Katalog

Lidia Gawlikowska, 2013-02-05
Konopki

Edukacja dla bezpieczeństwa, Wymagania

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W NAUCZANIU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W KL. IV, V

- n +

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W NAUCZANIU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W KL. IV, V
Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji prozdrowotnej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
Ocena celująca:
Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w
danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z
różnych źródeł wiedzy i informacji (Internet, encyklopedie, i inne). Biegle
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i
dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Bierze udział w konkursach, apelach
związanych z tematyką zdrowotną i zawodach sportowych.
Ocena bardzo dobra:
Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem w
danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie
rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów.
Ocena dobra:
Uczeń opanował wiadomości określone programem w danej klasie. Poprawnie
stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne.
Ocena dostateczna:
Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem.
Może mieć braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela
wykonuje niektóre zadania,
Ocena dopuszczająca
Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem.
Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego
wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych,
często nie kończy rozpoczętych działań.
Ocena niedostateczna:
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez program, a
braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewiełkim elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie
stara się, niszczy prace.opracowała : mgr Lidia Gawlikowska
nauczyciel ZPO nr1 w Mławie
Wyświetleń: 690


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.