Katalog

Jolanta Drożdżal, 2013-04-17
Stara Wieś

Różne, Sprawdziany i testy

Testy do prawa

- n +

GRUPA A

1. Prezydent RP wydaje:
a) tylko rozporządzenia
b) rozporządzenie i zarządzenia
c) rozporządzenia i ustawy

2. Akt administracyjny
a) normuje prawa i obowiązki pewnego ogółu adresatów
b) określa sytuację prawną konkretnego podmiotu w konkretnej sprawie
c) ustala obowiązującą wykładnie prawa

3. Prezes Rady Ministrów wydaje:
a) tylko rozporządzenia
b) rozporządzenia i zarządzenia
c) decyzje administracyjne

4. Normy prawne dotyczące struktury , organizacji i zasad działania organów administracji publicznej są zawarte w:
a) prawie administracyjnym ustrojowym
b) prawie administracyjnym materialnym
c) prawie administracyjnym proceduralnym

5. W podanym stosunku administracyjnym wskaż podmiot występujący z pozycji władczej:
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zarządcy jego rozbiórkę
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

6. W skład Rady Ministrów wchodzą:
a) Prezydent RM , Prezes RM , ministrowie
b) Prezydent RM , Prezes RM
c) Prezydent RM i ministrowie

7. Gmina w , której skład wchodzi miasto i kilka wsi to gmina
a) miejsko-wiejska
b) wiejska
c) miejska

8. Trójpodział władzy w państwie to podział na władzę ………………………………………………………………

9. Wojewoda jest:
a) organem samorządu terytorialnego
b) organem terenowej administracji rządowej
c) organem administracji specjalnej

10. Ratyfikowanie umów międzynarodowych należy do kompetencji:
a) Prezesa Rady Ministrów
b) Sejmu
c) Prezydenta

11. Organami administracji samorządowej na terenie gminy są ………………………………………………………….

12.Sporządzanie projektu budżetu państwa należy do kompetencji:
a) Sejmu
b) Prezesa Rady Ministrów
c) Prezydenta

13. Stronami porozumienia administracyjnego mogą być:
a) tylko organy równorzędne w strukturze administracji pubicznej
b) tylko organy wyższego i niższego stopnia
c) organy bez względu na pozycję w strukturze administracji publicznej

14. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej jest:
a) aktem normatywnym
b) aktem administracyjnym
c) czynnością materialno-techniczną

15. Zainkasowanie podatku to przykład:
a) czynność materialno-techniczna
b) czynność społeczno-organizatorska
c) stanowienie przepisów prawa

16. Organem o kompetycji ogólnej jest:
a) Prezes RM
b) minister finansów
c) minister infrastruktury

17. Organem stanowiącym i kontrolującym województwie jest…………………………....

18. Akty administracji , które wywołuje skutki prawne to akty ……………………………….

19. Terenowe organy administracji niezespolonej są podporządkowane
a) marszałkowi województwa
b) właściwym ministrom
c) wojewodzie

20. Zadaniem powiatu jest:
a) prowadzenie szkół ponad gimnazjalnych
b) zaopatrzenie w wodę
c) prowadzenie gimnazjów

Wyświetleń: 723


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.