Katalog

Justyna Krukowska, 2012-10-10
Lublin

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Cały plan należy wykonać w tabeli, odpowiednio: Lp., Zadania rozwojowe, Formy realizacji, Termin, Dokumentowanie efektów.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Kształtowanie postaw etycznych wśród wychowanków.  Spotkania na temat uzależnień.
 Warsztaty z terapeutami z poradni przeciwuzależnień
 Kształtowanie wartości uniwersalnych: szacunek, godność, patriotyzm/
Czas trwania stażu. Zaświadczenia.

Konspekty zajęć

Wpisy w księdze protokołów.

Plan, sprawozdania z pracy.
2. Budzenie aktywności kulturalnej wśród wychowanków poprzez udział w różnych formach kultury.  Organizowanie wyjść dydaktyczno – wychowawczych do kina, muzeum, teatru.

 Organizowanie wycieczek krajoznawczych dla wychowanków Czas trwania stażu Karty wycieczek
3. Praca z uczniem zdolnym.
Efektywna praca z uczniem mającym zalecenia lub orzeczenia z PPPP.  Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez wdrażanie
i aktualizację autorskiego programu wzbogacanie wiedzy dotyczącej efektywnej nauki
 Opracowanie wspólnie z wychowawcami kart diagnostycznych, zawierających zakres dostosowań dla poszczególnych wychowanków mających trudności w uczeniu się,
 Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie
i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
 Współpraca z rodzicami wychowanków, zwracanie uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze.
Czas trwania stażu.








Zgodnie z harmonogramem zebrań rodziców, indywidualne konsultacje. Gromadzenie dokumentów.















§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela - wychowawcy.  Opracowywanie
dokumentów, przygotowanie prezentacji multimedialnych.
 Zamieszczanie na stronie internetowej placówki informacji
na temat imprez i uroczystości organizowanych na terenie placówki.
 Wykonywanie dyplomów, zaproszeń oraz elementów dekoracyjnych,
 Gromadzenie materiałów
z Internetu przydatnych w pracy wychowawczej.
 Motywowanie wychowanków
do korzystania z programów multimedialnych.
Przeprowadzenie cyklu zajęć
w pracowni komputerowej dla pierwszoklasistów. Czas trwania stażu. Przykładowe dokumenty
i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.




Zaświadczenie administratora szkolnej pracowni komputerowej, scenariusze zajęć.





§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Prowadzenie zajęć
dla zainteresowanych nauczycieli.
 Opracowanie konspektów zajęć, udostępnianie własnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów szkoleniowych ze szkoleń z innymi nauczycielami – wychowawcami. Czas trwania stażu. Konspekty zajęć.
Stworzenie banku scenariuszy zajęć.
2. Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego".
 Przygotowanie planu
i przesłanie na strony internetowe.
XI 2012 rok. Publikacja w Internecie.
3. Przygotowanie rady szkoleniowej w oparciu
o materiały i wiadomości zdobyte podczas uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego.  Przygotowanie materiałów oraz referatu. IV. 2014rok Protokół Rady Wychowawczej, referat



§8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Opracowanie i koordynowanie działań związanych
z wdrożeniem autorskiego programu „Start w dorosłe
i samodzielne życie”.
 Spotkania uczestników programu.
 Opracowywanie problemu priorytetowego oraz przygotowywanie zakresu działań.
 Praca podczas zajęć wychowawczych,
 Metoda dyskusji, praktycznego działania,
 Włączanie do współpracy innych nauczycieli – wychowawców
 Ewaluacja. Czas trwania stażu. Ewaluacja programu
i zamieszczanie informacji
na stronie internetowej placówki.





§8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Wzbogacanie oferty działań dydaktyczno- wychowawczych szkoły
 współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury ( kino, muzeum, filharmonia, teatr )
Czas trwania stażu. Karta wycieczek, zdjęcia
2. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym  Przygotowanie imprezy plenerowej. Zorganizowanie festynu integracyjnego „Bądź bezpieczny
i zdrowy”.
 Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym.
 Przygotowanie wychowanków do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole. VI 2013 Zdjęcia, publikacje
na stronach internetowych placówki.
3. Organizowanie konkursu międzyinternackiego.
 Opracowanie regulaminu konkursu oraz przygotowanie kolejnych edycji
IV.2014
IV 2015
Zdjęcia, publikacje
na stronie internetowej placówki, podziękowania.
4. Udział w akcjach charytatywnych  Przeprowadzenie zbiórki nakrętek, baterii, itp. Cały okres stażu
Potwierdzenie udziału
w akcjach charytatywnych.

§8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
 Współpraca z Policją (prelekcje, pogadanki)
 Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy osobom jej potrzebującym (MOPR, MOPS)
 Współpraca z pedagogiem szkolnym
 Współpraca z psychologiem
 Współpraca z pracownikami Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego (spotkania z ratownikami dotyczące profilaktyki zdrowia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 Czas trwania stażu. Wpisy w dzienniku, zdjęcia
2. Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych nauczyciela – wychowawcy w celu integracji grupy internackiej, rozwoju i zapobiegania patologiom.





.  Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z rodzicami, pedagogiem).
 Zapoznanie się z opinią poradni, zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.. Cały okres stażu Wpisy w dzienniku.
§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Przeanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania
i rozwiązania problemów wychowawczych  Zapoznanie się z opinią poradni, zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.
 Współpraca z rodzicami. Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z rodzicami, pedagogiem).
 Pomoc koleżeńska.
 Wywiad środowiskowy
 Ustalenie metod pracy i form pomocy.
 Analiza efektów podjętych działań. Czas trwania stażu. Opis i analiza przypadku.

Wyświetleń: 954


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.