Katalog

Danuta Piękoś-Janulis, 2013-01-17
Ostróda

Przedsiębiorczość, Różne

PZO -prowadzenie dzialalności gospodarczej

- n +

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA
W OSTRÓDZIE
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie.mgr DANUTA Piękoś-Janulis

rok szkolny 2012/2013


I
Funkcja oceny szkolnej


1. Funkcja motywacyjna.

Ocena szkolna jest miarą sukcesów lub niepowodzeń ucznia w nauce. Osoby odnoszące sukcesy
w nauce szkolnej są akceptowane przez kolegów i nauczycieli. To podnosi ich samoocenę, poziom aspiracji ora wpływa na ich dobre samopoczucie. Uczniowie doznający niepowodzeń szkolnych popadają najczęściej w stan frustracji, a powtarzające się niepowodzenia mogą wywołać poczucie zagrożenia oraz stałą niechęć do uczenia się.
2. Funkcja dopingująca-kontrolna.

Świadomość ucznia, że poziom jego wiedzy i umiejętności może być poddany weryfikacji, zmusza go do wysiłku i jest istotnym bodźcem do działania. Uczeń powinien być przekonany, że celem nauczyciela jest tylko sprawdzenie jego wiadomości, i że spotyka się z obiektywną i sprawiedliwą oceną. Jeżeli
w procesie oceniania występują elementy złośliwości, zemsty i tendencyjności nauczyciela, to ocena wówczas jest demoralizująca i ma wartość antywychowawczą. Kontrolując stan wiedzy i umiejętności uczniów należy pamiętać, że każdy uczeń ma indywidualną drogę rozwoju.
3. Funkcja wychowawcza i moralno-społeczna.

Ocena powinna być symbolem sprawiedliwego sądu w odczuciu nauczyciela i ucznia, tylko wtedy jest czynnikiem wychowawczym. Funkcja społeczna polega na kształtowaniu wzajemnych stosunków między jednostką, a zespołem klasowym. Wyraża opinię o przygotowaniu ucznia do pełnienia poważnych ról
w społeczeństwie.
4. Funkcja informacyjna.

Ocena jest informacja dla ucznia o poziomie jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu. Ocena odzwierciedlać powinna faktyczny stan wiedzy i umiejętności ucznia. Nauczyciel powinien mieć własne określone kryteria oceniania w swoim przedmiocie nauczania. Brak kryteriów oceniania powoduje rozbieżności w ocenach, które przestają pełnić funkcję informacyjną. Funkcja informacyjna oceny w odniesieniu do nauczyciela informuje go o stanie wiedzy ucznia. Jest wskaźnikiem jego pracy.

Warunki funkcji informacyjnej:
a) jawność – jeżeli uczeń nie zna oceny, to taka ocena nie ma dla niego żadnej wartości,
b) uzasadnienie – uzasadnienie oceny jest dowodem liczenia się z podmiotowością ucznia,
traktowania go jako równorzędnego partnera w procesie nauczania; komentarz do oceny, oprócz
uzasadnienia powinien zawierać wskazówki dla ucznia do dalszej pracy.
II
Ocenianie przedmiotowe

1. Przedmiotowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2. Przedmiotowy zestaw oceniania ma na celu:
a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów uczniów w nauce,
b) informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, w tym uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie,
c) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
d) motywowanie uczniów do dalszej pracy,
e) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie stopnia opanowania przez ucznia materiału przewidzianego programem nauczania w stosunku do standardów egzaminacyjnych,
f) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy,
g) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom bieżącej informacji
o poziomie osiągania założonych celów kształcenia ucznia, jego postępach, trudnościach
i specjalnych zdolnościach,
h) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w tym ich korygowania.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i ocenianie zachowania ucznia jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
3. Zasady oceniania zapewnią:
a) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia,
b) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy,
c) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny,
d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie
się nimi we własnym działaniu,
e) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań,
f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom
informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia,
g) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań
adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
4. Ocenianie przedmiotowe obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem
zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach
Indywidualnych Potrzeb Ucznia,
b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wg skali i w formach przyjętych przez Szkołę;
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,
d) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
e) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych edukacyjnych.
5. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów w nauce:
a) test diagnozujący,
b) odpowiedzi ustne,
c) praca samodzielna,
d) praca w grupach,
e) prace pisemne (zadania domowe, sprawdziany, testy, referaty, prace klasowe),
f) prezentacje grupowe i indywidualne,
g) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,
h) praca pozalekcyjna (konkursy, olimpiady, koła zainteresowań).
6. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
a) odpytywanie zespołu klasowego poprzez zadawanie pytań wymagających krótkiej odpowiedzi,
b) odpytywanie indywidualne, czyli sprawdzanie przygotowania uczniów do zajęć na każdej lekcji,
c) sprawdzanie pracy zespołowej podczas zajęć,
d) aktywność na lekcji poprzez częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania nauczyciela na lekcji, formułowanie trafnych, poprawnych, logicznych wniosków
i spostrzeżeń,
e) sprawdzanie pracy domowej, czyli ocena poprawności wykonania zadania zleconego przez nauczyciela uczniom do wykonania w domu:
• przechodząc między ławkami nauczyciel sprawdza, czy w zeszytach jest pisemna praca domowa,
• wskazany przez nauczyciela uczeń czyta pracę domową z ławki,
• wskazany przez nauczyciela uczeń odpowiada z zadanego materiału przy tablicy lub
z ławki,
• nauczyciel zbiera zeszyty z pracą domową,
f) zasady sprawdzania prac pisemnych:
• sprawdziany z 3 ostatnich lekcji, (trwają nie dłużej niż 25 minut), mogą być zapowiedziane lub bez zapowiedzi, oceny ze sprawdzianów wpisywane są czerwonym kolorem,
• prace klasowe trwające nie dłużej niż 1 godzinę lekcyjną, są poprzedzone lekcją powtórzeniową z podaniem treści i umiejętności objętych diagnozą, zapowiedziane, co najmniej na 7 dni wcześniej - w momencie zapowiedzi, nauczyciel pod odpowiednią datą dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym, oceny z prac klasowych wpisywane są czerwonym kolorem,
• sprawdzone i ocenione prace pisemne muszą być oddane w nieprzekraczalnym terminie
14 dni, a nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić wątpliwości ucznia związane
z wystawioną oceną, a w razie stwierdzenia własnej pomyłki - odpowiednio poprawić stopień,
• przejrzane przez uczniów prace pisemne są na tej samej lekcji zwracane nauczycielowi,
• po każdej pracy klasowej/sprawdzianie dokonuje się analizy błędów i ich poprawy,
• uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie, pisze ją w innym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie, jednak nie dłuższym niż okres jednego miesiąca,
a nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w terminach wyznaczonych przez nauczyciela, jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej,
• uczeń może poprawić niekorzystny dla siebie wynik:
 pracy klasowej w ciągu 14 dni,
 sprawdzianu w ciągu 7 dni,
7. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe prace domowe.
8. Uczeń ma prawo zgłosić przed zajęciami brak przygotowania do zajęć bez podania przyczyny,
z zastrzeżeniem, że na tej lekcji nie odbywa się praca pisemna lub powtórzenie wiadomości, przy jednej godzinie zajęć w tygodniu 1 raz w semestrze,
9. Przy jednej godzinie zajęć w tygodniu ocenę okresową wystawia się z przynajmniej 3 ocen cząstkowych, w tym najmniej z 1 pracy klasowej.
10. Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych
i wystawiana jest zgodnie z Zasadami Oceny Ważonej:
• ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej „wagę” w hierarchii ocen; ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna wynika z wyliczonej średniej ważonej ocen cząstkowych z przyjętą wagą ocen: 10 za prace klasowe; 7-5 za sprawdziany/kartkówki (nauczyciel informuje o wadze pracy przed jej napisaniem); 5 za odpowiedzi ustne; 7-1 za inne formy aktywności ucznia np.: praca domowa, aktywność, udział w lekcji, praca dodatkowa, praca w grupach (nauczyciel informuje o wadze danej formy przed jej rozpoczęciem),
• cena końcowa jest ilorazem sumy iloczynów poszczególnych ocen i ich przeliczników, przez sumę iloczynów ilości ocen i ich przeliczników,
• wyliczonej średniej ważonej przyporządkowuje się śródroczną lub roczną ocenę szkolną następująco:

średnia stopień
poniżej 1,75 niedostateczny
od 1,75 do 2,74 dopuszczający
od 2,75 do 3,74 dostateczny
od 3,75 do 4,74 dobry
od 4,75 do 5,74 bardzo dobry
od 5,75 celujący

