Katalog

Beata Lewandowska, 2013-02-25
Świdnik

Chemia, Scenariusze

Budowa atomu- scenariusz

- n +

Scenariusz lekcji chemii przeprowadzonej w pierwszej klasie gimnazjum, podr. „Ciekawa chemia” wyd. WSiP, cz.1

Temat: Jak jest zbudowany atom?

Cele dydaktyczne – po lekcji uczeń potrafi:
- wyjaśnić, jak zbudowany jest atom pierwiastka,
- wyjaśnić najważniejsze pojęcia związane z tematem: protony, elektrony, neutrony, nukleony, elektrony walencyjne, liczba atomowa i masowa,
- narysować uproszczony model atomu pierwiastka, gdy znane są najważniejsze dane,
- odczytywać z układu okresowego pierwiastków liczbę atomową.

Cele wychowawcze:
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum klasy.

Metody kształcenia:
- wykład,
- praca ze środkami dydaktycznymi.

Formy pracy:
- praca zbiorowa,
- praca indywidualna,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
- podręczniki, zeszyty ćwiczeń, układ okresowy pierwiastków,
- foliogram prezentujący ewaluację teorii budowy atomu,
- zestawy do pracy w grupach: papierowe krążki w trzech kolorach – imitujące elektrony, protony i neutrony.

Tok lekcji:
1. Czynności organizacyjne, kartkówka z symboli pierwiastków, podanie tematu. Podanie najważniejszych celów lekcji.

2. Posługując się foliogramem, nauczyciel omawia historię rozwoju teorii budowy atomu, bazując na wiedzy uczniów, jaką zdobyli na lekcjach przyrody, na temat atomu.

3. Nauczyciel na tablicy wykonuje rysunek modelu atomu, omawiając go. Uczniowie wykonują rysunek w zeszytach. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia, które pojawiły się już we wstępnej części lekcji: elektron, proton, neutron, powłoki, elektrony walencyjne. Prosi uczniów o zapisanie liczby elektronów na poszczególnych powłokach na podstawie wzoru 2n2.

4. Uczniowie z nauczycielem omawiają pojęcia: liczba atomowa, masowa. Uczą się obliczania liczby masowej i atomowej, odczytywania liczby atomowej z układu okresowego pierwiastków.

5. Podsumowanie – klasa zostaje podzielona na kilkuosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje kopertę kolorowymi krążkami papierowymi. Na kopertach podane są symbole pierwiastków, ich liczba atomowa i masowa. Uczniowie mają za zadanie odnaleźć pierwiastek w układzie okresowym, obliczyć liczbę elektronów, protonów i neutronów, a następnie ułożyć z dostępnych środków model atomu danego pierwiastka.
6. Nauczyciel podchodzi do każdej grupy i sprawdza wykonane zadania i zadaje pracę domową – zadanie 3, 4, 5, 6 str. 41 i 42 w zeszytach ćwiczeń.
Wyświetleń: 1754


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.