Katalog

Anna Ciszewska
Różne, Konspekty

Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej "Edukacja regionalna" - metodą projektu

- n +

Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej
"Edukacja regionalna" - metodą projektu

Edukacja regionalna jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodych ludzi. Jest początkiem wychowania kulturalnego i społecznego w zakresie lokalnym, regionalnym, narodowym a w końcu ogólnoludzkim. Czerpie z wielowiekowego dorobku regionu, zapewnia poczucie tożsamości i pozwala kształtować właściwe postawy społeczne głównie, tolerancję i otwartość. Pomaga zrozumieć i zaakceptować różne kultury. Ma bardzo ważną rolę poznawczą i wychowawczą w pracy z dziećmi.

"Podstawa programowa kształcenia ogólnego..." jako główne cele edukacji regionalnej zakłada:
1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.
3. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

Do zadań szkoły w tym zakresie należy zaliczyć:
1. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury.
2. Wprowadzanie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.
3. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.


Realizowanie zadań z zakresu ścieżki regionalnej może odbywać się w różnych formach działalności szkolnej, zarówno w ramach zajęć edukacyjnych jak i poprzez wycieczki po najbliższej okolicy, wyjścia do muzeów, przedstawienia przygotowywane przez uczniów, konkursy, gazetki szkolne, wystawy czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Metodą integrującą większość w/w form jest projekt. Główną jego zaletą jest aktywny i twórczy charakter pracy ucznia, doskonalący wiele różnych umiejętności. Praca nad projektem polega na wykonywaniu przez uczniów indywidualnie lub zespołowo określonych zadań pod opieką nauczyciela.

Planując projekt należy zwrócić uwagę na to, czy wybrana tematyka może zainteresować uczniów, jaki jest dostęp do informacji na dany temat i czy zagadnienie daje różnorodne możliwości realizacji.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu nauczyciel musi określić:
- cele i metody pracy,
- sposoby realizacji zadań,
- osoby odpowiedzialne za ich realizację,
- termin realizacji (etapy i całość),
- kryteria oceny.

Ze względu na rodzaj badań projekty mogą mieć charakter:

1. badawczy - polegający na zebraniu, selekcji i opracowaniu informacji o pewnych zagadnieniach, a następnie zaprezentowanie efektów w określonych przez instrukcję warunkach, np. :w formie plakatów, albumów, folderów,
2. działania lokalnego, który polega na podjęciu określonego działania w najbliższym otoczeniu ucznia lub szkoły.

Ważną cechą metody jest samodzielna praca uczniów zarówno w etapie planowania, realizacji, jak i prezentacji efektów. Umożliwia ona rozwijanie szeregu umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, takich jak:
- rozwiązywanie problemów,
- dzielenie się w grupie rolami i zadaniami,
- dyskutowanie,
- rozwiązywanie konfliktów,
- szukanie kompromisów,
- wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych osób,
- planowanie i ocenianie pracy grupy.Decyzja o wprowadzeniu projektu powinna być podjęta na tyle wcześniej, aby było możliwe skorelowanie jego treści z programem nauczania innych przedmiotów. Projekt może być prowadzony w ramach jednego przedmiotu, ale ciekawsze prace powstają w czasie realizacji modelu wieloprzedmiotowego. Daje to możliwość bardziej wszechstronnej realizacji tematu.

Przed przystąpieniem do pracy uczniowie otrzymują instrukcję.

Składa się ona z następujących elementów:
1. temat projektu i jego cele,
2. zadania,
3. źródła informacji,
4. możliwe sposoby i czas prezentacji.

Instrukcje na ogół przygotowuje nauczyciel. Powinna zawierać informacje o treści i formie realizowanego projektu. Praca nad projektem to głównie penetracja źródeł informacji - biblioteka, internet, przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie materiałów i zdjęć. Uczniowie rozwijają umiejętności związane z pracą w grupie, a ponadto poznają metody poszukiwania, gromadzenia i segregowania informacji. Doskonalą także umiejętności planowania pracy, samodzielność i odpowiedzialność. Nauczyciel kontroluje przebieg pracy, wspiera w miarę potrzeb ukierunkowuje. Najtrudniejszym etapem projektu jest prezentacja. Zadanie trudne, gdyż efekty kilku tygodni pracy trzeba zaprezentować w ciągu zaledwie kilku lub kilkunastu minut.

