Katalog

Dominika Barszcz, 2013-02-18
Bytów

Język polski, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - JĘZYK POLSKI

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOmgr DOMINIKI BARSZCZ

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w
ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KRAMARZYNACH


UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


(staż realizowany od 01.09.2006r. do 31.05. 2009r.)

Opracowanie
mgr Dominika Barszcz
nauczycielka języka polskiego
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach

Podstawowe dane

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Dominika Barszcz
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
Nauczany przedmiot: język polski
Czas trwania stażu: 01.09.2006 – 31.05.2009

Kwalifikacje

• Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie: historia dla absolwentów innych specjalności na Wydziale Filologiczno-Historycznym Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
• Ukończenie studiów magisterskich z wynikiem dobrym i uzyskanie tytułu magistra na kierunku filologia polska Wydziału Filologiczno-Historycznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
• Ukończenie studiów zawodowych z wynikiem dobrym i uzyskanie tytułu licencjata na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej Wydziału Filologiczno- Historycznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
Dodatkowe zadania pełnione w szkole
• Prowadzenie koła języka polskiego
• Prowadzenie zespołu wyrównawczego z języka polskiego
• Protokołowanie rad pedagogicznych
• Opieka na gazetką szkolną „Sowizdrzał”
Nagrody
• Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2008/2009.

Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe


• Poświadczona kopia dyplomu ukończenia podyplomowych studiów w zakresie: historia dla absolwentów innych specjalności na Wydziale Filologiczno-Historycznym Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
• Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska Wydziału Filologiczno-Historycznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku .
• Poświadczona kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku
Dokumenty związane z realizacją stażu
• Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
• Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
• Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

§ 7 ust. 2, pkt 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;


Zadania:

Wstępna ocena własnych umiejętności.

Formy realizacji:

1.Dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności: na przełomie sierpnia i września 2006 roku dokonałam autorefleksji.

Efekty realizacji:

Autorefleksja pozwoliła mi uświadomić sobie moje mocne i słabe strony jako nauczyciela i wychowawcy. Krytyczny rys pomógł mi również w zaplanowaniu zadań planu rozwoju zawodowego zgodnie z moimi możliwościami. Wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam anonimowe ankiety wśród uczniów, by dowiedzieć się, o co stale wzbogacać swój warsztat pracy jako nauczyciel i jako wychowawca. Dokonując autorefleksji brałam pod uwagę opinię Dyrektora, opiekuna stażu i doświadczonych kolegów i koleżanek. Doszłam do następujących wniosków:
• Praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi satysfakcję.
• Każdy zawód ma swoją specyfikę. W pracy nauczyciela najistotniejszy jest kontakt z uczniem. Metody pracy należy dostosować do indywidualnych cech dziecka.
• Poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania.
• Mam dobry kontakt z uczniami. Nie sprawia mi kłopotu zachęcenie ich do aktywności na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.
• Na zadawalającym poziomie współpracuję z rodzicami.
• Potrafię przekazywać wiedzę.
• Powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.


Sposób dokumentowania:

załącznik nr 1
(potwierdzenie dyrektora)


Zadania:

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Formy realizacji:

1.We wrześniu 2006 roku powstał kontrakt z opiekunem stażu. Formułował on w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.


Efekty realizacji:

Kontrakt to dokument poświadczający obustronną i harmonijną współpracę z opiekunem u- panią................................................................

Sposób dokumentowania:

załącznik nr 2 (potwierdzenie dyrektora),
załącznik nr 3 (kontrakt z opiekunem stażu)Zadania:

Doskonalenie zawodowe- Kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
-doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów,
- podnoszących kompetencje
i umiejętności wychowawcze,
- nadających uprawnienia do nauczania innego przedmiotu.


Formy realizacji:

1.Brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:
• „ Wzmocnienie procesu wychowawczego szkoły ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczyciela i wychowawcy” (28.11.2006).
• szkolenie internetowe, prowadząca: mgr ..................................... (12.02.2007)
• komputerowe wypełnianie świadectw, prowadząca mgr .................... (04.06.2007)
• obsługa urządzeń multimedialnych, prowadzący: mgr ....................... (18.03.2008)
• Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla starszych uczniów SP i gimnazjum” (15.05.2008)
2.Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie zewnątrzszkolnego doskonalenia. Uczestniczyłam w następujących warsztatach, szkoleniach, kursach i konferencjach w ramach zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego:
• „Oswajamy ortografię” – spotkanie metodyczne zorganizowane przez GWO (03.10.2006)
• „Regionalizm” – szkolenie w Jastrzębiej Górze (07.10.2006)
• „Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego”- szkolenie prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DC Edukacja (28.11-02.12.2006)
• Ratownictwo przedmedyczne - kurs przeprowadzony przez lek. med. .................................(10.11.2007)
• „Wykorzystanie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz badań osiągnięć uczniów w doskonaleniu pracy szkoły”- konferencja w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (06.12.2007)
• „Realizacja podstawy programowej z języka polskiego w odniesieniu do kanonu lektur”- kurs zorganizowany przez ODN w Słupsku (20.09.2008 i 04.10.2008)
• Osiągnięcia uczniów III klasy gimnazjum 2008 na podstawie analizy rozwiązań zadań z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego” – spotkanie zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (15.10.2008)
• „Egzamin gimnazjalny z Operonem – program przygotowań dla ucznia i nauczyciela” – spotkanie metodyczne w Gimnazjum nr 2 w Bytowie (18.11.2008)
• „Zachowania samobójcze młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna” – doskonalenie zawodowe nauczycieli przeprowadzone przez pracowników ODN w Słupsku (24.10.2008 i 25.10.2008)
• spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku na temat interpretacji orzeczeń wydawanych uczniom przez poradnię – (20.11.2008)
• „Jak motywować uczniów do czytania lektur szkolnych”?- doskonalenie zawodowe nauczycieli przeprowadzone przez pracowników ODN w Słupsku (21.03.2009)
3.Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje.
W czerwcu 2009 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki (14.11.2008-30.06.2009)

Efekty realizacji:

Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Szczególnie przydatne, z punktu widzenia polonisty, było spotkanie z paniami psycholog i pedagog z poradni pschologiczno-pedagogicznej w Bytowie, które udzieliły odpowiedzi na wiele nurtujących mnie zagadnień związanych z pracą z uczniami dyslektycznymi na moich lekcjach.
Wiedza zdobyta przeze mnie w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego jest z powodzeniem wykorzystywana w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych. Umożliwia mi ona doskonalenie warsztatu pracy i ocenianie uczniów.

