Katalog

Małgorzata Kowalska-Tuszyńska, 2012-11-12
Lipno

Język polski, Projekty edukacyjne

"Nasza szkoła w świecie poezji" - szkolny projekt edukacyjny.

- n +

Projekt edukacyjny „Nasza szkoła w świecie poezji”
Opracowała: mgr Małgorzata Kowalska-Tuszyńska

WSTĘP
Projekt edukacyjny „Nasza szkoła w poezję ubrana” – skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr ….. w …………. – przewiduje działania objęte od ……… roku do ……….. roku. Powstał on w oparciu o moje doświadczenia edukacyjne w zakresie nauczania języka polskiego oraz wyniki sprawdzianów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów, z których wynika obniżona zdolność poprawnego pisania, posługiwania się literackim językiem ojczystym.
W toku nauczania języka polskiego w klasach IV-VI bardzo często zachęcałam uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy. Uczniowie analizując i interpretując teksty poetyckie wyróżniają podmiot liryczny, wskazują i określają funkcje środków poetyckich. Korzystają przy tym ze słownika języka polskiego, frazeologicznego lub wyrazów bliskoznacznych – co wpływa na poszerzenie ich biernego i czynnego słownika. Chcąc urozmaicić im pogłębianie wiedzy w tym zakresie założyłam, iż ten obowiązek przyswajania wiadomości połączę z zabawą, którą da im tworzenie autorskich utworów lirycznych w ramach, zaplanowanych na rok szkolny ……….., konkursów poetyckich, które pokażą, zaprezentują ich umiejętności budowy, znajomości elementów znamiennych dla tekstów poetyckich. Uczniowie będą mieli okazję, na zasadzie rywalizacji, tworzyć autorskie teksty liryczne: rymowanki, limeryki, wiersze, co – zakładam – będzie doskonałym sprawdzeniem tego, czy potrafią swoją wiedzę teoretyczną, zdobytą na lekcjach języka polskiego, wykorzystać w praktyce – czy potrafią operować podstawowymi środkami stylistycznymi, znajomością wyrazów bliskoznacznych, czy odpowiednio tworzą rymy itp.
Tematykę projektu zamknęłam w jeden, wspólny temat: „Nasza szkoła w świecie poezji”, chcąc tym samym zwrócić uwagę uczniów na ich przynależność z tym miejscem, które – z perspektywy czasu – będzie stanowić ich indywidualne wspomnienie o szkole podstawowej. Pragnę, by uczniowie pozytywnie postrzegali miejsce, z którego czerpią wiedzę, przysposabiają umiejętności. Dlatego chcę, aby – poprzez identyfikację ze szkołą – umiejętnie, poprawnie echo o niej „ubrali” w słowa, zamknęli w poezję.
Uwieńczeniem pracy uczniów będzie stworzenie wystawy rymowanek, limeryków, wierszy ich autorstwa, która przyozdobi aulę podczas Święta Szkoły – maj ………. r., wcześniej jednak wykorzystam utwory ich autorstwa w prezentacji multimedialnej reprezentującej Szkołę, przygotowanej na uroczystość Drzwi Otwartych (………….. r.).
Myślę, że realizacja projektu będzie dla uczniów ciekawym zadaniem i – jednocześnie – wyzwaniem dla ich umiejętności w posługiwaniu się słowem pisanym, w tworzeniu tekstów lirycznych.
CEL OGÓLNY
Podniesienie kompetencji językowych uczniów klas IV-VI.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
• korzysta z różnych źródeł wiedzy (Internet, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik frazeologiczny),
• poszerza swoją wiedzę na temat elementów utworu poetyckiego (rymowanka, limeryk, wiersz),
• kształci umiejętność tworzenia środków lirycznych i nadawania im określonych funkcji,
• dba o estetykę zapisu – prezentacji swojej pracy.

