Katalog

Monika Zielińska , 2012-09-20
Włocławek

Awans zawodowy, Zadania

opis i analiza pkt 3

- n +

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu

Ważną rolą w funkcjonowaniu placówek odgrywają nauczyciele młodzi, niedoświadczeni. Zaczynając pracę są na ogół pełni zapału, którym starają się nadrobić brak doświadczenia. Tymczasem między innymi od ich pracy zależy, jak postrzegana będzie w świadomości szkoła, jaki wysoki będzie w niej poziom nauczania, jakie duże będą problemy wychowawcze oraz jaki komfort pracy będą mieli pozostali nauczyciele.
Od początku mojej pracy starałam się współpracować z nauczycielami, korzystać z ich pomocy i wskazówek. Początkowo to ja się uczyłam, jednak
z upływem czasu sama nabrałam doświadczenia i posiadłam pewne umiejętności,
z którymi mogłam się dzielić z innymi.
W pierwszym roku stażu pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty bibliotekarza, w drugim roku stażu nauczyciela stażysty świetlicy,
a w trzecim roku nauczyciela pedagoga ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pierwszym zadaniem była moja pomoc przy przygotowaniu planu rozwoju zawodowego dostosowanego do potrzeb naszej szkoły. Na początku września zawarłyśmy kontrakt – umowę dotyczącą współpracy w okresie stażu. Określone
w nim zostały cele i zadania do realizacji, obowiązujące zasady i normy. Zgodnie
z opracowanym kontraktem i planem pracy zapoznawałam swoje podopieczne
z dokumentacją szkoły, w celu dokładnego poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki oraz zasadami prowadzenia dokumentacji.
Udzielałam konsultacji dotyczących zasad redagowania planu rozwoju zawodowego i dokonywałam jego oceny. Wskazywałam stosowne akty prawne, dostarczałam odpowiednie materiały.
Pomagałam w opracowywaniu sprawozdania z zaplanowanych działań. Wspólnie analizowaliśmy poszczególne zagadnienia dotyczące awansu, dyskutowałyśmy i wyjaśniałyśmy wątpliwości. Podsuwałam swoim podopiecznym najnowsze informacje dotyczące przebiegu stażu (np. cykl z „Głosu nauczycielskiego”).
Na bieżąco obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli będących pod moją opieką i omawiałam je, a także umożliwiałam obserwację swoich zajęć,
z których nauczyciele robili notatki i formułowali wnioski.
Dzieliłam się swoim doświadczeniem w zakresie form, metod pracy, przygotowania i prowadzenia zajęć, pisania scenariuszy.
Systematycznie kontrolowałam dokumentację nauczycieli stażystów – konspekty, rozkłady materiału, notatki z realizowanych przedsięwzięć, wspólnie rozwiązywałyśmy problemy, wymieniałyśmy się doświadczeniem i wiedzą. Zapoznawałam je z literaturą, która posłużyła do przygotowania uroczystości szkolnych, konkursów szkolnych oraz wzbogacenia warsztatu pracy.
W okresie stażu moje podopieczne aktywnie uczestniczyły w edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych działaniach szkoły. Doskonaliły swój warsztat pracy. Pogłębiały wiedzę merytoryczną i metodyczną przez uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz przez samokształcenie. Zdobytą wiedzę wykorzystały z powodzeniem w praktyce.
Podopieczne chętnie brały udział w imprezach organizowanych przez doświadczonych nauczycieli i poszukiwały pomysłów i rozwiązań dla siebie.
Podsumowaniem opieki był opracowanie przeze mnie projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli, ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.
Funkcja opiekuna stażu jest dla mnie cennym doświadczeniem, możliwością przekazania zdobytej wiedzy w okresie pracy zawodowej oraz stanowiło wyróżnienie dyrektora szkoły dla mojej pracy jako nauczyciela bibliotekarza.