Ukończony kurs podniósł moje kwalifikacje zawodowe, zwiększył poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela, pomógł w organizacji warsztatu pracy z uczniem upośledzonym umysłowo.

Sposób dokumentowania:Zadania:

Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań.


Formy realizacji:

1.Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej w szkole.

2. Brałam udział w spotkaniach i pracach Zespołu Humanistycznego.
• Opracowałam zestaw lektur do poszczególnych klas.
• Przygotowywałam programy szkolnych imprez okolicznościowych.
• Opracowałam i przeprowadziłam ewaluację szkolnych konkursów recytatorskiego i ortograficznego.
3.Byłam współautorką Szkolnego Programu Profilaktycznego na lata 2006-2010 oraz Programu Poprawy Efektywności Wychowania.
4. Zapoznałam się z programami i podręcznikami nauczania języka polskiego.


5. Napisałam i wdrożyłam ścieżkę edukacyjną z kształcenia teatralnego dla klas IV-VI SP


6. Brałam udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

• „W jaki sposób mogę przeciwdziałać agresywnemu zachowaniu kolegów?”-godzina wychowawcza w kl. I G przeprowadzona przez mgr M. Piechowską (09.03.2007)

7. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu.
Przez cały okres trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią mgr :
• „Mały Książę” – podróżą „w głąb ludzkiej natury” – lekcja języka polskiego w klasie IIG (18.04.2007)
• „Co już wiemy o czasowniku? Lekcja powtórzeniowa” – lekcja języka polskiego w klasie VI (23.11.2008)
• „Przegrana człowieka z rzeczą w wyścigu o przetrwanie?” – „Muzeum” Wisławy Szymborskiej. – lekcja języka polskiego w klasie V (29.04.2009)

8. Zajęcia lekcyjne prowadzone przeze mnie hospitowali dyrektorzy oraz opiekun stażu:
• „Bądź bezbłędny! Pisownia wyrazów z rz” – lekcja języka polskiego w klasie IV (20.10.2006)
• „Biblioteczka domowa” – lekcja języka polskiego w klasie VI (06.04.2006)
• „Jak napisać zaproszenie?” – lekcja języka polskiego w klasie IV (05.03.2008)
• „Rodzina jako środowisko wychowawcze” – lekcja wychowawcza w klasie II G (10.04.2008)
• „Rodzice i ich dzieci w lekturze Ten obcy I. Jurgielewiczowej” – lekcja języka polskiego w klasie VI (24.10.2008)
• „Bogate słownictwo ułatwia życie” – lekcja języka polskiego w klasie IIIG (24.03.2009)
9. Zaprojektowałam i zrealizowałam zajęcia otwarte, które hospitowali inni nauczyciele.
• „Rozmawiamy o ważnych wartościach: miłości i przyjaźni” – lekcja wychowawcza w klasie II G (08.05.2008)
• „Czy narkotyki rozwiązują problem?” – lekcja wychowawcza w klasie III G (20.01.2009)
10. Przeprowadziłam radę szkoleniową dla nauczycieli ZSPiG w Kramarzynach na temat: „Zachowania samobójcze wśród młodzieży”.
11. Przy współpracy z Samorządem Szkolnym przeprowadziłam dwie szkolne akcje:
• „Kwiatek dla nauczyciela” (09.10-15.10.2007)
• Poczta świętego Walentego (11.02-14.02.2008)
12. Brałam aktywny udział w realizacji Kalendarza Imprez Szkolnych.

• Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – montaż słowno-muzyczny (10.11.2006)
• Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – montaż słowno-muzyczny (09.11.2007)
• Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – montaż słowno-muzyczny (07.11.2008)
• Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej- przedstawienie „Jeden dzień z życia klasy” (13.10.2006)
• Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej- montaż słowno muzyczny (12.10.2007)
• Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej- montaż słowno muzyczny (13.10.2008)
• Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – montaż słowno muzyczny (27.04.2007)
• Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – montaż słowno muzyczny (30.04.2008)
• Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – montaż słowno muzyczny (30.04.2009)
• Program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego przez klasę III gimnazjum (20.06.2008)
• Montaż słowno-muzyczny z okazji Choinki Szkolnej (01.02.2007)
• Montaż słowno-muzyczny z okazji Choinki Szkolnej (31.01.2008)
• Wystrój sali gimnastycznej, na której odbyła się Wigilia Szkolna (22.12.2006)
Efekty realizacji:


Na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej.

Nasze spotkania były też znakomitą okazją do krytycznych dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższenia jakości prowadzonych przez nas zajęć.
Wdrożenie zasad Programu Profilaktycznego i Programu Poprawy Efektywności Wychowania.
Przestudiowanie bogatej i różnorodnej oferty wydawniczej dostępnej na polskim rynku podręczników szkolnych skłoniło mnie do refleksji nad cechami, które powinien posiadać „dobry” podręcznik. Zaowocowało to wybraniem spełniającej owe kryteria oferty bogatej w różnorodne pomoce dla ucznia i odpowiadającej umiejętnościom sprawdzanym na teście kompetencji.
Do napisania i wprowadzenia programu w klasach IV-VI skłoniło mnie kilka powodów. Najważniejszym z nich był zapał i wielka radość, którą zaobserwowałam podczas zajęć, na których jednym z ćwiczeń było odgrywanie scenek aktorskich. Wcielanie się przez dzieci w jakąś rolę wprowadzało do zajęć elementy zabawy, odprężenia, aktywizowało i ośmielało nawet najbardziej „zamkniętych” uczniów. Cieszy fakt, że moje zajęcia wzbudzały duże zainteresowanie.
Dzięki zajęciom, które hospitowałam, poznałam nowe ciekawe metody nauczania. Dało mi to też szansę wymienienia się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji.

