Katalog

Joanna Domańska, 2013-01-17
Międzyrzec Podlaski

Język rosyjski, Konspekty

Scenariusz lekcji j. rosyjskiego w klasie III gimnazjum

- n +

Scenariusz lekcji j. rosyjskiego w klasie III

Prowadząca: Joanna Domańska
Temat:Dzieciństwo A. S. Puszkina. Детство А. С. Пушкина

Cel główny – uczeń potrafi zredagować krótką wypowiedź ustną i pisemną na temat dzieciństwa A. S. Puszkina.

Cele szczegółowe: uczeń

określa temat wysłuchanego tekstu,
udziela odpowiedzi na pytania do wysłuchanego i przeczytanego tekstu,
formułuje krótkie wypowiedzi z użyciem różnych form gramatycznych.

Realizacja treści z podstawy programowej
1.uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych;
1.9. kultura (film, literatura)
1.14. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka (przedstawiciele kultury rosyjskiej)
2.Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
2.1 reaguje na polecenia,
2.2. znajduje w tekście określone informacje,
3.uczeń tworzy bardzo proste, krótkie wypowiedzi pisemne:
3.2. znajduje w tekście określone informacje,
4. uczeń tworzy bardzo proste, krótkie wypowiedzi ustne:
4.1.opisuje ludzi
5.uczeń tworzy bardzo proste, krótkie wypowiedzi pisemne:
5.opisuje ludzi,
9.uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem ( zapamiętuje nowe wyrazy, prowadzi notatki).

Materiał leksykalny:
Słownictwo dotyczące dzieciństwa wielkiego poety A.S. Puszkina (воспитанник, воспитывать, оказать влияние, няня, гувернёр).

Materiał gramatyczny:
Formy gramatyczne rosyjskich nazwisk typu:Пушкин, Лермонтов.

Metody pracy:
aktywizujące

Technika:
Praca z tekstem

Forma pracy:
Indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Pomoce dydaktyczne:
Podręcznik, płyta z nagraniem tekstu, kartki ze zdaniami.

Przebieg lekcji

1.Czynności organizacyjne ( sprawdzenie obecności, powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji).
2.Zapoznanie z tematem i celami lekcji:
zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach.
3.Nauczyciel prezentuje portret poety, zapisuje na tablicy datę urodzin i śmierci, a następnie zapoznaje z nowym materiałem leksykalnym.
4.Słuchanie tekstu z jednoczesnym uzupełnieniem zdań typu prawda/fałsz
Отец поэта происходил из старинного дворянского рода.
Прадедом поэта по материнской линии был абиссинец Ибрагим Ганнибал.
В доме поэта часто бывали актёры и певцы.
Маленький Саша читал книги на французском языке.
Русскому языку он учился у дедушки и тёти.
5.Uczniowie czytają tekst i odpowiadają na pytania (ćwicz 4b/77P).
6.Praca w grupach (pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat dzieciństwa A.S. Puszkina.
7.Prezentowanie opracowanej wypowiedzi i zapisanie w zeszytach.
8.Tworzenie i użycie form gramatycznych rosyjskich nazwisk typu;Пушкин, Лермонтов.
9.Uzupełnianie zdań z użyciem form gramatycznych rosyjskich nazwisk typu;Пушкин, Лермонтов.
10.Podsumowanie lekcji (ocena pracy uczniów).
11.Zadanie pracy domowej: ustne przygotowanie wypowiedzi na temat; Детство А. С. Пушкина, czytanie i tłumaczenie tekstu.
Wyświetleń: 1988


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.