Katalog

Beata Ochmańska, 2012-11-27
Ostrów

Technika, Różne

Program z zakresu wychowania komunikacyjnego.

- n +

Program z zakresu wychowania komunikacyjnego.


„BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”
WstępUczestnicy ruchu drogowego to grupa ludzi zróżnicowanych pod względem wieku (dzieci, młodzież, dorośli, starsi), płci, sposobu poruszania się po drogach (piesi, rowerzyści, kierujący różnymi pojazdami). Szczególną grupę stanowią dzieci występujące w roli pieszych i rowerzystów. O jej wyjątkowości decyduje fakt, iż dzieci posiadają swoiste cechy jako uczestnicy ruchu drogowego. Mają mniej rozwiniętą spostrzegawczość, tak ważną dla zachowania bezpieczeństwa, często zauważają szczegóły pomijając istotne zjawiska. Ich uwaga, zwłaszcza jej podzielność (niezwykle ważna dla uczestnictwa w ruchu drogowym) nie jest w pełni ukształtowana (przeważa mimowolna i rozproszona). Ponadto dzieci posiadają znaczną trudność w ocenie odległości i prędkości jadącego pojazdu, własnej prędkości i czasu niezbędnego do np. przejścia przez jezdnię. Mają również trudności w rozumieniu zasad ruchu drogowego oraz treści znaków i sygnałów drogowych. Wszystko to sprawia, że stają się często przyczyną wypadków drogowych, są więc zagrożeniem dla samych siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Przygotowanie ich do bezpiecznego (nie zagrażającego życiu i zdrowiu) oraz świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym to poważne zadanie jakie między innymi stoi przed szkołą, Ważne jest zatem, by dołożyć wszelkich starań i wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne i świadome uczestnictwo w ruchu drogowym. Niniejszy program służy zatem temu by dziecko potrafiło bezpiecznie funkcjonować w roli pieszego, rowerzysty, pasażera.
Cele programu:
- główny: kształtowanie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym jako pieszy, rowerzysta, pasażer zgodnych z
obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- szczegółowe: - poznanie znaków drogowych i zasad kierujących ruchem
pieszych, wdrażanie do ich przestrzegania
- zapoznanie z nazewnictwem elementów budowy roweru
oraz obowiązującym jego wyposażeniem
- poznanie podstawowych zasad kierujących ruchem
rowerowym oraz znaków drogowych, wdrażanie do ich
przestrzegania
- zapoznanie z istotą zasady pierwszeństwa przejazdu,
wdrażanie do jej przestrzegania
- wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne
do bezpiecznego wykonywania manewrów
- kształtowanie umiejętności bezpiecznej jazdy na rowerze
uwzględniającej przestrzeganie znaków i zasad ruchu
drogowego (jazda w miasteczku ruchu drogowego)
- wyposażenie w wiedzę pozwalającą na uzyskanie
pozytywnej opinii w czasie egzaminu na kartę rowerową
- wdrażanie do przejawiania prawidłowych zachowań
będąc świadkiem wypadku drogowego
- wyposażenie w wiedzę zakresu udzielania pierwszej
pomocy (skaleczenia, złamania, krwawienia z nosa)
- utrwalenie znajomości numerów alarmowych, wdrażanie
do używania ich, we właściwych sytuacjach
- poznanie zasad bezpieczeństwa w pojazdach i na
przystankach, kształtowanie umiejętności przestrzegania
tych zasad

Metody: słowne
oglądowe – pokaz
działaniowe – ćwiczenia praktyczne
Formy: praca indywidualna, grupowa
zagadki
gry dydaktyczne
zabawy

Treści kształcenia
LP Blok tematyczny Zagadnienia do realizacji
1 Pieszy jako uczestnik ruchu drogowego - znaki drogowe obowiązujące pieszych
- przekraczanie jezdni w miejscu oznakowanym i nieoznakowanym
- przekraczanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją
- poruszanie się poza miastem
- dostosowanie się do warunków atmosferycznych i pory dnia
- poruszanie się w kolumnie
2 Budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru - elementy składowe roweru
- obowiązkowe wyposażenie
- przygotowanie roweru do jazdy
3 Rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego - znaki drogowe pionowe i poziome
- jazda w kolumnie
- jazda po chodniku
- sytuacje zagrażające bezpieczeństwu (czego rowerzyście robić nie wolno?)
4 Zasada pierwszeństwa przejazdu - istota zasady pierwszeństwa przejazdu
- sytuacje i miejsca wymagające jej stosowania
- pojazdy uprzywilejowane w ruchu
- włączanie się do ruchu
5 Hierarchia wartości znaków, sygnałów i poleceń w ruchu drogowym - kolejność obowiązywania znaków, sygnałów, poleceń
- znaczenie poleceń wydawanych przez
osoby kierujące ruchem

6 Manewry na drodze - omijanie
- wyprzedzanie
- zawracanie
- skręcanie
- włączanie się do ruchu
7 Uprawnienia do kierowania rowerem – moje pierwsze prawo jazdy - test umiejętności teoretycznych
- test umiejętności praktycznych – wizyta w miasteczku ruchu drogowego
- konsekwencje jazdy bez dokumentów
8 Pierwsza pomoc - zasady postępowania przy skaleczeniach, złamaniach, krwawieniach z nosa
- numery alarmowe (sposób powiadamiania o zaistniałym wypadku)
- sytuacje wymagające ich użycia
- zasady zachowania się świadka wypadku drogowego
9 Bezpieczeństwo w pojazdach i na przystankach - zasady bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji
- zasady bezpieczeństwa na przystankach


Przewidywane osiągnięcia ucznia
Uczeń:
• Właściwie nazywa znaki drogowe i zasady kierujące ruchem pieszych i według nich postępuje
• Zna budowę roweru i jego obowiązkowe wyposażenie, sprawdza stan techniczny pojazdu
• Poprawnie nazywa znaki drogowe dotyczące ruchu rowerowego, wykazuje się znajomością zasad i potrafi je przestrzegać
• Zna i stosuje w praktyce zasadę pierwszeństwa przejazdu
• Potrafi bezpiecznie wykonywać manewry
• Poprawnie pokonuje trasę w miasteczku ruchu drogowego
• Uzyskuje pozytywną opinię w czasie egzaminu na kartę rowerową
• Potrafi właściwie zachować się będąc świadkiem wypadku drogowego
• Posiada wiedzę i umiejętności udzielania pomocy (skaleczenia, złamania, krwawienie z nosa)
• Zna i używa numerów alarmowych we właściwych sytuacjach
• Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa w pojazdach i na przystankach

Ewaluacja:
• Rozmowa
• Obserwacja
• Analiza prac i testów na kartę rowerową
Na zakończenie realizacji programu zostanie sporządzony raport zawierający wyniki ewaluacji.
Wyświetleń: 742


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.