Konsultacje pohospitacyjne wskazywały mi kierunki do doskonalenia mojej pracy i formy przekazywania wiedzy uczniom w sposób adekwatny do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
Na wszystkie zajęcia przygotowywałam scenariusze zajęć, które wcześniej konsultowałam z nauczycielami hospitującymi moje lekcje. Po przeprowadzonych zajęciach omawialiśmy stopień realizacji zamierzonych celów.
W ramach dzielenia się swą wiedzą przeprowadziłam szkolenie, którego głównym celem miało być uwrażliwienie nauczycieli na niepokojące zachowania dzieci i młodzieży.
Celem obu przedsięwzięć było przede wszystkim uatrakcyjnienie życia szkolnego, wprowadzenie miłego akcentu w dniu święta Edukacji Narodowej i święta zakochanych oraz integracja uczniów naszej szkoły.
Opracowałam scenariusze i przygotowałam według nich uroczystości szkolne.


Sposób dokumentowania:


Zadania:

Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.

Formy realizacji:

1. Sprawdzałam arkusze egzaminacyjne uczniów zdających próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej i próbny sprawdzian kompetencji klasy VI w roku szkolnym 2006/07 i 2008/09.
2. W roku szkolnym 2006/2007 i 2008/2009 brałam udział w opracowaniu szkolnego raportu z próbnego egzaminu gimnazjalnego i egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej oraz próbnego sprawdzianu i sprawdzianu kompetencji klasy VI.
3. Sprawdzałam testy diagnoz bieżących uczniów klasy III gimnazjum i klasy VI oraz testy konkursów z języka polskiego.

4. Samodzielnie konstruowałam sprawdziany, kartkówki, testy sprawdzające wiedzę uczniów.

5. Uczestniczyłam w programie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”
6. Skonstruowałam plany wynikowe z języka polskiego do poszczególnych klas.

Efekty realizacji:
Raporty przedstawiane radzie Pedagogicznej zawierały wnioski z poszczególnych obszarów wiedzy badanych podczas egzaminów i rekomendacje do dalszej pracy, co pomogło w podnoszeniu wyników nauczania w szkole.
Zarówno sprawdzanie testów, pisanie raportów i redagowanie wniosków do dalszej pracy podwyższało moje kompetencje jako nauczyciela polonisty.


Starałam się, by ułożone przeze mnie testy były dostosowane do indywidualnej charakterystyki klas, w których je przeprowadzałam. Materiały te pomogły mi na bieżąco weryfikować umiejętności i wiedzę moich uczniów i podwyższać ich kompetencje polonistyczne. Otrzymane wyniki stały się znakomitą okazją do ewaluacji przeprowadzonych testów.


Uczestnictwo w programie pozwoliło mi na regularne diagnozowanie postępów uczniów, porównywanie ich osiągnięć edukacyjnych z wynikami ogólnopolskimi oraz modyfikowanie
metod mojej pracy w celu osiągnięcia jak największej skuteczności.
Plany wynikowe z języka polskiego z wyszczególnionymi umiejętnościami podstawowymi i ponadpodstawowymi są podstawowym narzędziem w moim warsztacie pracy. Dzięki tym dokumentom planuję i organizuję swoje zajęcia.

Sposób dokumentowania:

Zadania:

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

Formy realizacji:

1.Starania o zakup pomocy z budżetu szkoły.

2. Współpracowałam z biblioteką szkolną.

3. Samodzielnie przygotowywałam pomoce
dydaktyczne.
4. Gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej.

Efekty realizacji:
Od 1 września 2006 roku opiekowałam się klasopracownią nr 21. W latach 2006-2009 sala lekcyjna wyposażona została w nowy sprzęt multimedialny: telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, komputer, projektor multimedialny, aparat telefoniczny, zakupiona została wykładzina podłogowa, rolety oraz ławki, krzesła i biurko nauczycielskie.
Wyposażenie klasy w nowoczesny sprzęt multimedialny w znaczny sposób zwiększył atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć.

Starałam się o zakup nowych lektur szkolnych,
adaptacji filmowych niezbędnych i
uatrakcyjniających zajęcia języka polskiego.

Przez okres stażu , przy użyciu technologii komputerowej i Internetu, przygotowałam
szereg pomocy dydaktycznych (testy,
sprawdziany, plansze itp.)

Przez okres stażu gromadziłam bibliotekę przedmiotową, co pozwoliło na udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela polonisty, pogłębienie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii itp.
Sposób dokumentowania:

§7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;Zadania:

Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeby uczniów.


Formy realizacji:

1.Organizowałam szereg konkursów na etapie szkolnym i międzyszkolnym:
• Szkolny Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna, czyli walka z bykami” dla uczniów klas III-VI SP (08.05.2007)
• I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna, czyli walka z bykami” dla uczniów klas gimnazjalnych ze szkół w Kramarzynach i Tuchomiu (15.05.2007)
• Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas: I-II, III-IV, V-VI SP (22.05.2007)
• Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas: I-III gimnazjum (23.05.2007)
• Szkolny Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna, czyli walka z bykami” dla uczniów klas III-VI SP (10.06.2008)
• II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna, czyli walka z bykami” dla uczniów klas gimnazjalnych ze szkół w Kramarzynach i Tuchomiu (11.06.2008)
• Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas: I-II, III-IV, V-VI SP (14.05.2008)
• Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas: I-III gimnazjum (21.05.2008)
• Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas: przedszkole, I-II, III-IV, V-VI SP (14.05.2009)
• Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas: I-III gimnazjum (14.05.2009)
• Konkurs czytelniczy dla uczniów klasy IV „Czytam więcej i lepiej” (15.09.-31.05.2007)
• Konkurs dla uczniów klasy V „Czy znam baśnie Andersena?” (06.12.2007)
• W ramach programu akcji „Poczta Świętego Walentego” – konkurs walentynkowy (rozpoznawanie cytatów z wierszy o miłości) (11-13.02.2008)
• Szkolny etap konkursu „Gimnazjalny Mistrz Ortografii” kwalifikujący uczniów do udziału uczniów w II etapie konkursu w Miastku (20.03.2008)
• Konkurs krasomówczy dla uczniów klasy VI pt. „Opowiem wam historię...” (18-19.12.2008)

