Katalog

Joanna Gaik, 2012-07-23
Zawodzie

Różne, Prezentacje

Transport. Analiza procesu.

- n +

1.Pojęcie transportu
Transport- jest dziedziną gospodarki, zajmującą się przemieszczaniem ludzi, ładunków z jednego miejsca do drugiego. Wykorzystywany jest do tego odpowiedni środek transportu dobrany do zlecenia. Najpopularniejszym rodzajem transportu jest transport samochodowy, który możemy podzielić na krajowy i międzynarodowy. W transporcie kołowym mamy różne typy środków transportowych, w zależności od:
1. Ładowności:
• do 3,5 tony
• do 7,5 tony
• do 12 ton
• do 24 ton
• oraz do przewozów ładunków ponad gabarytowych np. (mostów, konstrukcji stalowych)

2. Zabudowy ładunkowej:
• Bus do przewozu ludzi
• Skrzyniowa do przewozu materiałów budowlanych
• Kurtynowa do przewozu materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne
• Izotermy zapobiegająca szybkim zmianom temperatury podczas transportu.
• Chłodnia do przewozu ładunków, które muszą przebywać w danej temp.
• Kontener do transportu kombinowanego
• Wywrotki do materiałów sypkich.
• Cysterna do materiałów płynnych.
• Silosy do materiałów takich jak cement, pasza dla zwierząt itp.
Głównym celem firmy transportowej jest wykonanie usługi transportowej w jak najkrótszym terminie zapewniając przy tym bezpieczny transport pobranego ładunku.

W moim projekcie zajmę się analizą transportu mrożonych elementów mięsnych- schabu z kością z Zakładów Mięsnych X do chłodni usługowej Y.
2. Opis systemu logistycznego
Cały proces logistyczny zaczyna się od przygotowania produktów, przez jego transport aż do trafienia do miejsca docelowego.
I ETAP: przygotowanie produktów
a)Głównym zadaniem na tym etapie jest odpowiednie przygotowanie elementów mięsnych- schabu z kością. W tym przypadku ma być to mięso mrożone, należy więc przeprowadzić proces mrożenia.

PROCES MROŻENIA ASORTYMENTU W MROŹNI SZOKOWEJ
1.Opis działań
Proces zamrażania przeprowadza się w mroźni szokowej przez około 24 h (w zakresie temperatur -22 do -35 stopni C). Temperatura ta podlega ciągłemu monitoringowi. Asortyment przeznaczony do zamrożenia należy bez zbędnej zwłoki przekazać natychmiast po przeprowadzeniu rozbioru. Elementy mięsa zamrażanego należy ułożyć ściśle w ażurowych pojemnikach plastikowych, a te z kolei ustawić tak, by umożliwić swobodny przepływ zimnego powietrza podczas procesu. Przed załadunkiem do mroźni należy zmierzyć temperaturę wprowadzonego asortymentu. Taką samą czynność należy także przeprowadzić po zakończeniu procesu.

2.Opis działań zapobiegawczych i korygujących
• Przed rozpoczęciem załadunku mięsa zamrażalnie starannie oczyści, usuwając okruchy mięsa i tłuszczu oraz oczyścić parownik ze szronu utrudniającego przenikanie chłodu, pogarszającego skuteczność zamrażania.
• Jeżeli temperatura w pomieszczeniach magazynowych wzrośnie powyżej wyznaczonych granic, następuje automatyczne zwiększenie mocy urządzeń chłodniczych
• W przypadku awarii urządzeń chłodniczych należy zawiadomić brygadzistę i rozwiązać powstały problem techniczny, a także na bieżąco kontrolować jakoś produktów
• Pracownicy biorący udział w procesie technologicznym mają obowiązek przestrzegania zasad higieny pracy.
3.Zakres odpowiedzialności
• Operator mroźni jest odpowiedzialny za prawidłowo przeprowadzony proces zamrażania
• Pracownik odpowiedzialny jest za zgłaszanie do właściciela zakładu i do brygadzisty ekipy naprawczej o zaistniałych awariach systemu chłodzenia
• Pracownicy kontroli jakości odpowiadają za monitorowanie temperatury i kontrolę warunków prowadzenia procesu oraz dokonywanie zapisów
• Brygadzista odpowiada za rozwiązanie ewentualnego problemu technicznego
b) Po upływie określonego czasu i przeprowadzeniu badań stwierdzających, iż dany asortyment jest już odpowiednio zamrożony należy przeprowadzić kolejny etap. Jest nim przepakowanie zamrożonego towaru.