Formy prezentacji mogą być różne np.:
- miniwykład,
- inscenizacja,
- wystawa prac uczniów z ich komentarzem,
- prezentacja nagrań, filmów,
- prezentacja modeli, makiety, plan, itp.,

Uczestnikami prezentacji są z reguły uczniowie z dawnej klasy, czasem inni uczniowie, rodzice, nauczyciele. Oceniać można różne aspekty pracy, np.; współpracę w grupie, podejmowanie decyzji, dobór materiałów, samoocenę postępów grupy. Ocena ma wskazać uczniom, co zostało zrobione, a co należy usprawnić. Dobrze jest, jeżeli uczniowie dokonują samooceny własnej pracy,
i to nie tylko na końcu, ale też na poszczególnych etapach. W samoocenie można uwzględnić, np.: terminowość wykonywania zadań czy współpracę w grupie. Ocenę końcową może przeprowadzić jury, skupiając się na różnorodności przygotowanych materiałów, doborze informacji właściwej do tematu, sposobie prezentacji, staranności wykonania, zaangażowaniu wszystkich członków zespołu.

PROJEKT
"Miejsce w którym mieszkam" - dla uczniów kl. VI szkoły Podstawowej

Cele ogólne

- przygotowanie folderu miejscowości zamieszkania uczniów,
- integracja wewnątrzszkolna uczniów i nauczycieli,
- rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
- angażowanie rodziców w działania szkoły.

Cele szczegółowe

Uczeń:
- poznaje swoje miejsce zamieszkania, jego historię, tradycję i przyrodę,
- poznaje obyczaje regionalne,
- kształtuje swoją wrażliwość dla kontynuowania tradycji i jej korzyści dla rodziny,
- planuje i organizuje swoją pracę,
- dobiera źródła informacji ze zrozumieniem wykorzystuje je,
- współdziała w grupie,
- przygotowuje się do publicznych wystąpień,
- uczy się odpowiedzialności za powierzone zadania.
Metoda pracy
- projekt międzyprzedmiotowy,
- typ projektu - badawczy,
- rodzaj projektu - grupowy.

Sposób realizacji
Projekt realizują grupy 4 - 5 osobowe
Uczniowie zbierają i opracowują materiały nt:
I. Geografii, czyli położenie miejscowości, mapa regionu, ukształtowanie powierzchni, wody, roślinność, zwierzęta, bogactwa naturalne, liczba mieszkańców.
II. Historii, czyli o przeszłości miejscowości, kiedy powstała, w jaki sposób, jakie ważne wydarzenia historyczne maja związek z miejscowością, tradycje lokalne.
III. Ludzi - dawnych i współczesnych.
IV. Miejscowości, czyli co warto obejrzeć (atrakcje turystyczne, kulturalne, regionalne, obrzędy)
V. My w swojej miejscowości, czyli o nas i o naszej szkole.


Każdy rozdział folderu musi mieć tytuł i nie powinien zajmować więcej niż 3 strony formatu A-4.

Jury - po 1 uczniu z każdej grupy, rodzice, nauczyciele prowadzący projekt.

Źródła informacji:
- wywiady z osobami dorosłymi (np.; dziadkowie, rodzice),
- przewodniki i informatory, mapy,
- fotografie, rysunki, pamiątki,
- gazety, czasopisma, internet,
- konsultacje z nauczycielami różnych przedmiotów.
Prezentacja:
- prezentacja folderów - 5 min każda grupa
- wystawa regionalna - przedmiotów codziennego użytku, ozdób, zdjęć, pamiątek itp.;
Obecni: uczniowie szkoły, nauczyciele, zaproszeni rodzice.

Termin realizacji: 15 grudzień

Kryteria oceniania:
Jury za folder, przygotowaną prezentację i część wystawy może przyznać
20 pkt, biorąc pod uwagę:
- różnorodność wykorzystywanych źródeł informacji (0 - 5 pkt.),
- pomysłowość i technikę wykonania folderu (0 - 5 pkt.),
- formę prezentacji (0 - 5 pkt.),
- wkład pracy poszczególnych członków grupy (0 - 5 pkt.)

Ewaluacja
1. Opinie rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości,
2. Samoocena działań uczniów.

INSTRUKCJA DLA UCZNIA


Opracowanie: Anna Ciszewska

Wyświetleń: 2519


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.