Efekty: Zapewnienie młodemu nauczycielowi pomocy w planowaniu
i podejmowaniu zadań związanych z rozwojem zawodowym, pogłębienie
i utrwalanie wiedzy na temat dokumentów regulujących pracę szkoły i awans zawodowy, doskonalenie umiejętności weryfikowania i wprowadzania nowych rozwiązań pracy własnej i podopiecznych.
Dzięki powyższym działaniom moje podopieczne nauczyły się planować, realizować i analizować swoje działania, wykazały umiejętność współpracy
z innymi nauczycielami.
Odpowiedzialność za kształcenie postawy nauczyciela mobilizowała mnie
do poszukiwania nowych rozwiązań i refleksji nad dotychczasowymi metodami pracy. Pełnienie funkcji opiekuna stażu wpłynęło na wzbogacenie mojego doświadczenia, dostarczyło mi wiele satysfakcji w kontaktach z twórczymi i pełnymi entuzjazmu nauczycielami oraz pomogło w realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


2. Przeprowadzenie lekcji otwartych

Jedną z rzeczy, która wyzwala w nas, nauczycielach większą motywację do działania są lekcje otwarte. To jedna z form sprawdzenia nauczycielskich kompetencji służących dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.
Pierwszą z lekcji otwartych przeprowadziłam w dniu 4 maja 2010 roku
w klasie II A, której temat brzmiał: „Przekazywanie życia”. Celem tej lekcji było uświadomienie uczniom dwóch najistotniejszych celów współżycia jakimi są prokreacja i wyrażanie miłości, powtórzenie wiadomości dotyczących anatomii układu płciowego żeńskiego i męskiego oraz uświadomienie uczniom faktu,
że życie człowieka rozpoczyna się od poczęcia.
Na początku rozdałam uczniom ankiety na temat płciowości, którą po wypełnieniu wspólnie przeanalizowaliśmy. Następnie metodą „burza mózgów” przedstawiliśmy pojęcie „prokreacji”.
Za pomocą plansz dydaktycznych przypomniałam uczniom budowę żeńskiego i męskiego układu rozrodczego, następnie omówiłam proces zapłodnienia i wędrówkę zarodka do macicy.
Kolejny etap lekcji zaskoczył zarówno uczniów jak i obserwujących nauczycieli. W części tej zademonstrowałam modele dziecka w kolejnych fazach życia prenatalnego. Każdy z uczestników zajęć mógł wziąć do ręki taki model i dokładnie obejrzeć. Uczniowie byli bardzo zdziwieni jak się dowiedzieli, że oni też tacy kiedyś tacy byli. Niektórzy byli bardzo wzruszeni. Podczas gdy uczniowie oglądali modele dzieci omawiałam kolejne fazy życia poczętego człowieka oraz jak ważna jest higiena i dieta w okresie ciąży.
Na zakończenie zajęć odpowiadałam uczniom na zadawane przez nich pytania: co to jest trymestr, co to okres prenatalny, ile kobieta przybiera na wadze podczas ciąży, metody planowania dzieci itp.
Uświadamiałam uczniom jak ważny jest dialog z dzieckiem już od poczęcia, gdyż psychologia prenatalna zajmująca się rozwojem psychicznym płodu zaleca jak najwcześniejsze próby nawiązania kontaktu z dzieckiem w łonie matki, gdyż zaspakaja to potrzebę miłości maleństwu, daje mu poczucie bezpieczeństwa (głaskanie po brzuchu, rozmawianie, śpiewanie, słuchanie muzyki).
Wśród obserwujących byli nauczyciele kontraktowi i mianowany. Z arkusza ewaluacyjnego, jaki wypełniali nauczyciele wynikało, iż przebieg i zastosowane metody zostały wysoce ocenione przez obserwatorów. Podkreślano też bardzo dobrą współpracę z uczniami i bardzo dobrą atmosferę na zajęciach.
Drugą lekcję otwartą przeprowadziłam w dniu 4 lutego 2012 roku
w obecności trzech osób. W gronie nauczycieli było dwoje kontraktowych i jeden mianowany. Temat lekcji brzmiał: „Stop cyberprzemocy”. Celem tej lekcji było zwrócenie uczniom uwagi na zjawisko cyberprzestępczości oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców.
Zajęcia ta zostały przeprowadzone w bibliotece wyposażonej w sprzęt komputerowy, gdyż do przeprowadzenia lekcji wymagany był sprzęt umożliwiający odtworzenie filmu, pobranego ze strony www.dzieckowsieci.pl
Na początku zajęć poinformowałam uczniom, że zajęcia będą dotyczyć bezpieczeństwa związanego z użyciem Internetu i telefonów komórkowych.
Po krótkim wstępie poprosiłam uczniów o obejrzenie filmu „Stop cyberprzemocy” przedstawiającego przypadek przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. Po obejrzeniu filmu zaprosiłam uczniów do dyskusji, której celem było wskazanie specyfiki cyberprzemocy i jej konsekwencji dla ofiary.
Podczas kolejnego etapu lekcji podzieliłam uczniów na grupy i każdej z nich przekazałam kartkę z opisaną historią cyberprzemocy (metodą analiza historii). Zadaniem każdej z grup było opracowanie odpowiedzi na pytania; jak się czuła bohaterka prezentowanej historii i co mogło się z nią dalej dziać? Jak powinna się zachować ofiara prezentowanej historii? Następnie poprosiłam wybrane osoby
z każdej z grup, aby przeczytały swoje odpowiedzi.
Na zakończenie prezentowałam uczniom stronę: www.helpline.org.pl
i pokazałam jak za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu zgłosić przypadek cyberprzemocy.
Arkusze ewaluacyjne wykazały, że i ta lekcja podobała się obserwującym ją. Również w tym przypadku określano dobrą atmosferę i dobre przygotowanie prowadzącej oraz aktywne uczestnictwo uczniów podczas zajęć.
Dodatkową elementem, który składał się na tę lekcję otwartą było wykonanie wystawki na tablicy korkowej na temat CYBERPRZEMOCY oraz gazetki w gablocie szklanej „Bezpieczeństwo w Internecie”, którą uczniowie
i obserwujący lekcję nauczyciele mogli obejrzeć po zakończonych zajęciach.
Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli bez wątpienia wiązało się z dużym stresem, ale jednocześnie sprawiło, że bardziej uważnie przyjrzałam się własnemu przygotowaniu się do zajęć, a następnie sposobowi ich prowadzenia. Ponadto uwagi, jakie obserwujący mówili o przebiegu lekcji, pomogły mi dostrzec dobre i słabe punkty mojego warsztatu pracy i mojego sposobu.
Moim zdaniem zajęcia otwarte ułatwiają stworzenie atmosfery szczerości, zaufania, zrozumienia i radości. W czasie tych spotkań ugruntowują się stosunki interpersonalne, a także otwarta komunikacja pomiędzy uczestnikami.