PROCES PRZEPAKOWANIA ZAMROŻONEGO TOWARU
1.Opis działań technologicznych
Zamrożonych asortyment wyjąć pojemników plastikowych i przeprowadzić ocenę wizualną zamrożonych bloków. Następnie należy je przepakować do worków foliowych i ułożyć na palecie. Każda paleta musi być foliowana i ściągnięta taśmą celu wzmocnienia. Ponadto każda z nich musi być oznakowana etykietą( wzór znajduje się poniżej).
2.Opis działań zapobiegawczych i korygujących
Przed przystąpieniem do procesu przepakowywania należy zapewnić sobie niezbędną ilość palet, worków foliowych i folii. Po wyjęciu zamrożonych elementów z pojemników, pracownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu czystości powierzchni zamrożonego bloku, gdy stwierdzono zabrudzenie należy je usunąć poprzez wycięcie. Podczas wykonywania czynności przepakowywania pracownicy zobligowani są do zachowania zasad higieny pracy. Przepakowanie wyjętego z mroźni szokowej asortymentu należy przeprowadzić szybko, by nie dopuścić do rozmrożenia produktów. Dotyczy to także kwestii przerw lub nieobecności pracowników. Zapakowane i foliowane palety nie mogą być przetrzymywane zbyt długo w pomieszczeniu przeładunków, a temperatura w tym właśnie pomieszczeniu podlega stałemu monitoringowi.
3.Odpowiedzialność
• Brygadzista odpowiada za nadzór nad poprawnością przepakowania zamrożonych bloków , a także odpowiada za rozwiązanie ewentualnego problemu technicznego
• Pracownik zobowiązany jest do powiadomienia brygadzisty o awarii i wystąpieniu nieprawidłowości
• Pracownicy kontroli jakości odpowiadająca monitoring temperatury
• Właściciel podejmuje decyzję o działaniach w stosunku do wadliwej partii produktów

Europalety - Palety Euro
Są to palety o wymiarach o wymiarach 1200×800 przeznaczone głównie do przewozu oraz do magazynowania towaru wszelkiego rodzaju, wykonane z drewna. Europalety są tak zaprojektowane, aby można było je łatwo podnosi za pomocą wózków widłowych, również ich wymiary bez problemowo pasują do transportu oraz magazynów.Etykieta umieszczana na każdej palecie:
ZAKŁADY MIĘSNE X
DATA UBOJU ………………….
DATA MROŻENIA …………………
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA 12 m-cy
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA -18°C
SCHAB Z/K
WAGA BRUTTO ............. KG.
WAGA NETTO .......... KG.
II ETAP: Znalezienie odpowiedniego transportu

Znalezieniem odpowiedniego transportu zajmuje się dział spedycji. W celu załatwienia transportu osoba odpowiedzialna tworzy zlecenia transportowe, wystawiane następnie na ,,giełdę transportową”, na zleceniu tym zostaje opisany rodzaj transportu potrzebny do przewiezienia ładunku, a także jego trasa. Zainteresowane firmy kontaktują się ze zleceniodawcą i ustalają szczegóły zlecenia, tj. : wynagrodzenie, termin wykonania, godziny załadunku i rozładunku.
W moim przypadku musimy szczegółowo określić parametry samochodu, gdyż musi to być ciężarówka-chłodnia. Samochód ten musi być odpowiednio przystosowany do przewozów produktów zamrożonych. Ponadto przed załadowaniem danego asortymentu kierowca tegoż pojazdu musi go schłodzić do temperatury – 18 stopni C i utrzymywać ją przez cały transport aż do rozładunku .


III ETAP: Załadunek towaru
Firma transportowa przysyła pojazd zgodnie z godziną załadunku ustaloną na zleceniu transportowym.


PROCES EKSPEDYCJI
1.Opis przeprowadzanych działań
1. Część ładunkową samochodu należy wychłodzić do temperatury -18 stopni
2. Podstawić samochód z otwartymi drzwiami części ładunkowej pod stanowisko załadunku.
3. Podnieść ,,bramę” i sprawdzić czy jest całkowicie otwarta oraz czy pojazd stoi na właściwym miejscu oparty o gumowe zderzaki.
4. Opuścić rampę przeładunkową.
5. Dostarczyć produkty do pomieszczenia ekspedycji za pomocą wózka paletowego.
6. Przeprowadzić pomiar temperatury.
7. Przeprowadzić ocenę organoleptyczną.
8. Wózkiem widłowym załadować produkt na samochód.
9. Zabezpieczyć produkt przed przemieszczeniem w części ładunkowej samochodu chłodni.
10. Podnieść rampę przeładunkową.
11. Zamknąć bramę na stanowisku załadunku.
12. Zamknąć drzwi części ładunkowej samochodu chłodni.
2.Opis działań zapobiegawczych i korygujących
Załadunek należy wykonać w jak najkrótszym czasie niezbędnym do wykonywania wszystkich czynności, w czasie przerw produkcyjnych produkt nie może przebywać w pomieszczeniu ekspedycji, a także gdy brama załadunkowa jest otwarta. Asortyment przeznaczony do ekspedycji należy wprowadzić do pomieszczenia ekspedycji dopiero po sprawdzeniu czy brama jest całkowicie otwarta i czy pojazd stoi na właściwym miejscu oparty o gumowe zderzaki. Temperatura w tym pomieszczeniu jest systematycznie kontrolowana. W przypadku upadku tusz, elementów zasadniczych, tłuszczów, podrobów należy oczyścić je przez wykrawanie. W przypadku gdy zabrudzenie jest znaczne przekazać je do konfiskat. Awarie techniczne podnoszonej bramy, rampy przeładunkowej, czy też niedostateczne wychłodzenie części ładunkowej samochodu zobowiązują do przerwania załadunku i usunięcia awarii. Podczas wykonywania wszelkich czynności pracownicy zobligowani są do zachowania zasad higieny pracy.

