Katalog

Teresa Bednarz, 2013-02-05
Gorlice

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Wymiana międzynarodowa i handel zagraniczny.

- n +

Temat: Wymiana międzynarodowa i handel zagraniczny.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawami działania handlu zagranicznego, oraz uświadomienie korzyści, ale i niebezpieczeństw tkwiących w wymianie międzynarodowej.

Tematyka zajęć:
1. Eksport i import jako podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym
2. Bilans handlowy
3. Wymiana międzynarodowa – zyski i koszty
4. Ograniczenia handlu zagranicznego


Ad.1 Nauczyciel wyjaśnia pojęcia:
Eksport- wywóz towarów za granicę
Import – przywóz towarów z zagranicy


Ad.2.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcie bilansu handlowego:
Bilans handlowy – ujmuje zobowiązania finansowe z tytułu eksportu i importu towarów.

Jeśli E > I – bilans dodatni
Jeśli I > E – bilans ujemny
Jeśli E= I – bilans zrównoważony


Ad.3. Pytania do uczniów:
1) Czym we współczesnym świecie „wymieniają” się państwa?

Jeden z uczniów zapisuje propozycje klasy na tablicy:

Przykładowe odpowiedzi: Towary, usługi, pracownicy, kapitał, kultura, wymiana naukowa, obyczaje, marki, „ czarny rynek”, kulinaria, informacje, technologie.

2) Dlaczego państwa ( a tym samym oczywiście też przedsiębiorstwa) włączają się w wymianę międzynarodową:

Przykładowe odpowiedzi:
- warunki geograficzne
- specjalizacja w danej produkcji ( np. Szwajcaria zegarki, Japonia sprzęt RTV)
- zasoby naturalne ( ropa )
- czynniki historyczne, polityczne
- liczą na zyski finansowe
- wejście państwa do UE ( łatwiejsze procedury handlu)


Praca w grupach: młodzież na wymienić zyski wynikające z wymiany narodowej oraz koszty z nią związana ( minusy handlu zagranicznego, zagrożenia).


Przykładowe odpowiedzi:

Zyski płynące z wymiany narodowej:
- handel zagraniczny współtworzy PKB
- powstanie nowych miejsc pracy
- możliwość sprzedaży towarów niewykorzystanych w danym kraju
- konkurencyjność produktów
- duży wybór towarów
- dostęp do nowych technologii, pomysłów itp.

Koszty wymiany międzynarodowej
- wykorzystywanie taniej siły roboczej
- konkurencyjne ceny produktów zagranicznych względem polskich ( „ zalew” produktów made in china)
- łamanie zasady etyki biznesu ( SOB/ CSR)
- handel podróbkami, łamanie praw autorskich
- kopiowanie przez młodzież „komercyjnego” stylu życia, nieopierającego się na tradycyjnych wartościach
- „ macdonaldyzacja” życia
- epidemie

W miarę posiadanego czasu warto uczniów zapoznać z pojęciem Społeczna Odpowiedzialność Biznesu ( CSR).

Ad. 4

Pomimo korzyści, jakie niesie z sobą wymiana międzynarodowa, żaden kraj nie może pozwolić sobie na prowadzenie zupełnie wolnego handlu bez żadnych ograniczeń.

Instrumenty państwa mające na celu ograniczenie handlu zagranicznego to: cła, kontyngent, embargo.


1. Kraj musi też chronić się przed nieuczciwą konkurencją na rynkach międzynarodowych, polegającą na dumpingu, czyli sprzedaży dobra poniżej kosztów jego produkcji.
Dlatego też państwa wprowadzają cła antydumpingowe , które na granicy podwyższają cenę danego towaru, aby nie mógł on już w danym państwie nieuczciwie konkurować z rodzimą produkcją.
Np. truskawki mrożone, buty skórzane z Chin i Wietnamu.

2. Embargo to narzędzie polityki handlu zagranicznego i represji ekonomicznej, a pośrednio i politycznej, mogące polegać na całkowitym zakazie eksportu towarów do określonego kraju (ich grupy) lub importu towarów z tego obszaru.
np. embargo Rosji na polskie mięso, amerykańskie embargo na handel z Kubą.

Jest ono niezgodne z prawem międzynarodowym, jeśli nie wynika z konieczności ochrony przed skutkami postępowania obcego państwa.

3. Kontyngent - ilościowe lub wartościowe ograniczenie importu lub eksportu ( np. wielkości sprowadzonych samochodów)


Podsumowanie: Większość państw na świecie angażuje się w handel zagraniczny – w większości dla zysków z niego płynących. Ale jak wszędzie – kiedy są zyski, są i koszty. Ważne, aby nie przysłaniały one tych pierwszych.
Wyświetleń: 1960


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.