Katalog

Małgorzata Kowalska-Tuszyńska, 2012-11-12
Lipno

Język polski, Projekty edukacyjne

Janusz Korczak w sercach dzieci - szkolny projekt edukacyjny.

- n +

„Janusz Korczak w sercach dzieci” - szkolny projekt edukacyjny
Opracowała: mgr Małgorzata Kowalska-Tuszyńska

WSTĘP
Projekt edukacyjny „Janusz Korczak w sercach dzieci” – skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr …. w …… – przewiduje działania objęte od ………. roku do ……… roku. Powstał on w odpowiedzi na inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały ustanawiającej rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
W celu przybliżenia uczniom postaci i działalności Janusza Korczaka postanowiłam z grupą nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych zrealizować szereg działań prezentujących sylwetkę „jednego z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa”. Poprzez działania zawarte w projekcie pragnę również ćwiczyć redagowanie przez uczniów podstawowych form wypowiedzi, objętych programem nauczania języka polskiego w klasach IV-VI. Stąd obok recytacji wierszy o Januszu Korczaku, wykonaniu plakatu przybliżającego jego działalność, uczniowie będą redagowali wskazane formy użytkowe, poznane na zajęciach języka polskiego.
Pragnę, by uczniowie poprzez poznawanie takich postaci jak Janusz Korczak hołdowali pozytywne wartości i wzorce, którymi należy kierować się w życiu, by za autorytet mieli takie oto sylwetki. Aby potrafili przy tej okazji tworzyć poprawne pod względem treści i formy krótkie teksty wypowiedzi. Myślę, że realizacja projektu będzie dla uczniów ciekawym doświadczeniem, otwierając ich na pochlebne działania, kreowanie pozytywnych postaw i zachowań.
CEL OGÓLNY
1. Kreowanie pozytywnych postaw, zachowań na przykładzie działalności Janusza Korczaka.
2. Kształcenie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi: zawiadomienie, zaproszenie, notatka schematyczna, list, sprawozdanie.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
• korzysta z różnych źródeł wiedzy: Internet, encyklopedia,
• tworzy plakat na temat Janusza Korczaka,
• poznaje biografię Janusza Korczaka,
• tworzy notatkę biograficzną, redaguje: zaproszenie, zawiadomienie, list i sprawozdanie,
• poznaje wiersze o Januszu Korczaku,
• stosuje zasady poprawnej recytacji.
TREŚĆ I DZIAŁANIA PROJEKTU
Projekt „Janusz Korczak w sercach dzieci” zakłada kilka działań, które mają przybliżyć uczniom z klas IV-VI sylwetkę Janusza Korczaka. Uczniowie, pracując w grupie, jak i indywidualnie, wykonają plakat, związany tematycznie z bohaterem projektu, wezmą udział w prezentacji multimedialnej przedstawiającej życie Korczaka, na podstawie której sporządzą – na lekcjach języka polskiego – notatkę oraz wezmą udział w konkursie recytatorskim wierszy o Januszu Korczaku. Zredagują przy tej okazji list do Janusza Korczaka, napiszą zawiadomienie i zaproszenie na prezentację pokazującą jego życie i działalność, po czym sporządzą sprawozdanie z tego spotkania.
W ocenę prac uczniów zaangażowani będą nauczyciele bloku przedmiotów humanistycznych: ocena plakatów – nauczyciel plastyki; ocena treści dot. życia J. Korczaka – nauczyciel historii; ocena recytacji – nauczyciele języka polskiego; ocena napisanych przez uczniów różnych form wypowiedzi (zawiadomienie, zaproszenie, notatka schematyczna, list, sprawozdanie) – nauczyciele języka polskiego.
Relacja z każdego etapu działań uczniów: wykonanie plakatu, udział w prezentacji multimedialnej, konkurs recytatorski zostanie przedstawiona na szkolnej stronie internetowej i w formie dokumentacji podsumowującej realizację projektu.
ROLA UCZNIÓW
• wykazanie się umiejętnością pracy w grupie i pracy indywidualnej,
• wykonanie plakatu pt. „Janusz Korczak”,
• sporządzenie na lekcji języka polskiego schematycznej notatki biograficznej o Januszu Korczaku,
• zredagowanie na lekcji języka polskiego listu do Janusza Korczaka,
• zredagowanie na lekcji języka polskiego zawiadomienia o „Konkursie recytatorskim poezji o Januszu Korczaku”,
• zredagowanie na lekcji języka polskiego zaproszenia na prezentację multimedialną,
• udział w pokazie prezentacji multimedialnej „Janusz Korczak w sercach dzieci”,
• zredagowanie na lekcji języka polskiego sprawozdania z pokazu prezentacji multimedialnej,
• udział w konkursie recytatorskim.
ROLA RODZICÓW
• pomoc przy tworzeniu plakatów pt. „Janusz Korczak”,
• zachęcenie dzieci do refleksji na temat ich udziału w powstawa¬niu ich prac,
• kontrolowanie etapów powstawania plakatów oraz przyswajania wierszy o Januszu Korczaku.
EFEKTY KOŃCOWE
• prezentacja plakatów pt. „Janusz Korczak”,
• krótkie formy użytkowe: zaproszenie, zawiadomienie, notatka schematyczna, list, sprawozdanie,
• prezentacja multimedialna pt. „Janusz Korczak w sercach dzieci”,
• relacja działań uczniów, wyniki konkursu recytatorskiego, zdjęcia – szkolna strona internetowa.
RAMOWY KONSPEKT DZIAŁAŃ
I. WYKONANIE PLAKATU „Janusz Korczak”.
PLAKAT „Janusz Korczak”.

