Katalog

Sylwia Glijer, 2012-10-29
Tarnobrzeg

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr ……………..
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w ………….
Imię i nazwisko dyrektora: mgr ………………
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr …………….
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2012
2.Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Wrzesień
2012
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli.

Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi i omówienie zajęć.
Cały okres stażu
4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
i dyrektora szkoły.

Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, konsultacja
z opiekunem stażu, ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.
Cały okres stażu
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, kart hospitacyjnych.
Cały okres stażu
6.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, udział
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki i problematyki wychowawczej uczniów.
Cały okres stażu
7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć. Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Opracowywanie planów pracy, rozkładów materiału.
Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
Cały okres stażu
8.Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno – pedagogicznych.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, dyplomów, zaproszeń itp.
Tworzenie kroniki szkolnej.
Cały okres stażu
9.Udział w życiu kulturalnym szkoły. Aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
Przygotowywanie dekoracji i gazetek ściennych.
Cały okres stażu
10.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
Zgodnie z potrzebami szkoły i prowadzonymi w szkole projektami.
Cały okres stażu
11.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnieniem zmian i modyfikacji.
Maj 2015
12.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z wymaganą dokumentacją.
Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji.
Maj 2015

§7.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

13.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami.
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
Cały okres stażu
14.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów chętnych.
Konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce.
Przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów.
Organizowanie uroczystości klasowych.
Przygotowywanie uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez, dyskotek, ognisk, wspólnych wyjazdów i wyjść.
Cały okres stażu
15.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
Udział w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

16.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, rozkładów materiału, planów pracy, itd.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy), dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń itp.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci.
Pomoc w redagowaniu strony internetowej szkoły.
Tworzenie cyfrowego reportażu fotograficznego z życia szkoły.
Cały okres stażu
17.Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu i doskonaleniu pracy własnej.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Konsultacje z nauczycielem informatyki.
Cały okres stażu
18.Publikacje w Internecie Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
Październik 2012

§ 7.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej realizowanych zadań przez nauczyciela.

19.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej.
Cały okres stażu
20.Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Pedagogizacja rodziców.
Przeciwdziałanie konfliktom, integrowanie grupy.
Rozmowy wychowawcze z uczniami.
Indywidualizacja pracy uczniów, dobieranie form i metod w zależności od potrzeb ucznia.
Stosowanie metod aktywizujących uczniów.
Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań RP.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
aż.
21.Poznawanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty.
Analiza podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.
Cały okres stażu
22.Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
Cały okres stażu


Zatwierdzam do realizacji:


Wyświetleń: 1049


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.