TREŚĆ I DZIAŁANIA PROJEKTU
Projekt „Nasza szkoła w świecie poezji” zakłada udział uczniów klas IV-VI w konkursach poetyckich, które zostały dobrane tak, by korelowały z wiedzą i umiejętnościami nabywanymi przez uczniów na lekcjach języka polskiego, czyli od najprostszej formy lirycznej – rymowanki dla klasy IV., poprzez limeryk dla klasy V., a skończywszy na wierszu dla klasy VI. Dany konkurs zostaje ogłoszony ok. miesiąca przed finałem poprzez przekazanie regulaminu nauczycielowi języka polskiego, który w danej klasie uczy tego przedmiotu. Po wykonaniu zadania przez uczniów, nauczyciel-polonista zbiera prace i przekazuje je autorowi projektu, który komisyjnie wybiera najlepsze – tym samym typuje do nagród książkowych i dyplomów. Każdy etap konkursu zostaje podsumowany oddzielnie, a jego wyniki stanowić będą sprawozdanie z realizacji projektu, które ukaże się na szkolnej stronie internetowej.

ROLA UCZNIÓW
• napisanie autorskiej rymowanki o szkole – klasy czwarte,
• napisanie autorskiego limeryku o szkole – klasy piąte,
• napisanie autorskiego wiersza o szkole – klasy szóste,
• wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej elementów utworu poetyckiego, zdobytej na lekcjach języka polskiego,
• posługiwanie się poprawną polszczyzną, poetyckim słowem pisanym,
• korzystanie z różnych źródeł informacji: Internetu, słownika wyrazów bliskoznacznych, słownika języka polskiego, słownika frazeologicznego,
• zadbanie o estetykę zapisu swojej pracy.

ROLA RODZICÓW
• pomoc przy tworzeniu prac poetyckich,
• zachęcenie dzieci do refleksji na temat ich udziału w powstawaniu ich autorskich prac,
• kontrolowanie etapów powstawania prac,
• odbiór utwór poetyckich – Drzwi Otwarte, Święto Szkoły, szkolna strona internetowa.

EFEKTY KOŃCOWE
• prezentacja rymowanek i limeryków w prezentacji multimedialnej o szkole – Drzwi Otwarte,
• wystawa prac uczniów – Święto Szkoły,
• zapis, zdjęcia zwycięzców konkursów, prezentacja prac uczniów – szkolna strona internetowa.

RAMOWY KONSPEKT DZIAŁAŃ

SZKOLNY KONKURS „Rymowanka o mojej szkole”.

ADRESAT: uczniowie klas czwartych.
TERMIN: ……………………. r.
ORGANIZATOR: ………………………………….
WSPÓŁPRACA: …………………………………...
CELE:
• rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa uczniów,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i języka poetyckiego,
• budzenie wrażliwości i intensywności uczuć.
WARUNKI:
• uczestnik konkursu reprezentuje tylko jeden utwór,
• rymowanka musi być autorstwa osoby, która zostaje wytypowana do wzięcia udziału w konkursie,
• rymowanka powinna tematycznie być związana ze szkołą lub klasą, do której uczęszcza autor tekstu,
• rymowanka powinna zawierać nie mniej niż cztery wersy i nie więcej niż osiem wersów,
• tekst powinien się rymować,
• tekst powinien zawierać jak najwięcej środków stylistycznych,
• rymowanka powinna być napisana bezbłędnie i estetycznie na kartce formatu A4,
• kartka z rymowanką powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy autora.
NAGRODY: książki dla I, II i III miejsca oraz dyplomy dla uczestników. Wręczenie nagród odbędzie się ………………….. roku.
OPIS KONKURSU: Szkolny konkurs „Rymowanka o mojej szkole” zostaje rozpropagowany przez nauczycieli-polonistów, którzy przekazują jego treść w klasach czwartych, w których prowadzą lekcje języka polskiego (zapoznanie uczniów z klas IV. z konkursem „Rymowanka o mojej szkole”: ro¬z¬mowa na temat projektu „Nasza szkoła w świecie poezji”, prezentacja regulaminu konkursu „Rymowanka…”, przypomnienie uczniom elementów znamiennych dla rymowanki, wskazanie źródeł pomocniczych: słowniki, Internet, zachęcenie uczniów do refleksji na temat ich udziału w powstawaniu ich autorskich prac, omówienie zasad i etapów powstawania prac). Następnie nauczyciele-poloniści zbierają od chętnych uczniów rymowanki i przekazują je – w odpowiednim terminie – organizatorowi (każdy uczestnik może być autorem tylko jednej rymowanki). Ten, przy współpracy powołanej wcześniej komisji, przydziela odpowiednio I, II i III miejsce oraz dyplomy uczestnikom konkursu.


