Katalog

Aneta Szuba, 2013-01-16
Nowy Tomyśl

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego - nauczyciel mianowany

- n +

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.

mgr Aneta Szuba
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu
Wychowawca świetlicy szkolnej:
ukończone studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika Uniwersytetu Zielonogórskiego,w zakresie pracy opiekuńczej
i specjalnej,
ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika Uniwersytetu Zielonogórskiego, w zakresie opieki i pomocy środowiskowej,
ukończony kurs kwalifikacyjny „Studium Socjoterapii”.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz.U z 2004 r. nr 260; poz.2593


§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywanego stażu powinien w szczególności:

uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1 pkt 2
i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznanie procedur awansu zawodowego:
analiza przepisów regulujących procedury awansu zawodowego – biblioteczka aktów prawnych,
napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i złożenie u dyrektora szkoły,
napisanie projektu planu rozwoju zawodowego,
rozmowy z opiekunem stażu.

Współpraca z opiekunem stażu:
ustalenie zasad współpracy,
opracowanie harmonogramu zajęć,
obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
prowadzenie zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu.

Ocena własnych umiejętności jako wychowawcy – opiekuna,
doskonalenie warsztatu pracy z grupą:
autorefleksja,
konsultacje z metodykiem,
poznanie teoretycznych podstaw dotyczących zachowań i dynamiki grupy oraz praktycznych możliwości pracy.

Podwyższanie własnych kompetencji jako wychowawcy:
udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
udział w kursach organizowanych przez ODN w Poznaniu,
udział w szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika burmistrza ds. uzależnień.


Poznanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji wychowawcy świetlicy:
skonstruowanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej, zgodnych ze szkolnym programem wychowawczym
i szkolnym programem profilaktycznym,
dokonywanie wpisów do obowiązującego dziennika.

Ewaluacja podejmowanych działań w pracy wychowawczej:
skonstruowanie ankiet kierowanych do uczestników zajęć, konkursów oraz świetlicowych uroczystości.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska lokalnego podopiecznych świetlicy szkolnej:
rozmowy z pedagogiem szkolnym,
obserwacja zachowań dzieci w różnych sytuacjach społecznych,
konsultacje z psychologiem szkolnym,
omawianie konkretnych zachowań na spotkaniach zespołu opiekuńczo - wychowawczego,
indywidualne rozmowy z wychowankami,
indywidualne rozmowy z rodzicami podopiecznych.

Praca na rzecz środowiska lokalnego:
organizacja uroczystości integrujących podopiecznych świetlicy szkolnej z wychowankami Klasy Życia,
organizacja uroczystości świetlicowych oraz różnorodnych form konkursowych,
udział w akcji charytatywnej „Zbieramy nakrętki”,
współpraca ze strukturami samorządowymi: Świetlicą Socjoterapeutyczną, Domem Dziennego Pobytu.

Realizacja potrzeb rozwojowych podopiecznych świetlicy wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego:
współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas,
zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w celu wyrównania poziomu edukacyjnego,
przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych dla uczniów mniej zdolnych,
przeprowadzenie zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii,
stworzenie „Klubu dobrej zabawy” jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu materiałów do pracy wychowawczej:
przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego,
opracowanie scenariuszy zajęć, uroczystości świetlicowych i konkursów przy użyciu programu OpenOffice.org.
Writer,
przygotowanie prezentacji multimedialnych,
przygotowanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć,
redagowanie informacji do kroniki świetlicowej,
opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wykorzystanie zasobów internetowych w poszerzaniu wiedzy oraz dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami:
uaktualnienie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli,
zdobywanie wiedzy na temat interesujących zagadnień związanych z zagrożeniami czyhającymi na dzieci
i młodzież,
publikacje na stronach www,
poznanie adresów stron internetowych instytucji wsparcia.

Poznanie nowych możliwości kształcenia przez Internet. Oferta e-learning
ukończenie odpowiednich kursów on-line.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty.

Wzbogacenie warsztatu metodycznego przez gromadzenie fachowej literatury;
prenumerata czasopism „Psychologia w szkole”, „Świetlica w szkole”
poszerzane własnej biblioteki,
wykorzystanie zdobytej wiedzy w konstruowaniu scenariuszy zajęć.

Optymalna praca z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze:
konsultacje z psychologiem szkolnym,
zajęcia mające na celu kształtowania prawidłowych postaw społecznych.


mgr Aneta Szuba
Wyświetleń: 1110


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.