11. W przypadku szczególnej aktywności i wkładu pracy ucznia w opanowanie wiedzy i umiejętności, nauczyciel może wystawić ocenę śródroczną lub roczną wyższą niż wynika to z przyjętych kryteriów oceny ważonej.
12. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia za I okres nauczania nauczyciel wystawia ocenę śródroczną; ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II okresie nauczania oraz oceny śródrocznej liczonej jako ocena cząstkowa z wagą 20.
13. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:
Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1
Wartość: 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75 1.5 1

14. Ocena poprawiona ma wagę obniżoną o 1 (ocena poprawiana nie jest liczona do średniej).
15. W przypadku, gdy ocena z „poprawy” jest niższa od poprawianej, do średniej ważonej bierzemy pod uwagę ocenę wyższą.
16. Najpóźniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, a w przypadku braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia stosuje się właściwe procedury postępowania zawarte w Księdze Jakości Szkoły.
17. W przypadku nieobecności na ponad 50% zajęć uczeń może nie być klasyfikowany.
18. Przy ustalaniu oceny z przedmiotu brane są pod uwagę następujące wytyczne:
• przygotowanie do lekcji: zeszyt, książka, ćwiczenia, praca domowa,
• stopień opanowania wiedzy i umiejętności przekazywanych uczniom przez nauczyciela.
19. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
20. Wystawiając ocenę nauczyciel ma obowiązek omówić wypowiedź ucznia i poinformować jaki stopień mu wystawia.
21. Ocenie nie podlegają:
• przekonania,
• poglądy wyznaniowe,
• status materialny.

Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału
z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
Wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. Uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, zadania mu stawiane mają zróżnicowany poziom trudności i dają możliwość uzyskania wszystkich ocen, a sprawdzanie cechują: indywidualizacja, jawność, konsekwencja, obiektywizm oraz systematyczność. Ocenianiu podlegają zarówno wiadomości, jak i umiejętności ich praktycznego stosowania.

22. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom:
a) niezbędną opinię rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są dołączyć do dokumentów
podczas zapisu do klasy pierwszej lub zaraz na początku roku szkolnego (we wrześniu
danego roku szkolnego),
b) jeżeli badaniu poddany jest uczeń w trakcie roku szkolnego, rodzic dostarcza opinię zaraz
po jej otrzymaniu z poradni.
23. Poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:
Nr Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
1.
2.
3.
4.
5.
6. celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny 6
5
4
3
2
1 cel.
bdb.
db.
dst.
dop.
ndst.

Ustala się następujące progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% - 90% - stopień celujący
89,99% - 80% - stopień bardzo dobry
79.99 - 70% - stopień dobry
69,99% - 60% - stopień dostateczny
59,99% - 35% - stopień dopuszczający
34,99% - 0% - stopień niedostateczny


