Katalog

Urszula Wereszczyńska, 2013-03-06
Role

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Urszula Wereszczyńska
Nazwa i adres placówki: Przedszkole w Krynce
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 11.02.2013

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki


ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY/ INSTYTUCJE WSPÓŁ-
PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie

- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2011

Opracowanie drogi rozwoju zawodowego
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i złożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola

-zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora
-plan rozwoju zawodowego

Dyrektor, Opiekun stażu
wrzesień 2011

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.

- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy


- scenariusze, konspekty zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu,
- kontrakt współpracy, zawarty pomiędzy opiekunem stażu, a stażystą
Opiekun stażu
wrzesień 2011
i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
i konspektów
- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych

- sporządzenie dokumentacji
przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze
Wrzesień 2011, sukcesywnie
w ciągu stażu

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
- poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego


- zapis w dokumentacji przebiegu stażuOpiekun stażu
wrzesień 2011

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

- analiza regulaminu BHP
i p/poż
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola
- zaświadczenie
o zapoznaniu się
z przepisami BHP

Instruktor BHP
Zależy od harmonogramu szkoleń BHP

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.


Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
- poprawne sprawozdanie
z realizacji planu
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
Maj 2012

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY/INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Poznanie zasad prawidłowego konstruowania planów pracy


- opracowywanie planów miesięcznych
z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu

- tworzenie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych
- prawidłowe pisanie konspektów zajęć
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
- zgromadzone konspekty

Opiekun stażu
Systematycznie przez cały okres stażu

Prowadzenie zajęć muzycznych

- systematyczne prowadzenie zajęć muzycznych,
-przygotowywanie dzieci do różnych występów

- rozwinięcie zainteresowania muzycznego, własne choreografie do piosenek.
- przygotowanie scenografii
i dekoracji do występów muzycznych.
-współpraca z rodzicami
w przygotowaniach dzieci do uroczystości i imprez okolicznościowych.
-współpraca z prasą lokalną w promowaniu naszego przedszkola.

-potwierdzenie dyrektora,
-zdjęcia z występów
Opiekun stażu,
Nauczycielka współpracująca

Na bieżąco przez okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego


- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
- zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy

- zaświadczenia
o ukończonych kursach
Okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, konkursy, imprezy okolicznościowe, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
innym nauczycielom i rodzicom wychowanków.


- poszerzanie
i wzbogacanie własnych pomysłów
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.

- adresy stron internetowych
- konspekty zajęć
- pomoce dydaktyczne
- publikacje na stronach internetowych,
-wydruk z internetu
Sukcesywnie
w ciągu stażu

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania


- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych
- pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
- wykaz pozycji książkowych
- adresy stron internetowych
Okres stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora


- przygotowanie konspektu zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęć

- zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie konspektu zajęć pod kątem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie rad i wskazówek

Konspekty zajęć
Opiekun stażu
Dyrektor
Okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna, bądź innych nauczycieli

- obecność na zajęciach
- wnikliwa obserwacja
- omówienie zajęć
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- wnioski z obserwacji
Nauczyciel prowadzący zajęcia
Okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami

- publikacja różnego rodzaju materiałów w Internecie

- dzielenie się
z nauczycielami wiadomościami zdobytymi na kursach
- portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola
Na bieżąco przez okres stażu


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY/INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku wychowanków

- rozmowa z opiekunem stażu
- zapoznanie się
z programem wychowawczym przedszkola
- znajomość programu wychowawczego
- arkusze obserwacji
Opiekun stażu
Wrzesień 2011

Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe

- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy
- zeszyt wychowawcy grupy
- Rodzice
Na bieżąco przez okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną

- prowadzony arkusz obserwacji dziecka

- notatki
- arkusze obserwacji

Okres stażu

Organizacja i udział
w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych

- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami,
- potwierdzenie w postaci karty wycieczki
- zdjęcia
Nauczycielka współpracująca
Okres stażu

……………………………….
( podpis stażysty)Role, dn.12.09.2011r.
Wyświetleń: 954


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.