdolnym dodatkowych zadań podczas pracy grupowej
lub indywidualnej.
2. Stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali
trudności.
3. Różnicowanie stopnia trudności prac domowych.
4. Stopniowe zwiększanie wymagań.
5. Przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról np. asystenta.
6. Praca pozalekcyjna.
7. Organizacja konkursów i wystaw.

VII. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:
1.Zna różne materiały i techniki plastyczne oraz rękodzielnicze potrafi je wykorzystać w sposób twórczy.
2. Posiada umiejętności plastyczne.
3. Rozwija wrażliwość estetyczną.
4. Jest samodzielny i kreatywny w działaniu.
5. Wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany.
6. Nabywa większej pewności siebie.
7. Posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych.
8. Posiada umiejętności twórczego spędzania wolnego czasu.
9. Umie współpracować w grupie.
Olga Karczmarek


Wyświetleń: 1861


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.