Katalog

MAŁGORZATA SAFAREWICZ, 2013-04-12
KŁODZKO

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Małgorzata Safarewicz
Szkoła: Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05.2013r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Wiesława Teresak
Dyrektor Szkoły: mgr inż. Zdzisława Stańczyk

Celem podstawowym podejmowanego stażu jest uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dn. 1.12.2004 r.
(ze zmianami z dn. 14.11.2007 r.)
Formy i sposoby
realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji
7.1.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
* opracowanie miesięcznych planów wychowawczych
*ewaluacja Systemu Motywacyjnego MOS
2. Udział i aktywne działanie w Zespołach d/s okresowej oceny sytuacji wychowanek
2. Współpraca z Samorządem Szkolnym:
* Współorganizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych w środowisku lokalnym
* Współpraca podczas organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez dla wychowanek

3.Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanek
* kontakty telefoniczne, informowanie o bieżących potrzebach wychowanek, zapraszanie do placówki, pobyty wychowanek w domach rodzinnych.
* kontakt z rodzicami w postaci pisemnego powiadamiania o zachowaniu i funkcjonowaniu wychowanki w placówce.
*wizyty wychowawców w domach rodzinnych Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.Według terminarza.


W okresie trwania stażu oraz w całym przebiegu pracy zawodowej Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Opracowany miesięczny plan pracy wychowawczej.

Potwierdzenia współpracy.


- kopie korespondencji
- wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych
-protokoły zebrań
7.1.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym – radach szkoleniowych.
2. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach, kursach
* podjęcie kursu - oligofrenopedagogika
3. Prowadzenia dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki: biblioteczka metodyczno – przedmiotowa oraz z zakresu psychologii i pedagogiki.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
*Budowanie bazy materiałów dydaktycznych (pozyskanych z różnych źródeł), testów, czasopism itp. W okresie trwania stażu.
W czasie trwania stażu

W roku szk.2010/2011

W okresie trwania stażu.


W okresie trwania stażu.
Potwierdzenia uczestnictwa.Potwierdzenie uczestnictwa.

Dyplom ukończenia kursu


Potwierdzenia uczestnictwa, certyfikaty.

Spis zebranych pozycji.7.1.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty 1. Analiza dokumentacji i wykorzystanie pracy wychowawczej i dydaktycznej:
*Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r.).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego, a w szczególności na temat uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
3. Analiza i ewaluacja dokumentacji w placówce : Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Program Wychowawczy MOS, Program Profilaktyczny MOS, System Motywacyjny MOS, regulaminy mająca na celu podniesienie jakości pracy własnej oraz jakości pracy placówki. W okresie trwania stażu Potwierdzenia oraz notatki
7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 1. Współpraca z opiekunem stażu:
* Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.
*Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
* Opracowanie projektu sprawozdania.
* Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
* Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
* Prowadzenie zajęć otwartych z udziałem opiekuna stażu
* Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji – określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej:
*opracowywanie scenariuszy zajęć, konspektów, gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia różnorodnych zajęć terapeutycznych i resocjalizacyjnych.
* wykorzystywanie w pracy nowoczesnych metod :
- praca z wychowankiem metodą socjoterapii
- diagnozowanie przyczyn niedostosowania społecznego i konstruowanie planów naprawczych.
* szukanie nowych metod współpracy z rodzicami.
* przeprowadzanie zajęć obserwowanych przez Dyrektora placówki.
3. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi wychowawcami i nauczycielami:
*Zorganizowanie Mikołajek, Zabawy Andrzejkowej, Walentynek
*Współredagowanie gazetki „GŁOS MOS”.
4. Rozbudzanie zainteresowań wychowanek: - przygotowanie wychowanek do imprez okolicznościowych wynikających z kalendarium ośrodkowego
- zachęcanie wychowanek do zaangażowania i uczestnictwa w kołach zainteresowań w placówce lub poza nią.
5. Publikacja własnych prac:
*Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych.


IX 2010 r.

do 14 IX 2010 r.

V 2011 r.

Raz w semestrze


Raz w semestrze


Raz w semestrze


Cztery scenariusze w semestrze


Zgodnie z harmonogramem hospitacji
zgodnie z planem imprez.

Raz w semestrze

W okresie trwania stażu.W okresie trwania stażu.

Zasady, kontrakt.

Plan rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie.

Notatki z przebiegu lekcji, wraz z uwagami, arkusz obserwacji.
Scenariusz zajęć z uwagami opiekuna stażu, arkusz obserwacji.