Efekty: Podniesienie jakości pracy szkoły, doskonalenie oraz pogłębianie wiedzy
i umiejętności, poznanie mocnych i słabych stron swojej pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią, podniesienie poczucia swojej wartości, wyjście
na przeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym, wymiana doświadczeń, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.


3. Opracowanie i opublikowanie artykułów

Wiedza jest podstawą racjonalnego i skutecznego działania człowieka. Uczymy się nie tylko po to, aby wiedzieć, ale po to, aby, aby lepiej działać. Rzetelna wiedza powinna być przekazywana nie tylko uczniom, ale również nauczycielom.
W zakresie swojej pracy zawodowej wielokrotnie odczuwałam potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i w tym celu opracowałam i opublikowałam dwa obszerne artykuły.
„Metody aktywizujące na zajęciach z edukacji czytelniczo – medialnej”
to artykuł zawierający 26 stron, który poszerza zagadnienia z metod, które nauczyciele stosują na swoich lekcjach. Artykuł ten zawiera następujące działy: wstęp, definicję metod aktywizujących, rodzaje metod: burza mózgów (fabryka pomysłów), dyskusja, debata (za i przeciw), drzewko decyzyjne, meta plan, mapa mentalna, sposoby ewaluacji: ankiety, rundka wypowiedzi, rysunek: „tego bym sobie życzył, tego bym sobie nie życzył” oraz scenariusze z udziałem metod aktywnych: „Z encyklopedią na ty”, „Reklama jako źródło informacji”, „Książka jako źródło informacji”.
Artykuł ten przekazałam do biblioteki szkolnej, następnie został opublikowany w kwartalniku „INFOCEN. Forum edukacyjne” Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Można go również przejrzeć na stronie internetowej tejże placówki: www.kpcenwloclawek,pl, na stronie internetowej www.bibliotekawszkole.pl oraz naszej szkoły: www.gimn4.pl/biblioteka/artykuły
Drugi artykuł poświęciłam „Biblioterapii”, z uwagi na to, że trudy życia codziennego, choroby i stresy powodują, że ludzi potrzebujących wsparcia psychicznego jest coraz więcej. Dotyczy to również młodzieży szkolnej, która nie radzi sobie z codziennymi problemami.
Artykuł ten, zawierający 28 stron podzieliłam na 4 części: Wprowadzenie, Biblioterapia – opis pojęcia, Scenariusze zajęć z zastosowaniem biblioterapii: „Czy warto rezygnować z marzeń?”, „Magiczne miejsca w książce Hobbit J.R.R. Tolkiena”, „Poradzę sobie ze złością”, „Przezorność i uczynność”, „Chcemy mieć przyjaciół”.
Artykuł ten przekazałam również do biblioteki szkolnej, można go również przeczytać i wydrukować na stronie internetowej naszego gimnazjum oraz został opublikowany w kwartalniku „INFOCEN. Forum edukacyjne” Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku nr 61. Można go również przejrzeć na stronie internetowej tejże placówki: www.kpcenwloclawek,pl
Do napisania i opublikowania tychże artykułów skłoniła mnie chęć podzielenia się wiedzą zdobytą w czasie wieloletniej praktyki zawodowej
z pozostałymi nauczycielami, ponieważ uważam, że dobrą formą jest właśnie przekazywanie tych artykułów w celu ich dalszego wykorzystywania.