2. Organizowałam wyjazdy oraz pełniłam funkcję opiekuna podczas koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw, dyskotek, wycieczek, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych:
• Opieka nad trójką uczniów podczas konkursu recytatorskiego pt. „Wieczór poezji jesiennej”, który odbył się w Gimnazjum nr 1 w Bytowie (09.11.2006)
• Organizacja wyjazdu (kierownik wycieczki) i opieka nad uczniami podczas zwiedzania wystawy „Wojownik ze słoneczną głową”w Muzeum w Lęborku (17.11.2006)
• Opieka nad uczniami podczas dyskoteki andrzejkowej ( 30.11.2006)
• Opieka nad uczniami podczas dyskoteki choinkowej ( 01.02.2007)
• Pełnienie dyżuru podczas ferii na świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej w ramach akcji „Ferie zdrowo na sportowo!” (15.02.2007)
• Opieka nad uczniami klasy I gimnazjum podczas Gimnazjady w Tuchomiu (21.03.2007)
• Organizacja wyjazdu (kierownik wycieczki) i opieka nad uczniami klas IV-VI podczas przedstawienia teatralnego pt. „Cenniejsze niż złoto”, które odbyło się w MDK-u w Bytowie (26.03.2007)
• Organizacja wyjazdu (kierownik wycieczki) i opieka nad uczniami klas I-III gimnazjum podczas przedstawienia teatralnego pt. „Skąpiec”, które odbyło się w MDK-u w Bytowie (29.03.2007)
• Organizacja wyjazdu (kierownik wycieczki) i opieka nad uczniami klas IV-VI podczas przedstawienia teatralnego pt. „Wyspa Skarbów”, które odbyło się w MDK-u w Bytowie (12.11.2007)
• Współorganizacja i opieka nad uczniami podczas Szkolnego Dnia Sportu (20.06.2007)
• Współorganizacja wyjazdu i opieka nad uczniami klasy VI podczas dwudniowego pobytu w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Mausz (01-02.06.2007)
• Organizacja wyjazdu i opieka nad uczniami gimnazjum podczas wycieczki rowerowej nad jezioro Łąkie (15.06.2007)
• Opieka nad uczniami klasy I i II gimnazjum podczas Szkolnego Dnia Matematyczno-Fizycznego zorganizowanego w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” (14.12.2007)
• Opieka nad uczennicami klasy II i III gimnazjum podczas konkursu ortograficznego „Gimnazjalny Mistrz Ortografii”, który odbył się w Gimnazjum nr 1 w Miastku (12.04.2008)
• Opieka nad uczniami podczas dyskoteki andrzejkowej (29.11.2007)
• Opieka nad uczniami podczas dyskoteki choinkowej (31.01.2008)
• Opieka nad uczniami klasy II gimnazjum podczas Gimnazjady w Tuchomiu (23.03.2008)
• Opieka nad uczniami klas gimnazjalnych podczas czterodniowej wycieczki: Wrocław – Sudety – Praga – Góry Ardszpaskie (24-27.04.2008)
• Opieka nad uczniami gimnazjum podczas wyjazdu na Politechnikę Gdańską w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” (24.05.2008)
• Pełnienie dyżuru podczas ferii na świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej w ramach akcji „Ferie zdrowo na sportowo!” (18.01.2008)
• Organizacja wyjazdu (kierownik wycieczki) i opieka nad uczniami klas IV-VI podczas przedstawienia teatralnego pt. „Szatan z siódmej klasy”, które odbyło się w MDK-u w Bytowie (09.10.2008)
• Opieka nad uczniami podczas szkolnej dyskoteki dla młodzieży gimnazjalnej (30.10.2008)
• Opieka nad uczniami klasy III gimnazjum podczas rejonowego konkursu z języka polskiego, który odbył się w Kościerzynie (17.01.2009)
• Opieka nad uczniami klas gimnazjalnych podczas koncertu orkiestry Sinfonia Baltica, który odbył się w filharmonii w Słupsku (26.01.2009)
• Opieka nad uczennicami klasy VI podczas konkursu recytatorskiego „Barwy Wiosny”, który odbył się w ZS w Łubnie (18.03.2009)
• Organizacja wyjazdu (kierownik wycieczki) i opieka nad uczniami klas I-III gimnazjum podczas przedstawienia teatralnego pt. „Szyfr Szekspira”, które odbyło się w MDK-u w Miastku (30.03.2009)
• Organizacja (kierownik wycieczki) i opieka nad uczniami klas I-III gimnazjum podczas pięciodniowej wycieczki: Częstochowa-Kraków- Wieliczka-Zakopane-Słowacja-Oświęcim (18-22.05.2009)
• Organizacja i opieka podczas „Wieczorku pożegnalnego” klasy III gimnazjum (06.06.2009)
• Opieka nad uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum podczas corocznych biwaków organizowanych w pierwszy tydzień wakacji „Wakacje z księdzem”
3.Przygotowywałam uczniów do różnorodnych konkursów.
• konkurs na opowiadanie „Wojownik ze słoneczną głową” zorganizowany przez Muzeum w Lęborku (27.10.2006)
• konkurs recytatorski „Wieczór poezji jesiennej” w Gimnazjum nr 1 w Bytowie (09.11.2006)
• szkolny etap kuratoryjnego konkursu z języka polskiego dla uczniów gimnazjum (15.11.2006)
• szkolny etap kuratoryjnego konkursu polonistyczno-historycznego dla uczniów SP (15.11.2006)
• szkolny etap kuratoryjnego konkursu z języka polskiego dla uczniów gimnazjum (23.11.2007)
• szkolny etap kuratoryjnego konkursu polonistyczno-historycznego dla uczniów SP (26.11.2007)
• konkurs „Gimnazjalny Mistrz Ortografii” w Gimnazjum nr 1 w Miastku (12.04.2008)
• rejonowy etap kuratoryjnego konkursu z języka polskiego dla uczniów gimnazjum w Gimnazjum w Kościerzynie (17.01.2009)
• konkurs recytatorski „Barwy wiosny” dla uczniów SP i gimnazjum w ZS w Łubnie (18.03.2009)
• konkurs na wiersz pt. „W moim domu brak tytoniu” zorganizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie (22.05.2009)
4. Prowadziłam zajęcia zespołu wyrównawczego z języka polskiego:
• w roku szkolnym 2006/07 w klasie IV
• w roku szkolnym 2007/08 w klasie IV i V
• w roku szkolnym 2008/09 w klasie V i VI
5. W roku szkolnym 2006/07 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z języka polskiego z uczniem klasy IV – ........... (orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim)
6. Z własnej inicjatywy raz w miesiącu po godzinach pracy prowadziłam konsultacje dla uczniów SP z dysgrafią, dysortografią i dysleksją.