SZKOLNY KONKURS „Limeryk o mojej szkole”.

ADRESAT: uczniowie klas piątych.
TERMIN: ………………………. r.
ORGANIZATOR: ………………………………….
WSPÓŁPRACA: …………………………………...
CELE:
• rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa uczniów,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i języka poetyckiego,
• budzenie wrażliwości i intensywności uczuć.
WARUNKI:
• uczestnik konkursu reprezentuje tylko jeden utwór,
• limeryk musi być autorstwa osoby, która zostaje wytypowana do wzięcia udziału w konkursie,
• limeryk powinien tematycznie być związany ze szkołą lub klasą, do której uczęszcza autor tekstu,
• limeryk powinien być napisany bezbłędnie i estetycznie na kartce formatu A4,
• kartka z limerykiem powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy autora.
NAGRODY: książki dla I, II i III miejsca oraz dyplomy dla uczestników. Wręczenie nagród odbędzie się ……………….. roku.
OPIS KONKURSU: Szkolny konkurs „Limeryk o mojej szkole” zostaje rozpropagowany przez nauczycieli-polonistów, którzy przekazują jego treść w klasach piątych, w których prowadzą lekcje języka polskiego (zapoznanie uczniów z klas V. z konkursem „Limeryk o mojej szkole”: ro-z¬mowa na temat projektu „Nasza szkoła w świecie poezji”, prezentacja regulaminu konkursu „Limeryk…”, przypomnienie uczniom elementów znamiennych dla limeryku, wskazanie źródeł pomocniczych: słowniki, Internet, zachęcenie uczniów do refleksji na temat ich udziału w powstawaniu ich autorskich prac, omówienie zasad i etapów powstawania prac). Następnie nauczyciele-poloniści zbierają od chętnych uczniów limeryki i przekazują je – w odpowiednim terminie – organizatorowi (każdy uczestnik może być autorem tylko jednego limeryku). Ten, przy współpracy powołanej wcześniej komisji, przydziela odpowiednio I, II i III miejsce oraz dyplomy uczestnikom konkursu.
SZKOLNY KONKURS „Wiersz o mojej szkole”.

ADRESAT: uczniowie klas szóstych.
TERMIN: ……………………….. r.
ORGANIZATOR: …………………………………………..
WSPÓŁPRACA: …………………………………………….
CELE:
• rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa uczniów,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i języka poetyckiego,
• budzenie wrażliwości i intensywności uczuć.
WARUNKI:
• uczestnik konkursu reprezentuje tylko jeden utwór,
• wiersz musi być autorstwa osoby, która zostaje wytypowana do wzięcia udziału w konkursie,
• wiersz powinien tematycznie być związany ze szkołą lub klasą, do której uczęszcza autor tekstu,
• wiersz powinien zawierać nie mniej niż dwie i nie więcej niż pięć zwrotek,
• wiersz powinien być napisany bezbłędnie i estetycznie na kartce formatu A4,
• kartka z wierszem powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy autora.
NAGRODY: książki dla I, II i III miejsca oraz dyplomy dla uczestników. Wręczenie nagród odbędzie się ………………….. roku.
OPIS KONKURSU: Szkolny konkurs „Wiersz o mojej szkole” zostaje rozpropagowany przez nauczycieli-polonistów, którzy przekazują jego treść w klasach szóstych, w których prowadzą lekcje języka polskiego (zapoznanie uczniów z klas VI. z konkursem „Wiersz o mojej szkole”: ro-z¬mowa na temat projektu „Nasza szkoła w świecie poezji”, prezentacja regulaminu konkursu „Wiersz…”, przypomnienie uczniom elementów znamiennych dla wiersza, wskazanie źródeł pomocniczych: słowniki, Internet, zachęcenie uczniów do refleksji na temat ich udziału w powstawaniu ich autorskich prac, omówienie zasad i etapów powstawania prac). Następnie nauczyciele-poloniści zbierają od chętnych uczniów wiersze i przekazują je – w odpowiednim terminie – organizatorowi (każdy uczestnik może być autorem tylko jednego wiersza). Ten, przy współpracy powołanej wcześniej komisji, przydziela odpowiednio I, II i III miejsce oraz dyplomy uczestnikom konkursu.

