Katalog

AGNIESZKA TYRKA, 2013-01-02
Tomaszów lubelski

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO DYPLOMOWANIE

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Agnieszki Tyrki
nauczyciela-bibliotekarza Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim
ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego
realizowany od 01.09.2012 r. do 31.05.2015 r.

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2003r. Nr118, poz.1112, z późn, zm. 2)


Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2012r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data ukończenia stażu: 31 maja 2015r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Policealne Studium Zawodowe o specjalności hotelarstwo.
2. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na UMCS w Lublinie.
3. Wyższe studia magisterskie na kierunku Pedagogika na UMCS w Lublinie.
4. Studia podyplomowe Edukacja i Potrzeby Rewalidacyjne Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim
5. Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
6. Studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo z technologiami informacyjnymi na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
7. Kursy doskonalące.
8. Warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne

Lp. Wymagania kwalifikacyjne zgodne z MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi

1.

2.
3.


4.


5.6.7.
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;


§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;


§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,
a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych
i szkoły.

3. Uczestniczenie w pracach związanych
z realizacją podstawowych funkcji pracy szkoły.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.


1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.2. Publikacja planu rozwoju zawodowego w portalu edukacyjnym.

3. Aktualizowanie biblioteczki przedmiotu.


4. Zamieszczanie artykułów na stronie szkoły.

5. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej1. Przekazywanie wiedzy
i doświadczenia.


2. Publikacja artykułów
w prasie lokalnej.

1. Opracowanie i realizacja programu kółka bibliotecznego „Spotkania z książką”.2. Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych „Bezpieczny uczeń na drodze”.


1. Przygotowanie
i prowadzenie zajęć projektu „Zwierzęta bohaterami utworów literackich”.

2. Zorganizowanie
i przeprowadzenie Konkursu recytatorskiego „Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna”.

3. Turniej wiedzy o patronie


4. Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu.
1. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych oraz promujących działalność wychowawczą
w placówkach oświatowych.


2. Rozwijanie u uczniów zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową.3. Współpraca z TDK, Muzeum Regionalnym im. Janusza Petera, bibliotekami, szkołami.


1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego – ustawy, rozporządzenia MEN, Karta Nauczyciela.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Akceptacja złożonego planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły.
Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentów.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych zadań
w okresie stażu.
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach metodycznych dotyczących doskonalenia zawodowego.Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Tworzenie Rocznych Planów Pracy Biblioteki.
Przygotowanie, prowadzenie i współuczestnictwo w organizacji uroczystości i imprez wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
-uroczystości szkolne
-konkursy wewnątrzszkolne i poza terenem.

Gromadzenie dokumentów w teczce.
Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.

Wykorzystanie programu do pisania scenariuszy, dyplomów, zaproszeń, kart pracy, ogłoszeń itp. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania materiałów związanych z pracą dydaktyczną
i wychowawczą awansem zawodowym oraz pracą szkoły. Używanie komputera, drukarki, skanera w pracy z dziećmi, korzystanie z programów edukacyjnych.

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego
w portalu edukacyjnym

Gromadzenie kaset, płyt CD, słowników multimedialnych, edukacyjnych programów komputerowych.

Informacje o prowadzonym projekcie. Aktualne informacje o odbywających się konkursach .

Wymiana doświadczeń pedagogicznych z innymi nauczycielami (forum, poczta).
Korzystanie z edukacyjnych programów multimedialnych, zasobu Internetu.

Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.


Zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów:
o przeprowadzonej ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Opracowanie celów, tematyki, zakresu treści. Wdrożenie programu do realizacji. Prowadzenie kółka w ramach zajęć pozalekcyjnych.Opracowanie planu działań i jego realizacja.
Spotkanie z policjantem.Zajęcia wg planuKonkurs dla wszystkich uczniów SOSW.
Zapoznanie z twórczością J.Korczaka, wystawa.


Poznanie ciekawych miejsc pod względem turystycznym, rekreacyjnym
i edukacyjnym.

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”, „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, „Dzień Książki”.


Udział w programie „Czytające szkoły” .
Zajęcia w bibliotece.Organizowanie pogadanek, prelekcji prowadzonych przez pracowników służby zdrowia na tematy związane ze zdrowiem.


Zdiagnozowanie problemu. Ustalenie metod pracy
i oddziaływań wychowawczych. Uzyskane rezultaty
i wnioski.

sierpień 2012

wrzesień 2012
wrzesień 2012

wrzesień 2012
okres stażu

maj 2015czerwiec 2015
okres stażu
okres stażu

wg potrzeb

na bieżąco

okres stażu


okres stażu
okres stażu

X 2012


okres stażu


wg potrzeb

wg potrzebwg potrzeb


okres stażu

X
2012
okres stażuX 2012okres stażuXII 2012


okres stażu


okres stażu
okres stażuokres stażuokres stażu
Śledzenie ewentualnych zmian w ustawach
Poprawnie sformułowany wniosek
Plan rozwoju zawodowego
Opis i analiza dokumentów

Sprawozdanie z realizacji planu

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Zaświadczenia, materiały metodyczne
Potwierdzenia dyrektora
Pan roczny

Scenariusze, dyplomy, podziękowania , nagrodyGromadzone dokumenty i potwierdzenia

Scenariusze, testy, karty pracy, wykaz wykorzystanych programów komputerowych, potwierdzenieZaświadczenie


Wykaz pomocy audiowizualnych

Zamieszczone informacje na stronie szkoły


Płyty CD, DVD itpPotwierdzenie dyrektoraArtykuły,
potwierdzenia

Program, ewaluacja, opinia o programie
Program, ewaluacja, opinia o programieProjekt.
Zapis w dzienniku, obecności uczniów

Protokół, dyplomy uczniówZapis w dzienniku, protokół, dyplomy

Zdjęcia, karta wycieczkiPotwierdzenia

Zapis w dzienniku
Zapis w dzienniku
Opis i analiza przypadku

Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty.
Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły w trakcie trwania stażu.


Wyświetleń: 1346


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.