3. Odpowiedzialność
• Brygadzista odpowiada za nadzór nad poprawnością przeprowadzenia ekspedycji, czyli przeprowadzenie oceny organoleptycznej, pomiaru temperatury produktów przeznaczonych do ekspedycji, wypełnienie odpowiednich formularzy, a w czasie awarii za rozwiązanie problemu technicznego.
• Kierowca odpowiada za wychłodzenie części ładunkowej samochodu-chłodni.
• Pracownik zobowiązany jest do powiadomienia brygadzisty o awarii i wystąpienie nieprawidłowości.
• Pracownicy kontroli jakości odpowiadają za monitoring temperatury i kontrolę warunków ekspedycji.
• Właściciel podejmuje decyzje o działaniach w stosunku do wadliwej partii produktów.Wózek paletowy- służy głownie do przemieszczania ładunków na krótkich dystansach oraz podnoszenia ich na wysokość do 20 cm. Długość wideł 115 cm, udźwig; 2 tony.

Wózek widłowy- pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie .

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności związanych z załadowaniem asortymentu i bezpiecznym odjechaniem pojazdu, brygadzista ma obowiązek wydać dokumenty potwierdzające wydanie z magazynu partii towaru z podanym adresem rozładunku oraz ciężarem tegoż ładunku.HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY
dla mięsa niepodanego rozbiorowi , mięsa poddanego rozbiorowi oraz dla przetworów mięsnych,mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, produktów jajczarskich , wprowadzanych na rynek.

Nr …………………………..

Nazwa i adres wystawiającego: Zakłady Mięsne X
Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu: PL……………….. WE...........................................
Zakład zakwalifikowany do prowadzenia sprzedaży :1
- na rynek Unii Europejskiej
 na rynek innych państw: Azerbejdżan, Tadżykistan, Kazachstan, Mołdawia, Hongkong, Wietnam, Turcja, Chorwacja , Turkmenistan, Ukraina, ..........
(nazwa państwa)
- na rynek krajowy
Opis towaru: SCHAB Z/K
Data uboju/numer partii: ………….
Termin przydatności do spożycia ………………………………
Temperatura składowania: - 18 °C
Rodzaj opakowań: .....PALETY,
Ilość opakowań/ Waga netto: ………………../………………kg netto
Miejsce pozyskania/przetworzenia/składowania/1:Zakłady Mięsne X
Data wysyłki i miejsce przeznaczenia: …………..CHŁODNIA SKŁADOWA Y
Rodzaj środka transportu i jego numer rejestracyjny: ………………………….
Dane dotyczące procesu technologicznego, norm jakościowych i produkcyjnych oraz stosowanych przez producenta systemów kontroli jakości :
.............................................system HACCP................................................................................................

………………………………………………… …………………………………….
(miejscowość, data i godzina wystawienia) (pieczęć i podpis)
IV ETAP: Transport ładunku na miejsce rozładunku
Po podpisaniu przez kierowcę dokumentów potwierdzających załadunek towaru to właśnie on jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i dostarczenie w nieuszkodzonym stanie i wyznaczonym terminie na miejsce dostawy.
V ETAP: Rozładunek towaru w miejscu docelowym
Po przybyciu transportu na miejsce rozładunku pracownicy chłodni przeważają towar, pracownik kontroli jakości sprawdza jakość towaru oraz jego temperaturę. Pracownik przyjmujący towar przekazuje informacje odnośnie wag i asortymentu przyjętego towaru do biura. Tam odpowiedzialna osoba sporządza dokument Pz- przyjęcie towaru i przekazuje go kierowcy. Po rozładowaniu towaru firma transportowa jest zobligowana do wystawienia FV z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi zdanie ładunku w miejscu przeznaczenia.


Wyświetleń: 1320


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.