EWALUACJA
Wystawa prac uczniów – rymowanki, limeryki i wiersze o szkole.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. Przedstawienie projektu edukacyjnego „Nasza szkoła w świecie poezji” nauczycielom bloku przedmiotów humanistycznych – data, odpowiedzialni: ……………………….
2. Zapoznanie uczniów z klas IV. z konkursem „Rymowanka o mojej szkole” (ro¬z¬mowa na temat projektu „Nasza szkoła w świecie poezji”, prezentacja regulaminu konkursu „Rymowanka…”, przypomnienie uczniom elementów znamiennych dla rymowanki, wskazanie źródeł pomocniczych: słowniki, Internet, zachęcenie uczniów do refleksji na temat ich udziału w powstawaniu ich autorskich prac, omówienie zasad i etapów powstawania prac) – data, odpowiedzialni: ……………………………...
3. Posiedzenie komisji: wybranie najlepszych prac, przyznanie miejsca I, II i III, wręczenie nagród – data, odpowiedzialni:……………………………….
4. Zredagowanie tekstu z przyznania nagród uczniom klas czwartych, wyeksponowanie zwycięskich rymowanek na szkolnej stronie internetowej – data, odpowiedzialni: ………………..
5. Zapoznanie uczniów z klas V. z konkursem „Limeryk o mojej szkole” (ro¬z¬mowa na temat projektu „Nasza szkoła w świecie poezji”, prezentacja regulaminu konkursu „Limeryk…”, przypomnienie uczniom elementów znamiennych dla limeryku, wskazanie źródeł pomocniczych: słowniki, Internet, zachęcenie uczniów do refleksji na temat ich udziału w powstawaniu ich autorskich prac, omówienie zasad i etapów powstawania prac) – data, odpowiedzialni: …...
6. Posiedzenie komisji: wybranie najlepszych prac, przyznanie miejsca I, II i III, wręczenie nagród – data, odpowiedzialni: ……………………..
7. Wykorzystanie prac uczniów (rymowanek, limeryków) w prezentacji multimedialnej prezentującej Szkołę …………… podczas Drzwi Otwartych – data, odpowiedzialni: ………
8. Zredagowanie tekstu z przyznania nagród uczniom klas piątych, wyeksponowanie zwycięskich limeryków na szkolnej stronie internetowej – data, odpowiedzialni: …………..
9. Zapoznanie uczniów z klas VI. z konkursem „Wiersz o mojej szkole” (ro¬z¬mowa na temat projektu „Nasza szkoła w świecie poezji”, prezentacja regulaminu konkursu „Wiersz…”, przypomnienie uczniom elementów znamiennych dla wiersza, wskazanie źródeł pomocniczych: słowniki, Internet, zachęcenie uczniów do refleksji na temat ich udziału w powstawaniu ich autorskich prac, omówienie zasad i etapów powstawania prac) – data, odpowiedzialni: ……...
10. Posiedzenie komisji: wybranie najlepszych prac, przyznanie miejsca I, II i III, wręczenie nagród – data, odpowiedzialni: ……………………
11. Zredagowanie tekstu z przyznania nagród uczniom klas szóstych, wyeksponowanie zwycięskich wierszy na szkolnej stronie internetowej – data, odpowiedzialni: ………………..
12. Przygotowanie wystawy prac uczniów – prezentacja rymowanek, limeryków i wierszy – data, odpowiedzialni: …………………...
13. Ewaluacja projektu edukacyjnego „Nasza szkoła w świecie poezji” –data, odpowiedzialni: …….
14. Podsumowanie projektu „Nasza szkoła w świecie poezji” na ostatnim posiedzeniu bloku przedmiotów humanistycznych data, odpowiedzialni: ………………


Opracowała: mgr Małgorzata Kowalska-Tuszyńska
Wyświetleń: 1479


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.