Efekty: poszerzenie oferty biblioteki szkolnej poprzez nowe artykuły, które mogą być pomocne w pracy nauczycielskiej oraz satysfakcja z możliwości dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami.
Korzyścią płynącą z opublikowania tych artykułów, szczególnie na stronach internetowych jest fakt, że mogłam podzielić się tą wiedzą z innymi nauczycielami nie tylko we Włocławku, ale w każdym zakątku naszej Ziemi w dobie tak szybkiego postępu technologicznego Internet trafia do wielu domów.


4. Biblioteka szkolna – centrum informacji i potrzebnych materiałów

Jednym z ważniejszych zadań biblioteki szkolnej jest wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dlatego też bibliotekarz szkolny powinien wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.
Podczas mojej pracy nauczycielskiej nagromadziłam w segregatorach (teczkach) sporą ilość zdjęć, ilustracji, haseł literowych na gazetki, scenariuszy zajęć czy uroczystości.
Nauczyciele często zwracali się do mnie z prośbą o materiały na gazetki. Postanowiłam swoje zasoby udostępniać innym. Stworzyłam w bibliotece tematyczne teczki, zawierające materiały o poetach, pisarzach, hasła literowe
na gazetki, gotowe gazetki, np. o Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, Internecie itp.
Nauczyciele przychodzący do biblioteki mieli możliwość w teczkach znaleźć potrzebne im materiały i z nich skorzystać. Dodatkowo prosiłam nauczycieli
i pilnowałam, aby sami dostarczali do biblioteki ciekawe materiały, które mogą służyć innym. Wymagało to ode mnie sporego wkładu obserwacji tego, co robią inni, posługiwania się z technikami komunikacji, by dzielili się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi.
Od dłuższego czasu gromadziłam informacje na temat awansu zawodowego nauczycieli. W miarę gromadzenia materiałów oraz widząc zainteresowanie
i kłopoty moich koleżanek z realizacją stażu postanowiłam wyszukiwać
i udostępniać zgromadzone materiały wszystkim potrzebującym. Na początku tematyka „awansowa” obejmowała tylko dwie teczki, lecz w tej chwili obejmuje trzy grube segregatory poświęcone poszczególnym stopniom awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany. W teczkach tych umieszczałam i umieszczam nadal akty prawne dotyczące awansu, przykładowe plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, cykl odpowiedzi z Głosu Nauczycielskiego „Awans zawodowy”. Wiadomości tam opisane przybliżają – nauczycielom ubiegających się o kolejny stopień – drogę, którą trzeba przemierzyć, aby uzyskać wyczekany stopień „awansowy” wyższy.
Służyłam też indywidualną pomocą wszystkim nauczycielom, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę komputerową. Każdy kto miał jakikolwiek problem
w zakresie korzystania z komputera i nie tylko znalazł we mnie wparcie i pomoc (pomagałam zredagować pismo w komputerze, zaprojektować dyplomy, znaleźć odpowiednie strony internetowe, zapisać je na płytę CD/DVD lub pendrive’a.

Efekty: Dzielenie się wiedzą i posiadanym doświadczeniem z nauczycielami innych przedmiotów daje mi wiele satysfakcji. Czuję, że jestem potrzebna i bardzo chętnie udzielam wszelkiej pomocy, gdyż więcej radości jest w dawaniu, aniżeli braniu. Natomiast pomoc nauczycielom umacnia współpracę między nimi.

Wyświetleń: 8820


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.