7. Prowadziłam zajęcia koła polonistycznego:
• w roku szkolnym 2006/07 dla uczniów klasy III gimnazjum (1 godz. tygodniowo)
• w roku szkolnym 2007/08 dla uczniów klasy I i II gimnazjum (1 godz. tygodniowo)
• w roku szkolnym 2008/09 dla uczniów klasy III gimnazjum (1 godz. tygodniowo)
• w roku szkolnym 2007/08 dla uczniów klasy V i VI (1 godz. tygodniowo)Efekty realizacji:
Szereg konkursów organizowanych przeze mnie podczas stażu miał na celu uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, zachęcenie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
Duże zainteresowanie jakimi cieszyły się konkursy świadczy o tym, że trafnie rozpoznałam potrzeby wychowanków w tym obszarze.
Przy organizacji wyjazdów koniecznością było zapoznanie się z regulaminem wycieczek oraz przepisami obowiązującymi podczas ich trwania.
Do najważniejszych celów owych wyjazdów można zaliczyć:
rozwijanie zainteresowań literackich, teatralnych, poetyckich, poznanie dziedzictwa kulturowego, historycznego kraju, poznanie piękna przyrody ojczystej, integrację uczniów.


Uczestniczenie uczniów w wymienionych konkursach to sprawdzenie efektywności nauczania języka polskiego w naszej szkole.
Efektem pracy z uczniami zdolnymi było przystąpienie do konkursów na różnych szczeblach.


Pomoc uczniom, którzy mają kłopoty z opanowaniem materiału nauczania przyczyniła się do podwyższenia wyników nauczania w szkole i zmniejszenia zaległości w nauce.


Zajęcie te pozwoliły na stopniowe i zgodne z możliwościami ucznia, przyswajanie materiału klasy IV z języka polskiego.
Zmniejszyło to frustrację chłopca spowodowaną niepowodzeniami szkolnymi.

Pomoc uczniom dyslektycznym, pozwala na szybsze zniwelowania zaległości w nauce.

Na zajęciach koła polonistycznego wdrażałam własne pomysły. Starałam się, by trudniejszy materiał był prezentowany w ciekawy sposób. Na zajęciach z uczniami SP realizowałam częściowo program edukacji teatralnej.


Sposób dokumentowania:


Zadania:

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych


Formy realizacji:

1.Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym:
• Współpracowałam z Parafią Najświętszego Serca Jezusowego przy organizacji letniego wypoczynku „Wakacje z księdzem” dla dzieci z parafii (lata 2006/07,2007/08, 2008/09).
• Pomagałam przy organizacji Pierwszego Crossu Kaszubskiego, który odbył się na terenie ZSPiG w Kramarzynach (10.02.2007).
• Pomagałam przy organizacji Kaszubskiej Niedzieli (18.03.2007).
• Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuchomiu przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej dożywiania dzieci z ZSPiG w Kramarzynach.
• Zorganizowałam wyjście i sprzątanie grobów na miejscowym cmentarzu.
• Współorganizowałam coroczne akcje „Sprzątanie Świata” i „Sprzątanie Wsi”.
• Pomagałam przy organizacji pobytu uczniów, rodziców i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Veenwoucen(Holandia) w Kramarzynach.
2. Współpracowałam ze środowiskiem szkolnym:
• Nawiązałam współpracę z nauczycielami z ZS w Łubnie w celu organizacji wspólnej wycieczki dla klas gimnazjalnych (kwiecień 2009)
• Przy organizacji konkursu ortograficznego „Corrida ortograficzna, czyli walka z bykami” oraz recytatorskiego współpracowałam z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym, nauczycielkami z ZS w Tuchomiu: mgr ............................. i mgr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Radą Rodziców oraz Sklepikiem Szkolnym.
• Nawiązałam współpracę z Narodowym Teatrem Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Efekty realizacji:
Działalność podjęta przeze mnie na rzecz lokalnego środowiska wpłynęła na promowanie szkoły, budowanie pozytywnych relacji: szkoła-rodzice (mieszkańcy), identyfikację społeczności lokalnej z placówką.
Dzięki współpracy z nauczycielami z ZS w Łubnie udało mi się zorganizować wycieczkę trasą Częstochowa-Kraków-Wieliczka- Zakopane-Słowacja-Oświęcim oraz w znaczny sposób zmniejszyc jej koszty.
Nawiązanie współpracy z nauczycielkami z zaprzyjaźnionej szkoły w Tuchomiu pozwoliło na zwiększenie prestiżu konkursu ortograficznego. Natomiast pozyskanie sponsorów: Sklepiku Szkolnego, Rady Rodziców oraz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego pozwoliło na zakup cennych nagród dla uczestników konkursów.

Współpraca z teatrem pozwoliła mi na uatrakcyjnienie zajęć ze ścieżki przedmiotowej: edukacja teatralna w klasach IV-VI, co wspomogło proces dydaktyczny, wzmocniło zainteresowanie uczniów teatrem, a co za tym idzie, sprawami kultury.Sposób dokumentowania:


§ 7, ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Zadania:

Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy
z uczniami i do własnego rozwoju.
Formy realizacji:

1.Dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz zapoznałam się z wyposażeniem szkołyEfekty realizacji:
Autorefleksja pozwoliła mi uświadomić sobie stopień swoich umiejętności informatycznych i pracy z wykorzystaniem technologii komputerowych oraz sprzętu multimedialnego. Pozwoliło mi to zaplanować zadania planu rozwoju zawodowego: kursy, szkolenia oraz listę zapotrzebowania na sprzęt multimedialny, który ułatwiłby i uatrakcyjnił zajęcia.
Sposób dokumentowania:


Zadania:

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej
i informacyjnej.