ADRESAT: uczniowie klas IV-VI.
TERMIN: …………………………………
ORGANIZATOR: ………………………………
WSPÓŁPRACA: ………………………………..
CELE:
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• kształcenie umiejętności planowania, organizacji własnej pracy,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego.
WARUNKI:
• uczniowie tworzą 3-osobową grupę reprezentującą daną klasę,
• grupa tworzy plakat pt. „Janusz Korczak”,
• plakat powinien być przedstawiony na brystolu, dowolną techniką,
• plakat zawiera notkę biograficzną o Januszu Korczaku oraz zdjęcia/ rysunki,
• plakat musi być opatrzony imionami, nazwiskami i symbolem klasy zespołu,
praca powinna być staranna, estetyczna i bezbłędna.

II. REDAGOWANIE KRÓTKICH FORM WYPOWIEDZI.
Nauczyciele języka polskiego na swoich zajęciach przedmiotowych w klasach IV-VI wprowadzają redagowanie krótkich form wypowiedzi (notatki schematycznej, listu, zawiadomienia, zaproszenia i sprawozdania), tematycznie związanych z postacią Janusza Korczaka. Oprócz ćwiczenia umiejętności znamiennych dla tych tekstów użytkowych, zwracają również uwagę na wartości, postawy kreowane przez Korczaka, uwrażliwiając uczniów na piękno i przesłanie jego działalności w kierunku niesienia dobra dla dzieci, z wyszczególnieniem wartości, o które walczył Korczak w imieniu dzieci (prawa dziecka, dbanie o jego zdrowie, godność i szacunek).

III. UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS IV-VI W POKAZIE „Janusz Korczak w sercach dzieci”.
Autor projektu przygotowuje prezentację multimedialną o Januszu Korczaku, którą prezentuje uczniom klas IV-VI w ramach lekcji języka polskiego (prezentacja to jedna jednostka lekcyjna danej klasy).

IV. KONKURS RECYTATORSKI POEZJI O JANUSZU KORCZAKU.
REGULAMIN KONKURSU „Poezja o Januszu Korczaku”.

ADRESAT: wybrani przez nauczycieli języka polskiego uczniowie klas IV-VI (jeden przedstawiciel klasy).
TERMIN: ……………………………
ORGANIZATOR: ………………………………..
WSPÓŁPRACA: ………………………………….
CELE:
• kształcenie umiejętności recytacji,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i języka poetyckiego,
• budzenie wrażliwości i intensywności uczuć.
CO BĘDZIE OCENIANE:
• stopień opanowania tekstu,
• umiejętności interpretacyjne /mówienie ze zrozumieniem,
• dykcja,
• zróżnicowanie tempa mówienia, intonacji, stosowanie pauz, umiejętne frazowanie,
• poprawność językowa,
• ekspresja,
• ogólne wrażenie artystyczne.
NAGRODY: książki dla I, II i III miejsca oraz dyplomy dla uczestników.
OPIS KONKURSU: Szkolny konkurs recytatorski poezji o Januszu Korczaku” zostaje rozpropagowany przez nauczycieli-polonistów, którzy zapoznają z jego regulaminem uczniów klas IV-VI. Biorą również odpowiedzialność za wytypowanie i przygotowanie do prezentacji wiersza jednego ucznia z danej klasy (o dokładnym terminie konkursu recytatorskiego zostają powiadomieni miesiąc przed faktyczną prezentacją). Po prezentacji utworu lirycznego przez uczniów powołana wcześniej komisja przydziela odpowiednio I, II i III miejsce oraz dyplomy uczestnikom konkursu.
EWALUACA
1. Prace uczniów: plakaty, redagowane formy wypowiedzi.
2. Prezentacja multimedialna.
3. Konkurs recytatorski poezjo o Januszu Korczaku.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. Przedstawienie projektu edukacyjnego „Janusz Korczak w sercach dzieci” nauczycielom bloku przedmiotów humanistycznych.
2. Zapoznanie uczniów z klas IV-VI z projektem edukacyjnym poprzez zorganizowanie pokazu multimedialnego „Janusz Korczak w sercach dzieci”.
3. Przybliżenie na lekcjach języka polskiego postaci Janusza Korczaka uczniom klas IV-VI – odwołanie do prezentacji multimedialnej, zachęcenie do wykonania plakatu.
4. Prezentacja plakatów uczniów z klas IV-VI.
5. Redagowanie na lekcjach języka polskiego krótkich form wypowiedzi tematycznie związanych z postacią Janusza Korczaka.
6. Konkurs recytatorski poezji o Januszu Korczaku.
7. Ewaluacja projektu edukacyjnego „Janusz Korczak w sercach dzieci”.
8. Opis realizacji działań projektu – przygotowanie tekstu i zdjęć na szkolną stronę internetową.
9. Podsumowanie projektu „Janusz Korczak w sercach dzieci” na ostatnim, w I semestrze, posiedzeniu bloku przedmiotów humanistycznych.


Opracowała: mgr Małgorzata Kowalska-Tuszyńska
Wyświetleń: 1127


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.