Katalog

Emilia Wieremiej- Woźna, 2013-02-25
Grzybowo

Zawodowe, Scenariusze

Konspekt lekcji- Metody sporządzania marcepanów.

- n +SCENARIUSZ LEKCJI
Przedmiot: zajęcia praktyczne
Typ szkoły: ZSZ
Klasa: I cukiernik
Temat lekcji: Metody sporządzania marcepanów.
Czas trwania zajęć: 5 godzin

Cel ogólny: Zdobycie wiedzy dotyczącej sporządzania marcepanów oraz zastosowanie ich w cukiernictwie do dekoracji ciast.

Cele szczegółowej ( w postaci zoperacjonalizowanej).
Uczeń potrafi:
- Zdefiniować marcepan;
- Przedstawić podział marcepanów ze względu na sposób produkcji;
- Przestawić metody sporządzania marcepanów;
- Dobrać sprzęt potrzebny przy sporządzaniu marcepanu;
- Sporządzić marcepan;
- Barwić marcepan;
- Zastosować marcepan do dekoracji wyrobów cukierniczych;

Cele w dziedzinie psychomotorycznej- praktycznej.
Uczeń potrafi:
- Wybierać produkty do sporządzenia marcepanu sztucznego;
- Przeprowadzić obróbkę wstępną surowców;
- Dobrać narzędzia potrzebne do uzyskania marcepanu;
- Sporządzić marcepan sztuczny;
- Barwić marcepan;
- Formować elementy dekoracyjne z marcepanu (róże, listki);
- Ocenić wytworzone elementy;
- Zaprezentować wytworzone przez siebie produkty;

Cel w dziedzinie motywacji i postaw:
- Motywowanie uczniów do rozwijania wiedzy związanej z zastosowaniem marcepanu w cukiernictwie;
- Przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie cukiernik;
- Zwracanie uwagi na identyfikowanie się uczniów z zakładem praktyk;

1) Wstępne czynności organizacyjno- wychowawcze [czas 5min]
Czynności uczniów:
- Przygotowują się do instruktażu wstępnego. Powtarzają treści materiału poznane na ostatnich zajęciach praktycznych.
Czynności nauczyciela:
- Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, zwrócenie uwagi na strój i samopoczucie.
Metody nauczania: Rozmowa, instruktaż.
Środki dydaktyczne: Rozkład materiału, dziennik zajęć, lista obecności, dzienniczki uczniów

2) Instruktaż wstępny [15min]
Czynności uczniów:
- Zapisują temat zajęć.
- Odpowiadają na pytanie, jakie zadaje im nauczyciel.
- Zapoznają się z przydzielonym przez nauczyciela zadaniem.
Czynności nauczyciela:
- Podaje uczniom temat: Metody sporządzania marcepanów.
-Wprowadza uczniów teoretycznie w zagadnienia związane z tematem zajęć.
-Zadaje uczniom pytania związane z tematem zajęć.
-Przydziela uczniom zadanie ze sporządzeniem marcepanu sztucznego oraz zastosowanie go do sporządzenia różyczek oraz listków.
Zwraca uwagę na kolejność wykonywanych czynności oraz przestrzeganie parametrów technologicznych- temperatury i ilości użytych surowców przy sporządzaniu marcepanu.
Metody nauczania: Wykład, rozmowa, pogadanka.
Środki dydaktyczne: Notatka do tematu, ksiązka, receptury, schematy, zdjęcia.

3) Instruktaż bieżący [315min]
Czynności uczniów:
- Przygotowują stanowisko pracy. Gromadzą potrzebny sprzęt do sporządzania marcepanu sztucznego.
- Zapoznają się ze sposobem wykonania przydzielonych zadań. Wykonują według podanej kolejności przydzielone zadania.
- Pytają o wątpliwości powstałe w trakcie pracy.
- Korygują błędy powstałe w trakcie sporządzania marcepanu (dokładne odmierzanie surowców, krótki proces zaparzania mąki, dodanie odpowiedniej ilości cukru pudru).
- Dokonują weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metod sporządzania marcepanu.
Czynności nauczyciela:
- Omawia przebieg zajęć, instruuje uczniów jak należy rozpocząć przydzielone prace.
- Obserwuje uczniów podczas organizowania stanowisk pracy oraz wykonywania przydzielonych zadań.
- Na bieżąco zwraca uczniom uwagę na popełnione błędy podczas wykonywania czynności.
- Rozmawia z uczniami, chwali za prawidłowo zorganizowane stanowiska pracy, wykonywane zadania oraz płynny przebieg zajęć.
Metody nauczania: Pokaz z instruktażem, ćwiczenia.
Środki dydaktyczne: receptura, surowce do sporządzenia marcepanu, barwniki,
drobny sprzęt cukierniczy (noże, garnki, miarki, łopatki, miski, itp.

4) Instruktaż końcowy [15min]
Czynności uczniów:
- Uczniowie dokonują samooceny oraz zostają ocenieni przez grupę.
- Wpisują temat następnych zajęć.
Czynności nauczyciela:
- Omawia przebieg zajęć mówi o najczęściej popełnianych błędach podczas sporządzania i formowania marcepanu.
- Zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy powstałe przy sporządzaniu marcepanu sztucznego.
- Wyróżnia osoby, które prawidłowo przygotowały stanowisko pracy, znały kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania przydzielonych zadań. Prosi o samoocenę.
- Wystawia oceny w obecności uczniów. Wpisuje ocenę do dziennika zajęć.
- Podaje temat następnych zajęć.
Metody nauczania: Pogadanka, dyskusja.
Środki dydaktyczne: Dzienniczki uczniów, Szczegółowy rozkład materiału.

5) Czynności końcowe [10min]
Czynności uczniów: Porządkują swoje stanowisko pracy, wyłączają sprzęt, myją ręce, żegnają się z nauczycielem. Przebierają się.
Czynności nauczyciela: Sprawdza porządki na stanowisku pracy. Żegna uczniów. Zaprasza na następne zajęcia.
Metody nauczania: Pogadanka.
Środki dydaktyczne: Środki czystości, Drobny sprzęt gastronomiczny.

Wyświetleń: 1736


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.