Formy realizacji:

1.Udział w kursach i szkoleniach:
• „Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego”- szkolenie prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DC Edukacja (28.11-02.12.2006)
• szkolenie internetowe (12.02.2007)
• komputerowe wypełnianie świadectw (04.06.2007)
• obsługa urządzeń multimedialnych, (18.03.2008)


Efekty realizacji:

Ukończenie kursów i szkoleń ugruntowało moją wiedzę informatyczną, co pozwoliło na uatrakcyjnienie zajęć.


Sposób dokumentowania:
Zadania:

Wykorzystywanie technologii komputerowych i Internetu w praktyce szkolnej.Formy realizacji:

1.Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej:
• Testy, sprawdziany, krzyżówki i inne pomoce dydaktyczne przygotowuję z wykorzystaniem komputera.
• Komputer służy mi także do tworzenia opracowań czy dokumentów szkolnych, a także dokumentów związanych z rozwojem zawodowym, czego dowodem jest niniejsze sprawozdanie.
• Portale internetowe (http://www.eduinfo.pl/, http://www.profesor.pl/) są dla mnie źródłem nowinek ze świata edukacji.
• Zasoby informacyjne Internetu pomagają mi w przygotowaniu do lekcji.
• W Internecie odnalazłam wiele praktycznych informacji dotyczących awansu zawodowego.
• W czasie stażu przygotowałam szereg zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego: Internetu, projektora.
• Przystąpiłam do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA” prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
• Przystąpiłam do Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti” obejmującego pomocą uczniów z dysleksją rozwojową.

2.Wykorzystywałam massmedia w pracy pedagogicznej.
Na wybranych lekcjach korzystałam z czasopism, filmów edukacyjnych, adaptacji lektur szkolnych czy fragmentów poezji i prozy nagranych na płyty CD.Efekty realizacji:
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej przynosi korzyści mnie i moim uczniom. Daje również możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. Dostęp do Internetu dał mi możliwość uczestniczenia w dwóch ogólnopolskich projektach edukacyjnych, które pozwalają na badanie efektywności nauczania, kontrolę i analizę postępów uczniów, rozwijanie integracji pomiędzy poszczególnymi przedmiotami, możliwość dokształcania oraz niezbędną pomoc w postaci materiałów i kursów w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce. Opracowywanie niektórych materiałów metodą komputerową ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam w nich zainteresowanie przedmiotem i skłaniam do samodzielnego poszukiwania wiedzy. Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych, np. w czasie omawiania lektur sprawia, że zajęcia stają się bardziej atrakcyjne. Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu, mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami z całej Polski dzięki uczestniczeniu w kilku grupach dyskusyjnych i pozyskiwania informacji o nowościach na rynku wydawniczym. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę.


Wykorzystanie massmediów w pracy pedagogicznej zaktywizowało uczniów do pracy i dało mi możliwość sięgnięcia po ciekawe metody prowadzenia zajęć. Zajęcia koła polonistycznego uatrakcyjniałam wykorzystaniem dyktafonu. Okazało się to przydatne w pracy uczniów nad testami publicystycznymi, wywiadami oraz krótkimi informacjami prasowymi. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się również lekcje języka polskiego na temat reklamy i innych tekstów o charakterze perswazyjnym, na których prezentowałam fragmenty filmów reklamowych. Skutecznym sposobem na zachęcenie grupy klasowej do analizy tekstów poetyckich były nagrania piosenek popularnych artystów do słów wierszy polskich poetów.
Sposób dokumentowania:Zadania:

Wykorzystanie technologii komputerowych oraz Internetu w pracy naddokumentacją awansu zawodowego.Formy realizacji:


1.Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego:
• Podczas trwania stażu gromadziłam świadectwa potwierdzające zdobyte przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Prowadziłam teczkę z dokumentami zaświadczającymi moją pracę dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą.
2. Przygotowałam projekt sprawozdania realizacji planu zawodowego:
• W czerwcu 2009 roku po ponownej analizie planu rozwoju zawodowego i zebranej dokumentacji szczegółowo opisałam realizację zadań za okres 01.09.2006 – 31.05.2009.

Efekty realizacji:

Zebrane przeze mnie dokumenty stanowią nie tylko potwierdzenie moich kwalifikacji i umiejętności, ale również okazały się pomocne przy redagowaniu sprawozdania z realizacji planu zawodowego.


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego to zwieńczenie mojej pracy w trakcie trwającego 3 lata stażu oraz powód do wyciągnięcia wniosków do dalszych działań.


Sposób dokumentowania:§ 7, ust.2, pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;


Zadania:

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Formy realizacji:

1. Brałam udział w kursach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki:
• „ Wzmocnienie procesu wychowawczego szkoły ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczyciela i wychowawcy” (28.11.2006).
• „Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla starszych uczniów SP i gimnazjum” (15.05.2008)
• interpretacja orzeczeń wydawanych uczniom przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (20.11.2008)
• „Zachowania samobójcze młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna” – doskonalenie zawodowe nauczycieli przeprowadzone przez pracowników ODN w Słupsku (24.10.2008 i 25.10.2008)
kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogikiEfekty realizacji:
Udział w kursach z zakresu psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki poszerzył i ugruntował moją wiedzę.
Podwyższenie kwalifikacji pozwoliło mi na doskonalenie pracy polonisty i nauczyciela wychowawcy.


Sposób dokumentowania:Zadania:

Samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu polonistyki, dydaktyki, pedagogiki i psychologii.