Scenariusze zajęć lekcyjnych.

Scenariusze zajęć z uwagami i wnioskami
scenariusz zajęć, potwierdzenie.
Gazetka

Scenariusze zajęć .
Nagrania , zdjęcia
Wydruk ze strony WWW.


7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami specyficznymi dla wieku gimnazjalnego poprzez obserwacje własne, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad RP poświeconym problemom wychowawczym naszej placówki, konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem.
2.Przygotowanie uroczystości szkolnych
- przygotowanie gazetek okolicznościowych.
3. Diagnozowanie i uwzględnianie potrzeb oraz problemów edukacyjnych indywidualnych uczniów.
4. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów:
*Rozmowy z rodzicami podczas zebrań.
*Stosowanie metody kontaktu pisemnego.
5. Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu wychowanek:
- nawiązanie współpracy z Powiatową Komendą Policji w Kłodzku: zapraszanie policji na pogadanki o tematyce profilaktyki uzależnień
- współpraca z sądem- opinie, wnioski
- współpraca z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- współpraca z pielęgniarką szkolną – pogadanki na temat czystości, higieny okresu dojrzewania, chorobach cywilizacyjnych
- współpraca z ośrodkami kultury i bibliotekami
- współpraca ze środowiskiem lokalnym (Towarzystwo Miłośników Krosnowic, Rada Parafialna, Szkoła Podstawowa w Krosnowicach, Przedszkole Gminne, Koło Gospodyń Wiejskich)


W okresie trwania stażu.

W okresie trwania stażu.W okresie trwania stażu.


W okresie trwania stażu.


Potwierdzenia i notatki.

Scenariusze zajęć.Potwierdzenia, scenariusze lekcyjne, kopie korespondencji z rodzicami.
potwierdzenia, kopie opinii,
zaświadczenia o odbytych spotkaniach.
7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Stosowanie technologii, komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów.
* Wyznaczanie wychowankom prac wymagających użycia komputera lub Internetu.
*Korzystanie z dostępnych w Internecie materiałów z zakresu pedagogiki, metodyki, psychologii oraz materiałów i źródeł internetowych poruszających tematykę awansu zawodowego (przepisy i akty prawne, portale internetowe).
2. Publikowanie własnych prac w Internecie: plan rozwoju zawodowego, scenariusze lekcyjne itp.
3. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej
4. Wykorzystanie komputera do przygotowania gazetek ściennych oraz wydawania gazetki „GŁOS MOS”
5. Opracowywanie materiałów na potrzeby rad szkoleniowych, konstruowanie programów i planów pracy.


W okresie trwania stażu.


W okresie trwania stażu.

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu

Rok szkolny 2010/2011 lub 2011/2012.


Przykładowe materiały.


Przykładowe materiały, lista stron WWW.
Strony WWW


Scenariusze, konspekty, prace wychowanek
7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań 1. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Stosowanie zdobywanej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych:
* Diagnozowanie konkretnej potrzeby edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.
*Modyfikowanie metod pracy tak, by sprostać zdiagnozowanym problemom (wdrażanie metod aktywizujących, zajęć dodatkowych itp.).
* Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez rozmowy z wychowankami, współpracę z pedagogiem, psychologiem. W okresie trwania stażu.


W okresie trwania stażu Spis lektur, czasopism i artykułów dotyczących danych dziedzin.
Scenariusze zajęć lekcyjnych, potwierdzenia, IPR.
7.2.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego:
- analiza aktów prawnych
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie i złożenie planu rozwojowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:
* Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego oraz uczestnictwo w modyfikacjach tych dokumentów.
* Poznawanie i wykorzystanie w praktycznym działaniu przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli poprzez: samodzielne studiowanie w/w dokumentów, udział w posiedzeniach RP poświeconym prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym.
2. Uwzględnianie poznawanego prawa oświatowego we własnej pracy:
* Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu. Wrzesień 2010r.


W okresie trwania stażu.


W okresie trwania stażu, zawsze na początku roku szkolnego

W okresie trwania stażu

IX 2010 - V 2013 r.


Poprawnie sformułowany wniosek, zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
Scenariusze, konspekty, plany pracy.


Potwierdzenia..


Potwierdzenia oraz notatki

Opracowany plan rozwoju oraz stosownego sprawozdanie z odbytego stażu

.............................................
( Miejscowość, data i podpis)
Wyświetleń: 934


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.