Katalog

Teresa Szoka, 2013-04-05
Giżycko

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
W GIŻYCKU

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

TERESA SZOKA
NAUCZYCIEL MIANOWANY
§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktyczno wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.


Zadania i formy realizacji Termin realizacji Sposób udokumentowania
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

2. Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej.

3. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, uczestnictwo w kursach doskonalących, w szkoleniowych radach pedagogicznych, w warsztatach i in. formach.

4. Wzbogacanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, prasy fachowej.

5. Włączenie rodziców do aktywnego udziału w życiu grupy przedszkolnej:

- zajęcia otwarte dla rodziców (pedagogizacja rodziców)
- zorganizowanie warsztatów plastycznych.

Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu. Notatki

Kserokopie protokołów posiedzeń.
Zaświadczenia.
Poświadczenia dyrektora.
Zeszyt lektur.
Referaty, scenariusze, notatki spotkań.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.Zadania i formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi.

2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu.

3. Wykorzystanie komputera do sporządzania sprawozdań, scenariuszy, programów, opinii, zaproszeń, dyplomów.

4. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www. profesor. pl

Cały okres stażu.Cały okres stażu.Cały okres stażu.
Drugi rok stażu.

Druki notatek, sprawozdań.


Kserokopie tych materiałów.§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania i formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Opieka nad nauczycielem stażystą.

2. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych na posiedzeniach rady pedagogicznej.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

4. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości, imprez. W czasie trwania stażu nauczyciela.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.


Cały okres stażu. Potwierdzenie dyrektora.

Kserokopie materiałów.


Scenariusze zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania i formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu bezpieczeństwa „ ABC bezpiecznego przedszkolaka” Drugi rok stażu. Program autorski.§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

Zadania i formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez udział w konkursach międzyprzedszkolnych, wycieczkach.

2. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez udział na terenie miasta (GCK, Plac Targowy, Plac Piłsudskiego).

3. Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola (współorganizowanie wycieczek, imprez, uroczystości, pomoc w urządzeniu kącików zainteresowań).

4. Udział w programach ogólnopolskich i lokalnych np. Zielona Flaga. Cały okres stażu.


Cały okres stażu.
Cały okres stażu. Potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora.Potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania i formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Współpraca z Giżyckim Centrum Kultury.

2. Współpraca z Policją.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

4. Współpraca z Miejską Biblioteką Pedagogiczną.

5. Współpraca z FOWJM.

6. Współpraca z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola).

7. Współpraca ze Strażą Pożarną. Cały okres stażu. Zaświadczenia, kserokopie, podziękowania.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania i formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Opracowanie stadium przypadku. Cały okres stażu. Opis i analiza przypadku.Wyświetleń: 832


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.