Katalog

Magdalena Panuś, 2013-01-02
Czarnochowice

Biologia, Program nauczania

Program koła biologicznego " O człowieku nieco więcej".

- n +

„O CZŁOWIEKU NIECO WIĘCEJ”

program przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć pozalekcyjnych koła biologicznego


opracowany przez Magdalenę Panuś

Rok szkolny 2011 / 2012
Wymiar tygodniowy – 1 godzina
Realizacja: Magdalena Panuś

Spis treści

1. Założenia programowe .....................................................................................3
2. Adresat programu .............................................................................................3
3. Kompetencje autora ..........................................................................................4
4. Cele programu ..................................................................................................4
5. Procedury osiągania celów …………………………………………...............5
6. Środki dydaktyczne …………………………………………………………..5
7. Treści programowe ...........................................................................................6
8. Przewidywane osiągnięcia uczniów .................................................................6
9. Ewaluacja .......................................................................................................7
10. Bibliografia .....................................................................................................8


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W procesie nauczania ważne jest by ciągle motywować ucznia do dalszej pracy. Nauczyciel powinien rozbudzać w podopiecznym ciekawość poznawczą. Stwarzać mu warunki kształcenia swoich zdolności i rozwijania zainteresowań. Z obserwacji wynika, że uczniowie najbardziej są zainteresowani swoim organizmem, jego budową i fizjologią. Na lekcjach biologii nie jesteśmy w stanie poruszyć i rozwinąć wszystkich zagadnień. Takie możliwości stwarzają dodatkowe zajęcia. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie mogą wykonywać dodatkowe doświadczenia biologiczne, obserwacje mikroskopowe czy zgłębiać literaturę fachową. Ważne jest także by pokazać młodym ludziom wpływ stanu środowiska na rozwój chorób cywilizacyjnych. Wyposażając młodzież w wiedzę, umiejętności i właściwe postawy wobec zdrowia, możemy zwiększyć ich szanse na zdrowe życie oraz ich zdolności do działań na rzecz społeczności , w których żyją.


ADRESAT

Program dla koła biologicznego opracowany jest w oparciu o Podstawę Programową dla gimnazjum. Przeznaczony on jest dla uczniów klas I – III gimnazjum i będzie realizowany na zajęciach koła biologicznego. Zaproponowane zagadnienia pozwolą ugruntować posiadaną wiedzę oraz zdobyć nowe wiadomości i nabyć pewne umiejętności.


KOMPETENCJE AUTORA

Magdalena Panuś – ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku Biologia oraz studia podyplomowe na Wydziale Filozoficznym na kierunku Wychowanie do Życia w Rodzinie; nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich.


CELE OGÓLNE PROGRAMU
 Poszerzenie wiedzy na temat budowy i fizjologii organizmu człowieka.
 Choroby cywilizacyjne, profilaktyka, działania pro-zdrowotne.
 Uświadomienie potrzeby troski o własne zdrowie.

CELE EDUKACYJNE
Uczeń:
- dokonuje licznych obserwacji mikroskopowych,
- zgodnie z instrukcją wykonuje doświadczenia,
- wyciąga wnioski z obserwacji i doświadczeń,
- rozwiązuje zadania z genetyki o podwyższonym stopniu trudności,
- potrafi udzielić pierwszej pomocy w wypadku krwotoków, urazów czy utraty przytomności,
- przygotowuje się do konkursu biologicznego,
- poszerza swoją wiedzę,
- rozwija ciekawość w dziedzinie biologii,
- korzysta z różnych źródeł informacji.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Zajęcia te w dużej części to ćwiczenia praktyczne – obserwacje mikroskopowe, badanie preparatów żywych, pomiar ciśnienia, ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy . Dają one możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów, analizy ich i wyciągania wniosków. Program stwarza również możliwości do pracy z tekstem naukowym i dyskusją nad nim. Działania są tak dobrane, by uczniowie rozwijali się i chętnie pracowali.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE

1. Ciśnieniomierz.
2. Mikroskop.
3. Preparaty mikroskopowe i preparaty żywe.
4. Polski Portal Edukacyjny Interklasa – BIOLOGIA i inne portale.
5. Pomoce dydaktyczne dostępne w pracowni biologicznej.
6. Fantom do resuscytacji.
7. Czasopisma (Świat Wiedzy, Świat nauki, Nature), książki.
8. Zadania zaczerpnięte z różnych konkursów.


TREŚCI PROGRAMOWE
1. Obserwacje mikroskopowe:
- białe ciałka krwi (rodzaje, analiza),
- tkanki zwierzęce– rozpoznawanie,
- plazmoliza i deplazmoliza (komórki skórki cebuli oraz erytrocyty),
- preparaty wycinków narządów.
2. Ciśnienie krwi – pomiar.
3. Budowa i praca serca.
4. Edukacja zdrowotna – choroby cywilizacyjne.
5. Choroby nowotworowe (podłoże , proces nowotworowy).
6. Zdrowe żywienie (BMI, diety, piramidy żywienia, dodatki żywności, wartość kaloryczna posiłków).
7. Hiperwentylacja i choroba nurków.
8. Odpowiedź komórkowa i humoralna.
9. Technologie biologii molekularnej.
10. Mitochondrialny DNA.
11. Żywność GMO.
12. Zadania o podłożu genetycznym.
13. Choroby genetyczne
14. Pierwsza pomoc.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczniowie potrafią wykonywać obserwacje mikroskopowe. Samodzielnie przygotowują zgodnie z instrukcją , przeprowadzają i analizują doświadczenia. Wyszukują i interpretują ciekawe artykuły naukowe, pogłębiając tym swoją wiedzę. Prawidłowo posługują się językiem biologicznym. Rozwiązują zadania genetyczne znacznie wykraczające poza program nauczania gimnazjum. Promują zdrowy styl życia i zdrową żywność. Potrafią udzielić pierwszej pomocy.
EWALUACJA

Ewaluacja nauczyciela:
Ewaluacja pracy nauczyciela będzie polegać na:
- zasięgnięciu opinii u uczniów i innych nauczycieli o celowości prowadzenia kółka,
- refleksji nauczyciela nad realizacja celów i osiągniętymi rezultatami.

Ewaluacja programu:
Ewaluacji programu będzie podlegać:
- poziom atrakcyjności treści programowych,
- przydatność proponowanej tematyki dla ucznia,
- dobór stosowanych metod.

Formy ewaluacji:
- wywiad,
- ankieta,
- obserwacje.


ANKIETA
1. Czy poleciłbyś zajęcia koła biologicznego swoim kolegom ? TAK NIE
2. Czy zajęcia były dla Ciebie atrakcyjne ? TAK ŚREDNIO NIE
3. Czy podobały Ci się stosowane metody pracy ? TAK ŚREDNIO NIE
4. Co chciałbyś zmienić na zajęciach koła biologicznego ?

BIBLIOGRAFIA

1. S.Dylak „Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania” PWN; 2000r.
2. M.Kalinowska „Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy „ STO; 2004r.
3. J.Kędzierska „Nauczyciel i jego program autorski” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2001r.
4. H.Komorowska „O programach prawie wszystko” WSiP; 1999r.
5. E.Kulikowska, E.Wernik „Koło biologiczno – ekologiczne” Korepetytor; 1999r.
6. A.Ornstein, F.Funkis „Program szkolny” WSiP; 1998r.
Wyświetleń: 2514


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.