24. Dokumentowanie osiągnięć.
a) dokumentowanie osiągnięć prowadzi się w dzienniku lekcyjnym,
b) w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen
z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych
oraz śródrocznych i końcoworocznych ocen zachowania, które należy wpisywać
pełnymi nazwami,
c) w dzienniku lekcyjnym nauczyciel ma prawo zaznaczać aktywność ucznia na
zajęciach przy pomocy stopni i plusów (minusów),
d) oceny końcoworoczne są wystawiane bez plusów i minusów,
e) nauczyciel może w dzienniku lekcyjnym stosować komentarz lub oznaczenia
literowe pomocne w ocenianiu systematyczności i aktywności ucznia, a także
zakres diagnozowanego materiału (z datą lub bez), np. A - aktywność (udział
w zajęciach), T - test, Pg – praca w grupach, Pk - praca klasowa, S - sprawdzian,
O - odpowiedź, Pd - praca domowa, Np - nieprzygotowany do zajęć, Dp
- diagnoza wstępna, Dk – diagnoza końcowa,
f) nauczyciel może stosować także inne znaki z zastrzeżeniem, że na tej samej
stronie podaje do nich czytelny komentarz.
25. Rodzaj ocen:
Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a) cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
a) semestralne i końcowe, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania za dany semestr.
26. Szczegółowe kryteria ocen:
a) w ocenianiu okresowym i klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,
• braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu prowadzenie działalności gospodarczej (nie dotyczy klas programowo najwyższych),
• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
• w sytuacjach typowych nie radzi sobie nawet przy pomocy nauczyciela nie wykonuje poleceń w zakresie uczestnictwa w ćwiczeniach, pracy grupowej oraz nie potrafi pracować w zakresie realizacji elementarnych części projektów,
• nie przyswoił elementarnego zasobu słownictwa oraz nie potrafi odtworzyć podstawowych zależności ekonomicznych.
b) w klasyfikacji okresowej i rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
• ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
• rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
• uczeń potrafi odtworzyć podstawowe wiadomości z pamięci i przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe problemy i zadania,
• potrafi posłużyć się przykładem, ale stosuje ubogą i częściowo błędną terminologię,
• treść merytoryczna zawiera liczne błędy rzeczowe,
• uczeń ma trudności z logicznym wiązaniem faktów oraz wnioskowaniem,
• potrafi rozpoznać tylko część struktur ekonomicznych, praw i prawidłowości
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej bez dokonywania ich analizy
i oceny.
c) w ocenianiu okresowym i klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
• rozróżnia i wymienia z pamięci podstawowe prawa i prawidłowości gospodarki rynkowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
• rozumie zasady funkcjonowania działalności przedsiębiorstwa,
• potrafi częściowo skorzystać z informacji niezbędnych do prowadzenia firmy,
• wykorzystuje swój zakres wiedzy w rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu, trudności, popełniając jednak pomyłki,
• rozróżnia podstawowe pojęcia ekonomiczne i prawne oraz potrafi je odtworzyć
w zakresie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
d) w ocenianiu okresowym i klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
• uczeń potrafi właściwie skorzystać ze źródeł informacji, niezbędnych do prowadzenia firmy, a uzyskane informacje interpretuje, przetwarza i wykorzystuje,
• prawidłowo określa związki przyczynowo-skutkowe zjawisk gospodarczych,
• samodzielnie rozpoznaje prawidłowości różnych rodzajów rynku,
• stosuje terminologię ekonomiczną w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
e) w ocenianiu okresowym i klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela,
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach prowadząc działalność gospodarczą,
• zna i potrafi w praktyce zastosować z dużą swobodą zasady przedsiębiorczości,
• twórczo działa w zakresie rozwiązywania problemów o dużym stopniu skomplikowania,
• jest w stanie samodzielnie opracować symulację tworzenia firmy z uwzględnieniem wszystkich aspektów ekonomicznych i prawnych,
• wyjaśnia istotę procesów makro i mikro ekonomicznych.
f) w ocenianiu okresowym i klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
• posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie,
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
opracowany przez nauczyciela,
• samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i potrafi dzielić się zdobyta wiedzą,
• przygotowuje materiały korzystając z różnych źródeł informacji, przetwarza je do praktycznego wykorzystania,
• organizuje pracę własną, ale też potrafi koncepcyjnie myśleć i działać dla dobra zespołu klasowego lub szkoły czy instytucji zewnętrznych,
• wykazuje aktywność w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość,
• uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
27. W klasyfikacji rocznej uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - oceniany jest według następujących ogólnych kryteriów:
a) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; nie jest w stanie wykonać zadań z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej o elementarnym stopniu trudności, nawet
z pomocą nauczyciela,
b) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę
z zakresu prowadzenia własnej firmy i niski poziom umiejętności,
c) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada minimum wiedzy i umiejętności
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, ale poziom opanowania wiedzy jest niższy niż podstawowy,
d) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych z zakresu prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
e) stopień bardzo dobry lub celujący otrzymuje uczeń, który opanuje treści z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej wykraczające poza poziom podstawowy.
28. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:
a) uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych
jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub jest od niej wyższa,
b) warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
• frekwencja na zajęciach z przedmiotu jest nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby),
• usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach.,
• przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych,
• uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych
niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,
• skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –
konsultacji indywidualnych,
• uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia
ocenione poniżej jego oczekiwań,
• poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą,
• ostateczna ocena roczna z przedmiotu nie może być niższa od oceny proponowanej,
niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
29. Egzamin poprawkowy:
a) każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy,
b) egzamin poprawkowy z podstaw przedsiębiorczości składa się z części pisemnej i ustnej,
c) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
d) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września,
e) uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
Ocenianie uczniów powinno być procesem starannie i umiejętnie planowanym oraz systematycznie stosowanym. Należy więc postępować wobec uczniów tak, aby nauka szkolna budziła w nich wiarę we własne siły, podnosiła ambicje i motywowała do wysiłku, budziła świadomość, że wysiłek zostanie dostrzeżony i właściwie oceniony.
Przedmiotowy zestaw oceniania został przedstawiony uczniom oraz jest dostępny w Zespole Szkół Zawodowych w gabinecie wicedyrektorów wszystkim zainteresowanym: innym nauczycielom, uczniom, rodzicom. Sporządziła
Danuta Piękoś-Janulis
Wyświetleń: 939


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.