Katalog

Agnieszka Śliwińska, 2013-01-22
Szptotawa

Lekcja wychowawcza, Różne

Innowacja "Inność w świecie ludzi"

- n +


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Inność w świecie ludzi”


Celowość wprowadzenia innowacji

Życie wewnątrzszkolne stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć się tolerancji, kształtować odpowiednie postawy wobec odmiennych kultur, poglądów, zachowań
i wiary. Dzięki działaniu szeregu wychowawców i pedagogów, ich wychowankowie coraz łatwiej radzą sobie z kwestią tolerancji, zdając sobie sprawę, iż bez podstawy tolerancji nie jest możliwe rozwiązanie ani nawet złagodzenie problemów współczesnego świata. Jednak wśród uczniów nadal istnieją pewne stereotypowe uprzedzenia.
Mamy nadzieję, że dzięki odpowiednio dobranym zadaniom i zdobytym doświadczeniom nasi uczniowie będą potrafili otworzyć się na nowe kontakty, uwolnią się od stereotypów, wyeliminują agresję oraz nauczą się korzystać z bogactwa jakie niesie za sobą odmienność.


Cele innowacji
Cele ogólne innowacji:
- uświadomienie istoty tolerancji, definicja tolerancji,
- kształtowanie przejawów tolerancji wśród uczniów,
- poznanie nowych terminów związanych z tolerancją, rozszerzenie wiedzy,
- uświadomienie uczniom do czego może prowadzić nietolerancja,
- weryfikacja stereotypów, narzuconych schematów myślenia.


Cele szczegółowe innowacji:
- uświadomienie potrzeby bycia tolerancyjnym,
- tworzenie postaw życzliwości wobec innych,
- kształcenie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
- poznanie i zrozumienie poglądów innych,
- zaspokojenie potrzeby akceptacji,
- kształtowanie postawy otwartości i życzliwości.


Krótki opis innowacji

Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją istnienia w imię demokratycznej wolności. Dzięki tolerancji możliwa jest odmienność, istnienie odmienności sprawia natomiast, że tolerancja staje się koniecznością. „Rozum jest tym prawem, które poucza ludzi, że skoro wszyscy są równi i niezależni, żaden nie powinien szkodzić drugiemu jeżeli idzie o jego życie, zdrowie, wolność i mienie” – pisał John Locke i miejmy nadzieję, że kiedyś wszyscy na świecie zrozumieją tę prawdę.
Obecnie pojawia się problem granic tolerancji, a więc pytanie o to czy można tolerować każde zachowanie i każdą postawę, czy jednak trzeba wyznaczać pewne granice.
Innowacja zostanie rozpoczęta we wrześniu 2011 i będzie realizowana przez jeden rok szkolny w dwóch grupach uczniów: szkoły podstawowej i gimnazjum.


Etapy realizacji innowacji

Tematyka zajęć z uczniami Zespołu Szkół
WRZESIEŃ
SP - Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych
GIM - Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych

PAŹDZIERNIK
SP - Tolerancja wobec osób starszych
GIM - Tolerancja wobec osób starszych

LISTOPAD
SP - Tolerancja wobec ubóstwa
GIM - Tolerancja wobec płci

GRUDZIEŃ
SP - Tolerancja wobec wyglądu
GIM - Tolerancja wobec ubóstwa

STYCZEŃ
SP - Wyjście z grupą uczniów do Hospicjum
GIM - Tolerancja wobec wyglądu

LUTY
SP - Tolerancja wobec otyłości
GIM - Tolerancja wobec zdania innych osób

MARZEC
SP - Tolerancja wobec różnic w pochodzeniu środowiskowym jednostek
GIM - Tolerancja wobec różnic w pochodzeniu środowiskowym jednostek

KWIECIEŃ
SP - Tolerancja wobec płci
GIM - Tolerancja wobec otyłości

MAJ
SP - Tolerancja wobec zdania innych osób
GIM - Tolerancja wobec osób chorych na AIDS

CZERWIEC
SP - Wspólne zajęcia z wychowankami Powiatowego Domu
GIM - Dziecka Wspólne zajęcia z uczniami w SOSW


Procedury osiągania celów


Wymienione cele zostaną osiągnięte przez:

1. Stosowanie odpowiednich i właściwych form pracy:
- rozmowy z uczniami nt. tolerancji, jej rodzajów,
- wspólne zabawy słowne,
- quizy poświęcone tolerancji,
- badania ankietowe,
- konkursy plastyczne.

2. Stosowanie różnorodnych metod:
- burza mózgów (zbieranie różnorodnych pomysłów),
- dramy (scenki, inscenizacje),
- praca w grupach,
- praca zespołowa,
- dyskusja.

3. Zastosowanie zasad:
- zasada systematyczności,
- zasada utrwalania zdobytych umiejętności,
- zasada indywidualizacji,
- zasada aktywnego i świadomego udziału ucznia.

4. Pozytywne motywowanie ucznia do bycia tolerancyjnym.


Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Po zakończeniu innowacji u ucznia nastąpi:
- wzrost zrozumienia odmienności,
- większa skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia,
- poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,
- powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami,
- spadek ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań,
- przełamanie stereotypów.


Sposoby ewaluacji:
- karty pracy ucznia,
- prace uczniów,
- obserwacja uczniów w czasie zajęć,
- ankieta dla uczniów.


Bibliografia
1.„Słownik wyrazów obcych”, PWN, Warszawa 1993.
2.Moir A, Jessel D. „Płeć mózgu”, Warszawa 1993.
3.Izdebski Z., Jaczewski A. „Kocha, lubi, szanuje”, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 1999.
4.Braun – Gałkowska M. „W tę samą stronę”, Warszawa 1994.
5.„Encyklopedia Powszechna PWN”, PWN, Warszawa 1998.
6.Karolczak – Biernacka B. (red.) „Tolerancja”, Warszawa 1992.
7.Skorupka S., Andrzejewska H., Łepicka Z. (red.) „Mały słownik języka polskiego”, Warszawa 1969.
8.Internet., encyklopedie multimedialne.

Autorzy:
mgr Agnieszka Śliwińska - nauczyciel bibliotekarz
mgr Monika Twardziak – Kocik - wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Denkiewicz - pedagog szkolny
Wyświetleń: 1199


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.