Katalog

Agnieszka Kurek, 2013-02-08
Gdańsk

Język polski, Wymagania

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

Aktywność na lekcji
Nauczyciel powinien ocenić aktywność ucznia (udział w konkursach przedmiotowych, aktywność w czasie lekcji, rozwiązywanie zadań dodatkowych).
Odpowiedzi ustne
Nauczyciel powinien przynajmniej raz w ciągu semestru ocenić odpowiedź ustną ucznia.
Prace domowe
Nauczyciel powinien przynajmniej cztery razy w ciągu semestru ocenić pisemną pracę domową ucznia:
(1) ćwiczenia językowe, (3) redagowanie poznanych form wypowiedzi. Nauczyciel powinien raz w semestrze ocenić recytację poezji lub fragmentu prozy oraz umiejętność głośnego czytania.
Przygotowanie do lekcji (zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, lektura)
Raz w ciągu semestru uczeń zostaje oceniony za przygotowanie do lekcji. Jeśli był zawsze przygotowany otrzymuje ocenę celująca. Jeśli był dwa razy nieprzygotowany otrzymuje ocenę bardzo dobrą, trzy razy- dobrą, cztery razy – dostateczną, pięć razy – dopuszczającą, sześć razy i więcej – niedostateczną.
Prace pisemne
1) Prace klasowe literackie sprawdzające umiejętność redagowania form wypowiedzi – po każdej omówionej lekturze ( 1-2 w semestrze).
2) Sprawdziany z nauki o języku – 1 w semestrze.
3) Sprawdziany ortograficzne – 2 w semestrze.
4) Sprawdziany ze znajomości lektury – 1-2 w semestrze ( w zależności od ilości omawianych lektur w danym roku szkolnym ).
Testy z czytania ze zrozumieniem – 2 w semestrze.
Wyświetleń: 649


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.