Katalog

Małgosia Krasuska, 2013-04-22
Gdynia

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*


Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Krasuska
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05.2013 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej: Barbara Rzepiak
Kierunki rozwoju
Zadania
§ 7. ust1. pkt 1.
Uczestniczenie w pracach or-ganów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuń-czych lub innych wynikają-cych ze statutu oraz potrzeb szkoły.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a) Dzień Nauczyciela;
b) Andrzejki
c) Jasełka;
d) Dzień Babci i Dziadka;
e) Dzień Matki;
f) Dzień Dziecka.

3. Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”

4. Udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Gdyni


5. Organizacja Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego.

6. Współpraca z rodzicami.
§ 7. ust 1. pkt 2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonale-nia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu.
- Udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola.
- Udział w pracach zespołu samokształce-niowego.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.

4. Ukończenie studiów podyplomowych Logopedia szkolna


5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.


§ 7. ust 1. pkt 3.
Poznawanie przepisów doty-czących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.

- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

- Opracowanie pomocy dydaktycznych .

4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
§ 7. ust 2. pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci

2.Współorganizacja uroczystości okolicz-nościowych, festynów.


.
§ 7. ust 2. pkt 3.
Uczestnictwo w realizacji za-dań ogólnoszkolnych, eduka-cyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wy-nikających ze statutu oraz spe-cyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych Przedszkola.

2. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.

3. Prowadzenie zajęć z terapii logopedycznej dla dzieci we współpracy z rodzicami

3. Analiza i terapia indywidualnego przypadku dziecka
§ 7. ust 2. pkt 4.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii kom-puterowej i informacyjnej.
1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.

3. Opieka nad stroną internetową przedszkola.
4. Prowadzenie gazetki przedszkolnej
§ 7. ust 2. pkt 5.
Wiedza z wybranych zagad-nień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych pro-blemów oświatowych w zakre-sie specyfiki zadań realizo-wanych przez nauczyciela.
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
§ 7. ust 2. pkt 6.
Znajomość przepisów doty-czących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi prze-pisami.
1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Wyświetleń: 943


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.