Katalog

Katarzyna Lisecka, 2013-01-30
Jaworzno

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego przedszkola.

- n +

Podsumowanie realizacji programu profilaktycznego Przedszkola Miejskiego nr ...
za I semestr
w roku szkolnym 2012/2013 w grupie II (3-4 latków).

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i został zawarty w obszarach z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci, kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych, wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz w pomaganiu dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Program był realizowany przez cały I semestr, przez wszystkie nauczycielki z pomocą zaproszonych gości: policjanta, ratownika medycznego, stomatologa, leśniczego.
Głównym celem programu jest promocja zdrowego stylu życia, tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu, kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych, kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju, tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków.
Dzięki realizacji niniejszego programu dzieci nabyły wiedze i umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie, opanowały zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz poprawiły sprawność ruchowa, która w dużym stopniu determinuje ich stan zdrowia.
Realizując program nauczycielki wykorzystywały różnorodne metody, aby umożliwić dzieciom doświadczenie i przezywanie tego, co było zawarte w treściach programowych. Podczas różnego rodzaju zajęć wychowankowie poznawali zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, poruszania się na drodze, właściwego odżywiania się i zdrowego stylu życia. Aby w pełni wypracować pożądane zachowania profilaktyczne u dzieci, nie wystarczająca okazała się jedynie praca nad nimi w przedszkolu. Konieczna była także współpraca z rodzicami oraz środowiskiem, w którym żyją wychowankowie. Dlatego też nauczycielki informowały na zebraniach o celach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w zakresie realizacji programu oraz o sposobach ich realizacji
i osiągnięciach dzieci.
Program profilaktyczny w dalszym ciągu z dużym powodzeniem i zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i nauczycieli będzie realizowany, także w drugim semestrze obecnego roku szkolnego.
W II semestrze w dalszym ciągu należy wzmacniać u dzieci wiarę we własne możliwości, na właściwe reagowanie w przypadku niepowodzenia, a także na odpowiednie wyrażanie emocji i uczuć.
W dalszym ciągu należy przeprowadzać pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, zachęcać dzieci do spożywania warzyw i owoców.
Ważne jest też przeprowadzanie pogadanek na temat higieny osobistej, należy przypominać o właściwym korzystaniu z toalety, o dokładnym myciu zębów po jedzeniu, właściwym wycieraniu nosa, a także o zostawianiu po sobie porządku w toalecie.
Należy uświadamiać dzieci o zakazach zabaw prądem i zapałkami, uwrażliwiać na odpowiednie zachowanie się na przejściu dla pieszych, w pobliżu ulic-istotne jest wpajanie zasad ruchu drogowego. Konieczne jest przestrzeganie o zakazie włączania i manipulowania urządzeniami podłączonymi do prądu. Należy przestrzegać, aby dzieci nie zbliżały się do nieznanych zwierząt.
Istotne jest również informowanie o odpowiednim ubieraniu się stosownie do pory roku i temperatury.
Wyświetleń: 6282


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.