Formy realizacji:

1. Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam wybrane pozycje z dziedziny polonistyki, dydaktyki i psychologii. Do najciekawszych pozycji należą:
• J. Bralczyk, Język na sprzedaż.
• E. Kołodziejek, Językowa corrida.
• A. Książek – Szczepanikowa, Od obrazka do wideoklipu.
• A. Dąbrowska, Język polski.
• E. Kłosinska, Wychowawca w szkole.
• Język polski w szkole – czasopismo dla polonistów.
• Psychologia w Szkole – kwartalnik dla nauczycieli.


Efekty realizacji:
Wiedza z zakresu polonistyki oraz dydaktyki pogłębiła moje kompetencje jako nauczyciela polonisty. Wymienione pozycje były dla mnie źródłem ciekawych pomysłów, scenariuszy
lekcji, a także refleksji językowej. W pracy nauczyciela – wychowawcy przydatne były
pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności
interpersonalne a także rozwiązywać problemy wychowawcze.Sposób dokumentowania:
Zadania:

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.


Formy realizacji:

1.Realizowałam zadania opiekuńcze - rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy uczniów – realizacja tego zadania opierała się o współpracę z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną
2. Realizowałam zadania wychowawcze – dbałam o kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw w ocenie własnej osoby i kontaktach z rówieśnikami. Zależało mi, aby młodzież wierzyła we własne siły, akceptowała siebie, była ciekawa świata i tolerancyjna wobec innych;
3. Prowadziłam zebrania z rodzicami oraz ich pedagogizację, na bieżąco inicjowałam kontakty osobiste lub telefoniczne.
• „Zachowania samobójcze wśród młodzieży” (09.12.2008)
• „Jak wybrać szkołę po gimnazjum?” (12.05.2009)
4.Pracowałam nad integracją zespołu klasowego.
• wspólnie świętowaliśmy urodziny uczniów (składanie życzeń, odśpiewanie tradycyjnego „Sto lat”, symboliczny słodki poczęstunek w postaci cukierków przyniesionych przez solenizanta sprawiało uczniom wiele radości)
• obchodzenie Dnia Dziewczyny i Dnia Chłopaka
• wspólne wyjazdy na wycieczki, gimnazjady
• coroczna organizacja Wigilii klasowej

5.Kształtowałam wśród uczniów postawę proekologiczną i prozdrowotną.
6.Przeciwdziałałam agresji wśród uczniów.
Jestem współautorką Szkolnego Programu Profilaktyki ZSPiG „Bezpieczna Szkoła” oraz Programu Poprawy Efektywności Wychowania.
7.Jako wychowawczyni klasy III gimnazjum starałam się przygotować uczniów do przemyślanego i odpowiedzialnego wyboru kierunku dalszej edukacji:
• prowadziłam lekcje wychowawcze poświęcone tematyce wyboru szkoły średniej, wyboru przyszłego zawodu, rozwijania zainteresowań itd.
• zorganizowałam spotkania z doradcą zawodowym oraz przedstawicielami szkół średnich powiatu bytowskiego
• służyłam radom zarówno uczniom jak i rodzicom w sprawie wyboru przyszłej szkoły
• na bieżąco śledziłam informacje umieszczane na stronach internetowych bytowskich i miasteckich szkół ponadgimnazjalnych
• nadzorowałam i pomagałam przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej przy rekrutacji
• uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Bytowie w sprawie rekrutacji uczniów

Efekty realizacji:
Jako wychowawca starałam się stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każde dziecko będzie czuło się akceptowane i szanowane. Nauczyłam się, że dobry nauczyciel to ten, który nierzadko bywa też psychologiem i powiernikiem. Znam sytuację rodzinną swoich wychowanków i wiem, komu potrzebna jest pomoc rzeczowa czy wsparcie psychologiczne. W pracy nad integracją zespołu klasowego wykorzystywałam lekcje wychowawcze do przeprowadzania ćwiczeń w grupie, ćwiczeń metodą dramy czy dyskusji panelowych. Wraz ze swoją klasą brałam udział w konkursach na najładniejszy świąteczny wystrój klasopracowni.
Co roku z okazji świąt i wydarzeń okolicznościowych wspólnie z uczniami i rodzicami organizowałam klasowe Mikołajki, Wigilię ,na których oprócz dzielenia się opłatkiem i poczęstunku, można było obejrzeć program artystyczny w wykonaniu wybranych uczniów. Także przygotowania do ogólnoszkolnych imprez okolicznościowych stanowiły znakomitą okazję do poznania moich wychowanków i integracji z nimi. W maju 2009 we współpracy z „trójką klasową” zorganizowałam wieczorek pożegnalny uczniów klasy III gimnazjum.
Zagadnienia z zakresu kształtowania u uczniów postawy proekologicznej i prozdrowotnej ujęłam w planie godzin wychowawczych i często poruszałam je na lekcjach wychowawczych. Wspierałam uczniów swojej klasy w corocznych gimnazjadach, których hasłem przewodnim było promowanie zdrowego stylu życia i sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju uzależnień. W roku szkolnym 2008/09 moi wychowankowie wzięli udział w akcji zbierania makulatury. Była to akcja zorganizowana wspólnie z nadleśnictwem. W ramach podziękowania szkoła otrzymała drzewka ze szkółki.

Podejmowałam działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów – prowadziłam pogadanki na ten temat (tematyka godzin wychowawczych),przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz ankiety diagnozujące(np. „Bezpieczeństwo w naszej szkole”)

Działania te sprawiły, że moi wychowankowie w sposób przemyślany i odpowiedzialny podeszli do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
W ustalonym terminie dokonali wszystkich formalności, co pozwoliło na przyjęcie ich do wybranej szkoły.Sposób dokumentowania:
§7, ust.2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.Zadania:

Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.Formy realizacji:

1. Na początku roku szkolnego 2006/2007 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu ponownie przeanalizowałam następujące dokumenty:
• Ustawa – Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
2. Podczas trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami dotyczącymi przepisów awansu zawodowego nauczycieli. Przestudiowałam kolejne akty prawne:
• Rozporządzenie MENiS z 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2002 roku Nr 82, poz. 744);
• Ustawa – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. z 2004 Nr 260, poz. 2593).
3. Wdrożyłam procedury awansu zawodowego. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2006 roku przygotowałam wniosek o wszczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego. Wymienione dokumenty przedłożyłam Dyrektorowi szkoły.
4. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego.
Podczas trwania stażu gromadziłam świadectwa potwierdzające zdobyte przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Prowadziłam teczkę z dokumentami zaświadczającymi moją pracę dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą.
5. Przygotowałam projekt sprawozdania realizacji planu zawodowego.
W czerwcu 2009 roku po ponownej analizie planu rozwoju zawodowego i dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2 szczegółowo opisałam realizację zadań za okres 01.09.2006 – 31.05.2009.


Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej – wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju,
były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów. Zatwierdzenie przez Dyrektora wymienionych dokumentów otworzyło mi drogę do realizacji stażu na nauczyciela mianowanego.

Zebrane przeze mnie dokumenty stanowią nie tylko potwierdzenie moich kwalifikacji i umiejętności, ale również okazały się pomocne przy redagowaniu sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego to zwieńczenie mojej pracy w trakcie trwającego 3 lata stażu oraz powód do wyciągnięcia wniosków do dalszych działań.

Sposób dokumentowania:Zadania:

Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.Formy realizacji:

1.Przez cały okres trwania stażu przestudiowałam dokumentację własną szkoły:
• Statut ZSPiG w Kramarzynach
• Program Poprawy Efektywności Wychowania
• Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSPiG w Kramarzynach
• Szkolny Program Profilaktyczny
• System Oceniania Zachowania w ZSPiG
• Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2008/09
• Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2004/05-2008/09
2.Zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które wdrożyłam do codziennej pracy. Ukończyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty, prowadząca: mgr .................................. (15.10.2006)
3.Przeanalizowałam dokumenty określające rolę oświaty i szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela:
• Ustawa z 1 września 1991 roku o systemie oświaty;
• Konwencja o Prawach Dziecka z 1991 roku;
• Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami).
4. Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Współpracowałam z GOPS w Tuchomiu.
5. Ściśle współpracowałam z rodzicami i służyłam im pomocą merytoryczną przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do przebadania dziecka przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Efekty realizacji:
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Wiedza praktyczna z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także podczas wycieczek z młodzieżą, co jest szczególnie przydatne w pracy nauczyciela – wychowawcy. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań nauczyciela korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela.


Prowadziłam szkolną dokumentację dotyczącą dożywiania uczniów. Współpraca z GOPS pozwoliła na sprawne rozpatrywanie podań o dofinansowanie dożywiania dzieci na stołówce szkolnej.

Współpraca z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną pozwoliła na sprawne skompletowanie potrzebnej dokumentacji i przebadanie uczniów. Dzięki temu uczniowie mający specyficzne trudności w nauce uzyskali orzeczenia i mogli pisać egzamin w warunkach dostosowanych.Sposób dokumentowania:Zadania:

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.Formy realizacji:

1.Byłam członkiem dwuosobowego zespołu tworzącego dwa szkolne programy:
• Szkolny Program Profilaktyczny na lata 2006-2010.
• Program Poprawy Efektywności Wychowania

2.Dzięki znajomości dokumentacji wewnątrzszkolnej oraz obowiązujących aktów prawnych na bieżąco modyfikowałam metody swojej pracy.

Realizowałam zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

3. Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania.

Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam swoich uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania zgodnym z WSO. Jest to dokument, który zawiera zasady pracy na języku polskim oraz określa aktywności, za które można otrzymać stopień i kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen przedmiotowych, a także ich poprawiania.

4. Opracowałam plany wynikowe z języka polskiego do klas: IV-VI SP oraz I-III gimnazjum.

5. Byłam członkiem i przewodniczyłam różnorodnym komisjom konkursowym.
• Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny Języka Polskiego z Historią „Asy Humanistyczne” dla uczniów SP – 15.11.2006 (członek komisji)
• Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny Języka Polskiego „Asy Humanistyczne” dla uczniów gimnazjum – 15.11.2006 (członek komisji)
• Konkurs języka polskiego z historią dla uczniów szkół podstawowych – 26.11.2007 (przewodnicząca komisji)
• Konkurs języka polskiego dla uczniów gimnazjum – 23.11.2007 (członek komisji)
• Konkurs języka polskiego z historią dla uczniów szkół podstawowych – 07.10.2008 (członek komisji)
• Konkurs języka polskiego dla uczniów gimnazjum – 21.11.2008 (przewodnicząca komisji)
6. Byłam członkiem komisji podczas egzaminów gimnazjalnych i testów kompetencji klasy VI.
• Test kompetencji kl. VI – 12.04.2007 r.
• Test kompetencji kl. VI – 08.04.2008 r
• Egzamin gimnazjalny (część matematyczno-przyrodnicza) – 23.04.2009 r.
• Egzamin gimnazjalny (język niemiecki) – 24.04.2009 r.
7. Byłam członkiem komisji podczas próbnych egzaminów i sprawdzianów.
• Próbny egzamin gimnazjalny (część humanistyczna) – 28.11.2006 r.
• Próbny egzamin gimnazjalny (część matem.-przyr.) – 26.11.2008 r.
8. Organizowałam szereg wyjazdów: na konkursy, przedstawienia teatralne, wycieczki szkolne.

Efekty realizacji:
Opracowanie i wdrożenie zasad Programu Profilaktycznego i Programu Poprawy Efektywności Wychowania pozwoliło na lepsze monitorowanie niepożądanych zachowań uczniów, możliwość przeciwdziałania im, a w rezultacie zwiększyło bezpieczeństwo dzieci w naszej szkole.


Przedmiotowy System Oceniania, który sporządziłam, jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.


Przedmiotowy System Oceniania jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi w mojej codziennej pracy. Dzięki niemu każdy uczeń oraz rodzic ma jasne i czytelne zasady uzyskiwania stopni na moim przedmiocie, co owocuje harmonijną i bezkonfliktową pracą.


Dzięki tym funkcjom zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminów i konkursów przedmiotowych


Znajomość aktów prawnych pozwoliła mi na prawidłową organizację i przeprowadzenie powyższych działań.


Sposób dokumentowania:

Wyświetleń: 4217


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.